İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-VISUAL COMMUNICATION DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
GRS121GÖRSEL İLETİŞİME GİRİŞ
INRODUCTION TO VISUAL COMMUNICATION
Z303.06.03Görsel iletişim alanına ait simgeler, semboller, işaretler, tasarım, fotoğraf, reklamcılık ve benzeri kavramlarının neler olduğuna ait temel kavramları kapsar.Underlying language of visual communication. Icons, symbols, signs. Visual examples of underlying language of visual communication such as design, photography and advertisements.
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
GRS102TEMEL TASARIM
INTRODUCTION TO DESIGN
Z223.04.04Sanat ve Tasarımın temel öğeleri olan perspektif, çizgi, nokta, doku, biçim, mekan, boşluk, gölge, strüktür, ve ışığın tanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin içeriği kapsamında bu öğelerinin birbirleriyle ilişkilerinin iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları; Görme, algılama, soyut düşünme ve problem çözmeyi geliştirici uygulamalar ile birleştirilmektedir.
GRS104TEMEL SANAT EĞİTİMİ
INTRODUCTION TO ART EDUCATION
Z122.04.03Temel sanat eğitiminde; temel ilke ve kavramları : nokta-çizgi-leke-doku-perspektif-renk-kompozisyon ile ilgili örnekler incelemek ve çalışmalar yapmak.
GRS106SANAT TARİHİ
ART HISTORY
Z202.04.02Dersin amacı öğrencinin sanat tarihi literatüründe yer edinmiş önemli sanat eser ve akımlarını tanıması, sanat biçim ve akımlarını tarihsel bağlamı içerisinde öğrenebilmesidir.The aim of the course is to enable the student to recognize important works of art and movements that have taken place in the literature of art history, and to learn art forms and movements in their historical context.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
GRS221BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER BASED GRAPHIC DESIGN
Z223.05.04Öğrencilerin görsel iletişim tasarımı kapsamında çeşitli grafik tasarım problemlerini (afiş, borşür, ilan vb,) çözmek için gerekli donanımlarının oluşturulması ve bu donanımları kullanarak iletişim tasarımı projelerini üretmesidir. Bu amaçla öğrencilere programlar hakkında teorik bilgiler verilerek ardından proje çalışmaları yaptırılacaktır.To develop idea and creativity development using Adobe Photoshop, the most common image processing program.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF231İLETİŞİM TARİHİ
HISTORY OF COMMUNICATION
Z202.04.02İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication, communication tools, the emergence of new media and the effects of culture and the emergence of new media, push and pull theory to explain the effects and communication systems that emerged in the historical process are the content of the course.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS222BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMI UYGULAMALARI
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN PRACTICES
Z223.05.04İletişim alanına ilişkin farklı ihtiyaçlara göre bilgisayarlı tasarım ortamlarında çeşitli uygulama çalışmalarının nasıl gerçekleştirilmesi, ele alınması gerektiği konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda seçilen proje konusu bağlamında çeşitli uygulama çalışmalarını nasıl gerçekleştirileceğine dair teorik bilginin tarif edilmesinden sonra öğrenciler uygulama gerçekleştirir.Unveiling students’ imagination with introduction to professional graphic design. Preparing experimental projects by focusing on creativity and new approaches.
GRS224BİLGİSAYARLI YAZI TASARIMI
COMPUTER AIDED WRITING DESIGN
Z223.04.04Öğrencilere proje ve örneklerin yardımıyla kavramsal, analitik ve çeşitli tipografi kullanımının nasıl olduğu aktarılır. Tipografinin tarihi, kuralları, sınıflandırmaları ve bu konuların uygulamalarını içerir.The history, rules, classifications applications and design principles of typography.
GRS228SAYISAL FOTOĞRAFÇILIK
DIGITAL PHOTOGRAPHY
Z112.05.02Temel fotoğraf bilgisindeki önemli konular, analogdan sayısal ortama geçişte dikkat edilmesi gereken konuların neler olduğu, fotoğrafçılığa, sayısal fotoğrafçılığa ilişkin güncel konuları içerir.This course contains the information that is gained while passing from analog to digital. As a project, students will shoot to create the identified types of photographs with the means of their scenario and public place. The photo images are compiled to create a simple interactive structure. It is supported to make series out of the studies and to convert them into animation with typography, icons and graphic elements.
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS379WEB TASARIMI
WEB DESIGN
Z223.05.04Ders, internet ve yeni medya teknolojileri, temel html etiketleri, liste, form etiketleri, frame ve tablo kullanımları, stil şablonu hazırlama konularının ele almaktadır.Student regulates basic HTML codes and uses CSS and Javascript.
GRS381MASAÜSTÜ YAYINCILIK
DESKTOP PUBLISHING
Z223.05.04Tam Teşekküllü Bir basın yayın Kuruluşunun Yönetim ve İşletim Şemasının tanıtımı, Basılı ve dijital ortamda Yayınlarının oluşturulması, baskıya hazırlanması, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası gibi çok aşamalı bir süreç olan masaüstü yayıncılık sürecinin tanımı, planlama, teorik çalışma, grafik taslak ve baskı uygulamaları süreçleri, bu süreçte kullanılan araç ve gereçlerin tanımı, uygulanması, bilgisayar tabanlı yayıncılığın esasları, bilgisayara aktarılması ve kullanılacak çeşitli grafik program örneklerinin tanıtımı ve örnek uygulamaları konularını kapsar.Combining the applications of desktop publishing which is a multilayered process. Teaching fundamentals and media of computer based publishing.
GRS3833 BOYUTLU TASARIM
3D DESIGN
Z223.05.04Blender ve güncel üç boyutlu tasarım programına ilişkin temel kullanım bilgileri, temel modelleme bilgileri, basit modelleme uygulamaları, üç boyutlu ortamda ışıklandırma teknikleri ve uygulamaları ve render alma tekniklerini içerir.Basic modeling knowledge with 3ds Max program, simple modeling applications, lighting techniques and applications in three-dimensional environment, rendering techniques with vray.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS375GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI
APPLIED VISUAL COMMUNICATION DESIGN
S122.04.03Öğrencilerin görsel iletişim tasarımı kapsamında önerilen sorunlar için araştırma yaparak bunları eleştirel düşünce doğrultusunda nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Daha sonraki aşamada projeleri tipografi ön planda olmak üzere çeşitli vektörel programlar vasıtasıyla uygulamalı projelere dönüştürürler.To contribute to project production by using signs, graphic designs, typography and numerous different visual examples.
GRS387BİLGİSAYAR DESTEKLİ VİDEO KURGU
COMPUTER BASED VIDEO EDITING
S122.04.03Ders, kurgunun temel ilkeleri, kesme, çok katmanlı kurgu, ses, video ve imaj dosyalarının tanımı, projeye eklenmesi ve benzeri konuları ele alırken, öğrencinin tanımlanan kriterlere göre özgün çalışmasını oluşturması içeriğinden oluşmaktadır.Basic concepts. Fundamental principles of production. All production techniques starting from Cut production to layered production. Colour and sound effects. The importance of camera shooting for good production. Editing techniques.
HAT379MESLEKİ İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MEDIA
S303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin yürüttükleri her türlü iletişim çalışmaları alanında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin kullanılmasına yönelik temel mesleki İngilizce konularının anlatılmasını içermektedir.This course includes teaching basic professional English subjects for using reading, speaking, listening and writing skills in all kinds of communication studies conducted by university students.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
PHOTOJOURNALISM
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
REK327KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE REKLAM
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING
F303.03.03Kültürlerarası iletişim ile ilgili kavramların açıklanması, küreselleşme, ötekileştirme, reklamlarda yer alan kültürel göstergelere ilişkin konuları kapsar.Explaining the concepts related to intercultural communication, globalization, marginalization, cultural indicators in advertisements.
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Ders, sosyal medya izlemesini, söylem ve duyarlılık analizi yöntemlerini, çevresini ve araçlarını kapsar. Bu konulara bağlı olarak, derste öğrenciye kuramsal bilgi ve sahadan vaka çalışmalarından derlenen uygulamalar kazandırılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS302GÖSTERGEBİLİM
SEMIOTICS
Z122.05.03Günümüzde hızla değişen teknolojinin yarattığı etkiye oranla daimi değişen görme biçimleri, görsel dünyada hareketli veya durağan imajların okunması ve görsel kültür öğelerine bağlı kalarak özellikle görsel tasarım üretim sürecinde anlamın nasıl ve ne şekilde üretildiğine ilişkin kuramsal ve uygulamalı örnekler üzerinden okumalar yapma, yorumlama üzerinedir. Resim sanatı, fotoğraf, sinema ve reklamlarda kullanılan toplumsal cinsiyet, güzellik, kimlik, statü, kültür gibi kavramlarla ilintili olarak görseller analiz edilir.It is about reading and interpreting through theoretical and practical examples of how and in what way the meaning is produced, especially in the visual design production process, by adhering to the visual culture elements, and the ways of seeing that are constantly changing in proportion to the effect of rapidly changing technology today. Visuals are analyzed in relation to concepts such as gender, beauty, identity, status and culture used in painting, photography, cinema and advertisements.
GRS378HAREKETLİ GÖRÜNTÜ
ANIMATED IMAGE
Z223.05.04Ders, hareketli görüntüye ilişkin ilke ve kavramlar, taslak oluşturma ve gösterilen örnekler bağlamında özgün hareketli video çalışmasının uygulanmasını içermektedir.To provide the technical understanding and application of creating moving images.
GRS380DİJİTAL TASARIM UYGULAMALARI
APPLIED DIJITAL DESIGN
Z223.05.04Dersin içeriği web site tasarımında CSS ve bağlantılı konuları içermektedir.The content of the course includes relevant topics in CSS and website design.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS308AMBALAJ TASARIMI
PACKAGE DESIGN
S122.04.03Ambalaj tasarımına dair teorik ve tarihsel içeriğin yanı sıra grafik ürünler içerisindeki önemi, ürün içeriği ve malzeme seçimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
GRS328SAYISAL CANLANDIRMA
DIGITAL ANIMATION
S122.04.03Canlandırma, modelleme teknikleri, üç boyutlu modellemede nesne, ışıklandırma, karakter tasarımı tasarımın hareketlendirilmesi konularını içermektedir.Developing computer-aided animation projects and their contributions to visual communication design.
GRS362SAYISAL ESTETİK
DIGITAL AESTETHIC
S303.04.03Estetik ve dijital estetik, interaktivite, sanallık, zaman, mekan, beden, dijital sanat türleri. Dijital görselleştirme, estetik gibi alanları kapsayan dijital tasarımı hakkında bilgiler edinme. Sanat akımlarına yönelik proje geliştirme, eleştirme ve analitik düşünme becerisi kazanma.Aesthetics and digital aesthetics, interactivity, virtuality, time, location, size, types of digital art. Experience (art, discovery, visualization, aesthetics, digital experiences including such areas as emotion) design, network society and information on urbanism.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Kültür, kültürün kökeni ve kaynağı, kültürlerarası iletişim ve kuramları, Türk kültürünün kültürlerarası iletişim kuramları açısından incelenmesi, Anadolu kültürünün 9-16. yy. var arası yazılı kaynakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
GRS405OYUNLAŞTIRMA VE ETKİLEŞİMLİ TASARIM
OYUNLAŞTIRMA VE ETKİLEŞİMLİ TASARIM
Z122.06.03Öğrencilere etkileşimli fikir uygulaması ve geliştirilmesi alanlarına ilişkin derin bir teorik temel oluşturulması amaçlanmaktadır. Ders izlencesi boyunca güncel bilgiler ve gelişmeler izlenerek, oyunlaştırma ve etkileşim kullanım uygulaması aktarılacaktır.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GRS401GÖRSEL EFEKT TASARIMI
VISUAL EFFECT DESIGN
S122.04.03Görsel efektlerin kullanım alanları ve bu alanlarda kullanılan efektleri oluşturmada kullanılan çekim teknikleri, donanımlar ve yazılımların öğretilmesidir. Görsel efektlerin oluşturulma süreçleri ve post prodüksiyon aşamalarının aktarılması ve bu alana özgü uygulamaların yapılması.
GRS407DİJİTAL OYUN TASARIMI
DIGITAL GAME DESIGN
S122.04.03Öğrenciler dijital oyun tasarımının temel paradigmalarını öğrenerek oyun tasarlamayı öğrenir. Bu amaçla verilecek teorik bilginin ardından vektörel programlar vasıtasıyla; toplumsal problemlere görsel iletişim tasarımı açısından çözüm önerisi sunacak yaratıcı oyun uygulamaları üretirler.
GRS465SAYISAL İLLUSTRASYON
DIGITAL ILLUSTRATION
S303.04.032 ve 3 boyutlu uygulamalar için 2 ve 3 boyutlu modelleme ve animasyon teknik ve yöntemlerini açıklamaktır. Vektör sistemi içinde 2 ve 3 üçüncü boyutu anlamak, 2 ve 3 boyutlu modelleme teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, tasarım ve tasarımın ihtiyaç duyduğu konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Geleneksel güzel sanatlar yeteneklerini dijital ortamda kullanmalarını sağlar. Çalışmaları yayınlanabilir illüstrasyonlar haline getirmelerini sağlar.Explaining 2 and 3D modeling and animation techniques and methods for 2 and 3-D applications. Understanding the 2 and 3 dimensions in vector system. 2 and 3 dimensional modeling techniques, and mapping, surface copying, design and any subjects that design course needs are the contents of this course. The course makes students use their traditional fine art skills in digital environment and allows them to transform their works into publishable illustrations.
GRS475TASARIM, PROJE GELİŞTİRME VE İNOVASYON
PROJECT DEVELOPMENT, INNOVATION AND DESIGN
S122.04.03Grup içinde yetkin biçimde çalışarak rapor hazırlama, proje geliştirme ve sunum yapmaya katkıda bulunur.Contributes to report preparation, project development and presentation by working competently within the group.
GRS479TASARIMDA YARATICI SORGULAMA VE GÖRSELLEŞTİRME
VISUALIZATION AND CREATIVE INQUIRY IN DESIGN
S122.04.03Göstergebilim ilkeleri, eleştirel yaklaşım, metnin temel bölümleri, taslak metin, metin ve görselin birlikte ele alınması, birleştirilmesi.To develop writing skills in accordance with the principles of semiotics and to visualize using new media technologies.
GRS481KENT, GÖRSEL KİMLİK VE İLETİŞİM
COMMUNICATION, VISUAL IDENTITY AND THE CITY
S122.04.03Şehir planlama, kültür bilim, grafik tasarım ve iletişim disiplinlerinin farklı yaklaşımları. Kent görsel kimliği ve iletişim disiplini ilişkisi. Kent görsel kimliğinin farklı boyutları. Fiziksel görsel kimlik ve grafik görsel kimlik karşılaştırmaları ve bunlara ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi.Urban planning, ethnology, graphic design and different approaches of sciences of communication. The relationship between urban visual identity and the discipline of communication. Different dimensions of urban visual identity. Comparison of physical visual identity and graphical visual identity and examples of their practice.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS476İLETİŞİM TASARIMI VE ETİK
COMMUNICATION DESIGN AND ETHICS
Z202.04.02İletişim, tasarım etiği kavramı. İletişim etiği konusundaki güncel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. İletişim etiği alanında özdenetim ve ortak denetim sistemleri.Communication, design ethics concept. Current issues in communication ethics and their solutions. Self-regulation and common control systems in the field of communication ethics.
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03Dersin içeriği, iletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmasından oluşmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilecektir. **Ders gerekli görüldüğü takdirde (salgın hastalıklar, hava muhalefeti, deprem, sınıf mevcudu yüksekliği vb.) online olarak görüşme yapılmasına olanak sağlamaktadır.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
GRS406REKLAM TASARIMI ANALİZİ
REKLAM TASARIMI ANALİZİ
S303.04.03Dersin içeriğinde öğrenciler, reklam tasarım sürecinde sosyo kültürel olguların tasarıma etkisi, hedef kitle analizi, görsel iletişim tasarımına ilişkin kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgileri edinirler. Ayrıca, mevcut reklam metinlerinin inceleyerek, çoklu okuma ve eleştirel analiz etme becerisini de kazanırlar.In the content of the course, students acquire information about the effects of socio-cultural phenomena on design, target audience analysis, and theoretical approaches to visual communication design in the advertising design process. They also gain the ability to read and critically analyze existing advertising texts.
GRS478PORTFOLYO TASARIMI
PORTFOLIO DESIGN
S122.04.03CV hazırlanması. Tasarımcı/müşteri ilişkileri. Özel tasarım çalışmaları ve sunumu.CV preparation. The designer / client relationship. Custom design work and presentation.
GRS482GÖRSEL İLETİŞİMDE ALGI
PERCEPTION IN VISUAL COMMUNICATION
S122.04.03Algı ve algılama kavramı. Algı türleri. Algılamanın örgütleyici işlevleri. Tutum ve algı. Algılama konusuna kuramsal yaklaşımlar.İnsan davranış modelleri. Güdüleyici iletişim ve tutum değişikliği.Perception and concept of perception. Types of perception. Organizing functions of perception. Attitude and perception. Theoretical approaches to perception. Models of human behaviour. Incentive communication and attitude change.
GRS486İLERİ DÜZEY ANİMASYON
ADVANCED ANIMATION
S122.04.03Üç boyutlu tasarım programı ile animasyon hakkında temel bilgiler, ileri modelleme uygulamaları, üç boyutlu ortamda ışıklandırma teknikleri ve uygulamaları, animasyon uygulamaları, Blender eevee ve cycles ile render teknikleri.Animating knowledge with 3ds Max software, advanced modelling applications, lighting applications with different techniques, animation applications, rendering with Vray module.
GRS488GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ATÖLYESİ
APPLIED VISUAL COMMUNICATION DESIGN
S122.04.03Ders, vaziyet planı kavramı, büyük ölçekli şehir tasarımı çözümlemeleri, low poly kavramı ve oyun içi materyal hazırlama konularını ele almaktır.The contribution of visual communication design projects produced using new media technologies to design.
GRS490MARKA TASARIMI VE İMAJ
BRAND DESİGN AND IMAGE
S122.04.03Marka ve markayla ilişkili temel kavramlar, yaratıcı strateji ve mesaj stratejisi bakımından marka konumlandırma çalışmaları, marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Basic concepts related to brand and brand, brand positioning studies in terms of creative strategy and message strategy, applications based on brand management and various brand simulations and case studies are the content of this course.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=47&DK=150666