İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AKI101KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Z202.03.02Derste etkin iletişim kurma yöntemleri, dineleme, iletişim engelleri, algılama, örgüt içi iletişim gibi konular aktarılır.Effective communication techniques, listening, communication barriers, perception problems, organizational communication will be transferred in this lesson.
ASG201İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z303.03.03İş Hukukunun Konusu/İş Hukukunun Kaynakları/İş Sözleşmesi Kavramı/İş Sözleşmesinin Yapılması/İş Sözleşmesinin Geçerliliği/İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ücret/Ücret Çeşitleri/Ücretin Korunması/İşçi Sağlığı ve Güvenliği/İş Sözleşmesinin Sona Ermesi/İş Güvencesi/ Kıdem Tazminatı/Sosyal Güvenlik HukukuLabor Law / Labor Law Resources / Labor Contract Concept / Making of Labor Contract/ Validity of Labor Contract / Liabilities of the Parties of Labor Contract / Salary /Salary Types /Protection of Salaries/ Labor Health and Safety / Labor Contract Termination / Termination by valid reason / Termination by Justified reason .
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ISG111MAKİNE VE TEÇHİZAT
MACHINERY AND EQUIPMENT
Z303.06.03Genel makine kavramları ve makineleşmenin tarihi, makineler ve mekanizmalar, malzeme bilgisi, enerji, kuvvet makineleri ve iş makineleri, tesisatlar ve cihazlar, genel imal usulleri, makine emniyeti yönetmeliği ve makine koruyucuları, basınçlı kaplar ve isg önlemleri, kaldırma ve iletme ekipmanları, iş makinelerinde isg önlemleri, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği konuları incelenir.Definition of machine and mechanismconcepts, its historical development/the classification of machines which are generally produces energy or doing job via using this energy/Heat, work, power transmission, energy and mechanical concepts, linear and circular motion mechanisms/general knowledge of materials, the stresses on the machine elements and types, general manufacturing processes (machining and chipless), combining the elements and methods, the maintenance and lubrication methods of machines, the power transmission bodies, and learn what are the bearings, do some simple calculations by using the tables.
ISG121İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z303.06.03İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğinde özel risk grupları ve sınıf içi teorik çalışmalarla birlikte çevredeki fabrikalara gezi düzenlenerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar yerinde gözlemlenir.General information about worker health and safety, worker health, affecting the physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic factors and issues will be transferred. In addition, health workers at special risk groups and in-class theoretical studies of travel arranged with the surrounding factories observed in studies conducted on workers' health.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISG112ACİL DURUM YÖNETİMİ
EMERGENCY MANAGEMENT
Z122.04.03Acil durumlarda yapılması gerkenler, risk halleri, acil durum planlaması gibi konular aktarılır.What to do in emergency situations, the risk cases, such as emergency planning issues is being transferred.
ISG122UYARI İŞARETLERİ VE KİŞİSEL KORUYUCULAR
WARNING SIGNS AND PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENTS
Z202.03.02Uyarı işaretleri önemi, çeşitleri, kullanım alanları, kullanım kuralları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri.Warning signs importance, types, usage areas, usage rules, Health and Safety Signs Regulation, Crane Operator Direction Signs.
ISG132İLKYARDIM
FIRST AID
Z202.03.02İlkyardımın tanımı, önemi, acil yardım dan farkı İlkyardımın uygulama aşamaları İlkyardım da 1. değerlendirme Temel Yaşam desteği 2. değerlendirme Kanama, Şok durumlarında ilkyardım Yanıklar ve yaralanmalarda ilkyardım Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım Zehirlenmelerde ilkyardım Sıcak, soğuk çarpması ve donmalarda ilkyardım Hasta ve Yaralıları taşıma şekilleriDefinition of first aid, the importance of emergency, the difference of it from emergency aid, Application Stages of the First Aid, First Basic Life Support for assessment in the First Aid, 2. assessment: bleeding, First aid in cases of shock, first aid in the situation of Burning and injuries,first aid in the situations of fractures, dislocations and sprains,first aid in poisoning, First aid in the situations of hot, cold shock and freezing, Patient and transport forms of the Fallen
ISG142ERGONOMİ
ERGONOMICS
Z202.03.02Ergonomi kavramının doğuşu, ergonominin tanımı, önemi, amaçları, unsurları. Ergonomik Tasarım İlkeleri. İnsan-makina sisteminde çevre koşullarının incelenmesi: ışık, renk, titreşim, gürültü, zehirli gaz ve tozlar. Sosyal çevre, insan ve psikolojik ortamın özellikleri, üretim ve hizmet sektöründe insan faktörleri ve iş verimliliği. Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar. Kontrol ve kumanda düzenekleri. Yüklenme ve zorlanma, Çalışma ve dinleme süreleri. İş gerilimi yorgunluk ve bıkkınlık. Çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri. Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi. Çalışma yerlerinin antropometrik, fizyolojik, organizasyonel, emniyet açısından şekillendirmesi. İşyerlerinde Ergonomik inceleme.The birth of the concept of ergonomics, its definition, importance, objectives and components. Ergonomic Design Principles. Human-machine system analysis of environmental conditions: light, color, vibration, noise, toxic gas and dust. Social environment, human and psychological characteristics of the environment, human factors, manufacturing and service sectors and labor productivity. Physical conditions in the workplace. Monitoring and control mechanisms. Load and strain, duration of study and listening. Job stress, fatigue and boredom. Work energy and power requirements of jobs. Relation of Ergonomics and Work Study. Work places anthropometric, physiological, organizational, safety in terms of shape. Ergonomic workplaces review.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISG213KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELER
CHEMICAL SUBSTANCES AND THEIR HAZARDS
Z303.04.03Çalışma ortamında bulunan kimyasal maddelerden özelliklerinin tanımlanması ve kimyasal maddelerden kaynaklı tehlike ve riskler, mesleki maruziyet ölçümleri ve sonuçların değerlendirilmesi, çalışma alanının gerek çevre, gerek sağlık, gerekse güvenlik açısından uygun hale getirilebilmesi için kimyasal maddelerin güvenli depolanması, kullanımı, bertarafı, taşınması konuları aktarılacaktır.Chemicals, Classification of chemical substances, Related legislation, Storage of chemical substances, Reading MSDS, Risk analysis of chemical substances.
ISG223YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
FIRE PROTECTION METHODS
Z303.04.03Yangın, yangın çeşitleri, önleme, talimat hazırlama.Fire, fire types, prevention, preparation instructions.
ISG233İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION
Z303.04.03TÜRKİYE’DE İSG ALANINDAKİ YASAL DÜZENLEMELER; ilgili yönetmeliklerlegal regulations in the area of OSH in Turkey; and relevant regulations
ISG243ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ
ELECTRICAL WORKING SAFETY
Z202.03.02Elektrik ve gerilim kademeleri hakkında bilgi, enerji dağıtım hatalarının genel yapısı, dağıtım tabloları, sigorta hakkında genel bilgiler, priz ve anahtar grupları, elektrik lambalarının genel yapısı, elektrik tesislerinde güvenlik önlemleri, yıldırımın tanımı, yangın ihbar sistemleri ve iş güvenliği konuları ele alınır.Information about electricity and voltage levels, the overall structure of power distribution faults, distribution tables, general information about insurance, plug, and key groups, the general structure of electric lamps, safety measures in electric facilities, , the definition of lightning, fire alarm systems and security issues are handled.
ISG253ÇEVRE KORUMA VE KURTARMA BİLGİSİ
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESCUE INFORMATION
Z202.03.02TÜRKİYE’DE İŞYERİ DÜZEYİNDE ÇEVRE KORUMA VE KURTARMA UYGULAMALARI, ÇEVRE SORUNLARI VE SAĞLIĞA ETKİLERİ, ÇEVRE MEVZUATI, ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ, İSG UZMANININ ÇEVRE YÖNETİMİ ALANINDA İŞYERLERİNDEKİ GÖREVLERİENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESCUE PRACTICES ON WORKPLACE LEVEL IN TURKEY, ENVIRONMENTAL LAW, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS, MISSIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EXPERTS ON THE SUBJECT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT.
ISG263MESLEK HASTALIKLARI
OCCUPATIONAL DISEASES
Z202.03.02Meslek hastalıkları, çeşitleri, sektörel riskler, teşhis ve tedavi.Occupational diseases, varieties, industry risks, diagnosis and treatment.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
S202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISG214YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS
Z202.03.02Yapı işlerinde iş güvenliği, ekipmanlar, yasal düzenlemeler, çevre koruma gibi iş güvenliğinin tüm süreçlerinin yapı işlerindeki süreci.job security in construction, equipment, legislation, environmental protection, job security, all the processes of the process of construction jobs.
ISG224İSİG YÖNETİM SİSTEMLERİ
OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Z202.03.02Derste, iş sağlığı ve güvenliği süteçleri yanında, yönetim sisteminin oluşturulması, ekip çalışması, stres, personel geliştirme gibi yönetim bilimi ile ilgili konular ele alınır.In the course, occupational health and safety processes, as well as the creation of the management system, team work, stress, management science, such as staff development issues are handled.
ISG234İŞ YERLERİNDE RİSK ANALİZİ VE METODLARI
RISK ANALYSIS AND METHODS IN WORKPLACES
Z223.04.04• Risk analizi ve değerlendirmesine ilişkin temel kavramlar • Risk değerlendirmesine ilişkin yasal gerekler • Risk değerlendirme metodolojileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar • Risk Değerlendirme Rehberi • Risk Değerlendirme ProsedürüBasic concepts related to risk analysis and assessment, Legal requirements for risk assessment, Risk assessment methodologies and issues must be considered, Risk Assessment Guide, Risk Assessment Procedure.
ISG244İŞ HİJYENİ
LABOR HYGIENE
Z202.03.02İş Ortamlarında Hijyen / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen / Etkileri / Mücadele Yollan / Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemler / Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar / Mikropların Dünyası / Mikroskobik Ölçek / Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma / Kişisel Hijyen /El Hijyeni / Tuvalet Hijyeni / El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi /Business Environments Hygiene / Vehicle, Equipment, Materials, Protective Equipment and Hygiene Teçhizatta / Effects / Fighting roads / Required Material, Articles And Systems / Skin Structure of Microorganisms Able skin disease / germs World / Microscopic Scale / Microbial Growth / Cross Infection / Personal Hygiene / Hand Hygiene / Toilet Hygiene / Hand Washing significance in terms of Communicable Disease Prevention /
ISG254İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI
OCCUPATIONAL SAFETY EDUCATION METHODS
Z122.03.03İşçi eğitiminin yöneldiği yetişkinler, yetişkin eğitimi, eğitimin zamanı ve yeri, yöntemler, teknikler, araç ve gereçler işlenmektedir.Workers directed adult education, adult education, time and place of education, methods, techniques, tools and materials are processed.
ISG264İŞ KAZALARI
WORK ACCIDENTS
Z202.03.02İş kazalarının nedenleri, iş kazalarının sınıflandırılması, emniyetsiz durum ve hareketler, iş kazası teorileri, iş kazası modelleri, iş kazaları oluşumunu açıklayan özel yaklaşımlar, kaza soruşturma ve raporlama, güvenlik performansı, kaza maliyeti hesaplama modeli, alınması gereken önlemler, iş kazalarının sosyo-ekonomik boyutu, iş kazalarının hukuksal boyutu.Causes of occupational accidents, classification of occupational accidents, unsafe situation and movements, work accident theories, occupational accident models, special approaches explaining the occurrence of occupational accidents, accident investigation and reporting, safety performance, accident cost calculation model, measures to be taken, socio-economic the legal dimension of occupational accidents.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATK202TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
S202.02.02Kalite kavramı ve kalite anlayışının gelişimi. toplam kalite yönetiminin temelleri ve toplam kalite yönetimi tanımı, felsefesi. toplam kalite yönetiminin unsurları ve bu unsurların tek tek incelenmesi. yönetsel kalite fonksiyonlarından toplam kalite planlaması. toplam kalite organizasyonu ve denetlenmesi. toplam kalite yöneitiminde Değişim yönetimi ve işletme kültürü. toplam kalite yönetiminde örgütsel iletişim. toplam kalite yönetimi ve motivasyon. toplam kaliteyönetiminde ekip çalışmaları. insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimine katkısı. işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi. toplam kalite yönetiminin rekabete etkileri ve bu konuda sağladığı avantajlar. kalite güvence sistemleri ve belgelendirme.Understanding of the concept of quality development and quality. Fundamentals of total quality management and total quality management definition and philosophy. the elements of total quality management. motivation, team work. the change management and business culture. Expressing the relationship of total quality management and human resources. the quality issurance systems.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=79&DK=66279