English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR525HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ
HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ
Z303.06.03Harekete etkiyen kuvvetleri ve kuvvetlerin oluşturduğu biyomekaniksel değişiklikleri (Normal ve patolojik yürüyüş; columna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği; skolyoz, pelvis-kalça-diz-ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği; omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği) incelemek.To examine biomechanical changes caused by the forces acting on the movement and forces (normal and pathological walking, mechanics and pathology of columna vertebralis, scoliosis, pelvis-hip-knee-ankle and foot mechanics and pathology, shoulder-arm complex, elbow, wrist and hand mechanics and pathomechanics).
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, scientific research classification, scientific article reading, evaluation, research planning, topic selection and purpose, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of findings, interpretation of findings, proposal, article writing and publishing
FTR504SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BİYOİSTATİSTİK
RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS IN HEALTH SCIENCES
S303.06.03Bu derste, eleştirel makale okuma, bilimsel makale planlama ve yazım kurallarının bilgisi, istatistiksel analiz ve sentez yapma, örneklem büyüklüğü hesaplama ele alınacaktır.Learning critical reading the article, planing the orginal article/scientific paper, making analysis and synthesis and conducting research.will be discussed.
FTR513KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
EVIDENCE BASED PHYSIOTHERAPY
S202.06.02Fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışma alanlarında yapılan güncel bilgilerin kanıt düzeyleriyle birlikte paylaşımı.Sharing up-to-date information with evidence levels in the fields of physiotherapy and rehabilitation.
FTR516KLİNİK FİZYOTERAPİ-II
CLINICAL PHYSIOTHERAPY-II
S303.06.03Klinik fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi, klinik problemin analizi ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi, farklı fizyoterapi tekniklerinin sentezlenmesi.To inspect approaches to clinical physiotherapy and rehabilitation treatment, analysis clinical problems, develope problem solving skill, synthesize of different physiotherapy tecniques.
FTR520FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI
FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI
S303.06.03Ortezin temel biyomekanik özellikleri, bölgesel ortez seçenekleri, hastaya özel ortez seçimi, ortezin biyomekanik değerlendirilmesini içerir.It includes the basic biomechanical features of the orthosis, regional orthotic options, patient-specific orthotic selection, and biomechanical evaluation of the orthosis.
FTR523KLİNİK FİZYOTERAPİ -I
KLİNİK FİZYOTERAPİ -I
S303.06.03Klinik fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi, klinik problemin analizi ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi, farklı fizyoterapi tekniklerinin sentezlenmesi.To inspect approaches to clinical physiotherapy and rehabilitation treatment, analysis clinical problems, develope problem solving skill, synthesize of different physiotherapy tecniques.
FTR524İLERİ ELEKTROTERAPİ
İLERİ ELEKTROTERAPİ
S303.06.03'Elektrofizyoloji ve Elektrik Stimülasyon Kanunları', 'Fizyoterapide Kullanılan Akımlar', 'Elektrik Stimülasyon Prensipleri ve Fizyolojik Etkileri', 'Sağlıklı ve Denerve Kasın Elektrik Stimülasyonu', 'NMES ve uygulama alanları', 'Elektrodiagnoz' ve 'Elektroterapi konusunda literatür tarama' konularını kapsamaktadır.It covers 'Electrophysiology and Electrical Stimulation Laws', 'Currents with Physiotherapy', 'Electrical Stimulation Principles and Physiological Effects', 'Electrical Stimulation of Healthy and Denervated Muscle', 'NMES and its application areas', 'Electrodiagnosis' and 'Scanning in Electrotherapy'.
FTR526SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN CEREBROVASCULAR DISEASES
S303.06.03Serobrovasküler olayların tanısal yöntemlerini ve ne şekilde tedavi edilebilecekleri hakkında bilgilenir.Gains knowledge about diagnostic methods of serobrovascular events and how they can be treated.
FTR527MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ
MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ
S303.06.03Manuel terapi yaklaşımları ve uygulama prensipleri ile ilgili bilgi sahibi olunacak, manuel terapinin etki mekanizması ve kanıta dayalılığı kapsamında hangi patolojilerde kullanılacağı öğrenilecek, yeterli bilgi, beceri ve tutum kazandırılacaktır.They will have knowledge about the principles of manual therapy methods and applications. The mechanism of the effect of manual therapy and how could be used in which pathologies will be learned, sufficient knowledge, skills and attitudes will be gained.
FTR528ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ
PHYSIOTHERAPY IN RHEUMATOLOGICAL DISEASES
S303.06.03İnflamasyon ve İmmün yanıt, romatizmal hastalıkların sınıflaması, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi değerlendirme yöntemleri ve uygun rehabilitasyon yaklaşımlarıInflammation and immune response, classification of rheumatic diseases, physiotherapy evaluation methods and appropriate rehabilitation approaches in rheumatic diseases
FTR529KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ
S303.06.03Kanıta Dayalı çalışmaların tanımı ve sınıflandırılması ile Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Geriatrik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Ortez ve Ampüte Rehabilitasyonu, Kadın Sağlığının Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu, Onkolojik Rehabilitasyon, Sanal Gerçeklik ve Romatolojik Rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamaların tartışılmasını içerir.It includes the definition and classification of evidence-based studies and discussion of Neurological Rehabilitation, Orthopedic Rehabilitation, Cardiopulmonary Rehabilitation, Geriatric Rehabilitation, Pediatric Rehabilitation, Orthosis and Ampute Rehabilitation, Physiotherapy and Rehabilitation of Women's Health, Oncological Rehabilitation, Virtual Reality and Rheumatological Rehabilitation.
FTR530GERİATRİK FİZYOTERAPİ
GERIATRIC PHYSIOTHERAPY
S303.06.03Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikleri fonksiyonel değerlendirme yöntemleri ile değerlendirerek klinik karar verme sürecinin uygulanmasını sağlar.It provides the application of the clinical decision-making process by evaluating the physiological changes that occur with aging with functional assessment methods.
FTR531FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
S303.06.03Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmesi, klinik karar verme, ICF temelli yaklaşım, hastalığa özgü ortopedik, nörolojik, kardiyopulmoner değerlendirme yöntemleri ve pediatrik ve geriatrik hastalarda kullanılan özel değerlendirme yöntemleri ele alınacaktır.Physiotherapy and rehabilitation evaluation, clinical decision making, ICF-based approach, disease-specific orthopedic, neurological, cardiopulmonary evaluation methods and special evaluation methods used in pediatric and geriatric patients will be discussed.
FTR532TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON
TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON
S303.06.03Bu ders; Teknolojik Rehabilitasyon tanımı,Teknolojik Rehabilitasyon limitasyonları,Teknolojik Rehabilitasyonile ilgili kanıta dayalı bilimsel çalışma tasarlama,Teknolojik Rehabilitasyon Uygulama yöntemleri,Sanal gerçeklik ve fizyoterapi uygulamaları,Sanal gerçeklik ve fizyoterapi kanıta dayalı sonuç ölçümleri,Video Bazlı oyunlar ve fizyoterapi uygulamaları,Video Bazlı oyunlar ve fizyoterapi ve rehabilitasyonda kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Robotik sistemler ve fizyoterapi uygulamaları,Robotik sistmeler ve rehabilitasyonda kanıta dayalı tedavi yöntemleri,Nörolojik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar,Ortopedik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar,Pediatrik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar,Geriatrik rehabilitasyonda teknolojik rehabilitasyon ile kanıta dayalı çalışmalar; konularını içermektedir.This course; Definition of Technological Rehabilitation, Limitations of Technological Rehabilitation, Designing evidence-based scientific studies on Technological Rehabilitation, Technological Rehabilitation Application methods, Virtual reality and physiotherapy applications, Virtual reality and physiotherapy evidence-based outcome measures, Video-based games and physiotherapy applications, Video-based games and physiotherapy and Evidence-based treatment methods in rehabilitation, Robotic systems and physiotherapy applications, Robotic systems and evidence-based treatment methods in rehabilitation, Evidence-based studies with technological rehabilitation in neurological rehabilitation, Evidence-based studies with technological rehabilitation in orthopedic rehabilitation, Evidence-based studies with technological rehabilitation in pediatric rehabilitation, Geriatric rehabilitation evidence-based studies with technological rehabilitation; includes topics.
FTR534KORUYUCU FİZYOTERAPİ
KORUYUCU FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Yaşam stili tıbbı ve fizyoterapisi,Interdisipliner toplum tabanlı çalışmalar,Kronik hastalık riskleri ve bireysel kontrolü,Çalışanlarda yaralanmalardan koruma,Onkolojide koruyucu fizyoterapi,Spor yaralanmalarında koruyucu fizyoterapi,Vaka sunumu,Pediatrik koruyucu fizyoterapi,Yaşlılarda koruyucu fizyoterapi,Koruyucu fizyoterapide ergonomik düzenlemelerin yeri,Kanıta dayalı koruyucu fizyoterapi,Ulusal ve uluslarası düzeyde prevensiyon politikaları,Olgu örnekleri,Koruyucu tıp / fizyoterapi için elektronik sağlık kayıtları; konularını içermektedir.This course; Life style medicine and physiotherapy, Interdisciplinary community-based studies, Chronic disease risks and individual control, Protection from injuries in employees, Preventive physiotherapy in oncology, Preventive physiotherapy in sports injuries, Case report, Pediatric preventive physiotherapy, Preventive physiotherapy in the elderly, The place of ergonomic regulations in preventive physiotherapy, Evidence-based preventive physiotherapy, National and international prevention policies, Case examples, Electronic health records for preventive medicine / physiotherapy; includes topics.
FTR536İLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
ADVANCED ORTHOPEDIC REHABILITATION
S303.06.03'Anterior Kruşiat Ligament Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu', 'Frozen Shoulder', 'Kontraktür ve Rehabilitasyonu', 'Kırık ve Rehabilitasyonu', 'Refleks Sempatik Distrofi ve Rehabilitasyonu', 'Femoral Asetebular Impingement Sendomu', 'Servikal Disk Herniasyonu', 'Low Back Pain', 'Skolyoz', 'Temporamandibüler Eklem Rehabilitasyonu', 'Tuzak Nöropatisi', 'Snapping Hip' ve 'Ortopedik Rehabilitasyon Konusunda araştırma planlama' konularını kapsamaktadır.It covers the topics of; 'ACL Injuries and Rehabilitation', 'Frozen Shoulder', 'Contracture and Rehabilitation', 'Fracture and Rehabilitation', 'Reflex Sympathetic Dystrophy and Rehabilitation', 'Femoral Acetebular Impingement Syndrome', 'Cervical Disc Herniation', 'Low Back Pain', 'Scoliosis', 'Temporamandibular Joint Rehabilitation', 'Trap Neuropathy', 'Snapping Hip' and 'Planning Research on Orthopedic Rehabilitation'.
FTR537KARDİYO-PULMONER REHABİLİTASYON
KARDİYO-PULMONER REHABİLİTASYON
S303.06.03Kardiyopulmoner rehabilitasyonun tanımı, gerekçesi, farklı klinik sorunlarda kardiyak rehabilitasyonun fazları, rehabilitasyon hizmetleri ve rehabilitasyon organizasyonunda özel standartlar, koruyucu kardiyak rehabilitasyon uygulamaları.Cardiac and pulmonary rehabilitation concepts, patient selection, program creation.
FTR538ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ
ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ
S303.06.03Bu ders; Kanser biyolojisi,Kanser rehabilitasyonunda genel konsept,Multidisipliner rehabilitasyon ekibi,Fonksiyonel değerlendirme,Kanserin sistemik etkileri,Meme kanseri ve rehabilitasyonu, Baş ve boyun kanserlerinde rehabilitasyon,Muskuloskeletal sistem kanserleri ve rehabilitasyonu,Kanser sendromları ve rehabilitasyonunda muskuloskeletal yetersizlikler,Primer ve sekonder santral ve periferal sinir sistemi tümörleri, Kanser rehabilitasyonunda holistik yaklaşımlar,Kanser olgularında alternatif tıp,Kanser enstitüleri, kampanya ve raporları / Kanserde risk değerlendirme,Kanserde kanıta dayalı fizyoterapi araştırmaları; konularını içermektedir.This course; Cancer biology, General concept in cancer rehabilitation, Multidisciplinary rehabilitation team, Functional evaluation, Systemic effects of cancer, Breast cancer and rehabilitation, Rehabilitation in head and neck cancers, Musculoskeletal system cancers and rehabilitation, Musculoskeletal deficiencies in cancer syndromes and rehabilitation, Primary and secondary central and peripheral nerves system tumors, Holistic approaches in cancer rehabilitation, Alternative medicine in cancer cases, Cancer institutes, campaigns and reports / Risk assessment in cancer, Evidence-based physiotherapy research in cancer; includes topics.
FTR540İLERİ MUSKULOSKELETAL MUAYENE VE DEĞERLENDİRME
İLERİ MUSKULOSKELETAL MUAYENE VE DEĞERLENDİRME
S303.06.03Bu ders; Muskuloskeletal sistem oluşumları,Motor kontrol Segmental motor inervasyon,Genel fiziksel değerlendirme,Muskuloskeletal sistem değerlendirmesi,Omurga ve ekstremitelerin bölgesel değerlendirilmesi,Spinal mobilite,Postüral varyasyonlar,Genel problemler,Omurga ve pelvis,Üst ekstremite,Alt ekstremite,Akut kas-iskelet ağrıda yaklaşım,Kronik ağrıda yaklaşım,Koruyucu ve önleyici yaklaşımlar; konularını içermektedir.This course; Formations of the musculoskeletal system, Motor control Segmental motor innervation, General physical assessment, Musculoskeletal system assessment, Regional assessment of the spine and extremities, Spinal mobility, Postural variations, General problems, Spine and pelvis, Upper extremity, Lower extremity, Approach in acute musculoskeletal pain, Approach in chronic pain, Protective and preventive approaches; includes topics.
FTR543SPOR FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
S303.06.03Bu ders; Egzersizlerin sınıflandırılması ve biyoenerjisi,Kalp-damar sisteminin egzersize uyumu,Solunum sisteminin egzersize uyumu,Sinir-kas sisteminin egzersize uyumu,Kan ve egzersize uyumu,Endokrin sistem ve egzersize uyumu,Genel tekrar,Farklı ısı koşullarında egzersizlere uyumlar,Hipo ve hiperbarik koşullarındaki egzersizlere uyumlar,Egzersiz için kontrendikasyonlar ve kısıtlayıcı koşullar,Laboratuar ve saha koşullarında egzersiz testleri,Sporcu beslenmesi ve ergojenik maddeler,Sporda doping ve sür-antrenman,Genel tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.This course; Classification and bioenergy of exercises, Adaptation of cardiovascular system to exercise, Adaptation of respiratory system to exercise, Adaptation of neuromuscular system to exercise, Adaptation of blood and exercise, Endocrine system and adaptation to exercise, General repetition, Adaptation to exercises in different temperature conditions, Adaptations to exercises in hypo and hyperbaric conditions ,Contraindications and restrictive conditions for exercise,Exercise tests in laboratory and field conditions,Athlete nutrition and ergogenic substances,Doping and over-training in sports,General review and discussion; includes topics.
FTR545BEL BOYUN SAĞLIĞINDA EGZERSİZ ARAŞTIRMALARI
BEL BOYUN SAĞLIĞINDA EGZERSİZ ARAŞTIRMALARI
S303.06.03Bu ders; Servikal omurga değerlendirilmesi,Torakal omurga değerlendirilmesi,Lumbal omurga değerlendirilmesi,Servikal bölge egzersizleri ve tedavi yaklaşımları,Torakal bölge egzersizleri ve tedavi yaklaşımları,Lumbal bölge egzersizleri ve tedavi yaklaşımları,Disfonksiyona göre egzersiz seçimi,Disfonksiyona göre ilerleyici egzersiz programının ilkeleri,Omurga sağlığını korumak için grup egzersizleri,Omurga problemi olanlar için grup egzersizleri,Vaka uygulamaları (Servikal),Vaka uygulamaları (Torakal),Vaka uygulamaları (Lumbal) I,Vaka uygulamaları (Lumbal) II; konularını içermektedir.This course; Cervical spine evaluation, Thoracic spine evaluation, Lumbal spine evaluation, Cervical region exercises and treatment approaches, Thoracic region exercises and treatment approaches, Lumbal region exercises and treatment approaches, Exercise selection according to dysfunction, Principles of progressive exercise program according to dysfunction, Group to protect spine health exercises, Group exercises for those with spine problems, Case applications (Cervical), Case applications (Toracal), Case applications (Lumbal) I, Case applications (Lumbal) II; includes topics.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR544KLİNİK FİZYOTERAPİ
KLİNİK FİZYOTERAPİ
Z303.06.03Nörolojik , ortopedik , pediatrik , romatolojik , kardiyovasküler hastalıklar , protez ,ortez ve el rehabilitasyonu ile genel fizyoterapi alanlarında vaka sunumları ve literatür taramaları ile tartışma konularını kapsamaktadır.It covers the topics of discussion with case reports and literature reviews in the fields of neurological, orthopedic, pediatric, rheumatological, cardiovascular diseases, prosthetics, orthotics and hand rehabilitation and general physiotherapy.
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel ve uygulamaya yönelik kaynakların irdelenmesi, yapılan çalışmaların araştırma metodolojilerinin tartışılması ve öğrencinin seçeceği bir konuda araştırma yapıp bulgularını seminer saatinde sunmasını içermektedir.Discussion of scientific and practical resources in the field of physiotherapy and rehabilitation involves discussing the research methodologies of the studies conducted and conducting research on a topic that the student chooses and presenting findings at the seminar hour.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes the purpose, defining the limitations, the problem (s) to be solved, or the development (s) expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.