Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

ÖZEL İHTİYAÇ HİZMETLERİ

Engelli öğrencilerin üniversiteye kayıtları sırasında kendilerine üniversitemizin engelli öğrencilerle ilgili yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilmekte ve ayrıca iletişim bilgileri, engelleri, demografik yapıları ve üniversitemizden beklentileri konusunda hazırlanan anket rehber (AREM) eşliğinde doldurulmakta ve bul bilgiler doğrultusunda izlenmektedirler.


Üniversitemiz bünyesindeki altyapı engelli öğrencilerin üniversite içi ulaşım kolaylığı sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Öğrencilerin üniversiteye ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla servis imkânlarının dışında engel özellikleri, ekonomik durumları ve bireysel tercihleri ile kitle ulaşım araçlarından yararlanabilecek durumda olanlar için ana duraklarla üniversite arasındaki ulaşımları kurum araçları ile sağlanmaktadır. Konuya ilişkin hazırlanmış bir bütçe olmamakla birlikte tüm temel düzenlemeler ve gereksinimler dikkate alınarak bütçe sınırı düşünülmeden hareket edilmektedir.


Bu kapsamda Engelsiz Eğitim Kulübü ve Toplumsal Duyarlılık Kulübü faaliyetleri olarak Engelli Dernekleri yetkilileri üniversitemize davet edilmekte ve seminer ve paneller düzenlemektedir. Yürütülen bu çalışmalar ve engellilerin kendilerine yetebilmeleri ve engelleri ile yaşamlarını arzuladıkları şekilde yürütebilmelerine destek olarak gerekli bilinçlendirmeyi ve duyarlılığı sağlamak amacıyla broşür çalışmaları devam etmektedir.


Bu anlamda engelli öğrenciler ve aileleri ile birlikte üniversitemiz üst yönetimi her dönemin üçüncü haftası içerisinde bir araya gelmekte ve geçmiş dönemin değerlendirilmesinin yanında gelecek dönem için beklentileri alınmaktadır. 29 Arlık 2010 tarihinde yeni yıl kutlaması engelli öğrencilerimizin dışında üniversitemizin bulunduğu Küçükçekmece’de bulunan engelli öğrenciler ve ailelerinin de katıldığı “Yeni Yıl Kutlaması” düzenlenmiş ve görme engelli öğrencimiz Nurten SAĞLAM verilen konserde solo olarak müzik yapmıştır. Kaynaştırma eğitiminin ön planda tutulduğu üniversitemizde engelli öğrencilerimiz ilgi alanları dikkate alınarak tüm sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılımları sağlanmaktadır. Ortopedik engelli öğrencimiz Oktay Sercan BİRKEN 2009–2010 eğitim öğretim yılında Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu üniversiteler arası 1. lig Voleybol turnuvasında üniversite takımımızda yer almış ve ilgili federasyon tarafından “Özel Ödül” le ödüllendirilmiştir.

SINAV SÜRESİNCE VERİLEN İMKâNLAR

—Sınavlarda ek süre

—Sınav esnasında ihtiyacı olan engelli öğrenciye belli bir gözetmenin görevlendirilmesi

—Kısa sınavlarda lap top kullanılmasına müsaade edilmesi

—Ders esnasında ses kayıt cihazının kullanılabilmesi

—Kısmi görme kaybı olan özürlü öğrencilerimize verilecek sınav kâğıtlarının puntolarının daha büyük olması konusunda özen gösterilmesi

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YAPILANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç Kapsam ve Dayanak


Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenciler Birimi kurulmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

 

Dayanak

MADDE 2- Bu yönerge, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM

İstanbul Aydın Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları

MADDE 3- İstanbul Aydın Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Engelli Öğrenciler Birimi oluşturulur. İstanbul Aydın Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi yürüteceği tüm çalışmalarını, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde yürütür. Birim üyelerinin görev süresi üç yıldır ve aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

 

Engelli Öğrenciler Birimi

Başkan: Rektör Yardımcısı

Genel Sekreter veya Yardımcısı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı

Revir Baştabibi

AREM Koordinatörü


Birimin Görevleri

MADDE 4 – a) İstanbul Aydın Üniversitesi programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri sağlamaktır.


b) Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitimin ortamını düzenlemesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında karar almak.

 

c) Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici doküman hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

 

d) Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

 

e) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

 

f) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 

g) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkan veren bir web sitesi oluşturmak.

 

h) Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

 

k) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

 

l) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

 

m) Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek üzere, engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

 

n) İstanbul Aydın Üniversitesi engelli öğrencileri için hazırlanan yıllık plan ve geçmiş dönemin sonuçlarının rapor halinde her dönemin başında İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörüne sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 5- Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – Bu yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.