English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-GRAPHIC DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-GRAPHIC DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
GRF101GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.02.02Algı kavramı ve çevreleyen kavramlar, algılama ölçütleri ve duyular, algılama kuramları, görsel algılama ve tasarım, görsel algılamada renk, biçim, denge ilişkisi, göstergebilimle ilgili temel kavramlar, sanat ve tasarımda algılama konuları irdelenecektir.The concept of perception and surrounding concepts, detection criteria and senses, perception theories, visual perception and design, color, form, balance relationship in visual perception, basic concepts related to semiotics, perception in art and design will be examined.
GRF111TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
BASIC ART EDUCATION-I
Z122.04.03Plastik sanatlar, Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler ve Işık: Doğal obje üzerinde ışık gölge, Yapay objeler üzerinde ışık gölge, Karakalem ile etüdler, Füzen ile model; Nokta: Noktanın tanımı, Olanakları, Karakterleri, Düzenlenmesi, Düzenli ritm, Düzensiz ritm; Çizgi: Çizginin tanımı, Olanakları, Doğal çizgi çeşitleri, Yapay çizgi çeşitleri, Kalemle, Mürekkep ile boya ile çizgi araştırmaları; Doku: Dokunun tanımı, Doku araştırmaları, Yapay dokular, Doğal dokular, Aktüel dokular, Yüzeyde doku, Üç boyutta doku.Plastic arts Language Creator Visual Basic Element, Compact and light: Natural light and shadow on objects, Artificial light and shadow on objects, Drawing with the surveys,Charcoal with the model;Spot:Definition of the point,Opportunities,Characters,Regulation,Regular rhythm, Irregular rhythm;Line:Definition of the line,Opportunities,Natural lines,Artificial lines,Pen, ink and paint line with the research;Texture:Definition of the tissue,Tissue Research,Artificial tissues,Natural textures,Actual textures,On the surface texture,Three dimensional tissue
GRF151BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMI-I
COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-I
Z223.05.04Adobe Illustrator Cs6 ve CC kullanarak vektör tabanlı grafik tasarım ürünlerini tasarlamayı, öğrencilere yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi kavratır.Vector-based graphic design products, design, teaches students to think creatively and solve problems by using the Adobe Illustrator CS6 and CC.
GRF161GRAFİK TASARIMI
GRAPHIC DESIGN
Z021.03.02İletişim ve Grafik Tasarıma Genel Bakış, Tasarım İlkeleri, Masaüstü Yayıncılık, Matbaa Teknolojileri vb. Konularda genel teorik bilgiler ve tasarım uygulamalarıOverview of Communications and Graphic Design, Design Principles, Desktop Publishing, Printing Technology and so on. General theoretical issues, and design applications
GRF171GRAFİK DESEN
GRAPHIC DRAWING
Z021.04.02Çizgi; Düz çizgi, Yuvarlak (Oval) çizgi, Spiral çizgi, Çizgilerin uyumları, Ahenklerine ait plastik bilgiler; Gövdelerde hareket planları, Gövde çizimleri, Maslar, Gövdenin kübist formu, Geometrik sadeleştirilmiş hareketli fonksiyonlu figürler; Portre çizimleri, Portrede kroki; Figüre kimlik kazandırma, Figüre haraket kazandırma, Skeçler, Hızlı çizim teknikleri, Figürü giyimle bütünleştirme.Cartoons;Straight line, Round (Round) line, Spiral line, Harmony of lines, Ahenklerine plastic of information; Plans to move bodies, Body drawings, Maslar, Cubist form of the body, Simplified geometric functional figures; Portrait drawings Portrait sketch; Bringing the figure, Move to gain figure, Sketches, Fast drawing techniques, Integrate figure with clothing.
GRF191TİPOGRAFİ
TYPOGRAPHY
Z021.04.02Tipografinin tanımı ve grafik tasarım açısından önemi: tipografinin tarihsel gelişimi, yazının doğuşu ve ilk alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, baskının ve baskı yazıların gelişimi, IX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılda tipografi; tipografiyle ilgili temel terimler: harfin anatomisiyle ilgili terimler, yazı karakteri, yazı karakteri ailesi, yazı karakteri ağırlık ve stilleri, font, yazının ölçülendirilmesi, espas, espasta uyulması gereken kurallar, espas çeşitleri: harf, kelime, satır, negatif ve göz ortası espası; espasta özel durumlar öğretilir.The importance of typography and graphic design definition: the historical development of typography, The birth of writing and the first alphabets, Latin alphabet, so the discovery of pressure development, the development of printing and print articles, IX. and the end of the XX century. century typography; typography basic terms: terms in the letter about the anatomy, font, font family font weights and styles, font, Measurements of the article, space, Rules sense of space, space types: letter, word, line, and through the middle of negative space; the exceptions are taught a sense of space.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
GRF104MATBAA TERMİNOLOJİSİ
PRINTING TERMINOLOGY
Z202.02.02Matbaacılığın doğuşu ve tarihi gelişimi, baskısı yapılacak işlerin matbaadaki yapım öyküsü, baskı sistemlerinin çalışma prensipleri, makinaları, kalıpları, mürekkepleri, baskı malzemeleri ve kullanım alanlarının aktarılması.The birth and historical development of printing, the history of the printing works in the printing house, the working principles of printing systems, machines, molds, inks, printing materials and usage areas.
GRF112TEMEL SANAT EĞİTİMİ-II
BASIC ART EDUCATION-II
Z122.04.03Plastik sanatlar, Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler ve Işık: Doğal obje üzerinde ışık gölge, Yapay objeler üzerinde ışık gölge, Karakalem ile etüdler, Füzen ile model; Nokta: Noktanın tanımı, Olanakları, Karakterleri, Düzenlenmesi, Düzenli ritm, Düzensiz ritm; Çizgi: Çizginin tanımı, Olanakları, Doğal çizgi çeşitleri, Yapay çizgi çeşitleri, Kalemle, Mürekkep ile boya ile çizgi araştırmaları; Doku: Dokunun tanımı, Doku araştırmaları, Yapay dokular, Doğal dokular, Aktüel dokular, Yüzeyde doku, Üç boyutta doku.Plastic arts Language Creator Visual Basic Element, Compact and light: Natural light and shadow on objects, Artificial light and shadow on objects, Drawing with the surveys, Charcoal with the model; Spot: Definition of the point, Opportunities, Characters, Regulation, Regular rhythm, Irregular rhythm; Line: Definition of the line, Opportunities, Natural lines, Artificial lines, Pencil, Research in line with ink and paint; Texture: Definition of the tissue, Tissue Research, Artificial tissues, Natural textures, Actual textures, On the surface texture, Three dimensional tissue.
GRF132SANAT TARİHİ-GRAFİK
ART HISTORY - GRAPHIC
Z202.02.02Primitiv sanatlardan çağdaş teknolojik dijital sanatlara kadar olan dönemsel gelişim süreci.Art movements which direct design in the beginning of 20th century; Cubism, Futurism, Dadaism, Surrealism, poster in the First World War; supremacy of Russia and constructivism, De Stijl movement, Bauhaus.
GRF152BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMI-II
COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-II
Z223.04.04Adobe Photoshop Cs6 ve CC programı ile grafik tasarım ürünlerini tasarlayabilmek için gerekli teknik bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi.To teach how to develope technical knowledge and practical skills to design graphic design products by Adobe Photoshop CS6 and CC.
GRF162GRAFİK
GRAPHICS
Z021.02.02Grafik tasarım, yaratıcılık, grafikte temel tasarım elemanlarına ilişkin teorik bilgiler ve kolaj tekniği kullanılarak tasarım uygulamaları yapılmaktadır.Graphic design and creativity, goals, basic graphic design elements, graph theory and the basic design elements are design applications using the technique of collage.
GRF182IŞIK VE RENK BİLGİSİ
LIGHT AND COLOR INFORMATION
Z202.02.02Işık ve rengin oluşumu, renk kuramcıları, renk etkileşimi, komplementer renkler, rengin boyutları, renk ayrımı, rengin baskı türlerinde kullanımı, rengin psikolojik ve kültürel çağrışımları, rengin grafik tasarım ve diğer alanlarda kullanımı üzerine örnekler eşliğinde teorik sunumlar, grup çalışmaları.Definition of colour, seeing colour, light, material, spectral data, observer, structure of eye, perception of colour, perception of colour physically, perception of colour psychologically, perception of colour physiologically, colour mix models which are used in typography, additive, subtractive, colour measure, stimulus, colorimetric features of colour, dimension of colour, chromatic colour component system, Hue, brightness-lightness, surface features in perception of colour, gloss, CIE LAB colour tolerance methods, elliptic colour tolerance methods, colour universes, CMYK, RGB, CIE, ZYZ, Lab, LCH, HSB, determining colour distance in print, aim of colour method, colours fitting other, colour universe transformation, interpretation of colours which are used in graphic designs.
GRF192BİLGİSAYARLI YAZI TASARIMI
COMPUTERIZED WRITING DESIGN
Z021.02.02Tipografinin grafik tasarım alnında kullanımı, fontlar ve tipografik kompozisyon, vektör tabanlı tipografi uygulamaları, figüratif tipografi çalışması, tipografik poster tasarımı, sayfa tasarımı ve bloklamalar, tipografik dergi kapağı tasarımı.To improve typographic knowledge and practical skills by using the Adobe Illustrator programme.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRF233İLETİŞİM VE REKLAMCILIK
COMMUNICATION AND ADVERTISING
Z202.02.02Ders kapsamında iletişimin tanımı, iletişim çeşitleri ve modelleri, etkin iletişim kurma yolları, iletişimde pazarlama kavramı, reklamın pazarlamadaki yeri, reklamın tanımı ve tarihsel gelişimi, reklamın sınıflandırılması, reklam araçları, reklamın etkileri incelenmektedir. Ders, uygulamalı çalışmalarla desteklenmektedir.Communication definition, communication types and models, marketing and advertisign types-models, analysis of the ad campaign.
GRF243MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
GRF253BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMI-III
COMPUTER AIDED GRAPHIC DESING-III
Z223.04.04Grafik tasarımda bilgisayarın ve teknik donanımın önemi; masaüstü yayıncılık nedir ve temel kuralları; yeni iletişim teknolojilerinde tasarım; multimedya tasarımı; Adobe InDesign programının kullanımı ve bu programla üretim sürecinin bütünleşmesi. PDF ile çalışma.Importance of computer and technical equipment in graphic design; What is desktop publishing and its basic rules; design in new communication technologies; multimedia design; Use of Adobe InDesign and integration of the production process. Working with PDF.
GRF263GRAFİK TASARIM PROJE-I
GRAPHIC DESIGN PROJECT-I
Z223.04.04Belirlenen konular doğrultusunda afiş, basılı reklam kampanyaları, p.o.p. malzemeleri, ambalaj tasarımları, gazete tasarımları örnek analizi yapmak, tasarlamak ve sunuma hazır hale getirmek.Poster, professional advertising campaigns, calendar, packaging design applications
GRF273GRAFİK VE ANİMASYON
GRAPHICS AND ANIMATION
Z223.04.04Dünya animasyon tarihine bakış, öykü panoları (storyboard) hazırlanması, canlandırma senaryoları ile animasyonlarda zamanlama (timing); animasyonların internet, akıllı telefonlar, televizyon ve sinema gibi ortamlarda gösterimleri (publish) gibi canlandırma aşamalarının Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects programları ile gerçekleştirilmesi.Overview of world animation history, storyboard feature, animation scenarios and timing (animations); animations such as screenings of animations on the internet, smartphones, television and cinema (publishing) with Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects programs.
GRF285MASAÜSTÜ YAYINCILIK
DESKTOP PUBLISHING
Z122.03.03Baskı sektöründe masaüstü yayıncılık uygulamaları ve kuramsal analizi, matbaacılık, çevreleyen kavramlar, baskı türleri ve süreçleri, Masaüstü yayıncılıkta farklı baskı türlerinde, grafik tasarım ürünleri tasarlama ve baskıya hazırlık.Desktop publishing applications and theoretical analysis in printing industry, printing, surrounding concepts, types and processes of printing, different types of printing in desktop publishing, designing graphic design products and preparing to print.
GRF293WEB TASARIMI-I
WEB DESIGN-I
Z223.04.04HTML yapısını öğrenmek. Frame'ler kullarak web sayfası oluşturmak. Sayfaya resim ve tablolar yerleştirmek. CSS yapısını oluşturmak. WEb sayfasına Behaviors ekleyerek dinamik sayfalar oluşturmak.Basit menüler ve navigasyon menuler oluşturmak. Dreamweaver programını kullanarak basit ve ileri düzeyde web sayfası oluşturmak.HTML coding, file names and additions, view formats, web site structure, font usage, cyber studio program, main window, about palette, control palette, tool box, site window, creating new site, creating first page, title, guide, text, picture, connections, front view, browser usage, site map, connection control, loading site to server.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GRF223FOTOĞRAF-I
PHOTOGRAPHY-I
S202.02.02Eğitimde fotoğrafa başlangıçta kısa tarihçe ile fotoğrafın oluşumu ve gelişimi hakkında bilgilendirme. Fotoğrafı oluşturmada kullanılan teçhizat ve donanımları hakkında bilgi sahibi olma ve bunları aktif olarak kullanabilme becerisini elde etme. Fotoğrafa başlarken teknik terimler ile fotoğrafik görüntüyü oluşturmada kullanılan kompozisyon teknikleri, kadraj oluşturma ile renk ve ışık bilgisini tanımak. Fotoğrafın çekim sonrası elde edilen formatlarını öğrenme ile yapılan temel dijital düzenlemeleri öğrenmek.To give information about the formation and development of photography with a brief history in photography. To have information about the equipment used in the creation of photography and to gain the ability to use them actively. To get familiar with the technical terms and composition techniques used in creating the photographic image, framing and color and light knowledge. To learn the basic digital arrangements made by learning the photographic formats obtained after shooting.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRF226YENİ MEDYA
NEW MEDIA
Z202.02.02Yeni medya kavramı, geleneksel-yeni medya karşılaştırmalı analizi, yeni medya kullanım alanları, yeni medya ve motivasyonel iletişim, yeni iletişim teknolojileri konularına odaklanılmaktadır.New media concept, comparative analysis of traditional-new media, new media usage areas, new media and motivational communication, new communication technologies
GRF244MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
GRF254İLERİ DÜZEY BİLGİSAYAR GRAFİĞİ
ADVANCED COMPUTER GRAPHICS
Z223.04.04Adobe İllustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe AfterEffect programlarının kullanımı ve proje üretimi. Tüm tasarım programlarının birbiriyle bağlantılı kullanım becerisi kazandırma. Basılı ve dijital medyalar için tasarım çalışmaları uygulayabilme becerisi kazandırabilme.Use of Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe AfterEffect and project production. Ability to use all design programs in connection with each other. Ability to apply design studies for printed and digital media.
GRF264GRAFİK TASARIM PROJE-II
GRAPHIC DESIGN PROJECT-II
Z223.04.04Öğrenciler, verilen bilgilendirme doğrultusunda, bağımsız olarak verilmiş ileri düzey grafik tasarım ürünlerinin hazırlamaktadırlar. 32 sflık dergi tasarımı; konsept, isim, logo, içerik, sayfa tasarımları oluşturma ve baskıya hazırlama.32-page magazine design; logotype, context, page design, preparation for printing
GRF274İLLÜSTRASYON
ILLUSTRATION
Z223.05.04İllüstrasyon tür ve tekniklerinin dünya ve Türkiye örneklerini inceleme; illüstrasyon yapımında kullanılan malzemeleri tanıma; çizgisel ve lekesel çalışmaların uygulanması; elle çizim tekniklerini geliştirme; bilgisayar çizim tekniklerinin kavranması ve baskı malzemelerinde kullanımı; Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop teknikleri ve çeşitli efekt kullanımlarının atölye çalışmasıyla öğrenilmesi.Illustration genres and techniques to examine samples of the world and Turkey; recognition of materials used in illustration making; application of linear and staining studies; development of hand drawing techniques; comprehension of computer drawing techniques and their use in printing materials; Learning of Adobe Illustrator and Adobe Photoshop techniques and using various effects with a workshop.
GRF294WEB TASARIMI-II
WEB DESIGN-II
Z223.04.04HTML yapısını öğrenmek. Frame'ler kullarak web sayfası oluşturmak. Sayfaya resim ve tablolar yerleştirmek. CSS yapısını oluşturmak. WEb sayfasına Behaviors ekleyerek dinamik sayfalar oluşturmak.Basit menüler ve navigasyon menuler oluşturmak. Dreamweaver programını kullanarak basit ve ileri düzeyde web sayfası oluşturmak.to learning language HTML. to using frames create web page. to put the picture and table in the web page.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GRF224FOTOĞRAF-II
PHOTOGRAPHY-II
S202.02.02Fotoğraftaki kompozisyon öğelerinden yola çıkılarak, her öğenin kompozisyona kattığı değer ve etkinin algılanması. Doğru grafiksel anlatımın kullanımı.Elements of photography on the basis of composition; correct perception of use of graphical expression; how to use a camera effectively in terms of taking a professional shot.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.