English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-REAL ESTATE AND ESTATE MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-REAL ESTATE AND ESTATE MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AMT101MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
AYO201YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.04.03Bu derste yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş ve şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.Basic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizations, institutions and management practices of the various approaches and formats are examined.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EEY121ÇEVRE BİLİMLERİ VE ÇEVRE KORUMA MEVZUATI
ENVIRON. SCIENCE AND ENVIRON. PROTECTION LEGISLATION
Z202.04.02ÇEVRE BİLİMLERİ ÇEVRE MEVZUATIENVIRONMENTAL SCIENCES ENVIRONMENTAL LEGISLATION
EEY141YEREL YÖNETİMLER
LOCAL GOVERNMENTS
Z202.03.02Yerel Yönetimler, İdareciler, çalışanlarLocal Authorities, Managers, employees
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ORY002ONLINE EĞİTİM, KÜTÜPHANE, YUK, MEYEK, SEM, SKS VE AREM TANITIMI
ONLINE EĞİTİM, KÜTÜPHANE, YUK, MEYEK, SEM, SKS VE AREM TANITIMI
Z000.00.00
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT102MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z202.03.02Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral , Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
EEY112MESKEN YAPI BİLGİSİ
HOUSE BUILDING INFORMATION
Z202.02.02Kavramsal olarak bina kavramı, bina yapım türleri, bina çeşitleri: karkas ve yığma binalar, iskeL betonarme ve tuğla binalar; taş ve kerpiç yapılar, binaların yapı tekniği ve yer seçimi açısından; sağlamlığı, dayanıklılığı ve kullanış açısından güvenirliği, binaların yapım ve kullanım sürek açısından sağlıklı oluşu vb. konular anlatılmaktadır.Conceptually, the concept of building the course content, types of building construction, building types: frame and masonry buildings, reinforced concrete piers and brick buildings, stone and adobe structures, buildings, construction technique and site selection açısınd; strength, durability and reliability in terms of usage, production and use of buildings game drives, etc. in terms of being healthy. topics are discussed.
EEY132EMLAK PAZARLAMASI
REAL ESTATE MARKETING
Z303.04.03•Emlak pazarlamasına ilişkin temel kavramlar, •Emlak pazarı, özellikleri ve bu pazarda etkili olan gruplar, •Emlak Pazarlamasında Aracılık Hizmeti ve Etkinliği, •Emlak Aracısı (Emlakçı) ve taşıması gereken özellikleri, •Emlak Fiyatlandırması, yöntemleri ve bunda etkili olan faktörler, •Emlak satışı ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar, •Emlak sektöründe tanıtım çalışmaları •Reklam ve Halkla ilişkiler •Gayrimenkul geliştirmenin süreci ve pazarlamanın yeri, •Genel pazarlama yöntemleri, •Pazar fırsatlarının belirlenmesi, •Hedef pazarın incelenmesi ve seçilmesi, •Pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması.• Basic concepts of Real Estate marketing, • the real estate market, properties, and groups that are effective in this market, • Real Estate Brokerage Services and Event Marketing, • Real Estate Agent (Realtor) and must bear the characteristics, • Real estate pricing, methods, and that the effective factors , • Real estate for sale and points to consider on this issue, industry promotional activities • Real Estate • Real Estate • Advertising and public relations and marketing, where the process of developing, marketing methods • General, • Market opportunities identification, examination and selection of target market •, • Marketing strategy formulation and implementation.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY223GAYRIMENKUL HUKUKU VE TİCARET HUKUKU
REAL ESTATE LAW AND COMMERCIAL LAW
Z303.03.03Ticaret hukuku kavramlarının kazanılmasıTrade law concepts.
EEY233EMLAK İŞLETMECİLİĞİ VE KOMİSYONCULUK TEKNİKLERİ
REAL ESTATE MANAGEMENT AND COMMISSIONING TECHNIQUES
Z202.02.02Emlak Müşavirinin Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti Vereceği İşlemlerReal Estate Brokerage and consulting service That Processes
EEY253İMAR MEVZUATI UYGULAMALARI VE GAYRIMENKUL MEVZUATI
URBAN LEGISLATION PRACTICE AND REAL ESTATE LEGISLATION
Z303.03.03İmar Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku ile ilgili temel mevzuat bilgisini vermek, bu konudaki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmakZoning law and real estate law is the basic legislation to give the information about the law, regulation, and other legislation in this topic, and make information about applications
EEY263EMLAK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
PROPERTY ASSESSMENT TECHNIQUES
Z202.03.02Emlak değerlendirme, Kimler bu konuda çalışmaktadır Emlak değerlendirme teknikleriReal estate evaluation, Who works in the real estate assessment techniques on this topic
EEY273EMLAK VERGİLENDİRİLMESİ VE FİNANSMANI
PROPERTY TAXING AND FINANCE
Z122.03.03Vergi mevzuatı Emlak VergisiReal estate tax to the tax legislation
EEY283EMLAK GELİŞTİRME
REAL ESTATE DEVELOPMENT
Z202.03.02Emlak ve Emlak yönetimcisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik Emlak ve Emlak yönetimi projeleri ve problemleri. Emlak ve Emlak yönetimcisi problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Bilgisayarın Emlak ve Emlak yönetimindeki yeri. Emlak ve Emlak yönetimcisi çalıştığı iş alanları. Profesyonel yaklaşım ve meslek ahlakı. Emlak ofisleri bizzat gezileriyle destekli, meslek uygulama örnekleri.Real estate and real estate, acquiring the required capabilities and the training program to become yönetimcisi. The typical real estate and property management projects and problems. The techniques used in the solution of problems of the real estate and real estate yönetimcisi, and some of these techniques to problems and applications. The importance of the written, oral, and electronic communication. Creative thinking, problem solving, teamwork and the importance of lifelong learning. The real estate and real estate management in the computer. Real estate and real estate yönetimcisi is running the business fields. The professional approach and the ethics of the profession. Real estate agents who personally guided his travels, the profession application examples.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AMY202MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
S202.03.02Müşteri ilişkilerinin önemi, Tarihsel süreçteki gelişimi, Müşteri ilişkilerinin uygulanmasının işletmelere katkıları, müşteri sadakati ve sadakat türleri, müşteri tatmini ve bağlılığının oluşturulması, müşteri ilişkilerinin uygulanması, müşteri ilişkilerinin aşamaları, müşterilerle iletişimin kuralları ve iletişim türleri, müşteri itiraz ve şikayetlerinin alınması, müşteri şikayetlerinin çözüme kavuşturulması, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, müşteri ilişkilerinin Dünya da ve Türkiye'de nasıl uygulandığına dair kurumsal işletmelerden örneklerin verilmesi.The importance of customer relations, the development of historical process, the contribution of the implementation of customer relations, the types of customer loyalty and loyalty, the creation of customer satisfaction and loyalty, the application of customer relations, the stages of customer relations, the rules of communication with customers and communication types, customer complaints and complaints, customer complaints Attaining, measurement of customer relationships, customer relationships Giving examples from the corporate world and how businesses that applied in Turkey.
EEY243KENT ANALİZİ
URBAN ANALYSIS
S202.03.02İnsan Yerleşmelerinin Evrimi, Kent/Köy Nedir? Kentleşme ve sorunları, Kentsel Dönüşüm, Göç ve Ulaşım kavramı hakkında bilgilendirmeThe Evolution Of Human Settlements, The City/Village? Urbanization and urban transformation, migration and transport issues, information about the concept.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AET201E-TİCARET
E-COMMERCE
Z303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.The Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Trade-Related Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, Electronic Commerce Applications, Financial Investment Tools.
EEY214ARSA VE YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ VE BİNA YÖNETİMİ
LAND AND BUILDING COOPERATION AND BUILDING MANAGEMENT
Z303.06.03Kooperatifçilik hakkında genel bilgi, özellikleri, türleri, toplumsal yapıda sahip olduğu işlevlerGeneral information about the types of the properties, cooperative trading system, the social structure that functions
EEY234PAZAR ARAŞTIRMASI
MARKET RESEARCH
Z122.06.03Çeşitli pazar araştırma tekniklerinin anlatılmasıExplanation of the various market research techniques
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Dersin İçeriği Konusu bölümce kabul edilenbir projede üzerine yapılacak kaynak taraması, teorik ve pratik çalışmalar, kişisel katkıların (öğrencinin) yer aldığı çalışmaların yazılması ve sunumunu kapsar.Contents of the Course Unit: The content of the course is to preapare a project by rewiewing the literature, theoretical and practical studies, personal contributions (the student) and the presentation of written work.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AHI101HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS
S202.03.02Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları.The definition of public relations and public relations Karma; The Historical Development Of Public Relations; The basic principles of Public Relations and Professionalization; Public Relations Activities Of The Organization; In-house Public Relations; Public Relations Research; Public Relations Campaign Planning; Public Relations Practice; Public Relations Valuation; Public relations and media relations used communication tools; Case studies and solution Ways.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.