English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ACCOUNTING AND TAX PRACTISES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ACCOUNTING AND TAX PRACTISES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MUV113GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.07.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.In the context of accounting concepts and according to the basic balance sheet equality framework, subjects such as the significance of accounting for businesses, concerning parties of accounting, basic balance sheet equality, balance sheet and income statement items is handled.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADB201DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.02.02Davranış bilimleri temel kavramları, kültür, sosyal gruplar; kişilik ve kişilik kuramları, duygusal zeka, bireyler arası iletişim, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve önyargı.Basic conceps of behavioral sciences; social groups, personality and personality theories; Interpersonal Communication; emotional intelligence; Social influence and compliance behavior; motivation; culture; attitudes and prejudice.
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBusiness Administration and Business Management, as an economic unit, business, business types, business organization studies, business size, business location selection, business functions, business management decision-making and decision-making process.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ATH102TİCARET HUKUKU
COMMERCIAL LAW
Z202.03.02Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari senetlerCompany law, securities law, Commercial Bills
ATM102TİCARİ MATEMATİK
COMMERCIAL MATHEMATICS
Z202.02.02Bu dersin içeriği; yüzde hesapları, oran orantı kavramı, faiz, paranın zaman değeri, anüiteler, optimizasyon:gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, optimizasyon problemlerinin matematiksel modelinin kurulması ve grafik yöntemi ile çözülmesidir.The content of the lesson involves percentage calculations, cost and profit through sales accounts, proportional division, the company accounts, mixture, average price and the Framework method, Composition and Composition accounts, alloying, ingot mix, setting, upgrade, operation simple and compound interest, discount, discount interior and exterior, Equivalent notes, and the chain rule of joint and the average maturity.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MUV104DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
END OF TERM ACCOUNTING TRANSACTIONS
Z303.06.03İşletmelerin takvim dönemi sonunda yapmış olduğu muhasebe kayıtlarının muhasebe içi envanter ve muhasebe dışı envanter uygulamalarıyla envanter ve değerleme işlemlerinin yapılması ve bunun sonucunda mali tabloların düzenlenmesinin gerçekleştirilmesi.Through the book and physical inventory applications made over the accounting records making valuations and required adjustments and preparing Balance Sheet and Income Statements.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ABM201BİLGİSAYARLI MUHASEBE-I
COMPUTER ACCOUNTING-I
Z122.04.03Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Muhasebenin Temel Kavramları Hesap kavramı – mizan ve finansal tablolar Hesaplar arası ilişki – mizan ve finansal tablolar Gelir Tablosunun hazırlanması Bilançonun hazırlanmasıGenerally Accepted Accounting Principles and Fundamentals of Accounting Concepts of account – trial balance and financial statement The relationship between accounts – trial balance and financials Preparation of income statement Preparation of balance sheet Accounting Principles and GAAP.
AMM202MALİYET MUHASEBESİ
COST ACCOUNTING
Z223.05.04Maliyet ile ilgili temel kavramlar, temel üretim giderleri ve işleyişleri, örnek çözümlerle uygulamalı anlatım, üretim maliyet hesaplamaları, giderlerin dağıtımı ve maliyet bilgilerinin kullanılarak işletmelerde bütçe düzenleme sürecidir.Basic Concepts of Cost and functioning of the basic production costs, Sample Solutions Applied Expression, Production Cost Calculations, Business Expense Budget Allocation and Cost Information Using the editorial process.
AMS202MUHASEBE STANDARTLARI
ACCOUNTING STANDARTS
Z202.04.02Türkiye’de “Uluslararası Muhasebe Standartları”nın ve “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”nın uygulanmasına ilişkin gelişmeler, standartların muhasebe-finans sistemimiz üzerindeki olası ve mevcut etkileri, standartlara ilişkin tebliğler ve uygulama örnekleri.Turkey, "International Accounting Standards" of the "International Financial Reporting Standards" of the developments on the implementation of the standards of accounting-financial system and the possible effects of existing, standards-related papers and application examples.
ATV201TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE UYGULAMASI
TURKISH TAX SYSTEM AND ITS APPLICATIONS
Z202.02.02Türk Vergi Sisteminin Kaynakları, Kamu Gelirleri, Gelir Vergisi, Ücret Vergisi, Menkul Kıymetler Vergisi, Kira Gelir Vergisi, ÖTV, ÖİV, Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Yargısı vbSources of Turkish Tax Law,Puclic Revunue and Public Revunue Kinds, Definition of Basic Concept,about Tax: Taxpayer, tax responsible, tax exemption, tax exlusion, dauble taxation, tax deduction, minimum subsistence allovence etc. Taxatıon Process: Assesment of Tax, Notification of Tax, Accrual of Tax, Collection of Tax,Tax Offences and Tax Penalties,Tax Disputes and Methods of Resolution,The Reasion Ceasıng o Mıtıgatig Tax Debt and Tax Penalty, Personel Income Tax,Revision for the midterm exam,Corporate Income Tax, Value Added Tax, Excise Duty and Special Communicatıon Tax.
MUV215ŞİRKETLER MUHASEBESİ
CORPORATE ACCOUNTING
Z202.04.02Genel Bilgiler; Türkiye’de şirket türleri, amaçları, şahıs ve ticaret şirketleri, kuruluşu, hukuki yapısı, sermaye hareketleri ve kar zarar dağıtım yapısı, tasfiye, devir, birleşme işlemleri, Adi şirket, Kollektif şirket, Komandit şirket, Anonim şirketler, Limited şirketler; şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye artırımı/azalımı, kar yapısı, tasfiye işlemleri ve Muhasebe Kayıtları, tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları.General information, types of companies in Turkey, aims, party and trade companies, organization, legal structure, the structure of capital flows and profit and loss distribution, liquidation, merger, transfer operations, ordinary corporation, General Partnership, Limited partnership, joint-stock companies, limited companies ; corporate enterprise operations, capital increase / reduction, profit structure, liquidation procedures and accounting records, transactions and accounting records of bond removal.
MUV221MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AFY202FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
S303.04.03Paranın Zaman Değeri, Finansal Tablolar, Finansal Analiz, Kar Planlaması, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Duran Varlıkların Yönetimi, Sermaye Maliyeti.We will begin with a general overview and also we will introduce students to basic financial concepts such as the time value of money, asset valuation, and risk and return.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ABM202BİLGİSAYARLI MUHASEBE-II
COMPUTER ACCOUNTING-II
Z122.04.03Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Muhasebenin Temel Kavramları Hesap kavramı – mizan ve finansal tablolar Hesaplar arası ilişki – mizan ve finansal tablolar Gelir Tablosunun hazırlanması Bilançonun hazırlanmasıGenerally Accepted Accounting Principles and Fundamentals of Accounting Concepts of account – trial balance and financial statement The relationship between accounts – trial balance and financials Preparation of income statement Preparation of balance sheet Accounting Principles and GAAP.
APS202PARA VE SERMAYE PİYASALARI
MONEY AND CAPITAL MARKETS
Z303.04.03Para ve Sermaye Piyasasının yapısı, işleyişi, kurumları ve finansal yatırım araçları hakkında bilgi kazandırmaktır.Why Study Financial Markets and Institutions Overview of the Financial System What Do Interest Rates Mean and What Is Their Role in Valuation? Why Do Interest Rates Change ? How Do Risk and Term Structure Affect Interest Rates? The Foreign Exchange Market and the International Financial System The Stock Market Are Financial Markets Efficient? Banking and the Management of Financial Institutions
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MUV214MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
AUDIT AND FINANCIAL ANALYSIS
Z223.05.04Temel mali tablolar üzerinden mali analiz tekniklerinin uygulanması ve ek mali tablolar ile ilgili gerekli bilgiler ve çözümlü örnek uygulamalar olup muhasebe denetimine ilişkin teorik bilgiler ve uygulamasıdır.Basic techniques of financial analysis from the financial statements and additional financial tables related to the implementation of the necessary information and sample applications parsed
MUV222PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MUV232VERGİ HUKUKU
TAX LAW
Z202.03.02Vergilemenin hukuksal dayanaklarını ortaya koymak ile birlikte vergileme sürecine ilişkin bilgi vererek , öğrencinin vergilemenin temel prensiplerini sebep ve sonuç ilişkisi içinde kavrayabilmesidir.Taxation to determine the legal basis of taxation, together with information regarding the process by giving the basic principles of taxation in cause and effect relationship.
MUV242İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
LABOR AND SOCIAL SECURITY PRACTICE
Z202.02.02İş Hukukunun kavramsal çerçevesi, İşçi kavramı, Dünya'da ve Türkiye'de İş Hukukunun tarihsel gelişimi, İş Hukunun ülkemizde uygulanan yazılı kaynakları, 4857 sayılı Kanunun kapsamı ve uygulanma zaman ve halleri. İş Sözleşmesinin tanımı, kurucu unsurları, tarafları, türleri ve iş sözleşmesinin hukuki altyapısı. Ücretin tanımı, unsurları, korunması,ücret sistemleri ve çalışma süreleri. İşçi ve iş verenlerin karşılıklı temel hak ve yükümlülükleri genel olarak dersin içeriğini oluşturmaktadır.The conceptual framework of the Labor Law, Labor concept, the historical development of Turkey and the World Business Law, Labor Law of written resources applied in our country, scope and implementation time and 4857 cases of the Act. Definition of the labor contract, its constituent elements, parties, types and legal infrastructure of the employment contract. Definition of the wage, its elements, protection, wage systems and working times. The basic rights and obligations of workers and employers in general constitute the content of the course.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ADT203DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
FOREIGN TRADE TRANSACTIONS
S202.03.02İhracat politikası araçları; ithalat politikası araçları; Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İşlemleri, Bir Dış Ticaret Sözleşmesinin Analizi, İhracat ve İthalat kavramları ve ihracat çeşitleri; Dış ticarette kullanılan belgeler; Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, ve Diğer Sevk Belgeleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri, Akreditifin Genel Özellikleri ,Kullanımının sağladığı Faydalar, Akreditif Türleri Dönülebilir Dönülemez ve Teyitli,Teyitsiz, Kullanımlarına Göre Kıymetli Evrak Olarak Akreditifin İncelenmesi, Poliçe Kabullü Ödemeler, Finansman Aracı Olarak Akreditifler, Açılıştan Kapanışa Örnek Bir Dış Ticaret İşleminin İncelenmesiExport policy tools; import policy tools; Customs Regulations and Customs Procedures, Analysis of a Convention on International Trade, Export and Import concepts and types of exports, foreign trade documents, commercial documents, official documents, transport documents, insurance documents, financial documents, and other Shipping documents, Incoterms Foreign Trade, Foreign Trade Payment, General Features of Letter of Credit, provided by the Use of Benefits, and Confirmed irrevocable Letter of Credit Types Recourse, unconfirmed, as the Letter of Credit Comparative Analysis of Negotiable Instruments, Payments Policy , Finance Letters of Credit as a Tool, the opening A Case Study of Foreign Trade Transaction closing
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.