English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-COOKING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-COOKING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASC111GASTRONOMİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO GASTRONOMY
Z303.06.03Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili temel kavramlar; Gastronominin bilimsel ve sanatsal boyutları; mutfak sanatının tarihsel gelişimi, ağırlama endüstrisinin bir boyutu olarak gastronomi; gastronomi turizmi; genel mutfak bilgisi; mutfak sanatları ile ilgili temel beceri ve teknikler; mutfak terminolojisi, mutfak araç ve gereçlerinin tanımlanması, mutfak organizasyonuBasic concepts and definitions about gastronomy, food and beverage businesses, general cuisine information, main kitchen tools, food and beverage preparation processes, microbiology of food, hygenie and sanitation, etiquette, tourism and gatronomy.
ASC113MUTFAK KÜLTÜRÜ
CULTURE AND CUISINE
Z303.06.03Yemek ve kültür: kavramlar, kapsam ve özellikler; yemek kültürünü oluşturan ve biçimlendiren faktörler; tarih boyunca yemek kavramının gelişimi; Türk mutfak kültürü; yiyecek alışkanlıkları ve gelenekleri; değişik kültürlerde yiyecek seçimleri, dönüştürülmesi, yiyeceklerin sunuşu ve tüketimi; dünya mutfaklarındaki yeni gelişmeler; yeni beslenme anlayışları; değişen malzeme ve ekipman kullanımının mutfak kültürü üzerine etkileri.Concepts of culture and cuısıne; culture and perceptions of taste; historical, sociological, economical and technological factors on cuisine; Historical evolution process of food production & consumption including economical, social, political and cultural perspectives; discovery of food and the changes they have gone under till today, different phases of classical cuisine from Marie-Antoine Careme to George-Auguste; evolution of food production systems starting from industrial revolution; world cuisine, Turkish cuisine, Anatolian cuisine; Nouvelle cuisine and fusion cuisine which came out in recent past; present day eating-drinking habits and the situation in the future
ASC115BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ
BASIC PRINCIPLES OF NUTRITION
Z303.06.03Beslenme ile ilgili temel kavramlar; besin unsurları (proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineral maddeler, vitaminler), besin grupları, dengeli beslenme, aşırı ve yetersiz beslenme, enerji dengesi, yaş ve cinsiyete göre günlük besin gereksinimleri, beslenme ve kalp sağlığı, obezite, diyet, sağlıklı beslenme, beslenme ve atletik performans, beslenme kılavuzuIntroduction to the nutrition, proteins, calorie, carbonhydrates, lipids, nutrition and hearth health, obesity, minerals, vitamins, basic rules for a healthy rules, nutrition and athletic performance, dietary rules and myPyramid
ASC117GÖRGÜ KURALLARI
ETIQUETTE
Z202.02.02Görgü kurallarının tanımı; tanışma ve tanıştırılma; sosyal davranışlar; giyimde, selamlaşmada, karşılama ve uğurlamada görgü kuralları; ziyaret ve görüşmelerde görgü kuralları; sanatsal etkinliklerde görgü kuralları; davetlerde (resepsiyonlar, kokteyller, yemekler, büfeler, özel amaçlı davetler) protokol ve görgü kurallarıThe description of etiquette, introducing oneself, social behaviours, right clothing, the etiquette at the artistic events, invitations and the protocols
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASC112MUTFAK UYGULAMA-I
KITCHEN PRACTICE-I
Z244.08.06Temel mutfak eğitimi, mutfak organizasyonu, mutfak ekipmanları ve güvenli kullanımı; satın alma ve muhafaza; pişirme öncesi ön işlemler; bıçak kullanımı; kesme ve doğrama teknikleri; genel pişirme teknikleri (haşlama, kaynatma, yağda kızartma, ızgara, kavurma, fırında pişirme, sote, buğulama, tütsüleme vs,), temel servis ve sunum tekniği, tabak hazırlama, süsleme ve dekore etmePrinciples of cuisine, kitchen organization, processes in the kitchen, kitchen equipments and how to use them safely; purchasing and protection; pretreatment before cooking; basic cooking techniques; serving and presentation
ASC114TEMEL GIDA BİLGİSİ
BASIC FOOD SCIENCE
Z303.06.03Gıda bilimin temel ilkeleri, yiyecek ve içeceklerin sınıflandırılması, temel gıda maddelerinin (et, süt, yumurta, tavuk, balık, meyve, sebze, tahıl, baklagil vb) tanıtılması, üretim ve yetiştirilme yöntemleri, özellikleri, fiziksel ve kimyasal kompozisyonları ve ürünlere dönüştürülmesindeki süreçler; işlenmiş gıda maddeleri; gıda ve kalite; besin değerini etkileyen işlemler; gıda maddelerinin analiz yöntemleriBasic principles of food science, categorizing food and beverages, general properties of foods, chemical composition of foods, pyhsical properties of foods, microbiological properties of foods, processes of finished foodstuff, auxiliary products that are used while preparing food, additives
ASC116İÇECEK BİLİMİ
BEVERAGE SCIENCE
Z202.02.02İçecek ve İçecek Kavramları, İçeceklerin Sınıflandırılması: Sıcak İçecekler - Soğuk İçecekler,Alkol Tanımı, Üretimi,Damıtma Tekniği, Mayalandırma Tekniği, Servisi ve Tarihçesi. Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçeceklerConcepts of beverages, information about tea, coffee, soft drinks, wines and beers. Also, inspecting the beverages about economical, social, political, and cultural perspectives, ecolution of beverages till today. Apart from that, the production and service procedures of beverages will be studied.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL103BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z202.02.02İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaComputer Operating principle, Basic equipment of a computer, Software and Office application programs.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASC211MUTFAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY IN THE KITCHEN
Z202.04.02İş sağlığı ve güvenliğin tanımı ve önemi; güvenli bir ortamın kuralları; elektrik, doğal gaz, buhar ve kömür gibi farklı enerji kullanımında dikkat edilecek öncelikler; kesici ve parçalayıcı aletlerin kullanımında dikkat edilecek hususlar; kaza halinde yapmaları gerekenler; ilkyardım malzemeleri; İlkyardım uygulamaları.General information about worker health and safety; affecting workers' health, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic factors; measures to be taken against the dangers emergency management and legislation
ASC213SOĞUK MUTFAK
COLD CUT
Z223.05.04Soğuk olarak servis edilen yiyeceklerin (ordövrler, kanapeler, salatalar, soğuk soslar, zeytinyağlılar, şarküteri ürünleri, peynir tabağı, mezeler vb) hazırlanması, süslenmesi ve sunumuPreparation, dressing and presentation of food which are served as cold (hors d’oervre, canapes, salads, cold sauces, olive oil dishes, delicatessen products, cheese plate, appetizers etc.) .
ASC215UNLU MAMÜLLER VE TATLILAR
PASTRY AND DESSERTS
Z122.04.03Tahıl çeşitleri; un üretimi; unlu mamüller hakkında genel bilgiler; unlu mamül üretiminde kullanılan temel araç ve gereçler, unlu mamül üretiminin temel aşamaları; muhtelif unlu mamüllerin üretimi; unlu mamüllerin muhafazası; sıcak ve soğuk tatlılar; tatlı türleri ve hazırlanmaları, tatlı süsleme ve dekarosyanu, tatlıların sunumuCereal types, flour production, basic knowledge on bakery products, basic tools used in bakery, essentials of bakery, miscellaneous bakery production, conservation of bakery products, hot/cold desserts, types and presentation of desserts, decoration and presentation of desserts.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISL192İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT
Z303.05.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBasic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ASC217BAHARAT VE SOSLAR
SPICES AND SOUCES
S303.05.03Baharat tanımı ve sınıflandırılması; Türkiye’de yaygın olarak tüketilen baharat çeşitleri ve özellikleri; dünyanın diğer bölgelerinde baharat kültürü; baharatın saklanması; yiyecek ve içeçek çeşidine göre baharat seçimi; baharat kullanımında dikkat edilecek hususlar; baharatın saklanması; çeşitli sıcak ve soğuk sosların hazırlanması, kullanılması ve sunumuDefinition and classification of spice; types and characteristics of spices consumpted commonly in Turkey, spice culture of different places of the world; keeping of spice; choosing of spice aligned with types of food and drink; matters to pay attention in usage of spices; keeping of spice; preparation, usage and presentation of different hot and cold sauces.
ASC219MENÜ PLANLAMA
MENU PLANNING
S324.05.05Menü kavramı ve tanımı, menünün tarihsel gelişimi, menü türleri, beslenme ilkeleri ile uyumlu menü planlaması , kişiye özel menü planlama, menü planlama süreci, menü planlamada dikkat edilecek hususlar; menü düzenleme ilkeleri, standart reçeteler, menü kartları; menü maliyet analizi, milletlerin farklı sofra düzenlerine dikkat edilerek hazırlık yapılması, çeşitli ziyafetlerin detaylandırılmaları.Menu and its definition, historical development of menus, categories of menus, nutrition principles, and how to prepare proper menus, preparing custom menus, menu planning processes, what to consider while preparing menus, principals of menu planning, standard diet prescriptions, menu boards, cost analysis for menus, how to make reparations considering the differences among the national presentation traditions, detailing miscellaneous meals
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASC212MUTFAK UYGULAMALARI-II
KITCHEN PRACTICE-II
Z244.08.06Kahvaltı, soslar, çorbalar, dolgulu ve dolgusuz makarnalar, deniz ürünleri, et yemekleri, sebze garnitürleri, ara sıcaklar ve baklagil yemeklerinin hazırlanması ve servis edilmesi.Preparation of served cold dishes, preparation and presentation of sauces, preparation and presentation of salads, preparation and presentation of soups , preparation and presentation of warm starters, preparation and presentation of alcoholic and non-alcoholic beverages.
ASC214SERVİS VE SUNUM TEKNİKLERİ
SERVICE AND PRESENTATION TECHNIQUES
Z223.06.04Yemek servis sistemleri; masa yerleşim ve hazırlama teknikleri; masa düzeni ve takımları, peçete sunumları; sıcak ve soğuk yemeklerin servisi, dekoratif yemek sunumları; içki servisi, içecek servisi, kahve servisi; davranış kuralları; kişisel hijyen ve görünüş, üniformaThe importance and types of service and presentation in gastronomy, service equipment and table layout, the service and presentation of different food groups, service presentation techniques based on different menus, food decoration arts, personal hygiene, cleaning and conserving service supplies.
ASC216BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Bölüm öğrencileri aşçılık ilgi alanında bir konuda edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bölüm öğretim üyelerinden birisinin danışmanlığında bir çalışma yürütür, sonuçlandırır ve dönem sonunda rapor olarak sunarStudents can prepare an original dissertation in the subject of gastronomy and culinary arts with the guidance of a lecturer by using the knowledge they have learned, they can conclude it and present it as a work at the end of the semester
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ASC218PASTACILIK VE ÇİKOLATA
CAKES AND CHOCOLATE
S223.05.04Pasta çeşitleri, pasta hamurları, kekleri ve dolguların hazırlanması; pastacılıkta kullanılan krema, şurup ve benzer sosların hazırlanması; pastacılık stil ve teknikleri; pasta süsleme ve dekorasyonu; çikolata, çikolata tatlıları, çikolata dekorlarıPreparation of cake types, batters, cakes and fillings, cream, syrup and similar sauces used in pastry, styles and techniques of pastry; cake dressing and decoration; chocolate and chocolate desserts , chocolate decors
ASC220BARMENLİK VE MİKSOLOJİ
BARTENDING AND MIXOLOGY
S223.05.04Barmen ve barmaid tanımı, bar çeşitleri, bar organizasyonu, bar ekipmanları ve kullanımı; bar için gerekli bardaklar, süslemeler ve garnitürler; içki grupları, yaygın tüketilen alkollü içki çeşitleri, içki sunum ve servis teknikleri; alkollü ve alkolsüz kokteyl hazırlama teknikleri; çeşitli kokteyl tarifleri, bar hijyeniDefinition of barman and barmaid, types of bars, bar organization, bar equipment and their use, types of glasses, ornaments and garniture used in bars, alcohol types, and the most consumed types of alcohol, techniques of drink presentation and service, techniques of preparing alcohol or alcohol-free cocktails, recipes for various cocktails, bar hygiene
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.