English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-SOCIAL SERVICES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-SOCIAL SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SHZ101SOSYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Z303.04.03Bu ders kapsamında sosyolojinin bir disiplin olarak hangi konuları kapsadığı, sosyolojik düşüncenin gelişimi, sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları ele alınacaktır. Sosyolojide farklı yaklaşımların sebepleri, sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi, sosyoloji biliminin gelişim tarihi, dönem boyunca işlenecek ana konulardır.In this course, students will study the basic subjects sociology includes as a scientific discipline, the historical evolution and the restrictions of sociological thinking. The reasons of the emergence of different conceptions, the basic sociological conceptions and theoretical processes, the evolution of sociology as a scientific discipline are the main subjects that will be discussed during this course.
SHZ103PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
Z303.04.03Bu ders kapsamında psikolojinin bir bilimsel disiplin olarak hangi alanları kapsadığı ele alınacak ve tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Bu gelişim içerisinde yer alan ve günümüze kadar etkisini sürdürmüş temel ekoller işlenecektir.In this course, students will study the basic areas including scientific discipline and the historical evolution of psychology will be focused on. Basic psychological schools such as behaviorism and psychoanalysis that are the pioneers of the evolution of psychological scientific thinking will also be studied during this course.
SHZ105HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
THE BASIC CONCEPTS OF LAW
Z303.03.03Bu derste, Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, hakkın korunması, dava hakkı konuları tartışılır.In this course, the social order and law, other regulations and legal rules governing the social life , the definition of law, sources of law , genesis and practices of law , sections of law , public law and private law , protection of rights , litigation rights issues are discussed.
SHZ107SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET
CIVIL SOCIETY AND SOCIAL SERVICES
Z202.03.02Sivil toplum örgütlerinin toplumsal gelişme, değişme açısından rol ve önemi, demokrasi ve katılım, gönüllülük kavramı ve sosyal hizmetler açısından önemi, sosyal hizmet uzmanının sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve gelişmesindeki rol ve becerileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Social development of civil society organizations , the role and importance in terms of change . Democracy and participation. The importance of the concept of volunteerism and social services. Institutions of civil society organizations of the social workers involved in the operation and development and skills.
SHZ109SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIAL SERVICES
Z303.06.03Dersin içeriğini sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, temel sosyal hizmet kuramları ve uygulama modelleri, sosyal hizmetin felesefesi, etik, insan hakları ve sosyal hizmet ilişkisi oluşturmaktadır.This course aims to introduce students to definition and basic elements of social work. Historical development of social work profession, social work philosophy and ethical principles and human rights.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SHZ102SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOCIAL ANTHROPOLOGY
Z303.03.03Antropolojinin Sosyal Hizmet alanı ile ilişkisi, temel kavramları, yöntemleri ve teknikleri aktarılacak; evrim, kültürel değişme, insan çeşitliliği (ırk ve toplumsal cinsiyet kavramları), dil-kültür ilişkisi, kültür-kişilik ilişkisi, iktisadi ve siyasi antropoloji ile inanç sistemleri üzerinde durulacaktır.Relevance of anthropology to Social Work, basic concepts, methods and techniques will be discussed; and the folowing themes will be covered: evolution, cultural change, human diversity (race and gender), language and culture, culture and personality, political anthropology, ecenomic anthropology, and belief systems.
SHZ104EKONOMİ
ECONOMY
Z303.03.03Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.Economics of scarce resources, in line with people's wishes and needs of any productive use, examine their decisions and behaviors of individuals. In this course, each unit of the economy (households, firms and governments) is an introduction to the basic principles of microeconomics that analyzes branch decisions and behavior. The basic concepts of economics, market economy, supply, demand and price formation, elasticity, consumer and firm equilibrium, perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly covers basic topics such as market and pricing factors.
SHZ106İLETİŞİM BECERİLERİ
COMMUNICATION SKILLS
Z202.03.02İletişimin kavramsal yönü (tanımı, amacı, özellikleri), iletişimin öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, etkileşim, iletişim teknikleri, sözlü sözsüz iletişim, iletişimde vücut dili, kişilerarası sorun çözme ve çatışma çözme becerileri.Contact the conceptual aspects (definition, purpose, characteristics), elements of communication, factors affecting communication, interaction, communication skills, verbal and nonverbal communication, body language, communication, interpersonal, problem solving and conflict resolution skills.
SHZ108SOSYAL SORUNLAR
SOCIAL PROBLEMS
Z303.04.03Sosyal sorunların genel ve sosyal odaklı ele alınarak tartışılacağı bu ders açısından öncelikle sorun bakış açısının tartışılması ve sosyal sorunların açıklanmasında kullanılan kavramsal çerçeve, çeşitli sosyo-demografik göstergeler üzerinden Dünya ve Türkiye’nin genel bir görünümünün tartışılması ve çeşitli sosyal sorunların ve çözüm yollarının tartışılmasıWill be weighed by considering the general and social-oriented social issues Discuss the terms first problem point of view this course and the conceptual framework used to explain the social problems, to discuss the overall view of the world and in Turkey through various socio-demographic indicators and to discuss the various social problems and solutions
SHZ110ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET
SOCIAL SERVICES FOR DISABLED PEOPLE
Z202.03.02Bu dersin içeriğini, engellilik tanımı, engelliliğin birey üzerine etkisi, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve engelli bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamaları oluşturmaktadır.This course includes definition of disabeld, impact of disablitiy on the individual, problems of disabeld people and social work practies on these group.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SHZ203TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISI
TURKEY’S SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC STRUCTURE
Z303.04.03Bu ders kapsamında Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı ekonomik ve sosyal yapı; İstiklal Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu; laikliğin ilanı ve kıyafet gibi devrimlerin günlük hayata yansımaları; göç ve nüfus mübadelesi; Halk Evleri ve Köy Enstitülerinin kuruluşu; dönüşüm sürecinde devlet-toplum ilişkileri; II. Dünya Savaşı yıllarında toplumsal ve ekonomik sorunlar; ve çok partili rejime geçiş ele alınacaktır.Economic and social structure of the Ottoman Empire, Turkey has taken over this course ; The establishment of the War of Independence and the Republic of Turkey ; The proclamation of the daily life and clothing as a reflection of the secular revolution ; Hoc and exchange of population ; The establishment of the People's House and Village Institute ; state -society relations in the conversion process ; II. Social and economic problems in World War II ; and it will be handled the transition to multi-party regime
SHZ205YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET
POVERTY AND SOCIAL SERVICES
Z202.03.02Bu derste, Türkiye'de sosyal bi sorun olarak yoksulluk ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; yoksulluğun doğurguları (sonuçları) ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi gibi konular yer almaktadır.This course includes examination of issues such as poverty as a problem in Turkey, underlying causes and consequences of poverty, and roles and functions of social work for struggling against it.
SHZ207SOSYAL HİZMET İÇİN MEVZUAT
LEGISLATION FOR SOCIAL SERVICES
Z303.03.03Bu dersin içeriğini ulusal ve uluslararası mevzuatın hukuki kaynakları oluşturmaktadır. Üzerinden geçilecek mevzuat genel itibariyle ulusal ve uluslararası düzeyde aile ve çocuk hukuku, engelliler hukuku ve Türkiye' de sosyal yardım hukukudur.In this course, national and international regulations are examined. These regulations include family law and child act, handicapped law in national and international level, and social welfare law in Turkey.
SHZ209İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET
HUMAN RIGHTS AND SOCIAL SERVICES
Z202.03.02Bu dersin içeriğini, İnsan Hakları tarihi, gelişimi ve günümüzdeki yeri, tanım, kavram ve teorileri, özel ihtiyaç grupları, sosyal hizmet uygulamalarında insan haklarının önemi ve mesleki çerçeve olarak insan hakları oluşturur.The content of this course include, history of human rights, its function in the society, the definition, theory groups with special needs, the importance of human rights in social work practice.
SHZ217İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE
HUMAN BEHAVIOR AND THE SOCIAL ENVIRONMENT
Z303.05.03Sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini belli başlı sosyal bilim kuramları aracılığı ile incelemek, insan davranışının dinamiklerini keşfetmek ve özellikle bebek, çocuk ve ergenlerle ilgili biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimle ilgili bilgileri edinmekTo examine the human behavior and its development within social systems through the major social science theories, to explore the dynamics of human behavior and to create social service skills.
SHZ219AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET
SOCIAL SERVICE FOR FAMILY AND CHILDREN
Z202.04.02Aile ve çocuklara yönelik iletişim becerileri, aile içi ilişkiler, aile içi şiddet ve sosyal hizmet müdahalesinin tanımlanması, insan hakları, aile ve çocuklarla ilgili kanunlarCommunication skills for family and children, family relations, definition of domestic violence and social service intervention, laws on human rights, family and children
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHZ214SOSYAL HİZMET ETİĞİ
SOCIAL SERVICES ETHICS
Z202.03.02Bu dersin içeriğini, etik ilkeler ve problemler, sosyal hizmet uygulamasında etik ilkelerin korunması, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasındaki ilişkinin etik kuralları oluşturmaktadır.This course includes ethical principles and problems, use and save ethical principles in social work interventions, ethical rules of between social worker and clients.
SHZ218GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET
GERONTOLOGICAL SOCIAL SERVICES
Z202.03.02Bu dersin içeriğini, yaşlılık döneminin ayırt edici özellikleri, yaşlıların psiko-sosyal ve ekonomik sorunları, yaşlı sosyal hizmeti ve yaşlılara yönelik Avrupa'daki ve Türkiye'deki sosyal hizmet uygulaması oluşturmaktadır.This course includes chacteristics of old age, psycho-social and economic problems and needs of the elderly, models of elderly's social work and steps of social work intervention for this group in Europe and Turkey.
SHZ220GÖNÜLLÜLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK
VOLUNTEERING AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Z202.03.02Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının ele alındığı derste gönüllülük uygulamalarına yoğunlaşılmaktadır. Ders süresince öğrenciler STK'lar ile birlikte çalışmalar yürüterek, teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme şansını elde ederler. Aktif olarak rol aldıkları projeler ile profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirme fırsatları olur.Main concepts of social responsility sustainability are held in this course while concentrating on volunteerism. During the course by working together with NGO's students gets the opportunity to practice their theoretical knowledge about public relations. By active participation in the projects students will gain the necessity skills they will need in their professional life.
SHZ222AİLE İÇİ ŞİDDET VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ
DOMESTIC VIOLENCE AND SOCIAL SERVICES INTERVENTION
Z303.05.03Aile içi şiddet ile ilgili kavramlar, şiddet türleri ve bireyler üzerindeki etkileriConcepts related to domestic violence , types of violence and its effects on individuals
SHZ224TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET
GENDER AND SOCIAL SERVICES
Z202.05.02Toplumsal cinsiyet kavramı, yaklaşımlara göre toplumsal cinsiyet, feminizm, çalışan kadının, annelerin yaşadığı toplumsal cinsiyet olaylarıThe concept of gender, gender according to approaches, feminism, gender roles of working women and mothers
SHZ226OKUL SOSYAL HİZMETİ
SCHOOL SOCIAL SERVICES
Z202.05.02“Okul Sosyal Hizmeti” dersi kapsamında eğitim ve eğitim sisteminin örgütsel yapısı, mevzuatı, okullarda karşılaşılan ve sosyal hizmet müdahalesini gerektiren sorunlar, okul sosyal hizmetinin kavramsal çerçevesi, sosyal hizmet uzmanlarının okullardaki işlevleri öğrenci, öğretmen ve aile odaklı sosyal hizmet müdahalesi vb. konulara genelci sosyal hizmet yaklaşımıyla yer verilmesi, örnek vaka sunumları planlanmaktadır.Within the scope of School Social Work course, organizational structure and legislation of education and education system, problems encountered in schools and social work intervention, the conceptual framework of school social service, functions of social workers in schools, social work intervention of students, teachers and family. issues and general case studies are planned.
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.