English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SOCIAL SERVICE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SOCIAL SERVICE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Sosyal Hizmet konusundaki bilimsel ve uygulamaya yönelik kaynakların irdelenmesi, yapılan çalışmaların araştırma metodolojilerinin tartışılması ve öğrencinin seçeceği bir konuda araştırma yapıp bulgularını seminer saatinde sunmasıTo examine the source for scientific and practice of Scoial Work, to make the discussion of the research methodology and research studies on a topic selected by students time to present the findings of the seminar
SHB501SOSYAL HİZMETTE KURAM
SOCIAL WORK THEORIES
Z303.06.03Sosyal hizmetlerde kuramsal bilginin gerekliliği,, kuramsal bilginin müdahale düzeyinde kullanımı ve sosyal hizmet alanında etkin olan çağdaş kuramlar ve yaklaşımlarla birlikte sosyal hizmet uygulama alanlarında ortaya çıkan değişimlerin tartışılmasıContemporary theories and approaches in social services; the generalized social service intervention model that is generally accepted will be examined depending on these approaches. Depending on these developments, discussions about the changes in the social service application areas will be made.
SHB503TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET
GENDER AND SOCIAL WORK
S303.06.03Bu ders toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, cinsellik ve beden, feminist teori ve yöntem, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, aile ve evlilik, toplumsal cinsiyet ve çalışma hayatı, toplumsal cinsiyet ve kalkınma, toplumsal cinsiyet ve refah politikalarına ilişkin güncel politik stratejiler, hegemonik erkeklik, toplumsal cinsiyet ve şiddet, feminist sosyal hizmet uygulaması konularını içerir.This course will cover the basic concepts of social sex, current political strategies on gender and body, feminist theory and methodology, concepts of biological gender and gender, family and marriage, gender and working life, gender and development, gender and welfare policies, masculinity, gender and violence, feminist social work practice.
SHB505KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL YARDIM POLİTİKA VE PROGRAMLARI
COMPARATIVE SOCIAL WELFARE POLICIES AND PROGRAMS
S303.06.03Bu ders Gosta Esping-Andersen’nin refah devleti modelleri üzerinden yola çıkarak Türkiye ve dünya tarihinde seyri içinde icra edilen sosyal politika ve sosyal hizmet anlayışını tarihsel ve karşılaştırılmalı bir perspektife analiz etmeyi hedefler. Bu zihniyet içinde sosyal hizmet mesleği icrasının ve sosyal politika uygulamalarının küresel bir perspektif içinde anlamaya yönelik tahayyül gücünün geliştirilmesini öncelikli olarak amaç edinmiştir.The concept of social assistance, basic characteristics of social assistance policies and programs in the context of changing paradigms, citizenship, social justice and rights concepts from a historical perspective, ethical dimension in social assistance, comparison of social assistance programs with examples from different social welfare regimes.
SHB507AİLEDE SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK IN FAMILIES
S303.06.03Bu dersin içeriğinde, aile, aile politikaları, program ve projeler, aileler arası problemler, çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon, ailede şiddetin sosyal ve kültürel boyutları ve sosyal hizmet müdahalesi konuları yer almaktadır.This course includes topics such as family, family policies, programs and projects, problems between families, child abuse, divorce and separation, evasion and abandonment, family loss, holistic interventions, treatment and rehabilitation, social and cultural dimensions of family violence and social work intervention .
SHB509ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
CHILDREN'S RIGHTS AND SOCIAL WORK
S303.06.03Değişen toplumda, çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler ve tedavi konuları anlatılacaktır. Çocuk haklarına sosyal hizmet açısından yaklaşılacak ve çocuk hakları ile ilgili mevzuat gözden geçirilecektir.In the changing society, child abuse, divorce and separation, evasion and abandonment, family loss, holistic interventions and treatment will be explained. Children's rights will be approached in terms of social services and legislation on children's rights will be audited.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB508SOSYAL HİZMETTE ETİK
ETHICS IN SOCIAL WORK
S303.06.03Öncelikle anahatta çerçevesi çizilen teorik bilgi tartışmalara yer verilecek, sonrasında öğrencilerin, yaşamın içinden vakaları söz konusu teorik bilgi üzerinden analiz etmeleri beklenecektir. Bu nedenle tüm öğrencilerin sınıf içi tartışmalara katılabilmeleri, vaka analizlerini doğru yapabilmeleri için ders haftasına özgü belirlenen birincil okumaları yaparak derse gelmeleri gerekmektedir. Birincil okumaların yanı sıra öğrencilerin entelektüel gelişimleri için diğer okumaları da yapmaları tavsiye edilmektedir.First of all, theoretical knowledge will be discussed in the outline, and then students will be expected to analyze the cases through the theoretical knowledge. For this reason, all students should be able to participate in class discussions, and to make case analyzes correctly. In addition to primary readings, students are advised to make other readings for their intellectual development.
SHB510İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
HUMAN RIGHTS AND SOCIAL WORK
S303.06.03Bu ders, sosyal hizmet öğrencilerinin insan haklarının tarihsel gelişimini, felsefi temellerini, hak kavramının felsefi-sosyolojik-politik çerçevesini ve insan hakları ile sosyal hizmet arasındaki ontolojik bağı eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini ve baskı, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik biçimlerini anlamalarını ve eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini amaçlamaktadır. Öz-düşünümsel (self-reflexive) bir metodolojiyle işlenecek olan ders, öğrencilerin çeşitli müracaatçı biyografileri karşısında kendilerini çaresiz ve önyargılı hissetmelerine yol açan kişisel değerlerini, inançlarını ve davranışlarını su yüzüne çıkarmaya da hizmet edecektir.This course aims at making students critically discuss the historical development of human rights, its philosophical bases, philosophical-sociological-political frame of the concept of right, and the ontological link between human rights and social work, and understand and critically discuss the forms of oppression, discrimination and social injustice. Based on a self-reflexive methodology, the course will help students make their personal values, beliefs and behaviors that cause them feel helpless and prejudiced against various client biographies apparent.
SHB512SAĞLIK POLİTİKALARI VE SOSYAL HİZMET
HEALTH POLICIES AND SOCIAL WORK
S303.06.03Sosyal Hizmet eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerine yardımcı bir kaynak niteliğinde olan ve sağlık politikalarının bütün yönlerinin yer aldığı bu çalışma alandaki akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.This study, which serves as an auxiliary resource for undergraduate and graduate students who receive OSIAL education, and includes all aspects of health policies, was prepared by academicians in the field.
SHB516YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
S303.06.03Bu ders; Modern Devlet; Bürokrasi Teorisi ve Yönetim, Refah Devleti - Sosyal Devlet, Neoliberalizm ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim, Türkiye'de Yerel Yönetim Gelişim Süreci, Avrupa Birliği'nin Yerel Yönetim Reformu Üzerindeki Etkisi, Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi ve Yeniden Yapılandırılması, Sosyal Belediyecilik, Yoksullukla Mücadele, Kadın ve Aile Politikaları, Göçmenlerle İlgili Politikalar, Çocuk Koruma Hizmetlerinde Dönüşüm konularını içermektedir.This lesson; Modern State; Bureaucracy Theory and Management, Welfare State - Welfare State, Neoliberalism and Public Administration Transformation, New Public Management and Governance, Local Government Development Process in Turkey, the European Union's Local Government Reform Impact on, Organization and Restructuring of Social Services in Turkey It includes Social Municipality, Poverty Alleviation, Women and Family Policies, Policies Related to Immigrants, Transformation in Child Protection Services.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.