İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-FOOD TECHNOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02
MAT169MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z303.04.03Temel kavramlar,kümeler,sayı kümeleri, tümevarım ,dik koordinat sistemi,bağıntı,ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri,özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik ,üstel ve logaritma fonksiyonları,tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği,süreklilik özellikleri,sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi,türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları ,türevle ilgili teoremler, ,zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların,yüksek mertebeden türevler, Rolle ,Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri,L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri,Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler , kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Fundamental conceptions of mathematical analysis, sets and number sets,induction,rectangular coordinate system,relation,inverse relation, functions,types of functions,special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential ve logarithmic functions, limit of single-valued functions, properties of limit, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions,limits at infinity,derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives ,rules of derivative,chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential , logarithmic and special defined functions implicit differentiation, higher order derivatives,Rolle’s Theorem,Mean Value Theorem,Cauchy’s Theorem,L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms,Newton’s Method,applications of derivative, the first derivative test, extreme values , concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
UGT103 GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z324.05.05Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Properties and measurement of the material. Atoms and atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Characteristics of gases and gas laws. Thermochemistry, Periodic table and some atomic properties, Chemical bonds I; Basic concepts. Chemical bonds II; bond theories. Liquids, interactions and intermolecular forces.
UGT105GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z223.05.04Temel mikrobiyolojik terimler ve doğru anlamlarda kullanımı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemleri, metabolik faaliyetleri, Bakteriler ve çevresel parametrelerle etkileşimler, Cyanobacterlerin önemi, Protozoalar, Alg ve Fungiler, Viruslar, Bakteriyal- virutik hastalıklar ve direnç, gıda kaynaklı karşılaşılan mikrobiyolojik problemlere neden olan organizmalar ve çözüm.Basic microbiological terms and their use in the correct meaning, classification of microorganisms, isolation and identification methods of microorganisms, metabolic activities, interactions with bacterial and environmental parameters, cyanobacteria prophylaxis, Protozoa, Algae and Fungi, viruses, bacterial-viral diseases and resistance cause food-borne microbiological problems organisms and solutions.
UGT109GIDA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO FOOD TECHNOLOGY
Z303.04.03Gıda bilimin temel ilkeleri, yiyecek ve içeceklerin sınıflandırılması, gıdaların genel özellikleri, gıdaların kimyasal kompozisyonu, gıdaların fiziksel özellikleri, gıdaların mikrobiyolojik özellikleri, mamül gıda maddelerinin gördüğü işlemler, gıda hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler, katkı maddeleriBasic principles of food science, classification of foods and beverages, general characteristics of foods, chemical composition of foods, physical properties of foods, microbiological properties of foods, processes observed by foodstuffs, auxiliary substances used in food preparation, additives
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02
MAT168MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z303.04.03lan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integraliConcept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
UGT104GIDA KİMYASI
FOOD CHEMISTRY
Z223.05.04Gıdalardaki besin ögeleri ve reaksiyonlarının anlatımı.Expression of foods and reactions in foods.
UGT106 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.06.04Mikroorganizmalar ve gıdalar. Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler).Gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi). Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar (hijyen ve sanitasyon indikatörleri). Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolu.Microorganisms and food. Sources of food contamination. Factors affecting the reproduction of microorganisms in food (internal factors, external factors). Gida protection methods (prevention of contamination, removal of contaminants from food, prevention of microbial proliferation, killing of microorganisms in food). Indicator microorganisms in hygiene (hygiene and sanitation indicators). Foodborne diseases, epidemiology and control of foodborne pathogens
UGT110BESLENME
NUTRITION
Z303.05.03Beslenmeye Giriş, Makro Besin Ögeleri, Mikro Besin Ögeleri, Sağlıklı Yaşam İçin Temel Konular, Kalp Sağlığı ve Beslenme, Obezite ve Diyet Hazırlamada dikkat edilecek hususlar.Introduction to Nutrition, Macro Nutrition Factors, Micro Nutrition Factors, Basic Subjects for Healthy Life, Heart Health and Nutrition, Obesity and Diet.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL213İSTATİSTİK
STATISTICS
Z303.05.03Temel kavramlar,serideki tüm değerlere bağlı olan ortalamalar,serideki tüm değerlere bağlı olmayan ortalamalar,istatistik serileri,seri türleri,serilerin grafikle gösterimi,merkezi eğilim ölçüleri,olasılık,sürekli rassal değişkenler,normal dağılım,örnekleme,hipotez testi,ki-kare testi,regresyon,korelasyon ,zaman serileri.Basic concepts, all based on values ​​in the series with averages, not averages of all values ​​in the series, statistical series, the serial types, series, graphic representation, measures of central tendency, probability, continuous random variables, normal distribution, sampling, hypothesis testing, chi-square test, regression, correlation, time series.
UGT203MESLEKİ İNGİLİZCE I
PROFESSIONAL ENGLISH I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
UGT205ENZİM VE BİYOTEKNOLOJİ
ENZYME AND BIOTECHNOLOGY
Z303.05.03Biyoteknolojinin önemi ve tanımlanması; Tarihçesi; Genetik materyal tipleri; DNA ve RNA’nın yapısı; DNA’nın bazı özellikleri (replikasyon, tamir ve ekspresyon), DNA replikasyonundaki enzimler; Transkripsiyon ve kontrolü; Translasyon; Genetik kod; Biyoteknolojide suş geliştirme yöntemleri; Mutasyonlar ve mutajenler; Prokaryotlarda genetikrekombinasyonlar; Moleküler klonlama; Mikrobiyal gelişme prensibleri (kesikli ve sürekli kültürlerde) ; Biyoreaktörlerin özellikleri ve kullanımı.Identification and identification of biotechnology; History; Genetic material types; Structure of DNA and RNA; Some properties of DNA (replication, repair and expression), enzymes in DNA replication; Transcription and control; Translation; Genetic code; Methods of strain development in biotechnology; Mutations and mutagens; Genetic recombinations in prokaryotes; Molecular cloning; Principles of microbial growth (in cut and continuous cultures); Properties and use of bioreactors.
UGT207SU ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ
WATER PRODUCTS AND TECHNOLOGY
Z202.03.02Su ürünlerinde besin değerleri, kurutma, tuzlama, füme, konserve teknolojisi , marinasyon teknolojisi, soğutma ve dondurmanın bu teknolojileri anlatılmaktadır.Nutritional value of fishery products, drying, salting, smoked, canned, technology, marinating technology, cooling and freezing technologies are described
UGT209SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
MILK AND DAIRY PRODUCTS TECHNOLOGY
Z223.05.04Sütün tanımı, önemi, kimyasal özellikleri, içme sütü teknolojisi, peynir, yoğurt, tereyağ, süttozu üretim teknolojileri ve süt işletmelerinde HACCP uygulamaları.The definition of milk, the importance of chemical properties, fluid milk technology, cheese, yogurt, butter, milk powder and milk production technologies, HACCP applications
UGT211ET VE ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
MEAT AND MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY
Z223.04.04Gıda olarak et, kas dokunun yapısı ve bileşimi. Kas kasılmasının mekanizması, glikoliz, kasın ete dönüşümünü etkileyen faktörler. Glikolizin et kalitesine etkileri. Taze etin özellikleri. Et endüstrisinde kullanılan temel işleme teknikleri. Kürleme teknikleri, tütsüleme, emülsiye etme teknikleri, ve et fermentasyonlarıMeat, structure and composition of muscle, muscle contraction. Glycolysis, Factors that affects the conversion muscle to meat, and the effects of glycolysis on meat quality. Properties of fresh muscle. Basic processing techniques in meat technology : Curing, smoking, emulsification and fermentation
UGT213GIDA ANALİZLERİ
FOOD ANALYSIS
Z223.04.04Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, gıda işletmelerinde kullanılan genel analiz yöntemlerinden; nem (su) ve toplam kuru madde tayini, suda çözünen ve çözünmeyen kurumadde tayini, kül tayini, pH ve titrasyon asitliği tayini, karbonhidrat (şeker tayini), yağ ve protein tayini gibi konularda bazı analizlerin prensiplerinin aktarılması ve uygulamaları.Sampling, sample preparation for analysis, applications and the principles of fundamental food analysis in food plants; moisture (water content) and total solids analysis, soluble and insoluble solids analysis, ash analysis, pH and titratable acidity analysis, carbohydrate (total sugar), crude fat, protein and ascorbic acid analysis
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL266PAZARLAMA YÖNETİMİ
MARKETING MANAGEMENT
Z303.04.03Bu ders Pazarlama Kavramı, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri, Pazarlamada Çevre Faktörleri, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı, Örgütsel Pazarlar, Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Planlaması, Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürünler: Mal ve Hizmetler, Fiyat, Yer ve Dağıtım Kanalları, Perakendecilik, Pazarlama İletişimleri, Pazarlama Örgütlemesi konularını içermektedir.This contents of this course include the notions of product/service, price, distribution, promotion, positoning and information systems.
UGT204MESLEKİ İNGİLİZCE II
PROFESSIONAL ENGLISH II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
UGT206BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
VEGETABLE OIL TECHNOLOGY
Z202.04.02Beslenmemizde yağların önemi, insan gıdası olarak yağın tanımı ve temel bileşimi, yağ hammaddelerinin depolanması ve temizlenmesi, ham yağ eldesi için yağlı tohum ve meyvelere uygulanan ön işlemler, presleme ve ekstraksiyon yöntemleri ile yağ eldesi, ham yağın rafinasyonu ve rafinasyon aşamaları, zeytinyağı üretimi, yağların hidrojenasyonu ve margarin üretimi, yağların bozulması ve muhafazası.Importance of oils in our nutrition, definition and composition of oil, storage and cleaning of oil seeds, pretreatments for oil crude production from oil seeds and fruits, oil crude production with pressure and solvent extraction, refining of crude oil and stage of refining, olive oil pruduction, hydrogenation of oils and margarine production, degradation and preservation of oils
UGT208ENSTRÜMENTAL ANALİZ
INSTRUMENTAL ANALYSIS
Z223.05.04Spektroskopik metodlar, Elekrokimyasal metodlar,Kromatografik metodlar, Thermal analiz metodları, Gaz kromotografisi metodları, HPLC metodlarının anlatımı ve bu metodların Laboratuvar deneyleri ile desteklenmesi.UV-VIS spectrophotometer, IR spectrophotometer,Refractometer,Colorometer, Gas Cromotography, High-Pressure Liquid Cromotography and Electroanalytical analysis methods.
UGT210HUBUBAT TEKNOLOJİSİ
CEREAL TECHNOLOGY
Z223.05.04Tahılın beslenmedeki önemi, ticari öneme sahip tahıllar, buğday morfolojisi ve bileşimi, buğdayda kalite takdiri ve standardizasyon, buğdayın öğütülmesi ve un eldesi, unun ambalajlanması ve depolanması, ekmek üretimi, makarna üretimi, bisküvi, kraker ve kek üretimi, nişasta üretimi, kahvaltılık tahıllar.The importance of cereals in nutrition, commercially important cereals, morphology and composition of wheat, discretion of wheat quality and standardization, wheat milling and production of wheat flour, packaging and storage of flour, production of bread, production of macaroni, biscuits, cracker and cake production technologies, starch production, breakfast cereals
UGT212MEYVE-SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
FRUIT-VEGETABLE PRODUCTS TECHNOLOGY
Z223.04.04Bu ders kapsamında yaygın olarak üretilen meyve ve sebzelerin özellikleri, nakil ve muhafazasında dikkat edilecek hususlar, işleme tesislerindeki ön işlemler, çeşitli meyve ve sebze ürünlerinin üretim aşamaları, bu ürünlerin katile kontrolü incelenir.Properties of commonly consumed fruits and vegetables, transport and storage, pre-processing, process stages of fruit and vegetable products, quality control of the final products.
UGT214GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ
FOOD PRESERVATION TECHNIQUES
Z303.04.03Gıda teknolojinin temel prensipleri, iş akışı, satın alma ve hammadde kabul, depolama, ön işleme teknikleri, işleme teknikleri, ambalajlama, sevkiyat, gıda bozulmaları, gıda muhafaza yöntemleri, gıda teknolojisindeki yeni gelişmelerBasic principles of food technology, general processes, purchasing goods and raw materials, storing the supplies, preprocessing techniques, processing techniques, packaging, shipping, food spoilage, conservation methods, innovations in food technology
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UGT303GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON
FOOD HYGIENE AND SANITATION
Z303.05.03Hijyenin tanımı ve önemi, sanitasyon , hava hijyeni, su hijyeni, gıda işletmelerinde personel hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, bitkisel gıda üretiminde hijyen ve hayvansal gıda üretiminde hijyen, gıda zehirlenmeleriThe definition and importance of hygiene, sanitation, air hygiene, water hygiene, personal hygiene of food firms, tools and equipment hygiene, sanitation, hygiene in animal food production, hygiene in vegetable food production, food poisoning
UGT305GIDA KALİTE KONTROL
FOOD QUALITY CONTROL
Z303.05.03Kalite kontrolün esasları. Örnek alma ve değerlendirme yöntemleri. Gıda kalite karakteristiklerinin sınıflandırılması, gıdaların duyusal özelliklerinin tanımlanması ve objektif değerlendirilmesi, duyusal test teknikleri, besleyici öĞelerin kontrolu, gıdaların kompozisyon analizi,istatistiksel kalite kontrol uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları. Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve uluslararası kuruluşların görev ve yetkileri. Iso kalite sistemleri.Principles of quality control, Sampling and evaluation methods, Characteristics of foods and classifications, sensory properties and evaluations of foods, sensory evaluation methods, composition analysis of foods, national and international quality standards, legislations, ISO systems
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
UGT375TIBBİ VE FONKSİYONEL GIDALAR
MEDICAL AND FUNCTIONAL FOOD
S303.04.03Omega–3 yağ asitleri, Probiyotik bakteriler, Prebiotikler, Phytosteroller, Karotinoidler, Flavonoidler ve diğer sekonder bitkisel maddeler, Vitamin A, C, E, Calcium, Biyoaktif peptidler, Fitoöstrogenler, lifli maddeler ve bu maddeleri ihtiva eden gıda maddelerinin fonksiyonel özellikleri, Fonksiyonel gıdalara örnekler.Omega fatty acids, probiotic bacteria, Prebiotics, Phytosteroller, carotinoids, Flavonoids and other secondary plant substances, vitamins A, C, E, Calcium, bioactive peptides, Phytoestrogens, fibrous materials and functional properties of food products containing these ingredients, functional foods examples. Functional food concept
UGT377ÖZEL GIDALAR
SPECIAL FOOD
S303.04.03Şeker teknolojisi, glikoz şurubu üretimi, kakao ve çikolata teknolojisi, şekerleme teknolojisi, şekerleme çeşitleri, çay teknolojisi, kahve teknolojisi, alkollü ve alkolsüz içecekler, tahin pekmez, pestil, helva ve fonksiyonel gıdalar ve bu gıdalara ilişkin kalite kriterleri anlatılacaktır.Sugar technology, the production of glucose syrup, cocoa and chocolate technology, sugar technology, sugar, tea technology, technology, coffee, alcoholic and non alcoholic drinks, molasses, sesame oil, fruit pulp, candy and foods, functional foods and this will be explained on the quality criteria.
UGT379DUYUSAL ANALİZ
SENSORY ANALYSIS
S203.04.02Duyusal analizin ilkeleri, duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri, panelist ve panel yerlerinin taşıması gerekli özellikler, panelist seçimi ve eğitimi, duyusal analiz yöntemlerinin seçimi ve farklı gıdalarda uygulanması konularını içerir.Principles of sensory analysis, the anatomy of sensory organs and their roles in perception, The required properties of panelists and place in which panel will take place, selection of panelists and training, selection of sensory analysis methods and application for different foods.
UGT383İÇECEK TEKNOLOJİSİ
BEVERAGE TECHNOLOGY
S303.04.03İçecek kavramı ve tarih boyunca gelişimi, içeceklerin insan yaşamındaki yeri ve önemi; içecek ve kültür ilişkisi; içeceklerin gruplandırılması ve özellikleri; alkollü içeceklerin tanım ve özellikleri, üretimleri, türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları ve sunumu; alkolsüz içeceklerin tanım ve özellikleri, üretimleri, türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları ve sunumu; kokteyllerThe concept of drink and development of it historically; place and importance of drinks in human life; relation of drink and culture; classification and characteristics of drinks; definition and characteristics, production, types and usage areas of alcoholic drinks, storage conditions and presentations of them; definition and characteristics of non-alcoholic drinks, their production and types and usage areas, storage conditions and presentation of them; cocktails
EKO481TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
F303.04.031920'lerde Türkiye Ekonomisi, Devletçilik, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Globalleşme, Liberal 1950'ler, Planlı ekonomi, 1980'ler ve Globalleşme, Sermaye hareketleri, AVrupa Birliği, 2000'lerde Globalleşme ve iktisadi büyüme.1920s, Etatism, Globalisation after the World War II, Liberal 1950s, Planned economy in 1960s, European Economy and Turkey.1980s and Globalisation, Capital Movement, European Union. 2000s and Globalisation. Open economy and economic growth.
OUY301İLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.04.03Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UGT302FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ
FERMANTATION TECHNOLOGY
Z223.05.04Mikrobiyal büyüme kinetiği. Endüstriyel mikroorganizmaların izolasyonu, korunması ve geliştirilmesi. Mikrobiyal sistemlerde taşınım. Mikrobiyal büyümede enerji dengeleri ve ürün oluşma kinetiği. Biyolojik reaktörlerin tasarımı. Fermantasyon ürünlerinin kazanımı ve saflaştırılması. Fermantasyon işlemlerinin özel uygulamaları.Microbial growth kinetics, Isolation, development and preservation of Industrial microorganisms, passage and transportation in microbial sysytems, Energy balances in microbial growth, product formation kinetics, Design od bioreactors, Purification of fermentation products, Special applications of fermentation processes.
UGT304GIDA KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES
Z303.05.03Gıda katkı maddelerinin tanımı, kullanım amaçları, gıdalarda kullanım alanları ve katılma şekilleri, gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve toksikolojik değerlendirmeler, sınıflandırılmaları (Antioksidanlar, asit düzenleyiciler, emülgatörler, gamlar, koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar, şelat ajanları, lezzet vericiler)Definition of food additives, application areas and objectives, jegislations and toxicological evaluations, classifications (antioxidants, acid regulators, emulgators, gums, preservatives, color matters, sweeteners, chelating agents)
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
UGT372GIDA ENDÜSTRİSİNDE AMBALAJLAMA
PACKAGING IN THE FOOD INDUSTRY
S303.04.03Gıda endüstrisinde ambalajlama teknikleri, ambalaj malzemeleri, gıdaların ambalajlanmasına ilişkin öneriler, yeni ambalajlama teknikleriPackaging techniques in food industry, packaging materials, suggestions for food packaging, new packaging technologies
UGT378GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S202.04.02Toksik gıda bileşenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine etkili faktörler Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan testler Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler Pestisitler ve veteriner ilaçlarıGıda katkı maddeler Bakteri toksinleri, Küf toksinleri Hayvansal toksinler Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar Gıdaların ışınlanması ve işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği ve migrasyon Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemelerToxic side effects of food components on the factors in the definition and criteria and methods used in toxicological evaluation of foods used in the toxicological evaluation of food tests of pesticides and veterinary drugs in foods toxic compounds naturally present in the bacterial toxins, food additives, ingredients, mold toxins, animal toxins, heavy metals and other environmental contaminants and food irradiation toxic compounds formed during the processing of food packaging materials and migration of newly developed genetically modified foods, food ingredients and toxicological evaluation of toxicological evaluations of national and international regulations
UGT380GIDA GÜVENLİĞİ VE MEVZUAT
FOOD SAFETY AND LEGISLATION
S203.04.02Gıdalarda kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada gıdalarla ilgili yasal düzenlemeler, gıda güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.Basic concepts related to quality control and regulations on food, legal regulations related to food in the World and Turkey, the factors that affect food security; health effects and related legal regulations.
ILF382SOSYAL MEDYA
SOCIAL MEDIA
F213.04.03Amaç, öğrencilere sosyal medyanın kullanım alanları, araçları ve olanaklarını uygulamalı olarak öğretmektir.The aim is to teach students usage areas, tools and facilities of social media practically.
OMH412ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
UYB384GÖRSEL İLETİŞİM
VİSUAL COMMUNİCATİON
F303.04.03Görsel iletişimin temel dili. Simgeler, semboller, işaretler. Tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi alanlarda görsel iletişimin temel diline ilişkin görsel örneklerUnderlying language of visual communication. Icons, symbols, signs. Visual examples of underlying language of visual communication such as design, photography and advertisements
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UGT401ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ
INDUSTRIAL FOOD PRODUCTION
Z303.05.03Endüstriyel yemek üretimi tanımlar ve kavramlar, dünyada ve Türkiye’de yemek üretiminin endüstrileşme süreci; endüstriyel yemek üretim sistemleri; yemek dağıtım sistemleri; endüstriyel yemek hizmet sistemleri, yerinde üretim ve dağıtım; endüstriyel yemek üretim sürecinin yönetimiDefinitions and concepts of industrial food production; industrialization of food production in Turkey and in the world; industrial food production systems; food distribution systems; industrial food service systems; in house production and distribution; management of industrial food production process.
UGT403BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Problems, research model, universe and sample, collecting data and data collection methods (quantitative and qualitative), basic concepts of science and basic concepts (fact, knowledge, absolute etc.), basic knowledge about scientific history, structure of scientific research, scientific methods and different opinions about these methods qualitative data collection techniques), recording, analysis, interpretation and reporting of data.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
UGT471ENDÜSTRİYEL GIDA ATIKLARI
INDUSTRIAL FOOD WASTES
S202.04.02Gıda endüstrisinin yan ürünleri ve artıklarının tanımları, sınıflandırılması, Artık ve artıkların yapısal özellikleri ve kimyasal bileşimleri, Gıda sanayi atık-sularının karakteri ve arıtımı, Temel gıda sanayi dalları olan hububat, et, süt, meyve-sebze, yağ endüstrisi ve şeker işleme sanayilerinin atık ve yan ürünlerinin kaynakları, bileşimleri ve değerlendirilmeleri işlenmektedirClassifications and definitions of waste and by products of food industry, Structural properties and chemical composition of waste and by products, Characterization and treatment of wastewater in food industry, Sources, compositions, utilizations of waste and by-products of fundemental food industries such as cereal, meat, dairy, fruit-vegetables, fat/oil asnd sugar processing industries.
UGT473GIDA MAKİNALARI
FOOD MACHINERY
S303.04.03Gıda endüstrisinde kullanılan ayırıcılar, karıştırıcılar, filtreler, ısı değiştiriciler, homojenizatörler, kurutucular, dondurucuların çalışma prensipleri ve özellikleri.Properties and working principles of Separators, mixers, filters, heat exchangers, homogenisators, dryers and freezers
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03Panoramik Görüntü Teknikleri, 0-360 panoramik lensler ile fotoğraf çekim yöntemleri, geniş açılı(wide-fish) lensler ile çekim teknikleri, görüntü işleme ve sanal varlıklar üzerinden sayısal panorama oluşturma süreçlerine dair bir içerik oluşturulmuştur. Ders kapsamında, temel üretim düzeylerinin tarihsel arka planlarıyla birlikte aktarılması planlanmaktadır.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
ISG381İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
F303.04.03İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması ve ilk yardım eğitimlerini içermektedir.Definition and history of occupational safety, Occupational diseases and prevention ways, Ergonomics, Occupational safety in workshop electric and non-electric tools, Occupational safety guards, First aid rules, Safety measures in fire and explosion, Labor law and regulations, Occupational safety investigation and first help training.
OUY401YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
F303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
UGT402UYGULAMA ATÖLYESİ
APPLICATION WORKSHOP
Z213.06.03Gıda alanından ve iş dünyasından uzman ve başarılı olmuş kişilerin bilgi ve becerilerinin aktarıldığı workshoplarWorkshops where the knowledge and skills of the expert and successful people from the food and business world are conveyed
UGT404BİTİRME TEZİ
THESIS
Z063.07.06Bölüm tarafından onaylanan bir konuda derinlemesine literatür ve pazar araştırması ile birlikte laboratuarda deneysel çalışma yürütmek proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi eğitimi aldıktan sonra halihazırda yürütülen projeye katılmak; dönem sonunda bir final raporu ile bulguları tartışmak ve önerilerde bulunarak probleme çözüm ve yeni yaklaşımlar getirmek.To make an extensive literature and market survey on a topic approved by the department including experimental study in the laboratories, or participating in an already existing project. To prepare a final report at the end of the semester.
UGT472GELENEKSEL GIDALAR
TRADITIONAL FOOD
S202.04.02Geleneksel gıdaların tanımı, önemi, bölgesel dağılımı ve diğer temel kavramlar, türk beslenme kültürü, coğrafi işaretleme, geleneksel süt ürünleri, geleneksel tahıl ürünleri, geleneksel et ürünleri, geleneksel meyve–sebze ürünleri, geleneksel içecekler, geleneksel şekerli ürünler, geleneksel fermente gıdalar, geleneksel gıdalarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler, geleneksel gıdaların üretim teknikleri ve endüstriye uygulanabilirliği, geleneksel gıdaların besleyici değeri, geleneksel gıdaların üretiminde ıso 9001, ıso 22000 ve haccp uygulamaları, geleneksel gıdalar için engeller teknolojisinin kullanımı.The definition of traditional foods, importance, the regional distribution and other main concepts, Turkish food culture, geographical indication, traditional dairy products, traditional cereal products, traditional meat products, traditional fruit and vegetable products, traditional drinks, traditional sugar products, traditional fermented foods, physical, chemical and biological risks in traditional foods, traditional food production techniques and industrial applicability, the nutritional value of traditional foods, ISO 9001, ISO 22000 and HACCP practices in the production of traditional foods, the use of hurdle technology for traditional foods.
UGT474ORGANİK GIDA VE TARIM
ORGANIC FOOD AND AGRICULTURE
S202.04.02Organik gıda tanımı ve genel özellikleri, organic gıda üretim şartları, organic üretimde gözetim kuruluşları ve belgelendirme, organic gıdaların işlenmesi ve uyulması gereken kurallar(Kullanılabilecek veya kullanılamayacak katkılar, ambalaj malzemeleri, uygulanamayacak bazı teknolojiler…vs), organic gıdalarda güvenilirlik analizleri ve etiketleme, organic gıdalarla ilgili mevzuat. .Definition of organic food and general characteristics, organic food growing conditions, observing system for organic growing and documentation, proses of organic food and some based rules, some analysis of organic food safety and labeling, legislation of organic food .
UGT476GIDA İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYON
ORGANIZATION IN FOOD ENTERPRISES
S202.04.02Proses ve tasarım tanımları, tasarımın gelişim aşamaları; gıda üretimi ve tesis tasarımının birlikte değerlendirilmesi; proses akış şemaları, dizayn çeşitleri, işletme yerleşim planı ve binalar; proses ve tesis tasarımında mali analiz, üretim maliyeti ve karlılık; gıda proses tasarımı; gıda işletmelerinde birim işlemler, akış şemaları, madde ve enerji dengeleri; bilgisayar destekli gıda işletmesi tasarımı Proses, süreç ve tasarım kavramlarını öğrenmekTerms of Process and Design, growing stages of design, evaluation of food process and plant design, process flow charts, design varieties, make a design and buildings, economic analysis of process and plant design, production cost and profitableness, food process design, unit process in food plants, flow charts, matter and energy balance, food plant design with computer
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=987&DK=120256