English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AST101İSTATİSTİK
STATISTICS
Z202.02.02Temel kavramlar,serideki tüm değerlere bağlı olan ortalamalar,serideki tüm değerlere bağlı olmayan ortalamalar,istatistik serileri,seri türleri,serilerin grafikle gösterimi,merkezi eğilim ölçüleri,olasılık,sürekli rassal değişkenler,normal dağılım,örnekleme,hipotez testi,ki-kare testi,regresyon,korelasyon ,zaman serileri.Basic concepts, all based on values ​​in the series with averages, not averages of all values ​​in the series, statistical series, the serial types, series, graphic representation, measures of central tendency, probability, continuous random variables, normal distribution, sampling, hypothesis testing, chi-square test, regression, correlation, time series.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
IKY111İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Z303.08.03Bu derste İKY ilgili temel kavramlar, İKY nin gelişimi, fonksiyonları, İK uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.In this course the basic concepts of HRM, HRM of the development, function, examined various issues related to HR practices.
IKY115İŞE ALIM
EMPLOYMENT
Z202.06.02İşe Alım Süreci, Mülakat Öncesi, Mülakat Süreci ve Mülakat Sonrası durumu irdelemek.Analysis of employment process , interview process, before the interview and after the interview
IKY117İDARİ İŞLER
ADMINISTRATIVE AFFAIRS
Z202.02.02Bu derste; iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, kuruluş için ihtiyaç duyulan altyapı ve destek hizmetleri (yemek, ulaşım, güvenlik, bina/tesis teknik işletmesi vb.) ve bunların kuruluş politikalarına ve işin gereklerine en uygun şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.In this course; on the implementation and development of infrastructure and support services (food, transportation, security, building / facility technical operation etc.) required for the organization and in accordance with the establishment policies and the requirements of the work, It will be discussed.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ATK202TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Z202.02.02Kalite kavramı ve kalite anlayışının gelişimi. toplam kalite yönetiminin temelleri ve toplam kalite yönetimi tanımı, felsefesi. toplam kalite yönetiminin unsurları ve bu unsurların tek tek incelenmesi. yönetsel kalite fonksiyonlarından toplam kalite planlaması. toplam kalite organizasyonu ve denetlenmesi. toplam kalite yöneitiminde Değişim yönetimi ve işletme kültürü. toplam kalite yönetiminde örgütsel iletişim. toplam kalite yönetimi ve motivasyon. toplam kaliteyönetiminde ekip çalışmaları. insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimine katkısı. işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi. toplam kalite yönetiminin rekabete etkileri ve bu konuda sağladığı avantajlar. kalite güvence sistemleri ve belgelendirme.Understanding of the concept of quality development and quality. Fundamentals of total quality management and total quality management definition and philosophy. the elements of total quality management. motivation, team work. the change management and business culture. Expressing the relationship of total quality management and human resources. the quality issurance systems.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
IKY112İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ASSESSMENT AND EVALUATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Z101.03.01Bu derste İKY işlevinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar, iKY işlevlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi gibi çeşitli hususları incelemektir.In this course, the basic concepts of assessment and evaluation of HRM function and approaches, as well as various aspects of measurement and evaluation to examine the functions of HRM.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ASG201İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z303.03.03İş Hukukunun Konusu/İş Hukukunun Kaynakları/İş Sözleşmesi Kavramı/İş Sözleşmesinin Yapılması/İş Sözleşmesinin Geçerliliği/İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ücret/Ücret Çeşitleri/Ücretin Korunması/İşçi Sağlığı ve Güvenliği/İş Sözleşmesinin Sona Ermesi/İş Güvencesi/ Kıdem Tazminatı/Sosyal Güvenlik HukukuLabor Law / Labor Law Resources / Labor Contract Concept / Making of Labor Contract/ Validity of Labor Contract / Liabilities of the Parties of Labor Contract / Salary /Salary Types /Protection of Salaries/ Labor Health and Safety / Labor Contract Termination / Termination by valid reason / Termination by Justified reason .
IKY221İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE YETENEK YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCE PLANNING AND TALENT MANAGEMENT
Z202.03.02Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı,Önemi,Amacı,Kapsamı,Bütünsel İçeriği,İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler, İKP’de Analiz Yöntemleri, İK ihtiyacın planlanması, İKP’de Kavramsal Modeller ve Sayısal Teknikler, İnsan Kaynakları İhtiyacının Planlanmasında Ayrıntılı Modeller, İKP nın Uygulanması ve Sonuçlarının Değerlemesi, Yetenek Yönetiminin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve SüreciHuman Resource Planning Definition, Importance, Objectives, Scope and Global Content, Factors Affecting the Human Resources Planning, Analysis Methods for the PCI, need for HR planning, the PCI Conceptual Model and Numerical Techniques, Human Resources Planning Needs More Models, and Implementation of MRP II Valuation Results, Talent Management Definition, Objecticves, Scope and Process
IKY223EĞİTİM-GELİŞTİRME VE KARİYER YÖNETİMİ
TRAINING,DEVELOPMENT AND CAREER MANAGEMENT
Z303.05.03Bu derste Eğitim-Geliştirme ve Kariyer Yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Eğitim yönetim süreci ve ayrıca Kariyer Yönetimi ve Kariyer Yönetimi konusunda güncel gelişmeler incelenmektedir.In this course the basic concepts of Training and Development and Career Management, Education, Career Management and Career Management in the management process and also reviewed current developments.
IKY225ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ
BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS
Z303.04.03Örgütsel davranış tanımı, önemi alanları. Örgütsel davranış konusundaki temel yaklaşımlar üzerine çalışmalar.Definition of organizational behavior, areas of importance. Studies on the basic approaches to organizational behavior.
IKY227YÖNETİM-ORGANİZASYON VE ORGANİZASYONEL GELİŞİM
MANAGEMENT-ORGANIZATION and ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Z303.04.03Bu derste yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların yapıları, organizasyonel gelişim ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.Basic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizational development , institutions and management practices of the various approaches and formats are examined.
IKY261MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
IKY249ÖZLÜK İŞLERİ
PERSONNEL AFFAIRS
S202.02.02Bu derste, personel devam kontrol sistemi ile bordro sistemi incelenmektedir.In this course, payroll system with personnel attendance control system is examined.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
IKY222İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET SİSTEMLERİ
JOB EVALUATION AND WAGE SYSTEMS
Z202.05.02İş değerlemenin amacı, yöntemleri, davranışsal ve teknik özellikleri ücret tanımı ve bileşenleri, işletme ücret politikaları, işletme ücret yapılarının oluşturulması ve uygulanması ve ücret sistemleridir.The aim of labor grading, labor grading techniques, behavioral and technical aspects of labor grading, organizational wages policies, forming organization wage structures and implementations, Wage systems.
IKY226PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
PERFORMANS MANAGEMENT SYSTEM
Z303.05.03İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Yönetim Sistemi, Performans Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi, Performans Değerlendirme Yöntemleri ,Performans Yönetimi Sisteminin Yürütülmesi, Performans Yönetimi Sisteminin Başarısını Etkileyen Temel Gerçekler, İş Değerleme ve Ücret yönetimi ve uygulama örnekleriHuman Resource Management Performance Management System, Performance Management System Development, Performance Evaluation Techniques, Performance Management System, Execution, Performance Management System Basic Facts Affecting Achievement, Job Evaluation and Salary management and application examples
IKY232STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT
Z303.04.03Ders stratejik yönetimle ilgili terim ve kavramlarla başlar, stratejik yönetim süreci, dış çevre analizi, iç kaynak analizi, işletme ve çevresi, alternatif stratejiler, stratejinin seçimi, uygulanması ve kontrolu konuları detaylı olarak incelenecektirThe course starts with terms and concepts related to strategic management, strategic management process, the external environment analysis, internal resource analysis, business and the environment, alternative strategies, strategy selection, implementation and control issues will be examined in detail
IKY234MÜZAKERE TEKNİKLERİ
NEGOTIATIONS TECHNICS
Z202.03.02Müzakerenin ve ilişkili kavramların tanımı, önemi alanları. Müzakere yöntemleri ve konuyla ilgili önemli noktaların kavranması.Definition of negotiation and related concepts, areas of importance. Negotiation techniques and understanding of key points on the subject.
IKY262MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
IKY244ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER
LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS
S303.04.03İşgücü Piyasaları / İşgücünün Hareketliliği / Emek Arzı / Nüfus Sorunları / Mesleki Eğitim / İşgücünün Yapısı / İstihdamın Yapısı / İşsizlik / Ücretler / Ücret Sistemleri ve verimlilik Gibi Temel Sosyal Politika Konuları / Belirtilen Konularda Türkiye'nin Durumu / Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması, yönetime Katılma / Çalışma Hayatında Esneklik /Endüstri Devriminin Getirdiği Yeni İstihdam Koşulları / Liberalizm ve Bireysel Hizmet İlişkisi / Sendikacılık Hareketinin Doğuş Nedenleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Labor makets, supply of Labor, Labor demands, wage theories and policies, unnemployment, flexible Working, new employment relations, trade unions, the other social policies issues.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.