English

SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO169GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMICS
Z303.04.03Temel Kavramlar. Arz ve Talep Kavramları, Arz ve Talep Esneklikleri. Tüketici Davranışları. Üretim Teorisi. Piyasa Kavramı. Mal Piyasaları. Faktör Piyasaları. Milli Gelir ve Milli Gelirle İlgili Temel Kavramlar. İstihdam ve İşsizlik. Para ve BankalarBasic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
HUK179HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Ders öğrencilerin hukukun temel ilkeleri üzerinde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı hukuk dalları ile ilgili bilgileri aktarmayı hedefler. Özetle ders öğrencilere hukukun temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.The course aims to develop the student’s knowledge on law within the major domains of fundamentals and general rules of law, law of person, law of succession, law of property, constitutional law, and international law. In summary the course is to make students explore and develop issues on every aspect of law.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ISL169İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçlerini içermektedir.Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
MAT169MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z303.04.03Kümeler,küme işlemleri,sayı kümeleri, aralıklar.Mutlak değer, Kümelerin dik çarpımı,dik koordinat sistemi.Bağıntı,ters bağıntı, fonksiyonlar ve özellikleri.Fonksiyonlarla yapılan işlemler, ters fonksiyon, bileşke fonksiyonu, özel tanımlı fonksiyonlar ve temel özellikleri.Paraboller, ikinci dereceden fonksiyonlar.Üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler.Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve temel özellikleri.Değişim oranı,limit kavramı, fonksiyonlarda limit.Süreklilik kavramı, fonksiyonların sürekliliği ve temel özellikleri.Türev ve türev alma yöntemleri.Logaritmik fonksiyonların türevleri, Üstel fonksiyonların türevi.Parametrik ve kapalı fonksiyonların,yüksek mertebeden türevler.Maksimum ve minimum kavramları ve problemleri.Clusters, set operations, number sets, intervals.Absolute value, Vertical product of sets, orthogonal coordinate system.Relation, inverse relation, functions and properties.Operations with functions, inverse function, composite function, specially defined functions and their basic properties.Parabolas, quadratic functions.Exponential and logarithmic equations and inequalities.Exponential and logarithmic functions and their basic properties.Rate of change, limit concept, limit in functions.Continuity concept, continuity of functions and basic properties.Derivative and methods of taking derivative.Derivatives of logarithmic functions, derivative of exponential functions.Second derivatives and high order derivatives.Maximum and minimum concepts and problems.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
UYB101YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS
Z303.05.03Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.
UYB103PROGRAMLAMA-I
PROGRAMMING-I
Z223.04.04Bu derste, programlama dilinin yapıları, algoritmik problemlerin çözümü ve C'deki temel veri yapıları öğretilmektedir. Bu ders uygulamalı laboratuvar oturumları tarafından desteklenmektedir.basic concepts of programming and aims to explain the students basic programming techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL168YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.04.03Yönetim-Yönetici Kavramları, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetsel Düzeyler, Roller ve Beceriler, Örgüt Kavramı, Yönetimin Tarihsel Gelişimi (Yönetim Teorileri), Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Örgütlerde Davranış ve Süreçleri kapsamaktadırBasic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizations, institutions and management practices of the various approaches and formats are examined.
MAT168MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z303.04.03lan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integralilan concept, calculation with finite sum, sigma representation, finite sum limit, definite integral. Integration and Variable Replacement Methods, Numerical Integration Methods, Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions, Integral Techniques, Area, Arc Length, Calculating Rotor Surface Area and Volume, Finding Moment and Center of Gravity, Pappus Theorems, Polar convergence tests for harmonic and alternating series, absolute convergence and conditional convergence, derivative and integration of force series, convergence of force series, Taylor and Maclaurin series, Fourier series, field and arc length in coordinates, nonlinear integrals, series, infinite series, geometric series, Vectors, scalar and vector product, space and plane equations, cylinders and quadric surfaces, limit, continuity and integral of vector valued functions
MFY168GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.04.03Muhasebe İle İlgili Temel Kavramlar: Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe kayıt araçları, Muhasebe ile İlgili Hesaplar: Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, hesap planı ve hesapların işleyişi, Muhasebe Kayıtları: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları.CONCEPTS IN ACCOUNTING BALANCE SHEET EQUATION BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT ITEMS ACCOUNTING PRACTICE IN UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
UYB102 ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
Z213.04.03Nesneler ve sınıflar, oluşturucu, statik değişken, sabitler, yöntemler, görünürlük değiştiricileri, geçici nesneler, yöntemlerin nesnelerle çağrılması, değişmezlik, değişken görünürlüğü, sınıf soyutlaması ve paketleme, üst ve alt sınıf kavramları, kalıtım, çoklu anlam, çiğneme, çokyükleme, soyut sınıf, nesne yönelimli tasarım.Invariants, variable visibility, class abstraction and packaging, top and bottom class concepts, inheritance, multiple semantics, chewing, multiplication, abstract class, object and class, constructor, static variable, constants, methods, visibility modifiers, temporary objects, , object oriented design.
UYB104PROGRAMLAMA-II
PROGRAMMING-II
Z303.04.03Bilgisayarın donanımsal yapısı, Veri yolları, İşlemciler, Hafıza birimleri, Manyetik diskler, Optik diskler, Giriş-çıkış birimleri ve diğer donanım birimleri, sistem yazılımları ile test ve arıza gidermeHardware structure of computer, Data paths, Processors, Memory units, Magnetic disks, Optical disks, Input-output units and other hardware units, Testing and troubleshooting with system software
UYB106BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
INFORMATİON SYSTEMS AND TECHNOLOGİES
Z303.04.03Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, internetin kullanımı, Browserlar, FTP, arama motorları, e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözmeBasic concepts of information technology, information society, computer organization, computer hardware, input-output units, memory and other hardware, computer software, software components, programming and operating system, operating systems and types, basic tasks of operating system, operating system usage, office common elements of software, running and terminating software, menus, shortcuts, applications, spreadsheets, basic concepts and usage of spreadsheets, presentation programs, basic features and usage of presentation programs, database, basic concepts, database usage, computer networks, basic concepts and definitions, components and types of computer networks, internet usage, browsers, FTP, Search Engines, e-mail accounts, problem solving with computer help
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ISL213İSTATİSTİK
STATISTICS
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Statistic, standard deviation, mean, medyan, data collecting
MFY271İŞLETME FİNANSMANI
BUSINESS FINANCE
Z303.05.03Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance.Financial management and functions, time value of money, financial planning and control, break even point and leverage analyses, working capital, capital budgeting, cost of capital, capital structure and long run financing.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
UYB201NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
Z303.06.03Nesne tasarım ilkelerinin temel kavramları, JAVA program yapısı, Standart kütüphane, Fonksiyonlar yüklenme ve şablonları, veri soyutlama prensipleri, sınıflar, kurucu ve yok ediciler, kalıtım, korumalı üyeleri, polimorfizm.The basic concepts of object designing principles, JAVA program structure, Standard library, Functions overloading and templates, data abstraction principles, classes, constructors, destructors, inheritans, protected members, polymorphism.
UYB203VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
Z303.06.03Ders, SQL ve veri tabanı mimarisinin işlevleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve veri tabanı sitemlerini kapsamaktadır. Veri tabanı tasarımı metodolojisi ve ilkeleri ve veri tabanı uygulamaları geliştirme teknikleriThis course covers SQL and fundamentals of database architecture, database management systems, and database systems. Principles and methodologies of database design, and techniques for database application development
UYB207İŞLETİM SİSTEMLERİ VE BİLGİSAYAR DONANIMI
OPERATİNG SYSTEMS AND COMPUTER HARDWARE
Z303.04.03Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemi çalışma prensipleri, işlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, güvenlikComputer Organization, Operating system principles, process management, memory management, disk management, input / output management, security
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ISL266PAZARLAMA YÖNETİMİ
MARKETING MANAGEMENT
Z303.04.03Bu ders Pazarlama Kavramı, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri, Pazarlamada Çevre Faktörleri, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı, Örgütsel Pazarlar, Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Planlaması, Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürünler: Mal ve Hizmetler, Fiyat, Yer ve Dağıtım Kanalları, Perakendecilik, Pazarlama İletişimleri, Pazarlama Örgütlemesi konularını içermektedir.This contents of this course include the notions of product/service, price, distribution, promotion, positoning and information systems.
ISL268KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
Z303.04.03ERP’nin bir şirketteki rolünü anlamak. ERP yazılımında yansıtılan iş süreçlerini anlamak.Yeniden düzenleme ve ERP sistemi uygulaması projeleri için gerçek hayat iş süreçleri modelleme ve geliştirme yeteneğini kazanmak.Understand the role of RP in a company. Understanding the business processes reflected in the ERP software. Gaining the ability to model and develop real-life business processes for projects that re-organize and ERP system implementation.
UYB202GÖRSEL PROGRAMLAMA
VISUAL PROGRAMMING
Z303.06.03Görsel programlama ortamı. Temel bileşenler ve tasarım aşaması. Bileşen özellikleri ve olaylar. Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler. Nesne Tabanlı Programlama.Visual programming environment. Basic components and design phase. Component properties and events. Variables, control statements and loops. Object-Oriented Programming.
UYB208SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
Z303.04.03Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi / Sistem Tasarımı / Sistem Gerçekleme / Yeni Sisteme Geçme SüreciSystem Concept and General System Theory / Types of Information System and Information System / Information System Development Process / System Analyst Duties and Skills / Pre-Feasibility Study and Analysis System Proposal Preparation and Presentation / Systems Analysis / Systems Design / Systems Implementation / Process the new system to Beat
UYB210WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA
WEB PROGRAMMİNG AND DESİGN
Z213.06.03Internet için bilgisayar programlamaya giriş, sunucu-taraflı programlama ilkeleri, İşaretleme (HTML, CSS, XHTML, XML) ve betik (PHP, JavaScript, Perl) dilleri, Sunucu taraflı teknolojileri (PHP, C#, Java, Python, Ruby), Web sunucuları ve uygulama sunucuları, veritabanlarıyla etkileşim (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), Yeni web teknolojileri (Web Hizmetleri, Ajax, ROR, Django)For the Internet, introduction to computer programming, server-side programming principles, the markup (HTML, CSS, XHTML, XML) and scripting (PHP, JavaScript, Perl) languages​​, server-side technologies (PHP, C #, Java, Python, Ruby), Web servers, and application servers, databases, interaction (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), the new web technologies (Web Services, Ajax, ROR, Django)
UYB212VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI
DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİCENSE
Z213.04.03Veri Keşfetme, Veri önişleme, Tahmin, Sınıflandırma, Kümeleme, Birliktelik Kuralı Madenciliği, Anormal Veri AlgılamaData Discovery, Data Preprocessing, Forecasting, Classification, Clustering, Association Rule Mining, Abnormal Data Perception
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UYB301BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ
COMPUTER NETWORK SYSTEMS
Z303.06.03Ağ topolojileri, Ağ cihazları, OSI katmanları, TCP/IP protokolüNetwork topologies, network devices, OSI Layers, TCP/IP protocol
UYB303MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE OTOMASYON
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & AUTOMATION
Z303.04.03Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. Müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. Örgütsel kültür ve değişim. Müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. Kültür değişimindeki engeller. Müşteri odaklı değişim yönetimi. Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. Müşteri için değer yaratma. Müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. Müşterilerle iletişim biçimleri. Müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. Focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.Customer relationship concept and its properties. Customer behavior and customer satisfaction. Organizational culture and change. Customer satisfaction focused culture creation. Barriers to cultural change. Customer-focused change management. Total quality management in sales and marketing. customer acquisition and retention. Creating value for the customer. Communication with customers, communication model and subjects. Forms of communication with customers. Customer service, service quality and system. Customer relationship measurement, benchmarking. Focus group interviews, counseling panels, critical event technique, customer relationship questionnaire.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL371İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN REOSURCE MANANGEMENT
S303.04.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations. HRM for global operations will be integrated throughout this course
ISL373E-TİCARET
E-COMMERCE
S303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.The Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Trade-Related Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, Electronic Commerce Applications, Financial Investment Tools.
UYB381MOBİL SİSTEMLER
MOBİLE SYSTEMS
S303.04.03Bu bölümde, mobil uygulama gelişimine kapsamlı bir göz atacağız. Mobil bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar farklı mobil cihaz türlerini öğreneceğiz ve web tabanlı uygulamaları yerel uygulamalarla karşılaştıracağız. Son olarak, taşınabilirlik yöntemlerini ve mobil uygulamalar için İnternet protokollerini inceleyeceğiz.In this unit, we will take a broad look at mobile application development. We will learn about the different types of mobile devices, from mobile computers to smartphones, and we will compare web-based applications to native applications. Finally, we will study methods of transport, as well as Internet protocols for mobile applications
UYB385YENİ MEDYA ANALİZİ
NEW MEDİA ANALYSİS
S303.04.03Medyanın yeni medyaya dönüşümü bağlamında yeni medya çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni kuram ve yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadırNew theories and approaches in the context of the transformation of media into new media are the content of the course.
EKO481TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
F303.04.031920'lerde Türkiye Ekonomisi, Devletçilik, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Globalleşme, Liberal 1950'ler, Planlı ekonomi, 1980'ler ve Globalleşme, Sermaye hareketleri, AVrupa Birliği, 2000'lerde Globalleşme ve iktisadi büyüme.1920s, Etatism, Globalisation after the World War II, Liberal 1950s, Planned economy in 1960s, European Economy and Turkey.1980s and Globalisation, Capital Movement, European Union. 2000s and Globalisation. Open economy and economic growth.
ISG381İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
F303.04.03İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması ve ilk yardım eğitimlerini içermektedir.Definition and history of occupational safety, Occupational diseases and prevention ways, Ergonomics, Occupational safety in workshop electric and non-electric tools, Occupational safety guards, First aid rules, Safety measures in fire and explosion, Labor law and regulations, Occupational safety investigation and first help training.
OUY301İLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.04.03Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL368TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Z303.04.03Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, lojistik ve tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, lojistik ve tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir. Tedarik zinciri ve lojistikte temel kavramlar. Bu iki kavramın ayrıştığı ve örtüştüğü noktalar, Temel lojistik aktiviteler, Tedarik zinciri yönetimi felsefesi, Bilişim sistemleriThe basic concepts of logistics and supply chain management, value chain, supply chain and competitive advantage, logistics and supply chain system design, supply and demand, supply chain planning, logistics and supply chain management strategies, supply chain, inventory and order management, logistics and supply chains information technology topics. The basic concepts of supply chain and logistics. And points separated these two concepts overlap, the basic logistics activities, supply chain management, philosophy, information systems
UYB304KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
DECİSİON SUPPORT SYSTEMS
Z303.06.03Bireysel ve örgütsel karar verme. Karar vermede gerçekçi ve davranışsal modeller. Faydalı fonksiyonlar. Karar destek, Veri toplama, veritabanı yönetimi, veri madenciliği, İş Zekası, EIS, ES, Akıllı DSS için DSS temel kavramları. MSS entegrasyonu. Modellemenin temelleri, model yapı taşları, uygulama sorunlarıIndividual and organizational decision making. Realistic and behavioral models in decision making. Useful functions. DSS basic concepts for decision support, data collection, database management, data mining, Business Intelligence, EIS, ES, Smart DSS. MSS integration. Fundamentals of modeling, model building blocks, application problems
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL372E-PAZARLAMA
E-MARKETING
S303.04.03Elektronik Pazarlamanın Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.Historical Development of Electronic Marketing, Basic Concepts Related to Internet and Electronic Commerce, Marketing and Advertising on the Internet, Electronic Commerce Practices, Financial Investment Tools.
MFY372MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ
COST & MANAGEMENT ACCOUNTING
S303.04.03Maliyet çeşitleri, maliyet sistemleri, başbaş noktası, özel sipariş kararlarıThe concepts of cost accounting, inventory valuation methods, cost allocations, costing systems, financial statements, budgeting and activity based costing.
UYB380PYTHON PROGRAMLAMA
PYTHON PROGRAMMING
S303.04.03Bu derste, programlama dilinin yapıları, algoritmik problemlerin çözümü ve Python'daki temel veri yapıları öğretilmektedir. Bu ders uygulamalı laboratuvar oturumları tarafından desteklenmektedir.bBasic concepts of programming and aims to explain the students basic programming techniques.
UYB386YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
SOFTWARE ENGİNEERİNG
S303.04.03Yazılım yaşam döngüsü. Nesne Tabanlı yazılım mühendisliği. UML'e giriş, derleme ve analiz. Yazılım tasarımı. Yazılım desenleri. Uygulama ve test. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım proje yönetimi. Bireysel takım üyeleri tarafından orta boy bir yazılım ürününün geliştirilmesiSoftware life cycle. Object - oriented software engineering. Introduction to UML, compilation and analysis. Software design. Software patterns. Application and testing. Configuration management. Software project management. Development of a medium-sized software product by individual team members
UYB388GRAFİK TASARIM
GRAPHİC DESİGN
S303.04.03Vektör ve piksel tabanlı Adobe Photoshop ve Illustrator grafik tasarım programlarının kullanım mantığını anlama ve kullanmayı öğretilecek. Grafik tasarım ürünlerini tasarlamayı, öğrencilere yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi kavratırComprehending the logic and learning how to use Vector and Pixel based graphic design programs such as Illustrator. Projection of graphic design products, get students to comprehend thinking creative and problem-solving
ILF382SOSYAL MEDYA
SOCIAL MEDIA
F213.04.03Amaç, öğrencilere sosyal medyanın kullanım alanları, araçları ve olanaklarını uygulamalı olarak öğretmektir.The aim is to teach students usage areas, tools and facilities of social media practically.
OMH412ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
UYB384GÖRSEL İLETİŞİM
VİSUAL COMMUNİCATİON
F303.04.03Görsel iletişimin temel dili. Simgeler, semboller, işaretler. Tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi alanlarda görsel iletişimin temel diline ilişkin görsel örneklerUnderlying language of visual communication. Icons, symbols, signs. Visual examples of underlying language of visual communication such as design, photography and advertisements
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UYB405BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ VE ETİK
INFORMATİON SYSTEMS SECURİTY AND ETHİCS
Z303.05.03Bilgisayar ağ güveliği tarihçesi, klasik bilgi güvenliği, kripto güvenliği, Ağ güvenliğinin genel yapısı, Network güvenliği temelleri, bilgisayar ağ topolojisi performansları, Güvenlik servisleri, politikaları ve modelleri, Daha güvenilir sistemler, merkezi ve dağıtık sistemlerdeki güvenlikHistory of computer network security, classical information security, crypto security, general structure of network security, network security basics, computer network topology performances, security services, policies and models, more reliable systems, security in central and distributed systems
UYB407PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
Z303.06.03Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları, planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması, projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi. Genel bağlamda proje yazım kuralları proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesiProgram-project relationship, the need for the project, characteristics of projects, project management, project management features and benefits, project management process, project planning and planning stages, the importance of planning, scope, budget and time planning and balance, different planning approaches, cost estimation methods, different planning tools, preparing teams in the project process, MS-Project program used in project planning and execution, developing sample projects with MS-Project considering project planning approaches. In general context, project writing rules, project development and cycle to teach
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ISL473TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
S303.04.03Kalite kavramı ve kalite anlayışının gelişimi. toplam kalite yönetiminin temelleri ve toplam kalite yönetimi tanımı, felsefesi. toplam kalite yönetiminin unsurları ve bu unsurların tek tek incelenmesi. yönetsel kalite fonksiyonlarından toplam kalite planlaması. toplam kalite organizasyonu ve denetlenmesi. toplam kalite yönetiminde Değişim yönetimi ve işletme kültürü. toplam kalite yönetiminde örgütsel iletişim. toplam kalite yönetimi ve motivasyon. toplam kalite yönetiminde ekip çalışmaları. insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimine katkısı. işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi. toplam kalite yönetiminin rekabete etkileri ve bu konuda sağladığı avantajlar. kalite güvence sistemleri ve belgelendirme.Understanding of the concept of quality development and quality. Fundamentals of total quality management and total quality management definition and philosophy. the elements of total quality management. motivation, team work. the change management and business culture. Expressing the relationship of total quality management and human resources. the quality issurance systems.
UYB475İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
HUMAN COMPUTER INTERACTİON
S303.04.03Etkileşimli arayüz tasarlama yöntemlerini ve bilgisayar yazılımlarının kullanılabilirliğini artırmakInteractive interface and software design methods to improve the availability of
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03Panoramik Görüntü Teknikleri, 0-360 panoramik lensler ile fotoğraf çekim yöntemleri, geniş açılı(wide-fish) lensler ile çekim teknikleri, görüntü işleme ve sanal varlıklar üzerinden sayısal panorama oluşturma süreçlerine dair bir içerik oluşturulmuştur. Ders kapsamında, temel üretim düzeylerinin tarihsel arka planlarıyla birlikte aktarılması planlanmaktadır.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Gündemi değiştiren haber yapabilir. Peki nasıl ?. Bu derste, bu soruya yanıt aranırken, haberciye elde ettiği ham veriyi nasıl işleyip, araştırıp, derledikten sonra kamu yararı taşıyan haber metnine dönüştürüleceği bilgisi verilecek.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
OUY401YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
F303.04.03Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin değerlendirilmesiConceptual foundations of investment projects, evaluation of projects
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
UYB402UYGULAMA ATÖLYESİ
APPLIED WORKSHOP
Z213.06.03Yönetim Bilişim Sistemleri alanından ve iş dünyasından uzman ve başarılı olmuş kişilerin bilgive becerilerinin aktarıldığı workshoplarWorkshops where knowledge and skills of experts and successful people are transferred from the management information systems and business world
UYB404BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.07.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
ISL478ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODOLOGY
S303.04.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasıScience and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problems, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting
UYB488MAKİNE ÖĞRENMESİ
MACHINE LEARNING
S303.04.03Makina öğrenme alanının temel kavram ve yaklaşımları. Yönlendirilmiş makina öğrenme yöntemleri. Kavram öğrenme ve karar ağaçları ile öğrenme. Makina öğrenme alanında bayes teoremi tabanlı yaklaşımlar. Evrimsel yaklaşım ve genetik programlama. Yapay sinir ağları, destek vektörleri ile öğrenme ve pekiştirerek öğrenme. Yönlendirilmeyen öğrenme yöntemleri ve sınıflandırmaMachine learning is concerned with computer programs that automatically improve their performance with past experiences. Machine learning draws inspiration from many fields, artificial intelligence, statistics, information theory, biology and control theory. The course will cover the following topics;concept learning,decision tree learning ,artificial neural networks , instance based learning,evolutionary algorithms ,reinforcement learning ,Bayesian learning , computational learning theory.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
GRA238MARKA KİMLİĞİ TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BRAND IDENTİTY DESİGN & SUST
G303.03.03
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.