English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANTSHIP

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANTSHIP
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
BYA111BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ
OFFICE MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNIQUES
Z202.03.02iletişim, iletişim süreci ve türleri, büro, büro türleri, büro çalışanları, yönetim, yönetimin fonksiyonlarıcommunication, communication process and the types, office, office types, office workers, management, management functions
BYA113KLAVYE TEKNİKLERİ-I
KEYBOARD TECHNIQUES-I
Z122.04.03Klavye ve doğru oturuş bilgisi, belge şekillendirme, temel-alt-üst sıradaki harflere vuruş çalışmaları, rakamları, sembolleri ve düzeltme işaretlerini kullanma, farklı dillerde yazı yazma, resmi yazı standartlarına uygun yazı hazırlama.Knowledge of the keyboard and proper sitting position, document shaping, studying hitting the basic, up and down keys on the keyboard, using number keys, symbol keys and correction keys, writing in different languages, preparing a letter according to official letter standards.
BYA115PROTOKOL BİLGİSİ
PROTOCOL KNOWLEDGE
Z202.04.02Protokol, Protokol listeleri, kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları, yazılı ve sözlü iletişimde protokol, kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları ve yönetici asistanının temsil görevinde uygulayacağı protokol kurallarıProtocol and protocol lists, rules of the protocol implemented in institutions and organizations, both written and oral communication protocol, the protocol rules will be implemented in corporate activities and protocol rules which executive assistant will implement in representation.
BYA119BÜRO YÖNETİMİ
OFFICE MANAGEMENT
Z122.03.03Yönetim ve Büro Yönetimi, Büroların ve Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de ve Dünya'da Büro Yönetimi Eğitimi, Bürolarda İş Analizi ve İş Değerlemesi, Büro Organizasyonu ve Sistem İyileştirme Teknikleri, Bürolarda İletişim, Büro Otomasyonu..Administration and Office Management, Historical Development of Offices and Office Management, Office Management Education in the World and Turkey, Business Analysis and Business Valuation in Office, Office Organization and System Improvement Techniques, Office of Communications, Office Automation..
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBusiness Administration and Business Management, as an economic unit, business, business types, business organization studies, business size, choice of place of business organization, business functions, business management, decision-making and decision process
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
BYA112MESLEKİ YAZIŞMALAR
PROFESSIONAL CORRESPONDENCE
Z202.02.02Resmi yazı hazırlama kuralları ve resmi yazı türleri İş yazısı hazırlama kuralları ve iş yazıları Özel yazılar ve türleriRules of preparing official letter and types of business letter writing, Rules of preparing business letter writing, Private papers and Types of private papers.
BYA114KLAVYE TEKNİKLERİ-II
KEYBOARD TECHNIQUES-II
Z122.04.03Dersin İçeriği Klavye ve doğru oturuş bilgisi, belge şekillendirme, temel-alt-üst sıradaki harflere vuruş çalışmaları, rakamları, sembolleri ve düzeltme işaretlerini kullanma, farklı dillerde yazı yazma, resmi yazı standartlarına uygun yazı hazırlama.Knowledge of the keyboard and proper sitting position, document shaping, studying hitting the basic, up and down keys on the keyboard, using number keys, symbol keys and correction keys, writing in different languages, preparing a letter according to official letter standards.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AHI101HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS
Z202.03.02Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları.Definition of Public Relations and Public Relations Combination; Historical Development of Public Relations, Public Relations's Being a Profession and Basic Principles; Organization of Public Relations Activities, In Company Public Relations, Research in Public Relations, Campaign Planning inPublic Relations, Implementation in Public Relations; Evaluation in Public Relations; Media Tools Which Are Used in Public Relations and Media Relations, Case Studies and Solutions.
BYA211BİLGİSAYAR VE BÜRO PROGRAMLARI
COMPUTER AND OFFICE PROGRAMMES
Z223.04.04Word ve Excel’de İleri konular, İnternet, E-posta , E-posta programları (Outlook Express ve Microsoft Outlook) ,Genel internet bilgisi,arama motorları, Web Dizaynı ( Dreamweaver)Advanced Word and Excel,Internet,E-mail,E-mail programs(Outlook Express ve Microsoft Outlook), General Internet information, Search engines, Web Design (Dreamweaver)
BYA213BÜRO YÖNETİMİ VE ERGONOMİ
OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMICS
Z202.03.02Büro kavramı, büroların işlevleri, büro türleri, yönetim, yönetimin tarihsel gelişimi, yönetimin fonksiyonları, büro yönetimi, bürolarda; planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, konrol. Bürolarda iş analizi ve iş değerlemesi. Büroların ve Büro İşlerinin Organizasyonu. Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri, İş Etüdü, Hareket ve Zaman Ekonomisi, Verimlilik, Etkililik, Etkinlik. Büro Otomasyonu Sistemleri, Bilgi yönetimi ve güvenliği. Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi, Bürolarda Performans Değerleme, Bürolarda Stres Yönetimi. Bürolarda yerleşim ergonomisi, bürolardaki çalışma koşullarının ve iş süreçlerinin çalışanın fiziksel, psikolojik, bilişşel özelliklerine uygun hale getirilmesi. Büro ortamında hijyen faktörleri, gürültü, ısı, ses, sıcaklık, nem, havalandırma, renk unsurları. Oturarak yapılan işler ve bürodaki rutin hareketleri için doğru ve sağlıklı postur bilgisi.The concept of office, functions of offices, office types, management, management's historical development, management functions, office management, office planning, organizing, directing, coordinating, checking in the offices. Business analysis and business valuation in offices. Offices and Organization of Office Works. System Improvement Techniques in Offices, Work Study, Motion and Time Economy, Efficiency, Effectiveness. Office Automation Systems, Information management and security. Total Quality Management in Offices, Performance Appraisal in Offices, Stress Management in offices. Ergonomic placement of offices, offices of business processes and making working conditions in offices and business processes suitable to employee's physical, psychological, and cognitive features. Hygiene factors, noise, heat, sound, temperature, humidity, air conditioning, color components in office environment. Sedentary works and correct and healthy sitting position for routin movements in the ofice.
BYA215DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
FILING AND ARCHIVING TECHNIQUES
Z303.03.03Etkin bir dosyalama ve arşivleme sistemi kurmanın önemi ve ilkeleri, belge türleri, dosya türleri, dosyalama süreci işlemleri, dosyalama türleri, arşivleme süreci işlemleri, arşiv türleri, arşivlerde ayıklama ve imha süreciThe importance of establishing an effective filing and archiving systems and policies, document types, file types, the process of filing procedures, the types of filing, archiving process, procedures, types of archives, and extraction and disposal process in archives.
BYA217ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ
TIME AND MEETING MANAGEMENT
Z303.03.03zaman, zaman yönetimi ve önemi, yönetim fonksiyonları ve zaman yönetimi ilişkisi, zaman yönetiminde yeni yaklaşımlar, zaman tuzakları,kişiden kaynaklanan zaman tuzakları; işten kaynaklanan zaman tuzakları, yönetimden kaynaklanan zaman tuzakları, bireysel zaman planlama teknikleri, yönetsel zaman planlama teknikleri, zamanı planlama yöntemleri, toplantı ve toplantıların işlevleri, toplantı teknikleri, toplantı düzenleri, toplantılardaki katılımcı tipleritime, time management and the importance of time management, management functions and their relationship with time management, new approaches in time management, , time traps caused by people, time traps caused by work, time traps caused by the administration, individual time planning techniques, managerial time planning techniques, time planning methods , Meetings and functions of the meetings, meeting techniques, meeting arrangements, types of attendees at meetings
BYA219BEDEN DİLİ VE ETKİLİ KONUŞMA
BODY LANGUAGE AND EFFECTIVE SPEECH
Z101.03.01Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş, telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Fonetik bilgisi seslerin çıkarılışını inceler. Diksiyon ise buna ek olarak daha geniş bir kapsamda ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerine odaklanır.Diction (pronunciation), which means letting out right of voices is extremely important in a beautiful and effective speech. In addition to that, diction aims to educate the speech organs in such a way that they can make right sounds in a wider context. .
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ADB201DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
S202.02.02Davranış bilimleri temel kavramları, kültür, sosyal gruplar; kişilik ve kişilik kuramları, duygusal zeka, bireyler arası iletişim, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve önyargı.Basic conceps of behavioral sciences; social groups, personality and personality theories; Interpersonal Communication; emotional intelligence; Social influence and compliance behavior; motivation; culture; attitudes and prejudice.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AET201E-TİCARET
E-COMMERCE
Z303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.The Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Trade-Related Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, Electronic Commerce Applications, Financial Investment Tools.
ASG201İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z303.03.03İş Hukukunun Konusu/İş Hukukunun Kaynakları/İş Sözleşmesi Kavramı/İş Sözleşmesinin Yapılması/İş Sözleşmesinin Geçerliliği/İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ücret/Ücret Çeşitleri/Ücretin Korunması/İşçi Sağlığı ve Güvenliği/İş Sözleşmesinin Sona Ermesi/İş Güvencesi/ Kıdem Tazminatı/Sosyal Güvenlik HukukuLabor Law / Labor Law Resources / Labor Contract Concept / Making of Labor Contract/ Validity of Labor Contract / Liabilities of the Parties of Labor Contract / Salary /Salary Types /Protection of Salaries/ Labor Health and Safety / Labor Contract Termination / Termination by valid reason / Termination by Justified reason .
AYO201YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.04.03Bu derste yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş ve şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.Basic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizations, institutions and management practices of the various approaches and formats are examined.
BYA212ÖRNEK OLAY ANALİZİ
CASE ANALYSIS
Z202.05.02İş hayatında yaşanan örnek olaylarCase studies experienced in work life
BYA214YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
EXECUTIVE ASSISTANTSHIP
Z202.03.02Yönetim, yönetimin fonksiyonları, yöneticilik özellikleri, yöneticilerin yönetici asistanından beklentileri, yönetici asistanının kişisel özellikleri, mesleki becerileri, görev tanımı, sorumluluk alanları, yönetici asistanının sözlü-sözsüz-yazılı iletişim becerisi, dikkat edilmesi gereken görgü ve protokol kuralları, toplantı yönetimi, randevu ve iş gezilerini düzenleme, imaj yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve stres yönetimi, etik, mobbing, duygusal zekaManagement, functions of management, characteristics of management, managers expectations from assistant managers, personal characteristics of an executive assistant , professional skills, job definition, areas of responsibility, executive assistant's verbal-nonverbal-written communication skills, etiquette and protocol rules to be considered, meeting management, arranging appointment and business trips, image management, time management, crisis and stress management, ethics, mobbing, emotional intelligence
BYA218BÜRO OTOMASYONU
OFFICE AUTOMATION
Z202.02.02Bilgi teknolojileri kullanımı, büro otomasyon sistemleri ve diğer büro programları.Use of information technologies, office automation systems and other office programs.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
S202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.