English

FACULTY OF ENGINEERING-MECHANICAL ENGINEERING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-MECHANICAL ENGINEERING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIZ107FİZİK-I
PHYSICS -I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
IHE101İŞ HUKUKU VE MESLEKİ ETİK
İŞ HUKUKU VE MESLEKİ ETİK
Z202.02.02
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
KIM107GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The peryodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermoleculelar forces.
MAK111BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM-I
COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-I
Z223.04.04Parçaların yapım resmini yeteri kadar görünüşle ifade edebilmesini sağlayacak görünüş çıkarma, ölçülendirme, tolerans ve yüzey işleme işaretlerinin öğretilmesi ve perspektif olarak parçaların tanıtımı ve bilgisayarda katı modelleme ile çizim yapımı.Drawing the side wievs, dimensioning rules, tolerences and machining symbols, perspective drawings and drawing with computer by solid modeling.
MAT151MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Fundamental conceptions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential ve logarithmic functions, limit of single-valued functions, properties of limit, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives ,rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions implicit differentiation, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIZ108FİZİK-II
PHYSICS -II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MAK112BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM-II
COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-II
Z223.04.04İmalat ve geçme toleransları, Yüzey kalitesi ve işleme işaretleri, Özel makina elemanlarının çizim esasları: Cıvata ve somunlar, Yaylar, Dişli çarklar, Kamalar, Perçin ve Kaynaklı bağlantılar, Montaj resimlerinin çizilmesi, Parça listesi ve sembollerin kullanımı, Bilgisayar destekli çizim örnekleri.Tolerences and tolerence systems, surface quality and finish symbols. Technical drawings of special machine elements: Bolts and nuts, springs, gears. Riveted and welded joints. Manufacturing and assembly drawings, part lists and usage of symbols. Examples of computer aided technical drawings.
MAK114MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING
Z202.04.02Makina mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri. Alt dalları, tasarım, malzeme, mekanik ve ısıl birimler. Yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler. Makina mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik makina mühendisliği projeleri ve problemleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Bilgisayarın makina mühendisliğindeki yeri. Makina mühendislerinin çalıştığı iş alanları. Fabrika gezileriyle destekli, mühendislik ve endüstriyel uygulama örnekleri.The history of mechanical engineering, interests and relations with other engineering disciplines. Sub-branches, design, materials, mechanical and thermal units. New technologies and trends in the development of mechanical engineering. Needed skills to become a mechanical engineer and training program. Typical mechanical engineering projects and problems. The techniques used in the solutions of engineering problems and applications of these techniques on certain problems. The importance of written, oral and electronic communication; creative thinking, problem solving, lifelong learning and team work. The importance of computers in mechanical engineering. Business areas of mechanical engineers. Engineering and industrial applications with support of factory excursions.
MAK116STATİK
STATICS
Z303.03.03Cisimlerin, kuvvetler ve kuvvet çiftleri etkisi altında oldukları zaman durağan kalma koşullarını açıklayan veya bunları belirleyen ve MEKANİK bilim dalının bir alt dalı olan STATİK konularının incelenmesi ve öğretilmesi.Statics of particles. Planar and spatial forces, equilubrium. Moment of a force, moment of a couple. Equivalent systems of forces on rigid bodies. Equilibrium in two and three dimensional systems. Distributed forces. Sentroids and centers of gravity. Analysis of structures. Trusses, frames and machines. Internal forces in beams and cables. Friction. Moments of inertia of areas, moments of inertia of masses. Virtual work method.
MAT148MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
MAK211DİNAMİK
DYNAMICS
Z303.04.03Parçacık kinematiği; parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; rijit cismin düzlemsel kinematiği; rijit cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum, rijit cismin üç boyutlu kinematiği, titreşimler.Particle kinematics, kinetics of particles: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum. Planar kinematics of rigid bodie, planar kinetics of rigid body: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum; three-dimensional kinematics of rigid bodies, vibrations.
MAK227ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN PRENSİPLERİ
PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING
Z202.02.02Elektrik kavramları, birimler, elektronik temel eleman özelliklerinin değerlendirilmesi, temel teorilerinin anlaşılması, Endüktans ve kapasite. Alternatif akım devreleri, elektrik ölçüm. Trafolar, jeneratörler ve elektrik makineleri, yarı iletkenler. Diyot, transistor, tristör ve uygulamaları.Concepts of the Electricity, units, evaluation of the properties of the basic electronic elements, understanding the basic theories, Inductance and capacity. Alternative current circuits, electrical measurements. Transformators, generators, electric machines. Semi conductors. Diots, transistors, thyristors and their applications.
MAK231TERMODİNAMİK-I
TERMODYNAMIC-I
Z303.05.03Temel kavramlar, birimler ve sistemler; sistem özellikleri; denge durumu; enerji, iş, ısı kavramları; iş-ısı ilişkisi; P-V diyagramı; saf madde; PVT ilişkisi; ideal gaz denklemi; gerçek gazlar; termodinamiğin birinci kanunu; entalpi-iç enerji ve özgül ısı arasındaki bağıntılar; genel enerji denklemi; birinci kanunun kapalı ve açık sistemlere uygulanması; gaz karışımları; ideal gazların hal değişmeleri; entropi, entropinin artış ilkesi, entropi dengesi, ekserji: İş potansiyelinin tanımı, ekserji dengesi.Basic concepts, units and systems; system properties; equilibrium state; energy, work, heat concepts; work-heat relationship; PV diagram; pure substance; PVT relationship; ideal gas equation; real gases; first law of Thermodynamics, relations between Enthalpy-internal energy and specific heat, general energy equation, the implementation of the first law into Open and Closed Systems; gas mixtures: Changes of state of the ideal gases, the entropy, the principle of increasing entropy, entropy balance, exergy: Definition of work potential, exergy balance.
MAK235İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ
STATISTICAL DATA ANALYSIS
Z404.05.04Veri toplanması ve betimlenmesi, Olasılığın temelleri, Rasgele değişkenler, Özel rasgele değişkenler, Örnekleme İstatistiklerinin dağılımı, Regresyon, Kalite kontrolüData acquisition and description, Measurement uncertainties, Basics of probability, Random variables, Normal distribution, Distribution of sample, Regression, Quality Control
MAK237MUKAVEMET-I
STRENGTH OF METARIALS -I
Z303.04.03Mukavemetin genel kavramları; statik ve dinamik yükleme durumları; dış kuvvetler ve mesnet kuvvetlerini; gerilme ve şekil değiştirme; çekme ve basma gerilmeleri; basınçlı kapların hesabı; çekme ve basmada statikçe belirsiz sistemler; kesme (makaslama) gerilmeleri; dik koordinatlarda eylemsizlik momentleri; kesit tesiri diyagramları; eğilme gerilmeleriGeneral principles of strength of materials; static and dynamic loading; external forces and support forces; stress and strain; axial loading; calculation of pressure vessels; statically indeterminate systems in axial loading; shear stresses; moments of inertia in Cartesian coordinates; shear and moment diagrams; bending stresses.
MAK255MALZEME BİLİMİ
MATERIAL SCIENCE
Z303.03.03Malzeme biliminin kapsamı, gelişimi ve mühendislikteki yeri, malzemelerin sınıflandırılması. Atomlar arası çekim kuvvetleri, kristal sistemleri, sıkı paketleme, diziliş hatası, kafes hataları, katı eriyikler, atom yayınması, çökelme, dispersiyon ve deformasyon sertleşmesi, yaşlanma. Malzemelere Ait Mekanik Özellikler. Alaşım, faz, bileşen tanımı, faz kanunu, soğuma eğrileri. Demir-sementit faz diyagramı.Contents and developments of the material science and its share in the engineering. Classification of the engineering materials. Interstitial forces between atoms, crystallographic structures, defects and their effects on the properties. Solid solutions, diffusion mechanisms. Deformation mechanisms, strain hardening, strain aging. Phase diagrams, reactions and alloys. Ferrous and non-ferrous alloys.
MAT153LİNEER CEBİR
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
MAK236İMAL USULLERİ-I
MANUFACTURING PROCESSES-I
Z212.03.03İmal Usullerinin tanıtımı. Döküm yöntemleri. Eritme ve ocaklar. Katılaşma. Modeller ve model malzemeleri. Maçalar. Kum kalıba döküm. Kalıplama makinaları. Kabuk kalıba döküm. Hassas döküm. Kalıcı kalıba döküm. Basınçlı döküm. Savurma döküm. Kaynak işlemlerinin sınıflandırılması. Gaz kaynağı ve kesme. Elektrik ark kaynağı. Diğer kaynak yöntemleri. Lehimleme. Kaynak hataları. Kaynakta iş güvenliği.Introduction to Manufacturing Procedures. Casting methods. Melting and furnaces. Solidification. Models and model materials. Cores. Sand mold casting. Molding machines. Shell mold casting. Precision casting. Permanent die casting. Pressure casting. Centrifugal casting. Classification of resource operations. Gas supply and cutting. Electric arc welding. Other welding methods. Soldering. Source mistakes. Business security at source.
MAK238DİFERANSİYEL DENKLEMLER
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.05.04Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler, P ve Q nün lineer olması hali, tam diferensiyel denklemler , İntegral çarpanı kavramı ve denklemlerin integral çarpanının bulunması ,lineer, Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri, denklem sistemleri,değişken değiştirme,grafik yöntemler,dik ve eğik yörüngeler, Birinci basamaktan ve yüksek dereceden diferensiyel denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykırı çözümler, zarflar, n yinci basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, kısa yöntemler, parametrelerin değişimi yöntemi, Euler denklemi diferensiyel denklemi, Değişen katsayılı lineer diferensiyel denklemler,Laplace Dönüşümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler.Differential equations and related basic concepts, initial and boundary value problems, existence and uniqueness theorems, homogeneous differential equations, linearity of P and Q, exact differential equations, integration factor and the integral factor of equations, linear, Bernoulli and Riccati differential equations, equations systems, variable transformation, graphical methods, steep and oblique orbits, first order and higher order differential equations, Lagrange and Clairaut equations, contradictory solutions, adverbs, nth order linear fixed coefficient linear equations, indeterminate coefficient methods, , method of changing parameters, differential equation of Euler equation, linear differential equations with varying coefficients, Laplace Transformations, Solutions with Laplace Transform.
MAK242OLASILIK
PROBABILITY
Z303.03.03Permütasyon ve kombinezon, Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, Koşullu olasılık, Rassal değişkenler, Önemli dağılım fonksiyonları, Merkezi Limit Teoremi, Hipotezin test edilmesiPermutation and combinations, Discrete and continous probability distributions,Conditional probability, Random variables, Important distribution functions, Central Limit Theorem, Hypothesistesting
MAK246TERMODİNAMİK-II
THERMODYNAMICS-II
Z303.04.03Termodinamiğin ikinci kanunu. Tersinir ve tersinmez durum değişimleri. Carnot çevrimi. Entropi kavramı. İkinci kanunun çeşitli uygulamaları. Isı pompası çevrimi. Maksimum iş. Elde edilemeyen iş. Gaz çevrimleri. Teorik Otto çevrimi. Teorik Diesel çevrimi. Karma çevrim. Verimler. Yanma işlemi. Gaz türbini çevrimleri. Çok fazlı sistemler. Buhar çevrimleri (Clausius-Rankine Çevrimi). Ara kızdırmalı sistemler. Güç-Isı (Birleşik) santraller ve enerji tasarrufu. Soğutma.The second law of thermodynamics. Reversible and irreversible changes in the situation. Carnot cycle. Entropy concept. Various applications of the second law. The heat pump cycle. Maximum work. Not acquirable work. Gas cycles. Theoretical Otto cycle. Theoretical Diesel Cycle. Mixed cycle; Efficiencies. Combustion process. Gas turbine cycles. Multi-phase systems. Steam cycles (Clausius-Rankine Cycle). Re-heating systems. Combined heat-power (United) power plants and energy savings. Cooling.
MAK254MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ
ENGINEERING MATERIALS
Z303.04.03Demir-Karbon denge diyagramları; Alaşım elementlerinin çeliğin özelliklerine etkisi; Çeliklere uygulanan ısıl işlemler; Çeliklerin sınıflandırılması, çelik türleri ve standart gösterimleri; Dökme demirler ve sınıflandırılması; Demir dışı metal ve alaşımları; Plastikler; Kompozitler; Korozyon; Tahribatsız muayene yöntemleri.Iron-Carbide diagrams, effects of alloying elements on the properties of steel, heat treatments of steels, steel classification, steel standards and symbols, classification of the cast irons, non ferrous metals and alloys, plastics, corrosion, composites, non-destructive tests.
MAK256SAYISAL YÖNTEMLER
NUMERICAL METHODS
Z404.05.04Lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümü. Lineer olmayan denklemleri köklerinin bulunması. Eğri çakıştırma. En küçük kareler metodu, interpolasyon ve extrapolasyon. Sayısal türev ve integrasyon.Properties of numerical methods and basic steps in numerical solutions. Errors and error sources. Finite differences method. Solution of linear algebraic equations and matrices. Curve fitting and Method of least squares. Interpolation and extrapolation. Numerical integration and differentiation. Boundary-value problems. Numerical solutions of ordinary and partial differential equations.
MAK264MUKAVEMET-II
STRENGTH-II
Z303.04.03Elastik eğri, elastik eğri hesap yöntemleri ve uygulamaları, burulma, burulmada kayma gerilmesi uygulamaları ve örnekleri, burkulma (ince cubuklarda), düzlemde gerilme durumu ve Mohr Çemberi, düzlemde şekil değiştirme durumu ve Mohr Çemberi, Hooke Yasası, iki eksenli eğilme (eğik eğilme), birleşik zorlanmalar, eğilme + çekme, eğilme + burulma, eğilme + burulma + çekme, kırılma hipotezleri, karşılaştırma gerilmeleri, sürekli mukavemet, yorulma, örnekler ve uygulamalar.Elastic curve, calculation methods and applications, torsion, shear stresses in torsion, application and examples, buckling in thin columns, stresses and strains in two dimensional systems and Mohr's Circle, Hooke's Law, biaxial bending, combined loadings, bending + axial loading, bending + torsion, bending + torsion + axial loading, theories of failure, limit stress, endurance, fatigue failure, applications and examples.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MAK325ISI TRANSFERİ
HEAT TRANSFER
Z303.05.03Isı aktarımının genel yasaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümü, kararsız rejimde ısı iletimi, zorlanmış taşıma ile ısı aktarımı, doğal taşıma sistemleri, ışıma ile ısı aktarımı, gazlarda ışıma.General laws of heat transfer, one dimensional heat conduction in continuous regime, analytical and numerical solution of two dimensional heat conduction systems in continuous regime, heat transfer in unsteady regime, heat transfer with forced transport, natural transport systems, heat transfer with radiation, radiation in gas.
MAK327MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİK UYGULAMALARI
MATHEMATICAL APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING
Z122.02.03Çeşitli mühendislik problemlerinin matematik modellemesi ve çözüm yöntemleri: Isı iletimi, Lineer ve lineer olmayan başlangıç değer problemleri, yapı elemanlarının mukavemet ve burkulması, titreşim ve dalga yayılımı, doğal ve zorlama titreşimleri, elektromanyetik dalga yayılımı, Maxwell denklemleri.Mathematical modeling and solution methods of various engineering problems: Heat conduction, Linear and nonlinear initial value problems, strength and buckling of building elements, vibration and wave propagation, natural and forced vibrations, electromagnetic wave propagation, Maxwell equations.
MAK347MAKİNE ELEMANLARI-I
MACHINE ELEMENTS-I
Z303.05.03Statik ve değişken zorlanmalar için tasarım esasları. Bağlama elemanları. Bağlama elemanlarının sınıflandırılması. Kaynak, lehim ve yapıştırma bağlantıları. Perçin bağlantıları. Sıkı geçmeler. Cıvata-somun bağlantıları ve tasarım örnekleri. Mil-göbek bağlantıları. Kamalar.Design principles for static and dynamic load applications. Fastening elements. Classification of fastening elements. Welding, brazing and joining. Riveted joints. Interference fits. Bolt and nut joints and design fundementals. Shafts and permanent couplings. Keys.
MAK355İMAL USULLERİ II
MANUFACTURING PROCESSES II
Z122.04.03Elastisite ve plastisitenin temel denklemleri. Akma kriterleri. Kütle biçimlendirmenin esasları. Kütle biçimlendirme yöntemleri: Açık ve kapalı kalıpta dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel ve çubuk çekme. Sac şekillendirme yöntemleri: Kesme, bükme, derin çekme ve diğer işlemler. Toz metalürjisi: tozların imalatı, kompaktlaştırma, presleme, operasyonlar ve ilgili tezgahlar.
MAK373AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-I
FLUID MECHANICS-I
Z303.05.03Akışkanın tanımı, akışkanların özellikleri. Akışkan statiği, akışkan kinematiği, korunum kanunları, kontrol hacmi analizi, boyut analizi, iç akış(boru akışı), diferansiyel analizi ( sürtünmeli akış, potansiyel akış, sınır tabaka), dış akışlar (kaldırma ve direnç kuvveti), hesaplamalı akışkanlar dinamiğine giriş, türbomakinalar ( pompalar ve türbinler).Topics to be covered include fluid properties, fluid statics, fluid kinematics, conservation laws, control volume analysis, dimensional analysis, internal flows (pipe flows), differential analysis (including approximations such as creeping flow, potential flow, and boundary layers), and external flows (lift and drag). If time permits, brief introductions to computational fluid dynamics (CFD) and turbomachinery (pumps and turbines) will be provided.
MAK375SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL
SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL
Z404.05.04Giriş, Laplace Dönüşümleri, Sistem Dinamiği, Transfer Fonksiyonu, Matematik Modeller, Geçici Rejim Cevabı, Kontrol Elemanları, Kapalı Çevrimli Kontrol, Kararlılık, Frekans Cevabı
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISG302İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.Basic concepts related to Occupational Health and Safety (OHS), national and international standards, causes of occupational accidents and occupational diseases, results and prevention, basic regulations in OHS legislation, case studies, work incidents in textile industry and precautions to be taken.
MAK328MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT IN MECHANICAL ENGINEERING
Z202.02.02Proje yönetimine giriş, proje yaşam döngüsü ve organizasyonu, proje yönetim süreci, proje bütünleştirme yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi, proje kapanışı.Introduction to project management, project life cycle and organization, project management process, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resources management, project communication management, project risk management, , project closure.
MAK342MAKİNE ELEMANLARI-II
MACHINE ELEMENTS-II
Z303.04.03Miller ve akslar. Yaylar. Kavramalar ve frenler. Düz ve V-kayış-kasnak sistemleri, zincir mekanizmalar. Dişli çarklar ve sürtünmeli çarklar. Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar. Rulmanlı yataklar.Shafts and axles. Springs. Couplings, clutches and brakes. Flat and V-shape belt-pulley systems, chain mechanisms. Gears and friction gear systems. Lubrication theory and journal bearings. Roller bearings.
MAK358HESAPLAMALI ISI VE AKIŞ ANALİZİ
COMPUTATIONAL HEAT AND FLOW ANALYSIS
Z223.04.04Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin (HAD) uygulama alanları, HAD çözüm yöntemi (Ağ yaratılması, çözüm, veri işleme), Yönetici denklemler (Korunum denklemleri), Temel HAD teknikleri (Sonlu fark ve sonlu hacim), Kararlılık, yakınsama ve doğruluk, HAD benzetimi ve analizleri için pratik öneriler, çeşitli iki ve üç boyutlu akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinin ANSYS Fluent kullanılarak çözümü.Application areas of Computational Fluid Dynamics (CFD), CFD solution method (Network creation, solution, data processing), Executive equations (Conservation equations), Basic HAD techniques (Finite difference and finite volume), Stability, convergence and accuracy, CFD simulation and analysis Practical suggestions for the solution of various two and three dimensional fluid mechanics and heat transfer problems using ANSYS Fluent.
MAK364MEKANİK TİTREŞİMLER
MECHANICAL VIBRATIONS
Z303.04.03Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm aletleri. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler. Model analiz.Basic concepts. Undamped, damped and forced vibrations of single degree of freedom systems. Vibration measuring instruments. Vibration isolation. Two degrees of freedom vibration systems. Free and forced vibrations of multi-degree of freedom systems, approximate methods in natural frequency calculation. Model analysis.
MAK372AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-II
FLUID MECHANICS-II
Z303.05.03Borularda akış, Yerel kayıplar, Debi ölçüm yöntemleri, Diferansiyel analiz, Navier-Stokes denklemleri, Sını tabaka akımları, Dış akımlar, Direnç ve Kaldırma kuvvetleri, Sıkıştırılabilir akışa giriş, Türbomakinalara girişFlow in pipes, Local pipe losses, Flow measurement methods, Differential analysis, Navier-Stokes equations, Boundary layerr flows, External flows, Drag and Lift forces, Introduction to compressible flow, Introduction to turbomachines.
MAK378MESLEKİ İNGİLİZCE
PROFESSIONAL ENGLISH
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.The content of the course is to teach academic language skills in various areas of the profession and their work. It covers an appropriate environment covering the language structures and functions of the frequently used vocational English.
YUM305YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MAK318EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ
ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLGY
S303.04.03Eklemeli imalat yöntemlerinin gelişimi ve esasları, Eklemeli imalat teknolojilerinin sınıflandırılması, Eklemeli imalat yöntemlerinde kullanılan malzemeler, Stereolithography (SLA), Dijital Işık İşleme (DLP), Seçici Lazer Sinterleme - Ergitme (SLS-SLM), Elektron Işın Ergitme (EBM), Ergiyik Yığarak Modelleme (FDM), Inkjet yöntemi, Lamine Nesne İmalatı (LOM), Diğer yöntemler, Proses parametreleri, Eklemeli imalat yöntemlerinin endüstriyel uygulamaları, yenilikler ve gelişmeler
MAK362HESAPLAMALI ISI VE AKIŞ ANALİZİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL HEAT AND FLOW ANALYSIS
S223.04.04Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin (HAD) uygulama alanları, HAD çözüm yöntemi (Ağ yaratılması, çözüm, veri işleme), Yönetici denklemler (Korunum denklemleri), Temel HAD teknikleri (Sonlu fark ve sonlu hacim), Kararlılık, yakınsama ve doğruluk, HAD benzetimi ve analizleri için pratik öneriler, çeşitli iki ve üç boyutlu akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinin ANSYS Fluent kullanılarak çözümü.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MAK413MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY-I
Z122.03.03"Makine teorisi ve dinamiği”, “konstrüksiyon ve imalat” ve “mekanik” alanlarında deneysel çalışmalar. Verilecek temel makina mühendisliği konuları doğrultusunda, öğrenci grupları deney düzeneklerinin tasarımı, kurulması ve kalibrasyonunu yapacaktır. Deneysel çalışmaların ayrıntılı raporlarının hazırlanması.Experimental studies on “machine theory and dynamics”, “construction and manufacturing” and “mechanics”. In basic mechanical engineering subjects, students group will design, assemble and calibrate experimental setups and perform experiments for certain system parameters. Writing detailed reports for the experimental studies.
MAK425BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK TASARIMI
COMPUTER-AIDED ENGINEERING DESIGN
Z134.04.04Modellemeye giriş, Nümerik çözümleme teknikleri, Sonlu elemanlar yöntemi, Mühendislik analizlerinde çözümleme prosedürü (yapısal analiz, termal analiz).Introduction to modeling, Numerical analysis techniques, Finite element method, Analysis of engineering analysis (structural analysis, thermal analysis).
MAK443ISIL VE MEKANİK SİSTEM TASARIMI
MECHANICAL AND THERMAL SYSTEM DESIGN
Z324.05.05Dinamik, kinematik, termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi prensiplerinin bileşenlerin tasarımına ve termal, mekanik ve termo-mekanik sistemlere uygulamaları. Bileşen özelliklerinin ve bunların genel sistem performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi.Applications of principles of dynamics, kinematics, thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer to design of components, and thermal, mechanical and thermo-mechanical systems. Study of component characteristics and their effect on overall system performance.
MAK445MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ-I
MECHANICAL ENGINEERING GRADUATION PROJECT-I
Z244.06.06Belirli kısıtlar altında tasarım çalışmaları, projelendirme ve çizim çalışmalarının yapılması. Tamamlanan çalışmaların bir jüri önünde takdimi ve savunulması.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MAK433SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME ESASLARI
PRINCIPLES OF REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
S122.04.03Soğutmanın temel kavramları ve P-h diyagramı, Soğutma Çevrimleri, soğutma devre elemanları (kompresör, yoğuşturucu, soğutma kulesi, genişleme valfi, buharlaştırıcı, diğer elemanlar), yalıtım, soğutucu akışkanlar ve salamuralar, soğutma yükü hesabı ve bir model üzerinde uygulama.Fundamentals of cooling, P-h diagrams, Cooling cycles, cooling circuits elements(compressors, condensers, cooling towers, expansion valves, evaporators) , Isolation, cooling fluids, calculation of cooling load, application on a model
MAK437NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY
S303.04.03Nano boyut, Nano malzemelerin önemi, kristal yapılar, ölçme yöntemleri ,mikroskoplar ve nano malzemeler, Karbon nano yapılar ve nanotüpler, nano parçacıklar üretim yöntemleri, nano kompozitler, akıllı teknolojiler, nano teclojinin uygulamalarıNano size, importance of nano materials, crystal structures, measurement methods, microscopes and nano materials, Carbon nano structures and nanotubes, production methods of nano-particles, nano composites, intelligent technologies, applications of nano-technology
OMH413MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSYTEMS
S303.04.031. GİRİŞ • Basit Matematiksel Model • Mühendislik Tasarımının İlkeleri • Uygulanabilir Sistemler • Optimum Sistemler • Paketler ve Modüler Programlama • Örnek Olaylar 2. TEMEL MÜHENDİSLİK TEMELLERİNİN İNCELENMESİ • Akışkanlar Mekaniği - Kütle Dengeleri • Termodinamik - Enerji Dengeleri • Isıl Sistemler ve Tasarım • Temel Elektronik 3. MODELLEME VE DENKLEM UYDURMA • Eşzamanlı Denklemlerin Matrisleri ve Sistemleri • Polinom Gösterimi • Lagrange Enterpolasyonu • İki Değişkenli Fonksiyonlar • En Küçük Kareler Regresyon - Doğrusal, Polinom, Doğrusal Olmayan • Eğri Uydurma 4. SİSTEM SİMÜLASYONU • Tanım, Kullanımlar ve Sınıflar • Bilgi Akış Diyagramları • Ardışık Yer Değiştirme, Tuzaklar • Taylor Serileri ve Newton / Raphson Tekniği • Durum Çalışmaları • Mühendislik Uygulamaları1. INTRODUCTION • Simple Mathematical Model • Principles of Engineering Design • Workable Systems • Optimum Systems • Packages and Modular Programming • Case Studies 2. REVIEW OF BASIC ENGINEERING FUNDAMENTALS • Fluid Mechanics – Mass Balances • Thermodynamics – Energy Balances • Thermal Systems and Design • Basic Electronics 3. MODELLING AND EQUATION FITTING • Matrices and System of Simultaneous Equations • Polynomial Representation • Lagrange Interpolation • Functions of Two Variables • Least Squares Regression – Linear, Polynomial, Non-Linear • Curve Fitting 4. SYSTEM SIMULATION • Description, Uses and Classes • Information Flow Diagrams • Successive Substitution, Pitfalls • Taylor Series and Newton/Raphson Technique • Case Studies • Engineering Applications
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MAK424MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ-II
MECHANICAL ENGINEERING GRADUATION PROJECT-II
Z244.07.062. ve 3. Sınıflarda alınmış ya da alınmakta olan meslek dersleri ile ilgili olarak tasarım ve çizim çalışmalarının proje döngüsü yönetimi uyarınca yaptırılması. Öğrenci bağımsız çalışmaya alıştırılır.Design and technical drawings of projects related to mechanical engineering courses of second and third years. Students prepare projects individually.
MAK446MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-II
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY-II
Z122.04.03"Termodinamik” ve “enerji” alanlarında deneysel çalışmalar. Deney düzeneğinin tasarımı, kurulması ve kalibrasyonu. Belirli sistem parametreleri için deneylerin yapılması. Deneyler için ayrıntılı raporların hazırlanması ve sunulması.Experimental studies in the fields of "thermodynamics" and "energy" Designing, building and calibrating the experimental setup Performing experiments for specific system parameters Preparing and presenting detailed reports for the experiments.
MAK426OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
AUTOMOTIVE ENGINEERING
S212.04.03Motorlu taşıtların günümüze kadar olan gelişimi, Taşıt tasarım planları, geliştirme ve imalat süreleri, tasarım zaman planı ve prensip diyagramı, taşıtı tanımlayan özellikler ve parametreler, Matematik modelleme yardımıyla tasarım analizi, Şasi ve karoseri tasarımı. Taşıta etki eden kuvvetler, Tekerlek hareket denklemi. Fren sistemlerinin yapısı, İçten yanmalı motorlarda üretilen kirletici maddeler ve bunların azaltılma yöntemleri.Vehicle design plans, development and manufacturing periods, design time and principle diagram, vehicle characteristics and parameters, design analysis with mathematical modeling, chassis and body design. Force acting on the rock, Wheel motion equation. Structure of the brake systems, pollutants produced in internal combustion engines and methods of reducing them.
MAK436ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERGY ENGINEERING
S303.04.03Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrolik enerji, jeotermel enerji, dalga enerjisi ve biyo kütle gibi tükenmez kaynaklar olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarının etüdü, kullanım alanları ve teknikleri hakkında temel bilgiler verilerek mühendislik uygulamaları için hesap yöntemleri öğretilmektedir.Solar energy, Wind energy, hydraulic energy and water resources, Wave energy and biological fuels as a primary energy resource to convert in electrical energy or for heat generating. In this context the application techniques and the calculating methods will be learned
MAK440KOMPOZİT MALZEMELERE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS
S303.04.03Kompozit malzeme nedir, kompozit malzeme çeşitleri, kompozit malzemelerin mekanik özellikleri, Kompozit Malzemelerin üretim yöntemleri ve uygulama alanları.What is a composite material? Types of composite materials, mechanical properties of composite materials, production methods and application areas of composite materials.
OMH412ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
S303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
GDM330GIDA TEKNOLOJİLERİ
FOOD TECHNOLOGIES
F303.05.03Gıdaların Bileşimleri ve Beslenme Fizyolojisi Açısından Önemleri / Gıda İşlemede Kalite ve Etkili Faktörler / Su Aktivitesi / Gıda Muhafaza Yöntemleri / Gıdaların Fiziksel Özellikleri / Gıda İşlemede Reolojik Özellikler ve Önemleri / Pastörizasyon ve Sterilizasyon / Konserve Teknolojisi / Meyve Suyu Üretim Teknolojisi / Konsantre Üretim Teknikleri / Gıdaların Ambalajlanması
INM398SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMEL İLKELERİ
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
F303.05.03Ders iceriginde , dersi alan Mühendislik Bölümlerine göre sürdürülebilirlik bakış açısı ve prensibi yansıtılmaya çalışılacaktır.In the course; Environmental Problems, Renewable Energy Approaches, Green Economy and its applications. In the weekly course schedule, the content is specified on a more detailed tab.
OMH404MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE DİNAMİK ANALİZİ
OPTIMIZATION AND DYNAMIC ANALYSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of properties, fuzzy decision rules, determination of weights, AHP, ANP, ELECTRE and TOPSIS
TKS365EV TEKSTİLLERİ
HOME TEXTILES
F303.05.03Ev tekstilinde kullanılan kumaş çeşitlerinin (Döşemelik Kumaşlar, Perdelik Kumaşlar, Nevresimlik Kumaşlar, Pikelik kumaşlar ) yapısal özelikleri, ev tekstili kumaşlarında renk ve özellikleri .
TKS422İŞ DEĞERLENDİRME
BUSINESS REVIEW
F202.05.02İş değerlendirmenin çeşitleri , analitik iş değerlendirme,ücret grupları oluşturma.Job evaluation types, analytical job evaluation, wage creating groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.