English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-URBAN RENEWAL (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-URBAN RENEWAL (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
KTY500SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Tez çalışmasının planı, problem ile ilgilenme nedeni, çerçevesi amaç ve içeriğini oluşturur. Seminer dersi her öğrencinin tez danışmanı tarafından yürütülür. Dönem sonunda seminer verebilmek için her öğrencinin dönem başında tez danışmanı belirleme işlemlerini tamamlamış olması gerekir.
KTY501KENTSEL YENİLEME: TARİH VE KURAM
URBAN RENEWAL: HISTORY AND THEORY
Z303.06.03Kent ve kentsel yenileme kavramları, kentsel yenileme metotları, tarihsel gelişim süreci, sanayi devrimi ve sanayi dönemi kenti, fiziksel ve sosyal köhneme alanları, yenileme gereksinimine yol açan süreçler, kentsel yenileme bileşenleri, sürdürülebilirlik, dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri.
KTY511SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME
SUSTAINABLE URBANIZATION
S303.06.03Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir kentler: seçilen örnek uygulamalar / projeler üzerinden güncel kavramların ortaya konulması. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin uygulanması için gerekli bilgi ve becerilerin anlaşılması ve bunun yanında kentleşmenin neden olduğu çeşitli çevresel, sosyo-ekonomik ve siyasal sorunlar üzerinde durularak sürdürülebilir kentlerin bir alternatif olarak görülüp görülemeyeceği dersin içeriğini oluşturmaktadır.Sustainability concept, sustainable cities: presenting current concepts through selected sample applications / projects. Understanding the knowledge and skills required for the implementation of sustainable urban development, as well as whether the sustainable cities can be seen as an alternative, with an emphasis on the various environmental, socio-economic and political problems caused by urbanization.
KTY521KENTSEL TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF URBAN DESIGN
S303.06.03Kentsel yerleşmelerde yapılı çevreyi oluşturan unsurlar ve kentsel mekanlar. Dış mekan tasarımına yönelik temel ilkeler. Kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı. Tasarım rehberleri ve işlevleri. Seçilmiş kentsel tasarım projelerinin tanıtılması, değerlendirilmesi.
KTY533DEPREM BÖLGELERİNDE PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF PLANNING AND DESIGN ON SEISMIC ZONES
S303.06.03Ders içeriği, doğal afetler, deprem olgusu, depremlerin oluşumu, deprem türleri, levha hareketleri, deprem zemin etkileşimi, zemin yapı etkileşimi, yapı davranışını etkileyen değişkenler, yatay ve düşey düzlem düzensizlikleri, yapılarda deprem risklerini belirleme yöntemleri, kentsel risk etmenleri, deprem etkilerinin imar planı kararları, kentsel tasarım ve mimari tasarım ile azaltılması, planlama ve kentsel tasarımda yönlendirici etmenler konularından oluşmaktadır.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KTY502KENTSEL YENİLEME BİLEŞENLERİ
COMPONENTS OF URBAN RENEWAL
Z303.06.03Çok bileşenli bir süreç olan Kentsel Yenileme eylemlerinin planlanması ve uygulanmasında başarılı sonuçlara ulaşmak için göz ardı edilmemesi gereken bileşenler ayrıntılı olarak ele alınacak, bu bileşenlerde aktif olan paydaşların rolleri yasal ve idari çerçevede tanımlanacaktır.
KTY512KENTSEL KORUMA
URBAN CONSERVATION
S303.06.03Kentsel korumacılık adına tasarım kuram ve yöntemlerini uygular. 2- Kentsel korumacılık (Tarihi çekirdek ve sit alanları ) bağlamında Planlamanın ve kentsel tasarımın temel ilkelerini, kentsel tasarımı etkileyen tarihi çevre ,ekolojik, çevresel ve iklimsel faktörleri yorumlar. 3- Kent planlama tarihi, kent mimarisi ve kent tarihi konularında yeterli düzeyde bilgiyi özetler. 4- Tarihi alanların kentsel tasarımla ilgili olan ekoloji, ulaşım, kent peyzajı, toplum sosyolojisi ve kent ekonomisi konularındaki bilgileri değerlendirir.
KTY514ARAZİ KULLANIMI VE ULAŞIM PLANLAMASI
LAND USE AND TRANSPORTATION PLANNING
S303.06.03Bu bağlamda Kentsel Arazi kullanışı ve Ulaşım kavramlarının daha geniş çerçevesi olarak kentsel Planlamanın tanımı, süreci, aşamaları, alternatif plan türetimi, değerlendirmesi ve geliştirilmesi bir çerçeve oluşturmak üzere özetlenmektedir. Bu çerçevede arazi kullanışı ve bağlı ulaşım düzenleri makroform bağlamında ve ayrıntı düzeyinde irdelenmekte ve değerlendirilmektedir
KTY534KENT VE EKOLOJİ
CITY AND ECOLOGY
S303.06.03Kent ekolojisini belirleyen etmenler olarak doğal, kültürel ve sosyal etmenler alt kategorilerine göre ortaya konulur. Kentsel ekolojik sistemler, ekolojik süreçler ve analizi, kent iklimi ve planlama-tasarım ilişkileri, kent ekolojisinde su kaynakları ve yönetimi konuları anlatılır. Bunun yanında kent toprağı, kentsel biyo-çeşitlilik, kent yaban hayatı gibi kent ekolojisi alt bileşenleri detaylı bir şekilde tartışılarak kentsel tasarım ve planlamada ekolojiden yararlanma açısından örnekler değerlendirilir.Natural, cultural and social factors are determined according to subcategories as the factors that determine urban ecology. Urban ecological systems, ecological processes and analysis, urban climate and planning-design relations, water resources and management in urban ecology are discussed. In addition, urban ecology sub-components such as urban soil, urban biodiversity, urban wildlife are discussed in detail and examples are evaluated in terms of utilizing ecology in urban design and planning.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.