English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-BANKING AND INSURANCE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-BANKING AND INSURANCE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
BNS111BANKACILIĞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO BANKING
Z303.06.03Bankacılık ve Sigortacılığın Finansal Piyasalarındaki İşlevlerinin Anlaşılması. Bankacılık Çeşitleri ve T.C. Merkez Bankası’nın Yetkileri ve Piyasa Üzerindeki etkilerinin Belirtilmesi. Ayrıca Sigortacılık Çeşitleri ve Ekonomik ve Sosyal Hayata Katkılarının AnlaşılmasıdırFunctions of Insurance Understanding the Banking and Financial Markets. Types of Banking and T.C. The determination of the Central Bank's powers and the effects on the market. Types of Insurance and the Economic and Social Life of understanding.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADM102DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
END-OF-TERM FINAL ACCOUNTING OPERATIOS
Z303.04.03Muhasebede mali tabloların hazırlanması amacıyla dönem sonu işlemlerinin yapılması, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri ışığında dönem sonu işlemlerinin yapılarak muhasebe ile ilgili taraflara mali tablolar yoluyla doğru tarafsız ve güvenilir bilgilerin sunulması, ay sonu mizanların, genel geçici mizanın ve kesin mizanın hazırlanması, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, muhasebe kayıtlama sürecinin ardında yatan ilkelerin ve kavramların farkına varılması, yanlış kayıtların fark edilmesi ve düzeltilmesidir. Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tabloların hazırlanmasıdır.Product management is an organizational lifecycle function within a company dealing with the planning or forecasting or marketing of a product or products at all stages of the product lifecycle
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.03İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. İşletme ve çevresi. İşletmelerin temel fonksiyonları olan yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu,finansman fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu.Basic concepts of business science. The relationship between business science and other sciences. Purposes of businesses and responsibilities. Classification of Business. Studies on the establishment of enterprises. Business and the environment. The management function of the basic functions of enterprises, production function, marketing function, personnel function, the function of financing, research and development function and the public relations function.
AST102İSTATİSTİK-I
STATISTICS-I
Z202.02.02Olasılık kavramı, Şans değişkenleri, Binom, Poisson, Normal, Gamma ve Frekans dağılımları, Örnekleme teorisi, İstatistiksel tahminleme, Güven aralıkları, Hipotez Testleri, En küçük kareler ve eğri uydurma, Regresyon, Korelasyon.The concept of probability, chance variables, Binomial, Poisson, Normal, Gamma and frequency distributions, sampling theory, statistical estimation, confidence intervals, hypothesis testing, least squares and curve fitting, Regression, Correlation
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ATH102TİCARET HUKUKU
COMMERCIAL LAW
Z202.03.02Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari senetlerCompany law, securities law, Commercial Bills
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
BNS121SİGORTACILIĞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO INSURANCE
Z202.04.02Sigortacılıkla ilgili temel kavramlar, temel ilkeler, sigortacılığın faydaları, sigorta çeşitleri, sigortacılıkta risk ve Türkiye'de sigortacılıkBasic concepts of insurance, basic principles, the benefits of insurance, types of insurance, insurance risk and insurance in Turkey
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADT203DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
FOREIGN TRADE TRANSACTIONS
Z202.03.02İhracat politikası araçları; ithalat politikası araçları; Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İşlemleri, Bir Dış Ticaret Sözleşmesinin Analizi, İhracat ve İthalat kavramları ve ihracat çeşitleri; Dış ticarette kullanılan belgeler; Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, ve Diğer Sevk Belgeleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri, Akreditifin Genel Özellikleri ,Kullanımının sağladığı Faydalar, Akreditif Türleri Dönülebilir Dönülemez ve Teyitli,Teyitsiz, Kullanımlarına Göre Kıymetli Evrak Olarak Akreditifin İncelenmesi, Poliçe Kabullü Ödemeler, Finansman Aracı Olarak Akreditifler, Açılıştan Kapanışa Örnek Bir Dış Ticaret İşleminin İncelenmesiExport policy tools; import policy tools; Customs legislation and customs Operations, a foreign trade Contract analysis, export and import concepts and export varieties; Documents used in foreign trade; Commercial documents, official documents, move documents, insurance documents, financial documents, and other Shipping Documents Used in foreign trade in foreign trade, Delivery, payment methods, Akreditifin Used Shapes global properties, the use of the Types Of benefits, letters of credit, according to the Teyitsiz, uses of and Recourse Recourse As Precious Documents Of AkreditifinAccept Payments, Letters Of Credit As A Means Of Funding, Policy, Power-On To The Examination Of A Sample In The Settlement Of Foreign Trade Operation
AFG201FİNANSA GİRİŞ
INTRODUCTION TO FINANCE
Z303.03.03Finansın tanımı, faiz hesaplarıi anüiteler, net bugünkü değer, finansal oranlar.Definition of finance, net present value, interest rates, the financial accounts.
AST201İSTATİSTİK-II
STATISTICS-II
Z202.02.02Örneklem uzayı,koşullu olasılık,Binom dağılımı,binom dağılımına normal yaklaşım,örnekleme süreci aşamaları,İstatistiksel tahminleme,aralık tahmini,ana kütle parametresi ile ilgili hipotez testleri,varyans analizi,çoklu regresyon ve korelasyon,zaman serileri analizi.Hypothesis Tests for Two Populations: Differences between Means Differences between Proportions Differences between Variances. Goodness of Fit and ANOVA: Tests for Multinomial Populations Tests of Independence Analysis of Variance. Regression Analysis: Simple Linear Regression Analysis Multiple Regression Analysis Tests of Significance
ATM102TİCARİ MATEMATİK
COMMERCIAL MATHEMATICS
Z202.02.02Bu dersin içeriği; yüzde hesapları, oran orantı kavramı, faiz, paranın zaman değeri, anüiteler, optimizasyon:gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, optimizasyon problemlerinin matematiksel modelinin kurulması ve grafik yöntemi ile çözülmesidir.The content of the lesson involves percentage calculations, cost and profit through sales accounts, proportional division, the company accounts, mixture, average price and the Framework method, Composition and Composition accounts, alloying, ingot mix, setting, upgrade, operation simple and compound interest, discount, discount interior and exterior, Equivalent notes, and the chain rule of joint and the average maturity.
BNS211KREDİLENDİRME VE BANKA İŞLEMLERİ
CREDITING AND BANKING OPERATIONS
Z303.04.03Banka, kredi işlemleri, kullanılan araçlar, yasal mevzuat aktarılır.The legal regulation of the Bank, credit operations, used tools are transferred .
BNS231BANKA MUHASEBESİ
BANK ACCOUNTING
Z202.03.02Muhasebenin Temel kavramları mali tablolar Dönen değerler krediler mevduat ve diğer yabancı kaynaklar öz kaynaklar gelir ve gider hesapları nazım hesaplar ihracat ve ithalat işlemleriThe basic concepts of financial statements, loans to deposit ledger and other foreign sources returning values equity income and expense accounts, calculates the export and import operations,
BNS251BANKACILIK HUKUKU
BANKING LAW
Z202.03.02Banka tanım ve kavramı, banka türleri, bankaların kuruluşu, faaliyeti, TMSF, BDDK, düzenleme ve denetim, birleşme ve devirler.Definition of banks, types of banking, establishment of banks, banking activities, TMSF, BDDK, banking supervision and regulation, merger and acquisitions
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BNS221REASÜRANS VE ACENTA YÖNETİMİ
REUSSURANCE AND AGENCY MANAGEMENT
S202.03.02Derste sigorta, temel sigorta kavramları, sigorta branşları ve bu branşlar içindeki sigorta türleri konuları işlenecektir. Ayrıca sigortacılığın temel işlemlerinden reasürans işlemleri, acente-sigorta şirketi sorumlulukları, prim üretimi-tahsilat işlemleri konuları, acente-müşteri ilişkileri ve yönetimi de öğrencilere aktarılacaktır.The basic insurance concepts, methodology and in the course of insurance, the insurance will be covered in the insurance types in the topics "are often interested in these majors. Also, agent-based operations, reinsurance operations sigortacılığın the responsibilities of the insurance company, the premium-collection operations, agency-customer relationship management issues and also will be credited to the students
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BNS232SİGORTA MUHASEBESİ
INSURANCE ACCOUNTING
Z202.04.02Sigorta sektörü tek düzen hesap planı, muhasebe türleri, üretim muhasebesi, karşılıklar muhasebesi, hasar muhasebesi, sovtaj muhasebesi.The insurance sector, the single edit accounts, the accounting types, production accounting, accounting, damage sovtaj accounting provisions
BNS234MALİ TABLOLAR ANALİZİ
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
Z202.03.02Mali tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu, Mali Tablo Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı Analiz Tekniği, Yüzde Yöntemi, Trend Yöntemi, Oran AnaliziFinancial statements: balance sheet and income statement, financial statement analysis techniques: a comparative analysis of the Technique, Method, rate Analysis, Trend Percentage Method
BNS244BANKACILIKTA FON VE RİSK YÖNETİMİ
FUND AND RISK MANAGEMENT IN BANKING
Z404.05.04Bankaların finansman kaynakları ve elde edilen kaynakların plasmanında karşılaştıkları riskler ve bu riskin yönetilmesiThe first part gives an introduction into banks and banking. We will discuss why banks exist, what their main activities are, and why they are of particular importance for the financial system and the real economy of a country.The second part introduces the specific risks of banks, and how these risks can be measured and managed. We will in detail discuss interest rate risk, which is a major risk of banks. It will be shown why and how interest rate risk arises, and how banks can measure and manage it. This part also discusses liquidity risk.The third part of the course discusses risk-based bank performance measurement. We will discuss performance measurement in banking based on risk-adjusted performance measures like the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) and the Return on Risk Adjusted Capital (RORAC).
BNS252SİGORTA HUKUKU
INSURANCE LAW
Z202.03.02sigortacılığın temel ilkelerini öğrencilere tanıtmakto get the participant the basic principles about insurance law
BNS272BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI
BANK AND INSURANCE MARKETING
Z202.03.02Derste pazarlama, hizmet pazarlaması, bankacılık ve sigortacılıkta pazarlama, müşteri odaklı pazarlama, hizmet kalitesini etkileyen faktörler, Banka ve sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, hizmetlerinin dağıtımı, tutundurma ( reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonu,internette satış) hedef pazar, bölümlendirme, konumlandırma konuları aktarılacaktır.In this course, students will be informed about marketing, service marketing, marketing in banking and insurance, customer oriented marketing, the factors affect service quality, pricing, distribution, promotion (advertising, public relations, sales promotion, internet sales), target market, segmentation, positioning
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BNS246SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT IN INSURANCE
S202.03.02Sigortacılıkta risk kavramını finansal yönetim açısından incelemek,bunun yanısıra risk yönetim tekniklerini, riskin fiyatlandırılmasını incelemektir.to examine the concept of the risk from the point of financial management, beside this to examine risk management techniques and pricing of the risk
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.