English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR525HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ
HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ
Z303.06.03Harekete etkiyen kuvvetleri ve kuvvetlerin oluşturduğu biyomekaniksel değişiklikleri (Normal ve patolojik yürüyüş; columna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği; skolyoz, pelvis-kalça-diz-ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği; omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği) incelemek.To examine biomechanical changes caused by the forces acting on the movement and forces (normal and pathological walking, mechanics and pathology of columna vertebralis, scoliosis, pelvis-hip-knee-ankle and foot mechanics and pathology, shoulder-arm complex, elbow, wrist and hand mechanics and pathomechanics).
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel ve uygulamaya yönelik kaynakların irdelenmesi, yapılan çalışmaların araştırma metodolojilerinin tartışılması ve öğrencinin seçeceği bir konuda araştırma yapıp bulgularını seminer saatinde sunmasını içermektedir.Discussion of scientific and practical resources in the field of physiotherapy and rehabilitation involves discussing the research methodologies of the studies conducted and conducting research on a topic that the student chooses and presenting findings at the seminar hour.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanması
FTR523KLİNİK FİZYOTERAPİ -I
KLİNİK FİZYOTERAPİ -I
S303.06.03Klinik fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi, klinik problemin analizi ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi, farklı fizyoterapi tekniklerinin sentezlenmesi.To inspect approaches to clinical physiotherapy and rehabilitation treatment, analysis clinical problems, develope problem solving skill, synthesize of different physiotherapy tecniques.
FTR527MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ
MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ
S303.06.03Manuel terapi yaklaşımları ve uygulama prensipleri ile ilgili bilgi sahibi olunacak, manuel terapinin etki mekanizması ve kanıta dayalılığı kapsamında hangi patolojilerde kullanılacağı öğrenilecek, yeterli bilgi, beceri ve tutum kazandırılacaktır.They will have knowledge about the principles of manual therapy methods and applications. The mechanism of the effect of manual therapy and how could be used in which pathologies will be learned, sufficient knowledge, skills and attitudes will be gained.
FTR529KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
S303.06.03Kanıta Dayalı çalışmaların tanımı ve sınıflandırılması ile Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Geriatrik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Ortez ve Ampüte Rehabilitasyonu, Kadın Sağlığının Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu, Onkolojik Rehabilitasyon, Sanal Gerçeklik ve Romatolojik Rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamaların tartışılmasını içerir.It includes the definition and classification of evidence-based studies and discussion of Neurological Rehabilitation, Orthopedic Rehabilitation, Cardiopulmonary Rehabilitation, Geriatric Rehabilitation, Pediatric Rehabilitation, Orthosis and Ampute Rehabilitation, Physiotherapy and Rehabilitation of Women's Health, Oncological Rehabilitation, Virtual Reality and Rheumatological Rehabilitation.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR520FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI
FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI
S303.06.03Ortezin temel biyomekanik özellikleri, bölgesel ortez seçenekleri, hastaya özel ortez seçimi, ortezin biyomekanik değerlendirilmesini içerir.It includes the basic biomechanical features of the orthosis, regional orthotic options, patient-specific orthotic selection, and biomechanical evaluation of the orthosis.
FTR526SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN CEREBROVASCULAR DISEASES
S303.06.03Serobrovasküler olayların tanısal yöntemlerini ve ne şekilde tedavi edilebilecekleri hakkında bilgilenir.Gains knowledge about diagnostic methods of serobrovascular events and how they can be treated.
FTR530GERİATRİK FİZYOTERAPİ
GERIATRIC PHYSIOTHERAPY
S303.06.03Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikleri fonksiyonel değerlendirme yöntemleri ile değerlendirerek klinik karar verme sürecinin uygulanmasını sağlar.It provides the application of the clinical decision-making process by evaluating the physiological changes that occur with aging with functional assessment methods.
FTR536İLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
ADVANCED ORTHOPEDIC REHABILITATION
S303.06.03'Anterior Kruşiat Ligament Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu', 'Frozen Shoulder', 'Kontraktür ve Rehabilitasyonu', 'Kırık ve Rehabilitasyonu', 'Refleks Sempatik Distrofi ve Rehabilitasyonu', 'Femoral Asetebular Impingement Sendomu', 'Servikal Disk Herniasyonu', 'Low Back Pain', 'Skolyoz', 'Temporamandibüler Eklem Rehabilitasyonu', 'Tuzak Nöropatisi', 'Snapping Hip' ve 'Ortopedik Rehabilitasyon Konusunda araştırma planlama' konularını kapsamaktadır.It covers the topics of; 'ACL Injuries and Rehabilitation', 'Frozen Shoulder', 'Contracture and Rehabilitation', 'Fracture and Rehabilitation', 'Reflex Sympathetic Dystrophy and Rehabilitation', 'Femoral Acetebular Impingement Syndrome', 'Cervical Disc Herniation', 'Low Back Pain', 'Scoliosis', 'Temporamandibular Joint Rehabilitation', 'Trap Neuropathy', 'Snapping Hip' and 'Planning Research on Orthopedic Rehabilitation'.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.