İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS107INTRODUCTION TO BUSINESS
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.05.03İşletme alanına özel ve alanı destekleyici beceriler sağlayan bu ders, işletme disiplinine özgü eleştirel ve analitik düşünme tekniği sunar. Öncelikle işletmelerin gelişimini etkileyen iç ve dış çevredeki ulusal ve küresel faktörler incelenir. Öğrenciler, pazarlama, strateji, finans, muhasebe, insan kaynakları, bilgi sistemleri ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel sorunları analiz eder. Ek olarak, bu ders öğrencilerin iş etiği konularını ve sosyal sorumluluğu tartışmalarına ve bazı iş analizi teknikleriyle fırsatları ve zorlukları keşfetmelerine olanak tanır. Bu nedenle, bu dersin amacı işletmenin hem iç hem de dış çevresini ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayan tüm işletme fonksiyonlarını incelemektir. Ders esnasında, iş dünyasındaki dinamikler ve teoriler ışığında işletmelerin iş yapma süresinde nasıl ayakta kaldığını gösteren belirli temalar da ele alınmaktadır.The course providing specialized and supportive skills to the main field presents to a business vocabulary and advance critical and analytical thinking in solving business issues. Business is viewed first by examining national and global factors in the external environment that influence its development, followed by an exploration of its internal organization. Students will analyze major issues associated with the management functions of marketing, strategy, finance, accounting, human resources, information systems, and operations. In addition, this course allows students to discuss business ethical issues and social responsibility as well as explore opportunities and challenges with some business analyses technics. Therefore, the goal of this course is to examine both internal and external environment of business and all business functions that is defined the relationship among them. We will do so by taking particular themes that illustrate how business continues its life and survive in the process.
ECO191INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
Z303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
LAW192FUNDAMENTALS OF LAW
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Ders öğrencilerin hukukun temel ilkeleri üzeinde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı hukuk dalları ile iligli bilgileri aktarmayı hedefler. Özetle ders öğrencilere hukukun temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.The course aims to develop the student’s knowledge on law within the major domains of fundamentals and general rules of law, law of person, law of succession, law of property, constitutional law, and international law. In summary the course is to make students explore and develop issues on every aspect of law.
MAT135MATHEMATICS FOR BUSINESS-I
MATHEMATICS FOR BUSINESS-I
Z303.05.03Bu derste amaçlanan, temel cebir bilgisini tazeleyerek üzerine finans matematiği, doğrusal cebir ve ileri olasılık konularını eklemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.The course topics are the idea of function, graphs of real valued functions, transcendental functions, mathematics of finance, matrices and their applications, introductory probability and statistics, limits and continuity of functions.
MFY193FINANCIAL ACCOUNTING-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.05.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.This course includes the basic concepts and principles of accounting, accounting cycle, accounts, and the financial statements.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS132ORGANIZATIONAL THEORY
ORGANIZATIONAL THEORY
Z303.05.03Yönetim ve Organizasyondaki değişimler ve mantıksal temeller birliği, Yönetim Düşüncesindeki tarihsel gelişmeler, Klasik Yaklaşımlar (Bilimsel yönetim, Süreç Yönetimi, Bürokratik Yaklaşım). Neo- Klasik Yaklaşımlar (İnsan ilişkileri yaklaşımı, Yönetim bilimlerinde davranış bilimleri yaklaşımı), Modern (Sistem ve Olasılık Yaklaşımı) ve Post Modern Perspektifler. Günümüz Yönetim Araçları, Yönetimin geleceği. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetimi.The content of this course is covers to Scope and Basic Concepts, Developments in the Organization and Management Thought, Systems and Contingency Approach; Informantion Management and Importance of Decision Making in Management, Communication, Goal Setting and Planning, Organisation structure and decision making process
BUS142 PRINCIPLES OF MARKETING
PRINCIPLES OF MARKETING
Z303.05.03Dersin kapsamında, ürün - hizmet, fiyat, dağıtım, tutundurma ve konumlandırma, organize etme ve pazarlama bilgi sitemleri yer almaktadır.This course consists of detailed investigations of the topics of the development of marketing management orientations, consumer behavior, targeting, product development, pricing, distribution and communication strategies.
ECO192INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
Z303.05.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT136MATHEMATICS FOR BUSINESS-II
MATHEMATICS FOR BUSINESS-II
Z303.05.03Bu derste amaçlanan,analiz (Calculus) bilgisini tazelemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.n this two semester course, the objective is to make an introduction to maths, by focusing on the college algebra for the first part of the semester, then to give comprehensive idea of usage of math in social sciences; give applicative notion of concepts that are used in economics an management sciences; and later introducing the calculus concepts for transitional formation to the second part of the two semester course. The second semester part of the course will solely be devoted to calculus topics.
MFY194FINANCIAL ACCOUNTING-II
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Z303.04.03Muhasebe döngüsü, finansal tablolar ve finansal tablo hesapları, bilanço, gelir tablosu ve mizan.Accounting cycle, financial statements and their account, balance sheet, income statement, and trial balance.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BUS251OPERATIONS MANAGEMENT
OPERATIONS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimcilik kavramı ve şirketleşmeThe content of the course is about the operations and productivity issues and operations strategy in a global environment which is related with project and quality management, forecasting, design of goods and services in different types of productions..
BUS261BUSINESS FINANCE-I
BUSINESS FINANCE-I
Z303.06.03paranın zaman değeri, WACC, NPV, IRR, tahvil, hisse senetleriThe course includes financial institutions, rates of return, time value of money, financial forecasting, financial planning and control,, cash and marketable securities management, EAR and APR, , short-term financial decisions, OCC, project cash flows and risk, the cost of capital, capital structure and gear (leverage), dividend policy and financial decisions techniques.
IST211STATISTICS-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Research data in sciences and business; presentation and interpretation of data; basic probability concepts and theory; probability distributions.
LAW295BUSINESS LAW
BUSINESS LAW
Z303.05.03Esas itibari ile Türk Ticaret Kanunu'nu temel alarak ticarei işletme, ticari faaliyet, tacir, şirketler, haksız rekabet ve diğer ticaret hukuku konusu olan ve Türk Tİcaret Kanunu'nda yer alan başlıkları derinlemesine incelemek.The content of the course is the Turkish trade law as a central concept, legal practitioners, public sector, and various aspects of Commercial Law.
MFY293MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
Z303.05.03Dersin içeriğini Maliyet Muhasebesi’nin temel kavramları, stok değerleme yöntemleri, gider dağıtımları, maliyet sistemleri, mali tablolar, bütçeleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme oluşturmaktadır.This course covers to concepts of Cost Accounting, inventory valuation methods, cost allocations, costing systems, financial statements, budgeting and activity based costing.
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BUS212BUSINESS COMMUNICATION
BUSINESS COMMUNICATION
Z303.06.03İnsan davranışı, organizasyonel davranış, iletişim teknikleriEffective Business Communication Business Writing in Action Developing Business Presentations Intrapersonal and Interpersonal Business Communication Negative News and Crisis Communication Group Communication, Teamwork, and Leadership Intercultural and International Business Communication
BUS232HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations.
BUS242MARKETING MANAGEMENT
MARKETING MANAGEMENT
Z303.06.03Bu ders pazarlamanın tanımı, pazarlama strateji ve planları, bilgi toplama ve talep tahminleme, pazarlama araştırması, uzun vadeli sadakat ilişkileri oluşturma, tüketici pazarlarının analizi, kurumsal pazarların analizi, pazar bölümlendirme ve hedefleme, marka değeri, marka konumlandırma, ürün, fiyat, yer ve pazarlama iletişimleri stratejileri ağızdan ağıza pazarlama, uluslararası pazarlar, yeni pazarlama karmaları oluşturma ve bütünleşik pazarlama örgütü konularında odaklanmaktadır.This course focuses on marketing definition, marketing strategies and plans, collecting info and forecasting demand, conducting marketing research, creating long term loyalty relationships, analyzing consumer markets, analyzing business markets, identifying market segments and targeting, brand equity, brand positionning, product, price, place and promotion strategies, new market offerings, womm, global markets and holistic marketing organizations.
BUS262BUSINESS FINANCE-II
BUSINESS FINANCE-II
Z303.06.03This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance. Topics covered are: introduction to finance, finance environment and participants in this environment, what the business finance deals with, financial statements and analysis, cash budgeting, time value of money and risk and return.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance. Topics covered are: introduction to finance, finance environment and participants in this environment, what the business finance deals with, financial statements and analysis, cash budgeting, time value of money and risk and return.
IST214STATISTICS-II
STATISTICS-II
Z303.05.03Dersin içeriği: Basit ve çoklu regresyon, basit ve kısmi korelasyon, katsayıların anlamlılık testleri, tahminler ve güven aralıklarının elde edilmesiThe contents of this course: Simple and multiple regression, simple and partial correlation, significance tests of coefficients, predictions and determining confidence intervals.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS351OPERATIONS RESEARCH
OPERATIONS RESEARCH
Z303.04.03Yöneylem araştırmasının ilke ve uygulamalarına giriş ve insanoğlu için karar vermedeki rolü. Bu derste matematiksel modelleme üzerinde durulacaktır; yani gerçek hayatta olan çeşitli problemlerin çözümleri için teknikler sunulacaktır.Contents of the course include Mathematical Modeling, Linear Programming, Linear Programming with graphical Solutions, Transportation Problem, Integer Programming, CPM/PERT, Project Crashing, Applications of Mathematical Modeling to Business Purposes.
BUS361CORPORATE FINANCE
CORPORATE FINANCE
Z303.010.03Bu dersin içeriği sosyal seçimi, sosyal malları, vergileri, dışsallıkları, regülesyonları ve deregülasyonları ve refah devletini kapsar.Upon completing the program you will be able to: Describe and evaluate features of financial markets; Describe basic types, goals, and implications of business finance; Interpret financial statements and how they influence short-term and long-term decision making, planning and growth; Explain the meaning of time value of money and its application in corporate and banking industries; Estimate cash flows of the projects; Use two modern approaches to model the price of the risk; Find the value of different financial products such as options, bond, stocks etc; Determine optimal capital structure for the business and the impact of financial leverage, bankruptcy, and the role of taxes on optimal capital structure; Calculate the weighted average cost of capital, based on relevant financial statement and market information.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
BUS341PROJECT DESIGN
PROJECT DESIGN
S303.04.03Proje Döngüsü Yönetimi, Programlama, Tanımlama, Formülüze etme, Uygulama, Kontrol, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Bütçeleme ve bir AB Projesinin HazırlanmasıProject Cycle Management Programming Identification and Formulation Execution Controlling Logical Framework Approach Budgeting Preparing an Project
BUS417BUSINESS PLANNING
BUSINESS PLANNING
S303.04.03Derste planlama tanımı, operasyonel planlama ve stratejik planlama arasındaki farklar ve ortak noktalar sunulacaktır. Bununla birlikte operasyonel planlama ile geleceğe yönelik işlerin belirlenmesi, hedeflerin belirlenmesi konuları irdelenecektir. Bununla birlikte strateji kavramı, vizyon ve misyon kavramları tartışılacak, operasyonel planlamanın vizyona uygun olarak hazırlanması konusu tartışılacaktır.This course is an introductory course to business modeling and development work, from the idea, the problem and the innovation. Knowledge, experience, error, and lessons for practitioners with ideas and entrepreneurial spirit.
BUS431LEADERSHIP
LEADERSHIP
S303.04.03Liderlik becerileri olmayan yönetici etkinlik sağlamakta zorlanır. Yöneticilik becerileri olmayan lider ise kalıcılık sağlamak ve kurumsallaşma açısından büyük sorunlar yaşar. Bir lider yöneticinin ya da yönetici liderin ihtiyaç duyacağı tüm enstrümanlar gerek teorik gerekse uygulamalı olarak bu ders kapsamında ele alınmıştır.The manager without leadership skills has difficulty in providing effectiveness. A leader who does not have managerial skills has great problems in terms of ensuring permanence and institutionalization. All the instruments that a leader manager or executive leader will need are covered in this course, both theoretically and practically.
BUS432NEGOTIATION TECHNIQUES
NEGOTIATION TECHNIQUES
S303.04.03Müzakere Stratejisinin Doğası ve Dağıtıcı Pazarlık Stratejisi Taktikleri ve Müzakere Algısı, Biliş ve Duygu İletişiminde Bütünleştirici Müzakere Etiği Taktikleri, Müzakere Gücü İlişkilerini Bulma ve Kullanma Uluslararası ve Kültürlerarası Müzakere ve En İyi Müzakerelerde Uygulamaları gibi konularda bilgi verilir.The Nature of Negotiation Strategy and Tactics of Distributive Bargaining Strategy and Tactics of Integrative Negotiation Ethics in Negotiation Perception, Cognition, and Emotion Communication Finding and Using Negotiation Power Relationships in Negotiation Multiple Parties, Groups, and Teams in Negotiation International and Cross-Cultural Negotiation Best Practices in Negotiations
BUS433CREATIVITY AND INNOVATION
CREATIVITY AND INNOVATION
S303.04.03Bu ders yenilik, girişimcilik ve yaratıcılık, yaratıcılık ve örgütsel bağlamda bireysel yaratıcılık kavramlarını içerir. Yaratıcılık ve inovasyon önündeki engeller açıklanmaktadır. Aynı zamanda kuruluşun yaratıcılığını, yeniliğini yönetmek ve bir organizasyonun inovasyon kabiliyetini oluşturmak kapsanmaktadır.This course contains the concept of innovation, entrepreneurship and creativity, creativity and the individual creativity in the organisational context. The barriers to creativity and innovation are explained. Managing creativity, innovation in organizations and building the innovation capability of an organization are analyzed.
BUS442BRAND MANAGEMENT
BRAND MANAGEMENT
S303.04.03Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.Brands are among the most valuable assets of many firms; they account about a third of firm value. Paying special attention to emerging topics in branding, this course highlights the strategic implications of branding for organizations and delivers a set of tools for effective brand management. Though brands are the most valuable asset of many firms, marketing decisions, say, product design or distribution, are taken independently from each other without a clear consideration of their consequences for brand equity. This is a natural result of the compartmentalized approach to marketing education, which implicitly fosters a vision that these tasks are essentia lly independent from one another. Brand Management, on the other hand, takes a different perspective: Business can simply not exist without the brand! Accordingly, this course promotes a more holistic understanding of business based on the assumption that branding serves a fundamental strategic function. Branding is the kernel of a firm’s activity not another aspect of marketing, but marketing itself
BUS443MARKETING RESEARCH
MARKETING RESEARCH
S303.04.03Introduction and Early Phases of Marketing Research Defining the Marketing Research Problem and Developing an Approach Research Design Exploratory Research Design: Secondary Data Exploratory Research Design: Qualitative Research Descriptive Research Design: Survey and Observation Causal Research Design: Experimentation Measurement and Scaling: Fundamentals and Comparative Scaling Measurement and Scaling: Noncomparative Scaling Techniques Questionnaire & Form Design Sampling: Design and Procedures Sampling: Final and Initial Sample Size Determination Fieldwork Data Preparation Frequency Distribution, Cross-Tabulation, and Hypothesis Testing Correlation and Regression Report Preparation and PresentationWhat is Marketing, Marketing Mix and Marketing Research, Business and Marketing Intelligence, Applied and Basic Marketing Research, The Scientific Method, Developing and Implementing a Marketing Strategy, Marketing Research in Practice, Data Warehousing, Marketing Decision Support Systems, Information from Respondents: Survey Methods, Attitude Measurement, Designing the Questionnaire, Contemporary Applications of Marketing Intelligence, Review
BUS448DESIGN MANAGEMENT
DESIGN MANAGEMENT
S303.04.03
BUS451MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
S303.04.03Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.
BUS452PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
S303.04.03Bu ders, iş ve kişisel anlamda başarılı bir projenin nasıl planlanacağı ve yönetileceği ile ilgili pratik bilgiler içerir. Ana ağırlık, proje yönetimi araçlarının küçük ve orta ölçekli kuruluşlarda kullanımına yönelik olacaktır. Bu derste katılımcılar, proje yönetim yeteneklerini geliştirecek ve gerekli araçlarla birlikte, başlatma, planlama, sürdürme, kontrol etme ve bitirme gibi projenin her adımının yönetimi konularında bilgilendirilecektir. Proje tüzüğünün geliştirilmesi, paydaşların tanımlanması, iş kırılım yapısının (WBS) oluşturulması, zaman çizelgeleme, takım yönetimi ve projenin takip edilmesi gibi proje yönetim tekniklerinin kullanımını kapsamaktadır. Başarılı bir proje yöneticisinin rolü de ayrıca tartışılacaktır.This course provides students with a practical understanding of successful process and project planning and management in a business or personal setting. Emphasis will be on using project management tools and techniques tailored for small and medium-sized organizations. The course will help students to develop their project management skills and provide them with the tools required to manage all phases of project including initiation, planning, executing, controlling and closing projects. The use of project management techniques such as developing a project charter, stakeholder identification, developing the scope of the project via a work breakdown structure (WBS), schedule development, team management and tracking projects will be covered. The role of the successful project manager will also be discussed.
CAM426SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
F303.04.03Tedarik zincirinin temel işlevleri, yapısı ve gelişimi, tedarik zinciri üyeleri, tedarik zinciri işleyişi ve stratejileri, tedarik zinciri tasarımı ve modellemesi, tedarik zinciri ve rekabet avantajı, talep tahmini ve planlaması, ürünlerin fiyatlandırılması, envanter yönetimi, tedarik ve tedarikçi yönetimi, tedarik zinciri yönetim üretim ve dağıtım süreçleri, performans ölçütleri, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri uygulamaları dünyada ve Türkiye'de örnekler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.Supply chain basic functions, structure and development, supply chain members, supply chain functioning and strategies, supply chain design and modeling, supply chain and competitive advantage, demand forecasting and planning, pricing of products, inventory management, supply and supplier management, supply chain management production and distribution processes, performance metrics, supply chain management, supply chain practices examples in the world and Turkey constitute the scope of this course.
ECO431ECONOMY AND POLITICS
ECONOMY AND POLITICS
F303.04.03Makro ve mikroekonomi derslerinden sonra ekonomik konuların ayrıntılı ele alınması ve analizinin yapılmasını içerir. Konu ile ilgili teorilerin anlatılmasından sonra ülke ve karşılaştırmalı analiz yapılacaktır.The course analyses the subjects based on the microeconomics and macroeconomics and also theories taught before. Number of therioes will be covered and more time will be given to the country analysis and comparative analysis.
INT453E-TRADE
E-TRADE
F303.04.03* Doğrudan ve dolaylı ticaret ihtiyaçları ve farklılıkları * B2C, B2B, C2C ve B2B2C modelleri * Yerel ve uluslar arası örnekler ve vaka analizi * Çevrimiçi ticaret pazarı, ürün, hizmet, meslek / uzmanlık ve para değişim platformu hakkında olacaktır. * Pazarlama stratejileri* Doğrudan ve dolaylı ticaret ihtiyaçları ve farklılıkları * B2C, B2B, C2C ve B2B2C modelleri * Yerel ve Uluslararası örnekler ve vaka çalışmaları * Çevrimiçi ticaret pazarı, ürün, hizmet, meslek / uzmanlık ve para değişim platformu ile ilgili olacaktır. * Pazarlama stratejileri
INT454INTERNATIONAL TRADE POLICY
INTERNATIONAL TRADE POLICY
F303.04.03Ders geleneksel yöntemlerle uluslarası ticaret politika konularına eğilir. Öğrencilerin çeşitli konulardaki tartışmalara katılımı, ödev niteliğinde bazı konuların analizi ve sınıf içinde tartışması şeklinde devam eder.The course follows the traditional format of lectures and class discussions and students are in addition expected to do a considerable amount of reading and research both in preparation for, and as follow-up to lectures.
OIK301ETHİCAL LEADERSHİP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
ETHICAL LEADERSHIP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
F303.04.03Ders kapsamında, temel etik teoriler, yönetim- etik ilkeleri ve etik karar verme konuları ve global uygulamalar üzerinde durulacaktır.The content of the course, practices that reinforce the importance of leadership, ethical business practices, and corporate social responsibility (with emphasis on long-term sustainability).
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS334ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
Z303.07.03Bireysel davranışlar, bireyler arasında iletişim, örgüt içinde yer alan gruplarda grup içi ve gruplar arası iletişim, davranış analizinde kullanılan araçlar, bireysel, grup ve örgütsel olarak performansı arttırmak için gerekli yönetsel rollerIndividual behaviors, communication among individuals , communication in group and between groups that takes place in organizations, conceptual tools for analyzing behaviors, role of management to improve individual, group and organizational performance are some subjects of this course.
BUS362FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
Z303.07.03The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
BUS352AUDITING
AUDITING
S303.04.03Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.Covers the framework of accounting auditing as an important part of the corporate governance and financial reporting process. Auditor independence, the phases of the auditing process, and the preparation of the auditing reports will be discussed.
BUS453CORPORATE ACCOUNTING
CORPORATE ACCOUNTING
S303.04.03Dersin içeriğini şirket türlerine göre kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar dağıtımları, sermaye artırımları ve sermaye azaltımları, şirketlerde birleşme ve devir konuları oluşturmaktadır.This course contents establishment procedures, accounting records, distribution of dividends, increase of capital, decrease of capital, merger, acquisition and consolidation according to the type of companies.
ECO211ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES ECONOMICS
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES ECONOMICS
F303.04.03The course covers the essential topics students need to understand environmental and resource problems and their possible solutions. Its unique lecture format provides an in-depth exploration of discrete topics.
ECO423INTERNATIONAL ECONOMICS
INTERNATIONAL ECONOMICS
F303.04.03Ders, farklı iktisadi güçler ve farklı toplumsal etkileşimler arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Bu konular hakkında küresel ekonomide ciddi anlamda bir anlayış ve akademik bakış açısı kazanabilmek için akılcı düşünce yöntemleri ile temel bazı bilimsel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu yüzden ders, ana-akım iktisat teorilerinin yöntem ve kavramlarına aşina olmayı da hedeflemektedir.It is interested in the interplay between these different forces or types of social interaction. However, in order to gain a well founded understanding of the interplay between economic and societal forces in a global economy, it is, of course, essential for students to gain a sound knowledge of basic economic concepts and forms of reasoning, and this will involve some exposure to mainstream theory.
INT302FINANCING OF FOREIGN TRADE
FINANCING OF FOREIGN TRADE
F303.04.03Ders ticaret politikası uygulamaları, ödemeler dengesinin önemi, döviz piyasaları ve açık ekonomilerde kurların oluşumu gibi konuları ele alır.The course covers topics in international trade policy, balance of payments, foreign exchange markets, exchange rate determination in an open market.
INT451INTERNATIONAL BUSINESS
INTERNATIONAL BUSINESS
F303.04.03Dersin içerigi; uluslararası iş yönetimi, uluslararası yönetim modelleri, uluslararası işletme, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve uluslararası ticaret teorileri.Content of the course; International business management, international management models, international business, international trade, international trade and international trade theories.
INT455INTERNATIONAL MARKETING
INTERNATIONAL MARKETING
F303.04.03Uluslararası pazarlamanın genel özellikleri, lokal pazarlamadan ayrılan özellikleri, farklı özellikler taşıyan ülkeler için farkı çevre koşulları, farklı pazarlarda uygulanan stratejiler dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.Contents of the Course Unit The course includes mainly the motivational factors influencing International Marketing and international trade and the importance of international marketing environment.
OIK304ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
F303.04.03bu ders, modern iş örgütleri hakkında öğrencilere temel bilgileri kazandırır. Bürokratik örgütlerin ve modern holding şirketlerinin ortaya çıkmasını ele alır. Derste ayrıca, emek çalışmalarına da değinilir. İmalat ve hizmet sektörlerinde emek denetimi ve insan kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulur. Derste, dünya ekonomisinin dönüşümü sonucunda değişen çalışma biçimleri tartışılır. Ders, anlatım, tartışma, belgesel film gösterimi, konuk konuşmacı ve firma ziyaretlerinden oluşur.This course introduces students to the study of business organizations. It discusses the development of bureaucracies and the modern corporation. The course also provides an introduction to labor studies. It focuses on labor control in industrial and service sectors and human resource development. It discusses how forms of work have changed in response to the transformation of the world economy. The course is based on lectures, reading assignments, classroom discussions, the screening of documentary films, guest lectures and visits to companies.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS403APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I
Z303.05.03Management philosophy will be analysed and thoroghly undestood via real bsuiness situations and experiencesManagement philosophy will be analysed and thoroghly undestood via real bsuiness situations and experiences
BUS441CONSUMER BEHAVIOR
CONSUMER BEHAVIOR
Z303.06.03Moving from micro to macro topics, perception, learning, motivation, personality and lifestyle, attitudes, identities, decision making mechanisms and social and cultural interactions of consumers are the main topics of this course. Different dimensions of consumption before, during and after purchasing are investigated.Moving from micro to macro topics, perception, learning, motivation, personality and lifestyle, attitudes, identities, decision making mechanisms and social and cultural interactions of consumers are the main topics of this course. Different dimensions of consumption before, during and after purchasing are investigated.
ECO491MANAGERIAL ECONOMICS
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.05.03Temel kavramlar. Piyasa analizi. Piyasa yapıları. Tam Rekabet. Tekel. Tekelci Rekabet. Oligopol. Doğal Tekel. Monopson. Belirsizlik ve kurumsal kısıtlar altında optimal karar alma. Kurumsal/yönetsel süreçlerde, asimetrik bilgi, ahlaki risk ve ters seçim problemleri.General equilibrium theory of the consumer and the producer, with special emphasis on the production and cost frameworks under different market structures and competition conditions at the national economy level as well as under global open economy regimes.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OIK401CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
S303.04.03Modern işletmelerin karşılaştığı problemler ile ilgili gerçek olaylar örnek vaka olarak tartışılırIt consist of various real life cases from contemporary business environment
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS436STRATEGIC MANAGEMENT
STRATEGIC MANAGEMENT
Z303.08.03Ders strateji formülasyonu, uygulaması ve değerlendirmesi hakkında pek çok unsuru barındırmaktadır.The lesson covers the various components of strategy formulation, implementation and evaluation.
BUS438APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II
Z303.06.03Management philosophy will be analysed and thoroughly understood starting from the micro level to the macro level.Management philosophy will be analysed and thoroughly understood starting from the micro level to the macro level.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: S.D Goals Low Carbon Economy Green Energy
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
OIK402STRATEGIC BUSINESS PLANNING
STRATEGIC BUSINESS PLANNING
F303.04.03Modül aşağıdakileri içeren konuları kapsar; Strateji oluşturma süreci, stratejik karar verme, strateji planlama ve faktörlerin strateji planlama sürecine etkisiThe module covers the issues including; strategy making process, strategic decision making, strategy planning and factors impact on strategy planning process
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=39&DK=150506