English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HEALTH CARE MANAGEMENT (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HEALTH CARE MANAGEMENT (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY501SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.06.03Bir örgütün yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve düzeyleri ve yönetim süreci), temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, kantitatif, modern ve yeni yaklaşımlar), dış çevre ve örgütler üzerindeki etkisi ve planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetimden oluşan dört temel yönetim fonksiyonuBasic concepts and issues related to an organization's management (organization, management and administration definitions, management skills, roles and levels and management processes), basic organizational theories (classical, neoclassical, quantitative, modern and new approaches), the impact on the external environment and organizations and planning, organizing, directing and control consisting of four basic management functions
SKY511YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.06.03Yönetim-Yönetici Kavramları, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetsel Düzeyler, Roller ve Beceriler, Örgüt Kavramı, Yönetimin Tarihsel Gelişimi (Yönetim Teorileri), Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Örgütlerde Davranış ve Süreçleri kapsamaktadırConcepts of Management-Manager, Basic Properties of Management, Administrative Levels, Role and Skills, Concept of Organization, Historical Development of Management (Management Theories), Management Functions, Contemporary and Contemporary Concepts, Approaches and Applications, Behavior and Processes in Organizations.
SKY512BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlanabilmesi, gerekli araştırma yöntem ve tekniklerini seçilebilmesi, elde edilen bulguları yorumlayarak tartışabilmesi ve bilimsel araştırma ve yayın etiği konusundaki bilgilerini arttırılması, bilimsel yazım ve etik kurallarına uygun biçimde araştırma raporu hazırlanabilmesi.What is scientific information? Differences between Potivism and Qualitative Research. What is the research framework of the scientific workshop? Hypothesis, what does hypothesis mean? The difference between a behavioral school and a traditional approach? What are the steps of the makalen? Writing rules, footnotes, sources and quotations
SKY513SAĞLIK KURULUŞLARINDA MALİYET MUHASEBESİ
COST ACCOUNTING IN HEALTH ORGANIZATIONS
S303.06.03Bu derste işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması konularına değinilecektir.In this course, the costs of businesses, classification of costs, direct determination of the costs of raw materials and supplies, labor costs, determining the overall manufacturing costs of the overall manufacturing cost allocation and flexible preparation of budgets, UAC issues on the basis of the implementation of the cost accounting system will be discussed.
SKY515SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HEALTH ORGANIZATIONS
S303.06.03Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.This will address the emergence of human resource management and HR practices in health care organizations, business analysis, HR planning, HR provision and selection, training and development, and other HR functions in healthcare organizations.
SKY519SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI
HEALTH POLICY AND PLANNING
S303.06.03Bu ders, makro düzeyde sağlık politikalarını hem Türkiye hem de dünyadaki örnekleri ile birlikte ele almaktadır. Sağlık hizmeti, sağlık politikası, sağlık sistemleri ve global sağlık politikalarını kavramlarını tanımlamakta, analiz etmekte ve değerlendirmektedir.This course deals with macroeconomic health policies together with examples from both Turkey and the world. It defines, analyzes and evaluates the concepts of health care, health policy, health systems and global health policies.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SKY502SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN HEALTHCARE SERVICES
Z303.06.03Bir örgütün yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve düzeyleri ve yönetim süreci), temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, kantitatif, modern ve yeni yaklaşımlar), dış çevre ve örgütler üzerindeki etkisi ve planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetimden oluşan dört temel yönetim fonksiyonuBasic concepts and issues related to an organization's management (organization, management and administration definitions, management skills, roles and levels and management processes), basic organizational theories (classical, neoclassical, quantitative, modern and new approaches), the impact on the external environment and organizations and planning, organizing, directing and control consisting of four basic management functions
SKY522SAĞLIK HUKUKU
HEALTH LAW
Z303.06.03Sağlık hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.Health law concepts / health legislation / regulations and recent changes in Turkey / patient rights / rights and responsibilities of health workers / ethics.
SKY596SEMİNER
SEMINAR
Z300.06.03Sağlık Yönetimi alanında bilimsel ve uygulamaya yönelik kaynakların irdelenmesi, yapılan çalışmaların araştırma metodolojilerinin tartışılması ve öğrencinin seçeceği bir konuda araştırma yapıp bulgularını seminer saatinde sunmasını içermektedir.The examination of scientific and practical resources in the field of health management involves discussing the research methodologies of the studies conducted and conducting research on a topic that the student chooses and presenting their findings at the seminar hour.
SKY508SAĞLIK EKONOMİSİ
HEALTH ECONOMICS
S303.06.03Sağlık Ekonomisi, Piyasa, Arz, Talep Kavramları, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Farmakoekonomi, Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Finansman Yöntemleri, Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Harcamaları.Health Economics, Market, Health Care Market, Supply and Demand Concepts, Health Technology Assessment, Pharmacoeconomics, Economic Evaluating Techniques, Health Care Financing and Methods, Performance and Reimbursement Systems, Health Expenditures.
SKY520SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ
MARKETING MANAGEMENT IN HEALTH SERVICES
S303.06.03Pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama.Introduction to marketing, marketing environment, consumer behaviors, marketing information systems, target market determination - market segmentation, product management, service and brand management, price and pricing strategies, public relations and promotion, direct marketing.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.