English

THE GRADUATE SCHOOL (INSTITUTE) OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES-URBAN RENEWAL (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
THE GRADUATE SCHOOL (INSTITUTE) OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES-URBAN RENEWAL (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KTY501KENTSEL YENİLEME: TARİH VE KURAM
URBAN RENEWAL: HISTORY AND THEORY
Z303.06.03Kent ve kentsel yenileme kavramları, kentsel yenileme metotları, tarihsel gelişim süreci, sanayi devrimi ve sanayi dönemi kenti, fiziksel ve sosyal köhneme alanları, yenileme gereksinimine yol açan süreçler, kentsel yenileme bileşenleri, sürdürülebilirlik, dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri.
KTY511SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME
SUSTAINABLE URBANIZATION
S303.06.03Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir kentler: seçilen örnek uygulamalar / projeler üzerinden güncel kavramların ortaya konulması; ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin uygulanması için gerekli bilgi ve becerilerin anlaşılması, bunun yanında kentleşmenin neden olduğu çeşitli çevresel, sosyo-ekonomik ve siyasal sorunlar üzerinde durularak sürdürülebilir kentlerin bir alternatif olarak görülüp görülemeyeceği dersin içeriğini oluşturmaktadır.Sustainability concept, sustainable cities: presenting current concepts through selected sample practices / projects; and the understanding of the necessary knowledge and skills for the implementation of sustainable urban development, as well as the various environmental, socio-economic and political problems caused by urbanization.
KTY521KENTSEL TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF URBAN DESIGN
S303.06.03Kentsel yerleşmelerde yapılı çevreyi oluşturan unsurlar ve kentsel mekanlar. Dış mekan tasarımına yönelik temel ilkeler. Kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı. Tasarım rehberleri ve işlevleri. Seçilmiş kentsel tasarım projelerinin tanıtılması, değerlendirilmesi.
KTY533DEPREM BÖLGELERİNDE PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF PLANNING AND DESIGN ON SEISMIC ZONES
S303.06.03Ders içeriği, doğal afetler, deprem olgusu, depremlerin oluşumu, deprem türleri, levha hareketleri, deprem zemin etkileşimi, zemin yapı etkileşimi, yapı davranışını etkileyen değişkenler, yatay ve düşey düzlem düzensizlikleri, yapılarda deprem risklerini belirleme yöntemleri, kentsel risk etmenleri, deprem etkilerinin imar planı kararları, kentsel tasarım ve mimari tasarım ile azaltılması, planlama ve kentsel tasarımda yönlendirici etmenler konularından oluşmaktadır.
FBE502İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
STATISTICAL ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS
F303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers the activities to be carried out in the research process, establishing a research model, collecting information, analyzing and collecting the collected information, and the format of the research report.
FBE503BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
F303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KTY500SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Tez çalışmasının planı, problem ile ilgilenme nedeni, çerçevesi amaç ve içeriğini oluşturur. Seminer dersi her öğrencinin tez danışmanı tarafından yürütülür. Dönem sonunda seminer verebilmek için her öğrencinin dönem başında tez danışmanı belirleme işlemlerini tamamlamış olması gerekir.
KTY502KENTSEL YENİLEME BİLEŞENLERİ
COMPONENTS OF URBAN RENEWAL
Z303.06.03Çok bileşenli bir süreç olan Kentsel Yenileme eylemlerinin planlanması ve uygulanmasında başarılı sonuçlara ulaşmak için göz ardı edilmemesi gereken bileşenler ayrıntılı olarak ele alınacak, bu bileşenlerde aktif olan paydaşların rolleri yasal ve idari çerçevede tanımlanacaktır.
KTY514ARAZİ KULLANIMI VE ULAŞIM PLANLAMASI
LAND USE AND TRANSPORTATION PLANNING
S303.06.03Bu bağlamda Kentsel Arazi kullanışı ve Ulaşım kavramlarının daha geniş çerçevesi olarak kentsel Planlamanın tanımı, süreci, aşamaları, alternatif plan türetimi, değerlendirmesi ve geliştirilmesi bir çerçeve oluşturmak üzere özetlenmektedir. Bu çerçevede arazi kullanışı ve bağlı ulaşım düzenleri makroform bağlamında ve ayrıntı düzeyinde irdelenmekte ve değerlendirilmektedir
KTY534KENT VE EKOLOJİ
CITY AND ECOLOGY
S303.06.03Kent ekolojisini belirleyen etmenler, doğal, kültürel ve sosyal etmenler, kentsel ekolojik sistemler, ekolojik süreçler ve analizi, kent iklimi ve planlama-tasarım ilişkileri, kent ekolojisinde su kaynakları ve yönetimi, kent toprağı, kentsel biyo-çeşitlilik, kent yaban hayatı, tasarım ve planlamalarda ekolojiden yararlanma ve örnekler.Determinants of urban ecology, natural, cultural and social factors, urban ecological systems, ecological processes and analysis, urban climate and planning-design relations, water resources and management in urban ecology, urban soil, urban biodiversity, urban wildlife, design and use of ecology in planning and examples.
FBE501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
F303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course is in the process of research activities that should be executed, to establish a research model, collecting information, analyze and interpret the collected information, and the format of the research report covers.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.