İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NEW MEDIA (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.Within the scope of the course; How to relate research questions, methods and theoretical frameworks to develop a research design in the social sciences. The epistemological foundations on which various methodological approaches are based and discussions about empirical methods are taken into consideration; discussions on assumptions, scope, limitations, and implementation of the research, especially in communication research, are conducted.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
YMI511YENİ MEDYA KURAMLARI
NEW MEDIA THEORIES
Z303.06.03Medyanın yeni medyaya dönüşümü bağlamında yeni medya çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni kuram ve yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.New theories and approaches emerging from new media studies in the context of the media's transformation into new media are the content of the course.
YMI523YENİ MEDYA UYGULAMALARI
NEW MEDIA APPLICATIONS
S303.06.03Ders kapsamında; öğrencilerin kuramsal anlamda almış olduğu bilgiler ışığında üretecekleri fikirleri dijital tasarıma dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı alanlarda sağlam bir gözlem ve ifade gücü kazandırmak ve özgün yapıtlar ortaya koyabilecekleri ortamları yaratmak dersin bir diğer amacıdır.
YMI525ETKİLEŞİMLİ DİJİTAL ANLATI
INTERACTIVE DIGITAL NARRATIVE
S303.06.03Ders kapsamında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihçesi ve temel kavramları eşliğinde, insan-bilgisayar etkileşimi, arayüz tasarımı, kullanıcı merkezli tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanılabilirlik, etkileşim tasarımı, etkileşimli medya tasarım kriterleri ve süreçleri ele alınacaktır.Teaches the student how to use resources while preparing the seminar. How to determine the sources, how to source the source according to the procedure from all kinds of sources are transferred. It is provided to develop the ability of telling a subject that the student is dominant and speaking in front of the community
YMI529KÜRESELLEŞME VE DİJİTAL EMEK
GLOBALIZATION AND DIGITAL LABOR
S303.06.03Bu derste küreselleşme ve yeni medya arasındaki etkileşim ele alınırken, ders kapsamında dijital sektörün liderlerinin dünyayı biçimlendirme ve yönlendirme güçleri kuramsal temeller ışığında incelenecektir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF512YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
S303.06.03Dijital dönüşüm, toplumsal pratiklerimizi bambaşka mecralara taşımıştır. Bu noktada; iletişim sürecinde medya, bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, dijital bağımlılık ve dijital hastalıklar ders kapsamında açıklanarak yeni semptomlar değerlendirilmektedir. Bunları temel alarak da araştırmalarla ve örneklemlerle çalışmalar değerlendirilerek bu yeni yaklaşım tanımlanmaktadır.Digital transformation has carried our social practices to completely different channels. At this point; communication, media, addiction, technology addiction, digital addiction and digital diseases are explained within the scope of the course and new symptoms are evaluated. Based on these, this new approach is defined by evaluating studies with studies and samples.
YMI512YENİ MEDYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
CRITICAL APPROACHES IN THE NEW MEDIA
S303.06.03Nitel ve nicel yaklaşımlar doğrultusunda yeni medya araştırmalarında eleştiri olgusu ve kuramları dersin içeriğini oluşturmaktadır.In the direction of qualitative and quantitative approaches, criticism and theories constitute the content of the course in new media researches.
YMI520YENİ MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
POLITICAL ECONOMY OF NEW MEDIA
S303.06.03Ders yeni medya kavramının teknolojik yapısının kültürel, ekonomik ve politik anlamda etkilerini tartışırken, bununla birlikte bireyin sosyal medya üzerinden kendini tanımlama ve hatta bu durumdan güç edinme sürecini içermektedir.The course includes the process of an individual defining himself on social media and even the process of consolidation by discussing the technological structure of “new media” concept in terms of cultural, economic and political effects.
YMI521NESNELERİN İNTERNETİ
INTERNET OF THINGS
S303.06.03Ders Kapsamında; nesnelerin bireyle entegrasyonu, internet uyumlu nesneler aracılığıyla bireylerin takibi, güncellenebilir ve kişiselleştirilmiş teknoloji konularında donanım ve bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci derste yaptığı projeler ile birey odaklı nesne ve teknoloji entegrasyonunu öğrenerek, bireyin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar yapabilecektir.By examining how the relationship between people, technology and society develops, the basic theories of digital culture are addressed, and a theoretical and critical view is developed through the investigation and analysis of new media and digital works.
YMI522YENİ MEDYA VE FİLM ÇALIŞMALARI
YENİ MEDYA VE FİLM ÇALIŞMALARI
S303.06.03Ders; yeni medyanın kronolojik gelişimini, önde gelen film kuramlarını ve yeni medyayla değişmeye başlayan film üretim ve tüketim biçimlerinin film kuramlarına olan etkisine dair çalışmaları içermektedir.The course includes chronological development of new media, leading film theories and studies on the effects of film production and consumption forms on film theories that have started to change with new media.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=999&DK=74606