Türkçe

güncelleme: 11.11.2016

Dünya standartlarında eğitim ve öğretim bugünkü bilgi toplumunun ve ekonominin gelişimi için hayati bir önem taşımaktadır. Bu sebeple, İstanbul Aydın Üniversitesi, ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgili stratejik hedeflerine ulaşmada,  AKTS yaklaşım ve uygulamalarını bir kalite güvencesi aracı olarak benimsemiştir.

AKTS kredisi, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yapması gereken  teori, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar ve ödevler gibi  çalışmaların tümünü  ifade eden  tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan   bir sistemdir. Bu sistem sayesinde öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim alırken, Avrupa ülkelerin de eğitimlerine devam etme fırsatı bulmaktadır.

Eğitim ve öğretim programlarının ders ve içeriklerinin tanımlanması, iş yüküne bağlı olarak kredilendirilmesi, öğretme, öğrenme, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini içeren eğitim ve öğretim süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirmesi ve ulusal ve uluslarası şeffaflığının sağlanmasında AKTS İlkeleri dikkate alınmıştır. 

Tüm Avrupa  ülkeleri ile uyumlu olan bu  kredi sistemi   sayesinde yurtdışında öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz  sadece kısa bir süre için değil, arzu ettikleri takdirde programlarını tamamlayana kadar gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda kalabilir gerek görürlerse  üçüncü bir yükseköğretim kurumuna da yatay geçiş yapabilir.

Üniversitemizde  öğrencilerin ,önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde sunulan eğitim-öğretim programlarının amaç ve hedefleri, öğrenme kazanımları, ders içerik ve kredileri, öğretme ve öğrenme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve ölçütleri ile akademik ilerleme ve kariyer olanakları gibi eğitim-öğretim programları ile ilgili bilgilerin yanısıra üniversitemiz ile ilgili kurumsal, sosyal, kültürel ve yaşamsal olarak ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiye ayrıntılı olarak kolaylıkla ulaşabilmelerine olanak sağlayacak bir web bilgi sistemi geliştirilmiştir.

AKTS nin  Öğrencilere sağladığı  olanaklar
  • Yurtdışında yapılan eğitimde alınan kredilerin ve/veya derecelerin akademik olarak tanınmasına yardımcı olur.
  • Öğrencilerin yurtdışında kısa bir süre  için değil, istedikleri takdirde, gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda  programlarını tamamlayana kadar kalmalarına imkân verir.


    ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİLENDİRME ESASLARI

AKTS Nedir?

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Avrupa Yüksek Öğretim Alanı eğitim-öğretim programlarında ortak bir dil haline gelmiştir. Öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir eğitim felsefesi ile hazırlanan bu programlarında AKTS kredisi, öğrenme çıktıları, öğrenme-öğretme yöntemleri ve değerlendirme teknikleri bir bütünün ayrılamaz parçalarıdır.

İŞ YÜKÜ ve AKTS
Diş Hekimliği Fakültesi hariç, bir yarıyılda 14 hafta eğitim-öğretim (70 iş günü), bir hafta sınavlara hazırlık ve iki hafta final sınavları olmak üzere bir dönemde toplam 17 haftalık iş yükü vardır. Bir öğrencinin görevinin tam zamanlı öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak ve bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 45 saat çalışması gerekir. Buna göre 1 AKTS’nin kaç saatlik iş yüküne karşı geleceği hesaplanır.

İş kanunu bir haftada 45 saat çalışmaya izin vermekte olduğundan bir dönemde bir öğrencinin toplam çalışma süresi saat cinsinden 17 hafta/Dönem x 45 saat/hafta = 765 saat/Dönem olarak hesaplanır.

Diğer taraftan bir yarıyılda 30 AKTS/Dönem kredisine denk bir iş yükü olacağından ve bu yük Dönem başına 765 saat/Dönem ile gösterildiğinden 1 AKTS kaç saatlik iş yüküne karşılık gelir.

(765 saat/Dönem)/(30 AKTS/Dönem) = 25.5 saat/AKTS

Diş Hekimliği hariç, 1 AKTS kredisi 25.5 saatlik iş yüküne karşılıktır.

Diş Hekimli hariç, bir öğrencinin 1 AKTS kredisi sağlayabilmesi için 25.5 saat/Dönem zaman harcamalıdır.
Diş Hekimliği Fakültesi eğitim öğretim programı 5 yıl ve toplam 300 AKTSdir. Bir yarıyılda 18 haftalık iş yükü vardır; dolayısıyla, bir önceki paragraftaki hesap sistemi uygulanarak ve bir yarıyılın iş yükü 30 AKTS alınarak 1AKTS=27 saat iş yükü bulunur.Diş Hekimli programında, bir öğrenci 1 AKTS kredisi sağlayabilmek için 27 saat/yarıyıl zaman harcamalıdır.


AKTS’nin Amacı
•Öğrenci  hareketliliğini kolaylaştırmak
•Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak
•Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrencinin başarısına dayandırılmış örnek uygulama kurallarını sağlar.

AKTS Kredisi Nedir?

•Avrupa Kredi Biriktirme ve Kredi Transfer Sistemidir.
•Öğrencinin bir eğitim programındaki her ders veya modül için tek tek ne kadar zaman harcadığını (iş yükü) veya bir öğretim programı için toplam ne kadar iş yükü harcadığını gösteren bir değerlendirme sistemidir.
•Öğrencinin harcadığı zamana öğrencinin iş yükü denir. Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hesaplanır. Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.
•Öğretme zamanından çok öğrencinin öğrenme zamanına dayalıdır.
•Öğretim üyesinin girdilerine değil istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır.
•Girdi temelinden çok çıktı temellidir.
•Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.
•Öğretim Programlarının Hazırlanması
•Ön Lisans Programları toplam 4 dönem x 30 AKTS/Dönem = 120 AKTS
•Lisans Programları toplam 8 dönem x 30 AKTS/Dönem = 240 AKTS
•Yüksek Lisans Programları toplam 4 dönem x 30 AKTS/Dönem = 120 AKTS
•Doktora Programları toplam 6 veya 8 dönem x 30 AKTS/Dönem = 180-240 AKTS
•AKTS Kredisi ve Dersler
•AKTS kredisi dersin düzeyini belirtmez ve dersin zorluk derecesi ile AKTS kredi arasında bir ilişki yoktur.
•AKTS kredisi ile Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü arasında bir ilişki yoktur.
•AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersten bir öğrencinin başarılı olması için gerekli olan tüm iş yükünü kapsar.
•Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir.
•Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler varsa onlara da AKTS kredisi verilmelidir.
•İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi öğrencinin zaman harcadığı çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir.
•AKTS kredisi: Programın amaç ve hedeflerine göre belirlenmiş öğrenim çıktılarına ulaşmak için gerekli iş yüküne dayalı bir sistem olup öğrencinin ders içi ve ders dışındaki tüm aktivitelere harcadığı sürelerin bir ölçüsüdür.
•İş Yükünü Etkileyen Faktörler :
•Hedeflenen öğrenme çıktıları,
•Seçilen öğrenme ve öğretme yöntemleri
•Seçilen ölçme/değerlendirme yöntemleri
•Ders programının yapısı ve tutarlılığı
•Öğrencinin yeteneği ve çabası
•Öğrenim süresi

İş Yükü Tahmini
•Dersinizde hangi program çıktılarını kazandırmayı düşünüyorsunuz?
•Dersinizin öğrenme çıktıları nelerdir?
•Dersinizde hangi öğrenim aktiviteleri mevcuttur?
•Öğrenme çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsunuz?
•Bu öğrenme çıktılarını kazandırabilmek için tahmin edilen çalışma süresi nedir?
Yukarıdaki sorulara uygun cevaplar vererek AKTS’deki öğrenci iş yükü, öğrencinin tamamlaması gereken (konferanslara katılma, seminer, özel çalışma, proje hazırlama, sınavlar vb.) daha önceden planlanmış bütün öğrenim aktiviteleri için gereken zamandan ibarettir. Eğitimin her şekline (modül, ders, staj, bilimsel araştırma vb.) öğrenci ders yüküne göre kredi tahsis edilir ve bu krediler bir dönemlik bir çalışmayı başarıyla tamamlamak için gerekli olan toplam iş yükü miktarını gösterir.

Öğrencinin başarısı yerel (ulusal) not sistemi ile belirlenir. Özellikle kredi transfer durumunda, AKTS not sistemi oldukça iyi bir uygulamadır. AKTS notlandırma sistemi öğrenci başarısını istatistiksel olarak belirler. Bu yüzden, öğrenci performansının istatistiksel veri olarak belirlenmesi, AKTS notlandırma sisteminin uygulanmasında ön şart olup geçerli öğrenci notları sınıftaki öğrencilerin bağıl notları aşağıda belirtildiği gibi verilir.

A en iyi %10
B sonraki %25
C sonraki %30
D sonraki %25
E sonraki %10

Başarısız öğrenciler için kullanılan FX ve F notları arasında da bir ayrım yapılmıştır. FX: başarısız -eksiklerini tamamlamakla geçer not alabilir.

F: başarısız -oldukça fazla çalışma gereklidir

İAÜ NOTLARINI AKTS NOTLARINA DÖNÜŞÜM TABLOSU

 

İSTANBUL AYDIN

ÜNİVERSİTESİ Notu

AKTS

AA

A

BA

BB

B

CB

CC

C
DC D
DD E
FD FX
FF F

AKTS NOTLARININ İAÜ NOTLARINA DÖNÜŞÜM TABLOSU

 

AKTS

İSTANBUL AYDIN

ÜNİVERSİTESİ Notu

A AA

B

BA

C

CB

D

DC
E DD
FX FD
F FF

 

 

DEĞİŞİK NOT SİSTEMLERİNİN AKTS NOT SİSTEMİNE DÖNÜŞÜM TABLOSU

4. Lük Sistem 100 Lük Sistem IAU ECTS
4,00 3,51 100 90 AA A
3,50 3,01 89 85 BA B
3,00 2,51 84 80 BB B
2,50 2,01 79 75 CB C
2,00 1,51 74 70 CC C
1,50 1,01 69 60 DC D
1,00 0,51 59 50 DD E
0,50 0,01 49 40 FD FX
0,00 0,00 39 0 FF F

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan not dönüşüm tablosu için tıklayınız.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.