Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

ORTAK PROGRAMLAR

Türkiye’deki yükseköğretim kurumları yurt dışındaki kapsama dahil yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütmek üzere önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân vermek amacını taşır.


Ortak programlara öğrenciler, ilgili kurum/kuruluşların öğrenci kabulünde uyguladıkları asgari koşullara uyularak kabul edilir. Türk vatandaşı öğrencilerden, ön lisans ve lisans programları için ÖSS’ye girmek ve tercihleri arasında yer vererek ortak programa yerleşecek kadar ilgili puan türünde başarılı olmak koşulu aranır. Buna ek olarak, yurtdışı kurumun kabul koşullarının sağlanması da gerekir. Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilecek öğrencilerin de her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.


Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolünde belirtilir. Türk üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanan SAT veya benzeri uluslararası sınav puanı veya Uluslararası Bakalorya, Abitur gibi ortaöğretim mezuniyet derecesi ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanır.

ERASMUS

Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi amaçlayan BİR PROĞRAMDIR. Program, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Türkiye yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

 

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, Erasmus programından faydalanabilir.

 

Öğrenciler açısından ERASMUS Programı Faaliyet alanları:

Öğrenim hareketliliği,

Staj hareketliliği'dir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olup, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini kapsar.


Farabi Değişim Programı Protokolü kapsamınca öğreniminin en az bir, en fazla iki yarıyılını, başka bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.


Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.


Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.


Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.


İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.


Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır.


Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.


Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.


Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, öğrenci katkı payı /öğrenim ücreti dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.


Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesinin, bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

ÖZEL ÖĞRENCİLER

Belli bir konuda bilgi ve beceri kazanmak amacı ile üniversite öğrencisi olmadıkları halde üniversitenin eğitim-öğretim hizmeti yararlanan kişilerdir.  Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ULUSLAR ARASI LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

İstanbul aydın üniversitesi evrensel eğitim platformunda yerini alma hedefine uygun olarak başlattığı çalışmaların sonuçları, henüz üçüncü yılını tamamlarken toplanmaya başlamıştır. Başta ABD yüksek öğretim kurumları olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler ile imzalanan işbirliği anlaşmalarının birer sonucu olarak, ortak akademik program paylaşımları ortak diploma / çift diploma programları, yaz okulları, yabancı dil tamamlama programları, AB projelerine ortak katılım için işbirlikleri, öğrenci ve öğretim elemanlarının kurumlar arasında kısa ve uzun süreli değişimleri, ortak konferans ve seminerler içinde bulunduğumuz öğretim yılına damgasını vuran açılım ve gelişmeler olarak ortaya çıkmıştır.

LİSANS PROGRAMLARI


University of Maryland University collage (UMUC), ABD
İşletme yönetimi çift diploma lisans programı

Türkiye’de bir benzeri bulunmayan, sadece İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından sunulmakta olan bu çift diploma projenin amacı, işletme dalında uluslar arası eğitim fırsatı, ulusal eğitim kadar yakın ve erişilebilir kılar, mümkün olan en fazla sayıda öğrencinin bu imkândan yararlanabilmesini sağlamaktadır. Bu proje, çeşitli nedenler ile yurt dışına gitmeyen, gidemeyen öğrencilerimizin de uluslararası öğrenim fırsatlarından pay alabilmesini sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.


Bir yandan YÖK onaylı çift diplomaya ve mükemmel İngilizceye sahip olmak, öte yanda ailesinden, arkadaşlarından ayrılmadan ve olağan öğrenim ücreti dışından masraf yapmadan uluslara arası öğrenim görebilmek, üniversite adaylarının öncelikle titizlikle değerlendirilmeleri gereken benzersiz bir Fırsat.


Mezun olan öğrenciler, İAÜ diplomasının yanında, ABD’deki benzerleriyle eşdeğer bir uluslararası diplomayı kazamaktadırlar. Programın öğrencilere katacağı en önemli niteliklerden bir diğeri de, mükemmel seviyede İngilizce öğrenmek olacaktır.


Middlesex University, Londra, İngiltere
Siyaset Bilimi ve uluslar arası ilişkiler çift diploma lisans programı

Hem akademik hem de profesyonel açıdan çağımızın en popüler ve her zaman gelişimi açık alanlarından biri olan siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, İAÜ’ nün bu projesiyle somut olarak da uluslar arası bir açılım kazanmaktadır. Programın ilk 3 yılı İAÜ’ de tamamladıktan sonra final yılı işin Londra’ya gidecek olan öğrenciler, Middlesex Universityden mezun olarak çift diplomalarını alacaklardır.


Programın amacı, 4 yıllık öğrenim süresi içinde öğrencilerin dünya çapında eğitim unsurlarından yararlanabilmesini ve geleceklerini farklı bir bakış açısı ve çok kültürlü bir donanımla hazırlayabilmeleridir. Bunun yanı sıra, müfredatların birleştirilmesiyle öğrenim sürelerinin tamamı yerine bir bölümünü yurtdışında alabilmeleri sayesinde, öğrencilere ve ailelerine maddi aşıdan az rastlanır bir avantaj sunulmuş olmaktadır.


Middlesex’te öğrenim gören öğrencilerin %30’unun uluslararası öğrenciler oluşturur. İngiltere’de tüm dünyaya açık ilk kayıt ağını kuran üniversite olarak 1995’te queen’s Award for Eterprise’a layık görülmüştür. Bunun yanı sıra, QAA (Quality Assurance Agency ) tarafından, öğrenci gelişimini teşvik eden gelişimini teşvik eden girişimleri dolaysıyla başarı belgesine sahiptir.

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

İngiltere Ve ABD Meslek Yüksekokulları
1+1 çift diploma programları

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, ABD ve İngiltere’deki ortak kurumlar ile 2 farklı çift diploma programını başlatmıştır. Bu programların ortak amacı, öğrencilere mesleklerine ilişkin uluslararası bilgi ve tecrübe kazandırmak, kişisel gelişimlerini uluslar arası bir ortamda zenginleştirmek, iş bulma fırsatları yönünden bir adım önde olmalarını sağlamak ve bütün bunları, özel anlaşmalar sayesinde, ABMYO’ YA özel en uygun ücretlerle öğrencilere sunabilmektedir.


Howard Community Collage, ABD

Radyo TV programcılığı Çift Diploma Programı(1+1)

Programın öğretim dili İngilizcedir. Öğrenciler birinci sınıfı ABMYO’ DA ve 2.sınıfı Howard Community collage’de okuyacaklar, her iki yüksekokuldan birer diploma ile mezun olacaklardır.


Hackney Community Collage İngiltere

Bilgisayar Programcılığı Çift Diploma Programı(1+1)

İngilizce eğitim verilecek olan bu programda öğrenci birinci sınıfı ABMYO’ DA ve ikinci sınıfı Hackney Community Collage’de okuyacaktır. Dünyanın eğitim merkezi durumdaki Londra’da bulunan Hackney

CC’ dan çift diploma almanın yanında, İngiltere’nin uluslar arası program akredisyon kurumu olan Edexcel tarafından onaylanmış olan bu programın mezunları, Edexcel sertifikasını da kazanacaklardır.


Middlesex University, Londra, İngiltere

Uygulamalı İngilizce – Türkçe çevirmenlik Lisans Tamamlama programı

İAÜ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu mezunlarının, Diledikleri takdirde lisans tamamlayabilecekleri ve Middlesex Üniversitesi diplomasına sahip olacakları bir akademik projedir. Middlesex ile yapılan anlama Doğrultusunda, Anadolu Bil MYO uygulamalı İngilizce- Türkçe çevirmenlik programından önlisans diploması almış olan öğrenciler, sadece İAÜ’ ye tanınan özel şartlarla Londra’ya giderek lisans diploması alabilmektedir.


University of GreenWich, Londra, İngiltere

Uluslararası işletme idaresi Lisans tamamlama programı

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun İşletme, Dış Ticaret ve lojistik programlarından ön lisans derecesiyle mezun olan öğrenciler, İAÜ’ ye tanınan özel Şartlarla Londra’da öğrenimlerini sürdürerek, University of Greenwich’ten Uluslar arası işletme idaresi dalında lisans diploması alabilmektedir.

ULUSLAR ARASI YAZ OKULLARI

City & Guilds Merkezi (C&G)

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2009–10 akademik yılı itibarıyla, dünyaca kabul gören bir yeterlilik akreditasyon kurumu olan City&Guilds’in Türkiye’deki merkezi durundadır. Bu merkez sayesinde İAÜ

öğrencileri, gerek branş programlarında, gerek erasmus ve benzeri projelerle yurt dışına gitme durumunda ve gerekse iş hayatında onları bekleyen rekabet ortamında çok daha donanımlı ve yeterlilikleri onaylanmış olarak avantaj kazanırlar.


City & Guilds Nedir

1878’de İngiltere Kraliçesi Victoria’nın direktifi ile kurulan ve o günden beri İngiliz Kraliyeti’nin himayesinde olan City & Guilds i eğitim ve öğretim alanındaki yüz yılı aşkın deneyimi ile uluslar arası geçerlilikte mesleki yeterlilik belgesi ve yabancı dil yeterlilik belgesi veren kuruluşlar içinde lider konumundadır.

City and Guilds İngiltere Bazlı standartlandırılmış kalite garantisi veren sosyal bir organizasyondur. C&G Dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim kurumlarını uluslar arası İngilizce yeterlilik sınavlarını vermek üzere yetkili kılar.8000 den fazla merkezi vardır ve bu merkezler mesleki eğitimden dil eğitimine kadar pek çok alanda eğitim ve sertifika verme yetkisine sahiptir.


Ne gibi yararlar sunuyor?

—TOEFL\IELTS gibi dil yeterlilik sınavlarına bir alternatiftir.

—İngiltere vize işlemlerinde dil seviyenizi resmi olarak ispatlamanızı sağlar.

—İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde çalışma imkânı verir.

—ERASMUS adayı öğrencilerinin yabancı dil problemini ortadan kaldırır.

C &G uluslar arası kalite kontrol denetleme birimleri tarafından tanındığı için İ.A.U ve C &G anlaşmalı Yabancı dil (İngilizce) sertifikası pek çok kalite kontrol denetleme birimleri tarafından tanınır.

İstanbul Aydın Üniversitesi öncelikle yabancı dil eğitimi (İngilizce)konusunda merkez olup dil eğitimi sonunda öğrencilerine sınav sonuç sertifikası ile birlikte EUROPASS ek belgesi vermeyi amaçlamaktadır. C & G Avrupa Birliğinin Yabancı dil sertifikasında EUROPASS ekini verebilecek tek kurumdur. İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılan yabancı dil eğitimi sonunda öğrencilerimizin ya da dışarıdan gelecek öğrencilerin Avrupa Birliği Dil çerçevesi doğrultusunda bir sertifika almalarını sağlayacak olan bu merkez City And Guilds ile yapılan anlaşma sonrası 20.04.2010 tarihinde açılmıştır.

C & G Sınav Merkezi olarak İAÜ :

Aşağıdaki sınavları verebilme yetkisine sahiptir. Sınav Dokümanları İngiltere’de bulunan C&G Merkezinden İAÜ ‘ye gönderilmekte ve sonuçlar yine İngiltere’deki Merkez tarafından değerlendirilmektedir. Böylece AB standartlarında tarafsızlık ve güvenilirlik kriterlerine sahip bir dil seviye sertifikası sunulmaktadır.

a-International English for Speakers of Other Languages(IESOL)
b-International Spoken English for Speakers of Other Languages
c-Young learners ESOL
d-Young learners Spoken ESOL
e-Spoken English Test for Business SETB
f-English for Business Communications
g-English for Office Skills
h-Access Certificate in English(Language Teaching Qualification)

 

University of California Berkeley Yaz Okulları İşbirliği

Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi içinde yer alan University of California Berkeley ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında tüm programlarda yaz okulları iş birliği anlaşması yapılmıştır.

36.000 öğrencisi olan UC Berkeley tüm dünyadan yalnızca 1200 öğrenciye yaz okulu olanağı sunmaktadır. Bu kısıtlı sayıda kontenjan için ülkemizden yapılacak başvurular İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yönlendirilmektedir. Ülkemizde ve yüksek öğrenim gençlerine büyük hizmet olan bu iş birliği sayesinde gençlerimiz Dünya’nın en prestijli okullarından birisinde kısa dönemli bile olsa eğitim alma şansı bulacaklardır. Bu yaz okulu fırsatını yakalayan gençler profesyonel yaşama atıldıklarında iş dünyasının beklentilerini karşılayacak olan bir deneyimi özgeçmişlerine eklemiş olacaklardır.

UC Berkeley Yaz Programları ve İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliği hakkında bilgi almak isteyen tüm Türkiye Üniversitelerinden istekli öğrenciler Uluslar arası Akademik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilir. http//summer.berkeley.edu/ adresinden geniş bilgi edinebilirler.

ULUSLAR ARASI EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ

Afrika
• Sinai University/Mısır
• The American University in Cairo/Mısır
• Helwan University/Mısır
• Ain Shams University/Mısır
• Mogadishu University/Somali
• 7 November University at Carthage/Tunus
• University di Algeria /Cezayir

Amerika
• California International Business University / ABD
• CUNY Graduate School, Physics Programs / ABD
• Emporia State - Kansas / ABD
• Hiram College / ABD
• Howard Community College / ABD
• Kent State University / ABD
• Massachusetts Institute of Technology (MIT) / ABD
• Mercy College / ABD
• New Jersey Institute of Technology / ABD
• Ohio Northern University / ABD
• Pittsburgh Entrepreneurial Excellence Centre / ABD
• Portland Community College / ABD
• Stevens Institute of Technology / ABD
• SUNY - New Paltz / ABD
• University of California Davis / AB
• University of California Berkeley / ABD
• University of Minnesota Duluth / ABD
• University of Maryland University College (UMUC) / ABD
• University of North Texas / ABD
• University of Pasific / ABD
• University of San Francisco / ABD
• University of Southern California / ABD
• University of Pennsylvania / ABD
• Duke University / ABD
• Johns Hopkins University / ABD
• Georgetown University / ABD
• Stony Brook University / ABD
• Temple University / ABD
• Columbia University / ABD
• Virginia International University / ABD
• Instituto Technologico de Monterrey / Meksika
• Universidad Andres Bello / Şili
• Technical University of Monterey / Meksika
• Universidad de Valladolid / İspanya
• Universidad Nacional Autonoma De Mexico-UNAM / Meksika
• Universidad Anahuac / Meksika
• Escuela Bancaria y Comercial / Meksika
• Unıversıdad Iberoamerıcana / Meksika
• Unıversıdad Panamerıcana / Meksika


Asya
• Baku Asia University / Azerbaycan
• Baku State University / Azerbaycan
• Khazar University / Azerbaycan
• Azerbaijan Technical University / Azerbaycan
• Arab Open University / Bahreyn
• Open Malaysia University & Bahreyn
• Regional Learning Centre / Bahreyn
• Newport University CED / Bangladeş
• Daghestan State University / Dağıstan
• Dagestan State Pedagogical University / Dağıstan
• Islamic University of Gaza / Filistin
• An-Najah National University / Filistin
• University of Applied Sciences / Filistin
• University of the Philippines Manila / Filipinler
• Kwandong University / Güney Kore
• Caucasion Institute of Democratic Integration / Gürcistan
• Anand Engineering College / Hindistan
• BMAS Engineering College / Hindistan
• Sharda University / Hindistan
• AL-Montassirria University / Hindistan
• Sagar Institute of Research, Technology and Science / Hindistan
• University of Baghdad / Irak
• AL-Montassirria University / Irak
• Sapir Academic College / İsrai
• Shahid Chamran University / İran
• Urmia University / İran
• Amirkabir University of Technology / İran
• İslamic Azad University / İran
• Sahand University of Technology / İran
• Tahran University of Medical Sciences / İran
• Karachai-Circasian State University / Karaçay Çerkezya
• Almaty Technological University / Kazakistan
• Manas University / Kırgızistan
• Management&Science University / Malezya
• Rostov on Don / Rusya
• Arab International University / Suriye
• University of Kalamoon / Suriye
• Providence University / Tayvan
• Bangkok University / Tayland
• Al-al-Bayt University / Ürdün
• University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences / İran
• Shahid Chamran University / İran
• Urmia University / İran
• Amirkabir University / İran
• Islamic Azad University / İran
• University of Economic Sciences / İran
• Sahand University of Technology / İran
• Bu-Ali Sina University / İran
• Sazman Modiriyat Sanati / İran
• Management&Science University / Malezya
• Canadian University of Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri
• American University in the EMIRATES / Birleşik Arap Emirlikleri
• University of Dhaka / Bangladeş
• University of Muhammadiyah Malang / Endonezya
• Jordan University of Science and Technology / Ürdün


Avrupa
• Business and Information Technology School (BITS) / Almanya
• The Turkology Research Center Duisburg-Essen / Almanya
• Siegen University, Institute of International Politics / Almanya
• The Mediterranean University of Albania / Arnavutluk
• Amerikan University of Tirana / Arnavutluk
• Konstantin Preslavsky University of Shumen / Bulgaristan
• Paisii Hilendarski University of Plovdiv / Bulgaristan
• Vuzf University / Bulgaristan
• Technical University of Varna / Bulgaristan
• Technical University of Gabrovo / Bulgaristan
• European Polytechnical University (EPU) / Bulgaristan
• Metropolitan University Prague / Çek Cumhuriyeti
• Janacek Academy of Music and Performing Arts Brno / Çek Cumhuriyeti
• Technical University of Liberec / Çek Cumhuriyeti
• Masaryk University in Brno / Çek Cumhuriyeti
• Business Academy Copenhagen North / Danimarka
• Ecole Superieure du Commerce Exterieur / Fransa
• University of Orleans / Fransa
• Fontys University of Applied Sciences / Hollanda
• Notenboom University / Hollanda
• University of Applied Sciences Van Hall Larenstein / Hollanda
• University of Utrect / Hollanda
• The University of Greenwich / İngiltere
• The University of Greenwich School of Humanities / İngiltere
• Middlesex University / İngiltere
• Hackney Community College / İngiltere
• University of East London / İngiltere
• Leeds Metropolitan University / İngilter
• Universidad Europea de Madrid (UEM) / İspanya
• International Business School CESTE / İspanya
• Luzern University / İsviçre
• L’Orientale University of Napoli / İtalya
• La Spienza University / İtalya
• Univerversita Delgi Studi Di Messina / İtalya
• Universita degli Studi Kore di Enna / İtalya
• Iliria Royal University / Kosova
• Budapest College of Communication and Business / Macaristan
• University of Szeged, Gyula Juhasz Faculty of Teacher Education / Macaristan
• Budapest Business School College of International Man.and Business / Macaristan
• University Of Pecs / Macaristan
• University of Malta / Malta
• Komrat State University / Moldova
• Lodz Academy of International Studies / Polonya
• Poznan School of Social Sciences / Polonya
• Wroclaw School of Banking / Polonya
• Polytechnic Institute of Porto / Portekiz
• The Black Sea University Foundation / Romanya
• Dimitrie Cantemir Christian University / Romanya
• University of Bucharest / Romanya
• “Alexandru Ioan Cuza” University of lasi / Romanya
• Gheorghe Asachi University, Iasi / Romanya
• Andrei Şaguna University / Romanya
• Moskova State University / Rusya
• Odessa State Environmental University / Rusya
• Odessa polytechnic National State University / Rusya
• ENGECON St. Petersburg University of Economy and Engineering / Rusya
• University of Bratislava / Slovakya
• EMUNI University / Slovenya
• University of Economics and Management / Ukrayna
• International Balkan University / Macedonya
• Athens State University / Yunanistan
• Aristotle University of Thessaloniki / Yunanistan
• University of the Aegean / Yunanistan
• Business Academy Aarhus / Danimarka
• Universa na Primorskem / Slovenya
• The National and Kapodistrian University of Athens / Yunanistan
• Baranovichi State University / Belaru
• St. Kliment Ohridski University Bitola / Macedonya
• Universitas Gadja Mada / Endonezya
• Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture / UkraynaAustralia
• Waiariki Institute / Yeni Zelanda

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.