English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-SOCIAL WORK

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-SOCIAL WORK
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SHB101SOSYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Z303.03.03C.W. Mills’in ‘sosyolojik tahayyül’ olarak isimlendirdiği bakış açısı gündelik ve profesyonel hayatımız içinde yaşadığımız toplumsal yapıların ve süreçlerin ekonomi, kültür, politika ve tarih ile ilişkilendirilmesine imkân kılar. Dolayısıyla sosyoloji gündelik rutinimiz içinde verili olarak aldığımız pek çok karmaşık sosyal olgu ve sorunu anlamamızı, anlamlandırmamızı ve sorgulamamızı sağlayan çok yönlü bir disiplindirC.W Mill's concept of "sociological imagination" enables us to relate the everyday and professional lives we live in that are embedded in social structures and processes to economy, culture, politics and history. Therefore, sociology is a multifaceted discipline that allows us to question and give meaniing to the intricate social facts and problems that we take for granted.
SHB103PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
Z303.03.03Bu ders kapsamında psikolojinin bir bilimsel disiplin olarak hangi alanları kapsadığı ele alınacak ve tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Bu gelişim içerisinde yer alan ve günümüze kadar etkisini sürdürmüş temel ekoller işlenecektir.In this course, students will study the basic areas psychology includes as a scientific discipline and the historical evolution of psychology will be approached. Basic psychological schools such as behaviorism and psychoanalysis that are the pioneers of the evolution of psychological scientific thinking will also be studied during this course.
SHB105HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC CONCEPTS OF LAW
Z303.03.03Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. Hukuk - adalet ve hak kavramı, insan hakları, yazılı hukuk metinleri (anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge vb.), hukukun dalları, kamu hukuku - özel hukuk ayrımı, aile hukuku, Türkiye’de yargı sistemini içerir.It consist of major topics such as features of laws and its difference from other social norms; system of modern law, compilation movement in law and compiling of Turkish law, sanction and its varieties; public law, private law, mixed law and its problems; practising the law from different perspectives; right; having right and concepts of capabilities; responsibilities and conducting the responsibilities.
SHB109SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIAL WORK
Z303.05.03Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları, Dünyada ve Türkiye´de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği.The definition of of social work, basic concepts and facts. Social Work philosophy, values, ethics, processes and approaches. The development of professional social work in Turkey and in the World throughout the history: application fields and functional characteristics of professional social work, roles, functions and occupational identity of Social Worker.
SHB111BİLİMSEL RAPOR HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ
THE TECHNIQUES OF PREPARATION OF SCIENTIFIC REPORT AND PRESENTATION
Z202.03.02Etkili sunum teknikleri, bir sunumun nasıl hazırlanacağı, rapor yazım kural ve teknikleri, etkili iletişim becerilerini kullanma.Effective presentation techniques, presentation prepration techniques, rules and techniques of report writing, performing effective communication skills.
SHB113SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET
Z303.03.03Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliğin yöntemleri ve finansmanları, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemelerRegulations regarding Turkey’s social security system, social security and Turkish National Health Service.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SHB102SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOCIAL ANTHROPOLOGY
Z303.03.03Bu ders ilhamını disiplinler arası kültürel çalışmalar yaklaşımından alarak insan toplumlarının tekerrür eden gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsal sorunlarına yönelik eleştirisel bakış açısını geliştirmeyi hedefler. “Kültür nedir” sorusundan ve antropoloji disiplinin tarihinden yola çıkarak kültürel görecelik, ulus-devlet, dil ve kültür, popüler-kültür, inanç sistemleri ve akrabalık gibi konuları irdelerThis course content not only shows us that culture is a social construct by drawing parallels between different cultural peculiarities of various countries, but also aims to equip students with the necessary perspective that enables us to understand the social problems of different cultures.
SHB104EKONOMİ
ECONOMY
Z303.03.03İktisadi düşünceler tarihine giriş, İktisat, iktisadi mesele ve iktisadi analiz ile ilgili temel kavramlar, Üretim imkanları eğrisi, ihtisaslaşma ve iktisadi sistemler, Tam Rekabet Piyasasının İşleyişi: Arz, talep ve piyasa dengesi, Piyasa başarısızlığı, Makroiktisat: İktisadi büyüme ve dalgalanmalar, Ekonominin ölçülmesi 1: Hasıla, Ekonominin ölçülmesi 2: İşsizlik, Ekonominin ölçülmesi 3: Enflasyon,Ekonominin ölçülmesi 4: Faiz haddi ve ödemeler dengesi, Toplam planlanan harcama, Parasal sistem. Arz ve talep modeli, tüketici davranışları, mülkiyet-üretim ve paylaşım ilişkileri, rekabet, tekel, devlet müdahalesi, iş döngüsü, maliye politikaları, para politikaları, gayri safi milli hasıla, ekonomik büyümeIntroduction to history of economics. Economics, basic concepts about economics and economic analysis. Production possibilities curve, specialization and economic systems. Perfect competition market: supply demand and market equilibrium. Government actions. Effectiveness in perfect competition Market failure. Macroeconomics: economic growth and fluctuations. Economic measures: Product, Unemployment, Inflation, interest rate and payment balance. Planned expenditure. Monetary system
SHB106TÜRKİYE'NİN KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO TURKEY’S PUBLIC ADMINISTRATION
Z303.03.03Kamu yönetiminin tanımı, kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi, kamu yönetiminin örgütlenmesi, bürokrasi.The defination of public administration, development of the idea of ​​public administration, organization of public administration, bureaucracy.
SHB108SOSYAL SORUNLAR
SOCIAL PROBLEMS
Z303.04.03Sosyal sorun kavramı, Sanayi Devrimi ve yeni sosyal sorun alanları, Sosyal sorunların analizi ve çözüm yolları, Sanayileşmenin- toplumsal kültürel ve siyasal yapının sosyal sorunlar üzerinde etkisi, Sosyal sorunların çözümünde bir araç olarak sosyal politikalar.The concept of social problems, Industrial Revolution and new social problem areas, analysis and solutions of social problems, the impact of industrialization - social cultural and political structure on social problems, social policies as a tool for the solution of social problems.
SHB110FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
PHILOSOPHY AND CRITICAL THINKING
Z303.03.03Felsefi düşünce, Felsefenin ortaya çıkışı ve tarihçesi, Eleştirel düşünce, Eleştirel düşüncenin temeli, Felsefi düşünce ve eleştirel düşüncenin ilişkisi, Varlık, insan, düşünce, ahlak ve bilgi kavramları.Philosophical thought, The emergence and history of philosophy, Critical thought, Basis of critical thought, The relationship between philosophical thought and critical thought, Being, human, thought, moral and knowledge concepts.
SHB112SOSYAL HİZMET ALANLARINDA İNCELEME
ANALYSIS IN SOCIAL WORK FIELDS
Z143.04.05Öğrencilerin bir öğretim elemanının danışmanlığında, sosyal hizmet uygulama alanları ile tanışması amaçlanmaktadır. Bu derste, öğrenciler küçük gruplar halinde sosyal hizmet örgütlerini ve sosyal hizmetin uygulama ortamlarını (Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Evleri, Gençlik Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri vb.) ziyaret ederek, kurumlar ve buralardaki uygulamalar hakkında bilgi alırlar. Ziyaretler sonunda gözlemler ve öğrenciler tarafından yazılan raporlar sınıf ortamında tartışılır.It is aimed that the students be introduced to social work aplication fields with the mentorship of an instructor. In this course, the students gain knowledge about social work applications and social work organizations by visiting the places (shanty houses, villages, workplaces, nursing homes, youth centres etc.) where social work is applied. After the visits, the observations and the reports, written by the students, are discussed in groups.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB203TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISI
TURKEY’S SOCIETAL CULTURAL AND ECONOMICAL STRUCTURE
Z303.04.03Toplum, toplumsal yapı, toplumsal kurumlar, kültür, toplumsal değişme,modernleşme, küreselleşme Osmanlı toplum yapısı, Türkiye'de ekonomik ve siyasal yaşamın seyri, Türkiye de göç ve toplumsal yapıya etkileri, kentleşme ve kentsel sorunların yapısal olarak değerlendirilmesi,demografi ve nüfus yapısı Türkiye'de popüler kültür alanları (Müzik,Mizah,Spor vb.) siyasal,sosyal ve ekonomik yapı ile bağlantı noktaları, sosyal hizmet müdahalesi için yapısal sorunlar hakkında farkındalıkSociety and Social Structure, Social Change, Modernization, The Ottoman Social Structure in Broad Strokes, The Republican Period Revolutions and Modernization Movements and Their Effects on Social Life, Economic Policies and Economic Development in Turkey, Social Security in Turkey, Demographic Transition and Population Structure in Turkey, Cities and Urbanization in Turkey, Family Structure in Turkey and its Transformation, Poverty in Turkey, Popular Culture in Turkey and Youth, Turkey and Millenium Development Goals
SHB205YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET
POVERTY AND SOCIAL WORK
Z202.03.02Yoksulluğun tanımsal ve kavramsal açıklamaları,yoksulluk döngüsü yoksulluğa kuramsal yaklaşımlar, küreseleşme ve yoksulluk, yoksulluk ve dezavantajlı gruplar (kadın, yaşlı, çocuk, engelli )nöbetleşe yoksulluktan kalıcı yoksulluğa,yeni yoksulluk, sosyal politika ve yoksulluk, yoksulluk ve sosyal haklar, yoksulluk ve sosyal yardımlar, Türkiye'de yoksulluk ve sosyal yardım mekanizmaları, yoksulluk ve sosyal yardımlarla ilgili Türkiye’de güncel politika ve stratejiler, Dünyada yoksulluğa dönük sosyal yardım mekanizmaları,yoksulluk karşısında sosyal hizmetler ve sosyal hizmet müdahaleleri-Basic concepts related the subjects like; the poor, poverty, impoverishment, rich, enrichment, alms, charity, offering, capital, social state, social policy. -Basic knowledge about poverty: What is poverty? Causes, types. -History of poverty -Law and regulations about poverty -Poverty and impoverishment in the World and in Turkey -Policies and solutions of poverty in Turkey -Social workers? professional functions in the field of poverty in the World and in Turkey
SHB207SOSYAL HİZMET İÇİN MEVZUAT
REGULATION FOR SOCIAL WORK
Z303.03.03Hukuk ve hukuka ilişkin temel kavramlar, Sosyal hizmet uygulamalarında hukukun yeri ve önemi, Sosyal mevzuat ve sosyal hizmet mevzuatı ilişkisi, Hukuk devleti ve sosyal devlet ilişkisi, Sosyal hizmet mevzuatı örnekleri, Türk Medeni Kanunu.Basic concepts of law, The importance and role of law in social work practice, The relationship between social legislation and social service legislation, Constitutional state and social state relationship, Examples of social work legislation, Turkish Civil Code.
SHB209İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
HUMAN RIGHTS AND SOCIAL WORK
Z202.03.02Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nı takiben yaşanan küresel yıkım 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ilanı ile sonuçlanmıştır. İnsan hakları tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olan bu uluslararası bildirgeyi takiben hem bölgesel hem ulusalarası, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakları kapsayan pek çok benzeri bildirge ve uluslararası anlaşmalar devletleri vatandaşları karşısında insan hakları bağlamında birçok taaddütte bulunmaya zorlamıştır. Ders aydınlamacı insan hakları anlayışından yola çıkarak, 1.kuşak, 2.kuşak ve 3.kuşak hakların yanı sıra, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi pek çok kavramı bu belgelerin denetim mekanızmalarını sosyal hizmet içeriğinde tartışmaya açar.The global destruction followed by the first and second world wars resulted in the declaration of 1948 Universal Human Rights. Following this one of key turning points in the history of human rights, both at regional and international levels such declarations and international agreements forced the world states to take responsibilities against citizens in the context of human rights. By embarking on a journey from the philosophical foundations and principles of human rights, this course covers issues such as the first, second and third generations rights, discrimination, sexism, as well as the working principlines of human rights reports in the context of social work.
SHB271İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I
HUMAN BEHAVIOUR AND SOCIAL ENVIRONMENT I
Z303.05.03İnsan davranışı ve sosyal çevre bilgisi ve sosyal hizmet açısından önemi, gelişim kavramı ve İnsanın biyo-psiko-sosyal gelişim evreleri, gelişim ve kişiliğe ilişkin temel kuramlar,(Jean Piaget ,Vygotsy, Sigmund Freud, Eric Ericson, İvan Pavlov ,James Marcia vb.), bebeklik çocukluk ve adölasan döneminin temel özelliklerinin kuramsal açıklamaları ile birlikte tanıtılması, İnsan davranışı ve sosyal çevre bilgisinin sosyal hizmette kullanımı .The extent and history of social work with society, Theories and approaches for social work with society, Pre-evaluation of social work intervention with society, Planning of social work intervention with society, Social work intervention with society, Evaluation of social work intervention with society, Ending and monitoring of social work intervention with society
SHB211OYUNLA İLETİŞİM
COMMUNICATION WITH GAME
S202.03.02Sosyal Hizmet Eğitiminde Oyunun Yeri, İletişim Kavramı Ve Türleri, Oyun Kavram Ve Tanımları, Oyun Türleri, Oyunun Uygulamalarda Kullanımı Ve Planlanması, Oyunda Malzeme Ve Araçların Kullanımı, Oyun Süreçleri Ve Sosyal Hizmette Kullanımı, Oyunun Farklı Nüfus Gruplarında Kullanımı, Oyunun Farklı Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kullanımı,The important of the play in social work education, Concept of communication and its types, Concept of play and its definitions, Play types, Using and planning of play in practice, Use of materials and tools in play, Play processes and its use in social work, Use of play in different population groups, Use of play in different social work practice.
SHB213İLETİŞİM BECERİLERİ
COMMUNICATION ABILITIES
S202.03.02Bu ders iletişim nedir?, iletişim türleri, tek yönlü iletişim (uygulama çalışması), çift yönlü iletişim (uygulama çalışması), transaksiyonel iletişim (TA), ego pramidi ve işlevi, etkili iletişimin dört temel kuralı ve beş temel adımı, iletişim oyunları ve türleri, iletişim oyunlarının çözümlenmesi konularını içerir.The course includes subject as what is communication, oneway communication practice, two way communication practice, transactional communication, ego pyramid and function, four basic rules and five basic steps of effective communication, communication games and types, analysis of communication games.
SHB225SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET
CIVIL SOCIETY AND SOCIAL WORK
S202.03.02Bu ders sivil toplum and toplum, devlet ve toplum arasındaki ilişki, hem dünyada hem Türkiye'de sivil toplum, dezavantajlı grupları korumada sivil toplumun rolü, ve Türkiye içeriğinde sivil toplumun detaylı tartışmasını içermektedir.This course covers issues such as the concept of civil society and society, the relationship between the society and state, civil society organization both in the world and Turkey, the role of civil society in protecting vulnerable groups, mobilization, and a detailed discussion of civil society in the Turkish experience.
SHB229MESLEKİ İNGİLİZCE I
PROFESSIONAL ENGLISH I
S202.03.02Bu amaç doğrultusunda akademik amaçlı İngilizce dil bilgisinin geliştirilmesinin yanı sıra, uluslararası özgeçmiş, İngilizce iletişim ve yazım metinleri kalıpları, İngilizce iş başvuru mektubu hazırlanması, sosyal hizmet uluslararası makalelerinin analiz ve sosyal hizmet profesyonel dil becerilerinin öğrenciye kazandırılması bu dersin öncellikli hedefidir.Some socıal work terminologies, translation of terminologies,some examples of how social investigation/examination reports from different institutions are arranged.
SHB235SOSYAL HİZMETTE TEKNOLOJİK MATERYAL KULLANIMI
SOSYAL HİZMETTE TEKNOLOJİK MATERYAL KULLANIMI
S202.03.02Gençlik Animatörlüğünün Yapısı ve İşlevleri, Proje hazırlama temel bilgisi ve uygulaması, Kişisel, mesleki ve bilimsel gelişim süreçleri.Structure and functions of youth animation, Processes of Project preparation, Processes of individual, professional and scientific development
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB206SOSYAL HİZMET ETİĞİ
THE ETHIC OF SOCIAL WORK
Z202.04.02Bu ders temel kavramlar, sosyal hizmet uygulamasında değerler, başlıca etik teorileri, mesleki ilişkide uyulması gereken etik kurallar, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisinde sınır kavramı ve ikili ilişki, mesleki ilişkide gizlilik ve mahremiyet ilkesi, mesleki ilişkide kendi kaderini tayin ilkesi;,çeşitli ülkelerdeki sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan etik kodlarının incelenmesi, uygulama sürecinde karşılaşılan etik problem ve açmazların vaka temelli tartışılmasını içerir. Değer kavramı, kişisel-mesleki ve toplumsal değerler, sosyal hizmetin evrensel değerleri, etik kavramı, etik açıdan karar verme, etik ikilemler, sosyal hizmetin etik standartları konuları işlenir.The course includes basic concepts, values in social work practice; major ethic theories; ethical codes to be followed in professional relationships; concept of “limit” and dual relationship between social worker and client; confidentiality and privacy principles in professional relationships; principle of self-determination in professional relationships; investigation of ethical codes that are used in various countries; discussion of ethical problems and dilemmas faced in practice in terms of case studies.
SHB216TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET
SOCIETAL IDENTITY AND SOCIAL WORK
Z202.03.02Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili farklı yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyet ayrımcılığı, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından cinsiyet eşitsizliği ile mücadele konularını içerir.The course includes basic concept of gender, sexuality and body, feminist theory and method, sex and gender concept, marriage and the family, gender and business life, gender and development, current policy on gender and welfare policy strategies, hegemonic masculinity, gender and violence, feminist social work practice.
SHB228GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE RAPORLAMA
GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE RAPORLAMA
Z202.04.02Görüşme türleri, sosyal hizmet görüşmelerinin ayırt edici özellikleri, görüşmede temel tutumlar, görüşmeye hazırlık, görüşmenin aşamaları, görüşme teknikleri, görüşmeyi kayıt altına alma, sosyal hizmet uygulamalarında kayıt tutmanın amacı ve önemi, kayıt türleri, kayıt tutmada yasal ve etik konular, bir kayıt türü olarak rapor ve rapor türleri, yazma becerileri ve raporlaştırma, rapor yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar, dosyalama gibi konuları içermektedir.Interview types, distinctive features of social work interviews, basic attitudes in interview, preparation for interview, interview stages, interview techniques, interview recording, purpose and importance of record keeping in social work practices, types of recording, legal and ethical issues in record keeping, a type of record It includes subjects such as report and report types, writing skills and reporting, points to be considered while writing a report, filing.
SHB230İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II
HUMAN BEHAVIOURS AND SOCIAL ENVIRONMENT II
Z303.05.03Yetişkinlik orta yetişkinlik ve geç yetişkinlik kavramlarının kuramsal temeli,yetişkinlik döneminin temel özellikleri, fiziksel duygusal ve sosyal yönelimleri konusunda bilgilendirme,Türkiye'deki yetişkinlik ve beliren yetişkinlik kavramı, orta yaş ve sosyal, duygusal ve fiziksel özellikleri,geç yetişkinlik(yaşlılık) ve fiziksel sosyal duygusal yönelimleri ve özellikleri.Yetişkinlik, orta yetişkinlik ve geç yetişkinlik dönemlerinin önemli yaşam olayları ve sosyal hizmet açısından değerlendirmeTheories that include the bio-psycho-social development of human, in terms of the social systems that an individual lives in (e.g. family, group, organizations, institutions, communities, societies). Recognizing behavioral science Recognizing different social environments.
SHB232GENELCİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO GENERALISTIC SOCIAL WORK IMPLEMENTATIONS
Z303.05.03Genelci sosyal hizmetin tarihsel arka planı,genelci sosyal hizmet anlayışının kavramsal çerçevesini oluşturan kuramsal yaklaşımlar(sistem,ekosistem ve ekolojik yaklaşım) sosyal hizmetin bilgi değer ve beceri seti,planlı müdahale sürecinin aşamaları, birey,grup ve toplumla çalışma ilkeleri,birey-grup ve toplumla çalışmada planlı müdahale sürecinin aşamaları, birey-grupve toplumla çalışma bazında vaka ve durum örnekleriThe course includes subjects as social work theories, cultural extent of social work theory, system and ecosystem theory, psycho-dynamic approaches, empowerment approach and solution-focused interview, psycho-social approach, problem solving approach, family therapy, crisis and crisis intervention, functional approach, social constructivist approach, integration and use of theories in the intervention processes.
SHB234ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK WITH CHILDREN
S202.03.02Çocuk Refah Hizmetlerinin Amaç ve Hedefleri, Çocuk Refah Politikalarının Yapısının Anlaşılması. Çocuk ve Aile Merkezli Hizmetler,Çocuklu Ailelerin Ekonomik ve Sosyal Güvencelerinin İncelenmesi, Çocuklara Yönelik Kötü Muameleler, Vaka Çalışmaları, Fiziksel İstismara Uğramış Çocuklar,Cinsel İstismar Önlenmesi ve Tedavisi,Suça Yönelen Çocuklar,Çocuk Yuvaları ve Evlat Edinme,Çocuk bakım Merkezleri,Çocuk Refah Hizmetleri için Gereken Organizasyonların İncelenmesi gibi başlıklar altında içerik belirlenmiştir.This course sovers topics such as understanding the structure of the child welfare policies child and family-centered services, analysis of economic and social security of families with children, child maltreatment, case studies, physical exploited children prevention and treatment of sexual abuse, child abuse and children suffering from psychological maltreatment, juvenile delinquincy, child welfare and family support, systems of child resisdence, and adoption through child care centers, investigation of child welfare services organizations, evaluation of the vision and missions of related institutions and organizations, selection of related employees and their training.
SHB236KENT VE SOSYAL HİZMET
URBAN SPACE AND SOCIAL WORK
S202.03.02Kent mekanı ve kentte ortaya çıkan sosyal sorunları sosyal hizmet boyutunda değerlendirmeyi içerir.It includes evaluating the urban space and the social problems that arise in the city in terms of social work.
SHB238MESLEKİ İNGİLİZCE II
MESLEKİ İNGİLİZCE II
S202.03.02Bu amaç doğrultusunda akademik amaçlı İngilizce dil bilgisinin geliştirilmesinin yanı sıra, uluslararası özgeçmiş, İngilizce iletişim ve yazım metinleri kalıpları, İngilizce iş başvuru mektubu hazırlanması, sosyal hizmet uluslararası makalelerinin analizi ve çevirisi, ve sosyal hizmet profesyonel dil becerilerinin öğrenciye kazandırılması bu dersin öncellikli hedefidir.Some important socıal work terminologies, translation of terminologies, some elected texts about social work theories and applications
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
AKADEMİK TÜRKÇE
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB305SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI I
FIELD IMPLEMENTATIONS OF SOCIAL WORK I
Z265.05.08Oryantasyon toplantısı,sorun alanı konusunda bilgilenme,kuruluşu tanıma ve ilgili mevzuatı inceleme, sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, sosyal hizmet ihtiyaç ve sorunlarına yönelik mesleki müdahale planının hazırlanması,mesleki müdahale planının uygulamaya aktarılması,müdahale sonuçlarının değerlendirilmesi.This course includes subjects as orientation meeting, exploration of legislation related to this organization, determining problems and requirements of this social welfare organization, preparing intervention plan for problem solving and providing requirements, application of intervention plan, termination of intervention.
SHB331SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI
RESERACH IN SOCIAL WORK
Z303.03.03Bilim ve araştırma ile ilgili temel kavramlar, araştırma süreci ve çeşitleri, veri toplama yöntemleri,ölçme araçları, örnekleme yöntemleri, veri toplama araç ve gereçlerinin geliştirilmesi (anket, görüşme, gözlem), geçerlilik ve güvenirlik, araştırmalarda etik kurallar ve hata kaynakları, verilerin analize hazırlanması, araştırma raporu yazma ilkeleri.Planning and preparation of research, Appropriate method for social service researches, Measurement and measurement tools, Data collection techniques and sampling, Processing and analysis of quantitative data, Processing and analysis of qualitative data, Writing of research report, Evaluation and application of social service research
SHB371SOSYAL HİZMET KURAM VE UYGULAMASI I:BİREY VE AİLE İLE SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK THEORY AND PRACTICE I: SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS AND FAMILIES
Z303.05.03Psikanalitik kuram Öğrenme kuramı Çatışma kuramı Bilişsel davranışçı kuram Genel sistemler kuramı Feminist kuram Sosyal yapılandırmacı kuram Sembolik etkileşimci kuram Fenomenolojik kuram Ekolojik kuram Güçler ve güçlendirme kuramı Problem çözme kuramı Hümanist (insancıl) kuram Birey (danışan) merkezli kuram Krize müdahale kuramı Görev odaklı kuram Çözüm odaklı kuram Bağlanma kuramı Mesleki ilişki, Sosyal hizmet müdahalesinin aktörleri: Müracaatçı sistemi – sosyal hizmet uzmanı ve çevre, kuram - uygulama ilişkisi, planlı değişme süreci (genelci sosyal hizmet müdahalesi), Süpervizyon, konsültasyon, Havale, Ekip çalışması, Müdahaleyi kayıt altına alma. Aile ve birey odaklı sosyal hizmet, Grup odaklı sosyal hizmet, Toplum odaklı sosyal hizmet, Toplum kalkınması, Toplum organizasyonu, Vaka yönetimi.Psychoanalytic theory Learning theory Conflict theory Cognitive behavioral theory General systems theory Feminist theory Social constructivist theory Symbolic interactionist theory Phenomenological theory Ecological theory Powers and empowerment theory Problem solving theory Humanist (humanitarian) theory Individual (client) centered theory Crisis intervention theory Task-oriented theory Solution oriented theory Attachment theory Professional relationship, actors of social service intervention: client system - social worker and environment, theory - practice relationship, planned change process (generalist social work intervention), supervision, consultation, remittance, team work, recording the intervention. Family and individual oriented social work, Group oriented social work, Community oriented social work, Community development, Community organization, Case management.
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
S303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB311ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET
INDUSTRIAL SOCIAL WORK
S202.03.02Bu ders endüstriyel sosyal hizmetin gelişimi, çalışma ve endüstri ilişkileri teorileri, endüstri ilişkilerinde emek süreci, işgücü piyasası, fordist kitle üretimi, esnek uzmanlaşma, post-fordizm, endüstri ilişkilerinde modern yönetim teknikleri, toplumsal cinsiyet, ataerkillik, etnisite ve emek piyasaları, küreselleşme ve işsizlik, sendikacılık-demokrasi ilişkisi, Türkiye’de endüstrileşme süreci, Türkiye’de sendikacılık faaliyetleri, küreselleşme ve Türkiye’de endüstri ilişkilerinde dönüşüm konularını içerir.The course includes subjects as development of industrial social work, relations between labor and industrial theories, labor process in industrial relations, the labor market, fordist mass production, flexible specialization and post-fordism, modern management techniques in industrial relations, gender, patriarchy, ethnicity and labor markets, globalization and unemployment, relation unionism-democracy, the process of industrialization in Turkey, activities of unionism in Turkey, globalization and the transformation of industrial relations in Turkey.
SHB313AFETLERDE SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK AFTER NATURAL DISASTERS
S202.03.02Bu ders felaket(afet) kavramı ve kapsamı, sosyal afet yaşamış kişilerde: Psikolojik sorunlar (post-travmatik stres bozuklukları), belirtileri ve yardım davranışları; sosyal etkileşim sorunları, belirtileri ve yardım davranışları, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü’ne uygun sosyal hizmet çalışanı etkinlikleri, afet durumlarında sosyal destek sistemleri ve sosyal hizmet uygulamaları, afet durumlarında strateji, afet durumlarında kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı konularını içerir.The course includes concept and content of disaster, people who have social disaster, psychological problems(post-traumatic stress disorder) symptoms, and assistance behaviors, social interaction problems, symptoms and assistance behaviors, social work employee events which is appropriate to the "Union for Psychosocial Services in Disasters", social support systems and social work practice strategies to disasters, effective use of mass media in case of disaster.
SHB319ADLİ SOSYAL HİZMET
FORENSIC SOCIAL WORK
S202.03.02Sosyal düzen ve sosyal düzensizlik, sapma ve suç ilişkisi, suçlu ve anti-sosyal davranışın doğası, suç türleri, sapma ve suça ilişkin bazı temel değişkenler, sapma ve suça ilişkin teoriler, ceza kavramı, sapma ve suçla ilişkili bazı sosyal problemler, toplumsal kontrol, suçluluğa sosyal hizmet yaklaşımı gibi başlıklar altında içerik belirlenmiştir."Course Framework Discussion The introduction of human rights" Declaration of Human Rights Declaration of Rights of the Child, children and social work Discussion about concept of crime Children oriented to crime Rights and needs of young people and adults Juvenile criminal and justice General introduction to the justice system and relationship with social work Relationship between characteristics of the justice system and social work Family courts and social work Child courts and social work Child prisons and social work Probation and social work Evaluating the course.
SHB321ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET
JUVENILE DELINQUENCY AND SOCIAL WORK
S202.03.02Dersin sonunda öğrenciler; -Suç ve Suçluluk Olgusu -Makro, Mezzo ve Mikro Düzey Sosyal Sistemlerle İlişkili Olarak Suçluluğun Nedenleri -Çocuk Suçluluğu ile İlgili Teoriler -Suçlu Olarak Nitelendirilen Çocukların Hak ve Gereksinimleri -Türkiye'de Çocuk Suçluluğu -Çocuk Suçlular ve Adalet Sistemi -Genelci Yaklaşım Çerçevesinde Çocuk Suçlulara Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi konularını öğrenecektir.Childhood andthe definition of child, criminal behavior,juvenile justice system,the theoretical approaches tocriminality, legislation and internationaldocuments,the ecosystemapproachperspective andin terms ofstrengtheningjuvenile delinquency, treatment models,working with childrenin conflict withthe law, teamwork.
SHB325MESLEKİ İNGİLİZCE III
PROFESSIONAL ENGLISH III
S202.03.02Bu amaç doğrultusunda akademik amaçlı İngilizce dil bilgisinin geliştirilmesinin yanı sıra, uluslararası özgeçmiş, İngilizce iletişim ve yazım metinleri kalıpları, İngilizce iş başvuru mektubu hazırlanması, sosyal hizmet uluslararası makalelerinin analiz ve sosyal hizmet profesyonel dil becerilerinin öğrenciye kazandırılması bu dersin öncellikli hedefidir.In line with this objectives, besides improving English grammar skills, it aims to introduce skills in international C.V., structures of communication and written texts, cover letter preparation, analysis of social work and international academic texts, and social work professional language skills
FTR331PİLATES
PİLATES
F202.03.02
HEM371İLKYARDIM
FIRST AID
F202.03.02Afetlerde bakım ve ilk yardımın yanında acil bakımı da kapsayan temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılması.Learning about the basic concepts which covers the emergency care besides the care and first aid to be offered in disasters, being able to carry out the first aid attempt to the victims of accidents and to carry out the emergency care, attaining the theoretical and practical skills necessary for the maintenance of homeostasis in the environment of class and technical laboratory.
HEM373BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
F202.03.02Beslenmenin değerlendirilmesi, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıkta ve hastalıkta beslenme ilkeleri, yeterli ve dengeli beslenme kuralları.The principles of healthy and disease conditions, food groups, adequate and balanced nutrition, food pyramid
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB304SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA
SOCIAL POLICY AND PLANNING
Z303.04.03Politika kavramından başlayarak, sosyal politika kavramı, sosyal politikanın tarihsel ve kavramsal boyutu, sosyal devlet, sosyal sigorta sistemlerinin ortaya çıkışı, sosyal taraflar, sosyal politikada uluslararası gelişmeler, Türkiye'de sosyal politika oluşumu ve özellikleri, sosyal sorunlar ve politika uygulamaları, planlama (kalkınma) kavramı ve türleri, devletin planlama işlevi dersin içeriği içinde irdelenir.Starting from the concept of policy, issues and concepts such as social policy, the historical and conceptual dimension of social policy, social state, the development of social security systems, social actors, global developments in social policy, the emergence and charecterestics of social policy in Turkey, social policy applications and social problems, the concept of planning (development) and different types of development, the state's planning (development) function will be examined.
SHB306SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI UYGULAMASI I
RESEARCH IMPLEMENTATION IN SOCIAL WORK I
Z164.06.07Her dönem öğrencilerin belirleyeceği ya da daha önceden planlanarak iç ve dış paydaşlarla yürütülecek araştırma projelerine öğrencilerin aktif araştırmacılar olarak katılması sağlanır. Öğrenciler, bir yandan projelerin hazırlık süreçlerine dahil olurken, araştırma araçları hazırlanıp, örneklem belirlendikten sonra alana çıkarak veri toplamaktadır. Verilerin dijitalleştirilmesi ve saha notlarıyla beraber ilk raporlanması yine öğrenciler tarafından yapılmaktadır.The steps of writing a research proposal, Report writing techniques, Determining research question, Defining research objectives, Conducting literature review on the research topic, Determining research methodology, Planning the research study and research proposal, Determining the research measurement scale and preparation
SHB308SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ
ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK
Z202.03.02Yönetim süreci ve yönetim ilkeleri, Kurum kültürü, Yönetici ve yöneticide aranan özellikler, Sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve türleri, Etkili bir sosyal hizmet yönetimi ve yöneticisi için gerekli bilgi ve beceriler.Management process and management principles, Institutional culture, Characteristics required for managers and managers, Basic features and types of social service organizations, Necessary knowledge and skills for an effective social service management and manager.
SHB324SOSYAL HİZMET KURAM VE UYGULAMASI II: GRUPLARLA SOSYAL HİZMET
THE HYPOTHESIS AND IMPLEMENATIONS OF SOCIAL WORK II: SOCIAL WORK WITH GROUPS
Z303.05.03Grup kavramı, tanımı ve özellikleri, Grup yapısı niteliği ve fonksiyonları, Grup hedefleri, Grup normları, Grup tipleri, Grup lideri ve üyeleri, Grup dinamiği kavramı, Grubun birey üzerindeki etkileri, Grup süreci ve etkileşimi, Grup bağlılığı ve grup kaynaşması, Grup kültürü.Group concept, definition and properties, Quality and functions of group structure, Group goals, Group norms, Group types, Group leader and members, Concept of group dynamics, Group effects on the individual, Group process and interaction, Group loyalty and group fusion, Group culture.
SHB346GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE RAPORLAMA
THE INTERVIEW TECHNIQUES AND REPORTING
Z202.03.02Görüşme türleri, sosyal hizmet görüşmelerinin ayırt edici özellikleri, görüşmede temel tutumlar, görüşmeye hazırlık, görüşmenin aşamaları, görüşme teknikleri, görüşmeyi kayıt altına alma, sosyal hizmet uygulamalarında kayıt tutmanın amacı ve önemi, kayıt türleri, kayıt tutmada yasal ve etik konular, bir kayıt türü olarak rapor ve rapor türleri, yazma becerileri ve raporlaştırma, rapor yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar, dosyalama gibi konuları içermektedir.The course examines the basic concepts and stages of individual interview techniques.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
S303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SHB312AİLELERLE SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK WITH FAMILIES
S202.03.02ers kapsamında gençlik, çocuk, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet, sosyal yardımlar gibi birçok konu sosyal politika ve sosyal hizmet kapsamında ele alınarak tartışmaya açılacaktır.Throughout the course content issues such as youth, child, domestic violence, gender, social aids will be covered in the context of social policy and social work.
SHB322OKUL SOSYAL HİZMETİ
SOCIAL WORK IN SCHOOL
S202.03.02Okul Tarihsel gelişimi, Okul sosyal hizmetinin Türkiye'deki , Sosyal hizmet uzmanının okul ortamındaki rol ve görevleri, Okullarada organizasyonel yapı, Okullarda görülen riskli davranışlar, Okullarda sıklıkla rastlanan zorbalık türleri, kurban özellikleri ve Vaka örneği çerçevesinde tartışma, Bir vaka örneği çerçevesinde okullarda karşılaşılan sosyal problemlerin değerlendirilmesi , bu problemlerin çözümünde sosyal hizmet uzmanlarının görevleri, Vaka örnekleri ile İçe dönük davranış türlerinin incelenmesi , İçe Dönük ve Dışa Dönük Davranışların zararlarının azaltırmasında sosyal hizmet uzmanının görevleri, Okullarada yaşanan öğrenci sorunlarına ilişkin film gösterimi (Yarım Öğretmen), Yarım Öğretmen filminin sosyal hizmet bakış açısı ile değerlendirilmesi, Okul problemlerinin çözümünde sosyal hizmet müdahalesiHistorical Development of Schooling School Social Work in Turkey The roles of social workers in schools Organisational structures in the schools Common risky behaviours at schools Common types of bullying at schools, characteristics of victims and case studies A case study: Evaluation of social problems at schools and the roles of social workers in solving these social problems Evaluation of introvert behaviour through case studies Evaluation of extrovert behaviour through case studies The roles of social workers in the reduction of harm caused by introvert and extrovert behaviour Movie screening on the student problems in schools (Half Nelson) Evaluation of the movie "Half Nelson" from a social work perspective Social work intervention in problem solving at schools.
SHB344GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET
GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK
S202.03.02Yaşlılık,yaşlılık dönemi psiko-sosyal ve fiziksel özellikleri, yaşlılıkta psiko sosyal ve ekonomik gereksinimler ve sorunlar, yaşlılarda mental ve fiziksel bozukluklar (depresiyon,alzheimer,demans, fobi ve diğer duyg udurum ve bilişsel bozukluklar) yaşlı istismarı ve ihmali, aile içinde yaşlıların karşılaştıkları sorunlar, yaşlı ve ailesi ile çalışma, yaşlı ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahaleleri.The content of this course is the differentiating features of old age, the psycho-social and economic problems of the elderly, elderly social service and social service practice in Europe and Turkey for the elderly.
BES342ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
F202.03.02İnsan vücudunun yapısı ve çalışması, beslenme ile ilgili tanımlar ve besin öğeleri, gebelik döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi dönem çocuklarında beslenme, adölesan beslenmesi, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, beslenme ile ilişkili problemler, yiyecekleri hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri, okul öncesi dönem çocukları için menü planlamaThe structure and work of the human body, definitions and nutrients related to nutrition, nutrition during pregnancy, nutrition during lactation, nutrition during 0-1 years, nutrition in preschool children, adolescent nutrition, gaining healthy eating habits, nutrition related problems, food preparing, cooking and storing principles, menu planning for preschool children
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB403SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMA UYGULAMASI II
THE RESEARCH IMPLEMENATION IN SOCIAL WORK II
Z164.05.07Her dönem öğrencilerin belirleyeceği ya da daha önceden planlanarak iç ve dış paydaşlarla yürütülecek araştırma projelerine öğrencilerin aktif araştırmacılar olarak katılması sağlanır. Öğrenciler, bir yandan projelerin hazırlık süreçlerine dahil olurken, araştırma araçları hazırlanıp, örneklem belirlendikten sonra alana çıkarak veri toplamaktadır. Verilerin dijitalleştirilmesi ve saha notlarıyla beraber ilk raporlanması yine öğrenciler tarafından yapılmaktadır.To know the field and institution where the research application will be made, To meet and evaluate the sample of the research application, to collect and analyze the research data, to prepare the scientific report of the research
SHB405SOSYAL HİZMET ALAN UYGULAMASI-II
FIELD IMPLEMENATION IN SOCIAL WORK II
Z265.05.08Bu ders oryantasyon toplantısı, kuruluşun bağlı olduğu mevzuatı inceleme; kuruluştaki sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, kuruluştaki sosyal hizmet ihtiyaç ve sorunlarına yönelik mesleki müdahale planının hazırlanması, mesleki müdahale planının uygulamaya aktarılması, mesleki müdahalenin sonlandırılması konularını içerir.This course includes subjects as orientation meeting, exploration of legislation related to this organization, determining problems and requirements of this social welfare organization, preparing intervention plan for problem solving and providing requirements, application of intervention plan, termination of intervention.
SHB431SOSYAL HİZMET KURAM VE UYGULAMASI III: ÖRGÜT VE TOPLULUKLARLA SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK THEORY AND PRACTICE III: SOCIAL WORK WITH ORGANISATIONS AND COMMUNITIES
Z303.05.03Toplumla sosyal hizmet tarihçesi ve kapsamı , Toplumla sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları, Toplumla sosyal hizmet müdahalesinde ön değerlendirme, Toplumla sosyal hizmet müdahalesini planlama, Toplumla sosyal hizmet müdahalesi , Toplumla sosyal hizmet müdahalesini değerlendirme, Toplumla sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma ve izlemePsychoanalytic theory Learning theory Conflict theory Cognitive behavioral theory General systems theory Feminist theory Social constructivist theory Symbolic interactionist theory Phenomenological theory Ecological theory Powers and empowerment theory Problem solving theory Humanist (humanitarian) theory Individual (client) centered theory Crisis intervention theory Task-oriented theory Solution oriented theory Attachment theory Social structure, Social stratification and social mobility, Socialization, Social inequalities; Social control styles, Social change, Social change types and theories, Social institutions and symbols, Social role and status, Globalization. Community oriented social work, Community development, Community organization, Case management.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SHB407TIBBİ SOSYAL HİZMET
MEDICAL SOCIAL WORK
S202.03.02Tıbbi sosyal hizmete giriş, Türkiye'de ve Dünya'da tarihsel süreci, tıbbi sosyal hizmet ile ilgili yasal düzenlemeler, sosyal hizmetin etik kurallarının tıbbi sosyal hizmet açısından değerlendirilmesi, hastalıkların tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonunda tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, kanser hastalığı, hemodiyaliz hastalığı, HIV/AIDS hastalığında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, tıbbi sosyal hizmet ve tükenmişlik konu başlıkları altında içerik belirlenmiştir.Introduction to medical social work Historical process of medical social work in the world and in Turkey Regulations related medical social work Code of ethics in social work: Evaluation of principles and standards in terms of social work Medical and psychiatric social work practices in diagnosis, treatment and rehabilitation of diseases Application of social work methods in the field of medical socia work Team working in the medical atmospheres Public health and epidemic diseases Disease of cancer: Medical social work applications Hemodialises disease: Medical social work applications HIV/AIDS: Medical social work applications Psycho-social problems in disasters: Medical social work applications Medical social work and burnout syndrome Evaluation
SHB415PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET
PSYCHIATRİC SOCIAL WORK
S202.03.02Psikiyatrik Sosyal Hizmet dersinde psikiyatrik sosyal hizmetin kavramsal açılımı, tarihçesi, yasal çerçeve, hastalar ve karşılaştıkları sorunlar, hastalıkların psiko-sosyal boyutu, hastane ortamında ve toplumda psikiyatrik sosyal hizmet, hastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevleri, hasta hakları ve etik, ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrik sosyal hizmette proje geliştirme gibi konular ele alınmaktadır.Conceptual opening of psychiatric social work in Psychiatric Social Work course, its history, legal framework, patients and their problems, psychosocial dimension of diseases, psychiatric social work in the hospital and in the community, social work intervention for patients and their families, roles and functions of a social worker, patient issues such as rights and ethics, teamwork and social worker, project development in psychiatric social work are covered.
SHB417MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET
DRUG ADDICTION AND SOCIAL WORK
S202.03.02Bu ders bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar; bağımlılık türleri ve bağımlılıkta görülen yoksunluk belirtileri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; madde bağımlısı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; alkol ve madde kullanım bozukluklarında multıdisipliner yaklaşım ve sosyal hizmet müdahale aşamaları; bağımlılık sorunu yaşayan birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet müdahalesi; madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı ve sosyal hizmet uzmanın önleyici çalışmalardaki yeri ve görevi; vaka örnekleri üzerinde grup çalışmasının yapılması ve sunumu; AMATEM’lerde sosyal hizmet uygulamaları ve taburculuk sonrası yürütülen çalışmalar konularını içerir.The course includes subjects as the definitions of addictions; types of addiction and withdrawal symptoms which is seen in addiction; family and peer groups that lead the individual to the process of substance abuse and risk factors in social context; drug addicted children; communication skills in adolescents and adults; multidiciplinary approach in alcohol and substance use disorders and the stages of social work intervention; social work intervention for individuals and families who experience addiction problems; the scope of preventive activities in substance abuse, and the role and function of social workers for the preventive activities; case studies and presentation of group work; the social work practice in the context of AMATEM and social work practices undertaken after discharge.
SHB425YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
LOCAL GOVERNMENTS AND SOCIAL WORK
S202.03.02Bu ders, Türkiye’de yerel yönetimlerin gelişimi; il özel idareleri-köy yönetimi-belediye yönetimi; yerel yönetimler; mahalli idarelere yönelik düzenlemeler; sosyal belediyecilik; yerel kalkınma; yerel sosyal politika ve hizmet; belediyelerde sosyal politika ve hizmete dönük stratejik planlama ve afet yönetimi; belediyelerde aktif sosyal hizmet; belediyeler ve özürlü politikaları; belediyeler ve sokak çocukları politikaları; belediyeler ve yoksulluk politikaları; belediyeler ve kadın ve aile politikası; yerel sosyal politika ve hizmetleri AB içindeki önemini içerir.The course includes development of local administrators in Turkey, special provincial administration, village administration and municipal administration, local governments; regulations related to local administrations; social municipality, local development, local social policy and service; social policy and strategic planning toward services in municipalities and disaster management, active social works in municipalities, municipalities and disability policies, municipalities and of street children policies, municipalities and poverty policies,municipalities and woman and family policy, importance of local social policy and services in EU.
SHB427AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
THE LAW OF FAMILY AND CHILD
S202.03.02Bu ders; çocuk ve aile hukuku, çocuk ve aile hukukundaki temel mevzuatlar, dünyada ve ülkemizde çocuk ve aile hukuku ve uygulamalar, çocuk ve kadın hakları, çocuk ve kadın haklarının korunması, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet ve evlat edinme koşulları, miras, mal rejimleri ve aile içi sorunlarda danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler içerir.This course; child and family law, basic legislation in child and family law, child and family law and practices in the world and in our country, children's and women's rights, protection of children's and women's rights, engagement, marriage, divorce, custody and adoption conditions, inheritance, property regimes and Includes information on counseling in family problems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHB404ALAN UYGULAMASI
SOCIAL WORK PRACTICE
Z22816.027.030Sosyal Hizmet Bölümü’nce seçilmiş ve gerekli izinleri alınmış olan farklı sosyal hizmet kuruluşlarında(kamu kurumlarına bağlı olan Huzurevleri,Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Evleri, Gençlik Merkezleri,SosyalHizmet Merkezleri,Çocuk Evleri,Sosyal Yardımlaşma ve Daynışma Vakıflarıevleri, Denetimli Serbestlikler, Cezaevleri,Adliye,Hastane) Yerel Yönetimler ve soyal hizmetin sorun alanı içinde yer alan Sivil Toplum Kuruluşlarında bir eğitsel/akademik danışman ve kuruluşta bir meslek elemanı (SHU) süpervizörlüğünde yürütülür. Uygulama, haftada 4 gün olmak üzere, iş günü ve çalışma saatleri içindedir. Haftada birgün iki saat olan teorik bölümde eğitsel/akademik danışman eşliğinde yazılan raporlar ve hafta içi yapılan etkinliklerle uygulamanın değerlendirilmesi yapılır. Uygulama süresince haftalık etkinlik raporları,kurum tanıtım raporu, sorun alanı raporu ve uygulamayı değerlendirme raporu ile birlikte birey, grup, toplum düzeyindeki sosyal hizmet müdahalelerine ilişkin diğer mesleki raporlar ve sosyal inceleme raporları yazılması da beklenir.Getting to know the field and the institution for the practicum, preparation and determination of problems and needs, planning,application of the practicum, monitoring and evaluation
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
SHB412GÖÇ VE SOSYAL HİZMET
GÖÇ VE SOSYAL HİZMET
S202.03.02Bu ders göç olgusu, göç kavramının tanımlanması, göç olgusunun dinamikleri, çeşitleri, kuramları, göç ve kentleşme, göç ve işgücü piyasası, göç ve aile yapısı, göç ve gençlik, göç ve din, göç ve eğitim, göç ve yoksulluk konu başlıklarını içerir.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.