English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-SHOE DESIGN AND PRODUCTION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-SHOE DESIGN AND PRODUCTION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ATU111AYAKKABI MALZEME BİLGİSİ
SHOE MATERIAL INFORMATION
Z122.04.03Ayakkabı (saya ve taban) ana ve yardımcı malzemeleri.Main (upper and sole) and auxiliary shoe materials.
ATU113AYAKKABI TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ
BASIC SHOE TECHNOLOGY
Z122.04.03Ayakkabı hakkında genel bilgi. Ayakkabı İşkolu hakkında genel bilgi. Ayakkabı üretiminde kullanılan araç- gereçler. Ayakkabı makineleri. Ayakkabı üretim aşamaları.General information about shoe. General information about shoe sector. Tools using for shoe production. Shoe machines. Process of shoe production.
ATU115AYAKKABI VE SARACİYENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
HISTORICAL DEVELOPMENT OF SHOE AND SAADLERY
Z202.03.02İnsanlık tarihinin gelişimiyle beraber ayakkabı ve Saraciyenin bu gelişimden etkilenmeleri ve insan yaşamındaki yeri ve önemini ortaya koymak. Tasarım ve yaratıcılığın bu süreç içerisindeki etkileri ve uygulamaları.Human development impacts on shoe and saddlery and importance in human life. Impacts and applications of design and creativity in this process.
ATU121TASARIM SÜRECİ VE KOLEKSİYON HAZIRLAMA-I
DESIGN PROCESS AND COLLECTION PREPARATION-I
Z223.05.04Ayakkabı ve çanta tasarımı kavramı, tasarım aşamaları, ayak analizi ve illüstrasyonları, ayakkabı analizi, kalıp analizi, kalıp illüstrasyonları, zenne ve merdane kalıpları illüstrasyonları, koleksiyon hazırlama, prototip yapımı.Shoe and bag design notion, design process, foot analysis, illustration,shoe analysis, last analysis, last illustrations, woman and man shoe lasts illustrations, prepare a collection, making sample.
ATU131TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
BASIC ART EDUCATION-I
Z122.04.03Plastik sanatlar, Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler ve Işık: Doğal obje üzerinde ışık gölge, Yapay objeler üzerinde ışık gölge, Karakalem ile etüdler, Füzen ile model; Nokta: Noktanın tanımı, Olanakları, Karakterleri, Düzenlenmesi, Düzenli ritm, Düzensiz ritm; Çizgi: Çizginin tanımı, Olanakları, Doğal çizgi çeşitleri, Yapay çizgi çeşitleri, Kalemle, Mürekkep ile boya ile çizgi araştırmaları; Doku: Dokunun tanımı, Doku araştırmaları, Yapay dokular, Doğal dokular, Aktüel dokular, Yüzeyde doku, Üç boyutta doku.Plastic arts. Basic constituents that create visual language. Light- shade on artifical objects, charcoal studies, model with charcoal, point, point definition, opportunities of point, character, regulation. Regular rhythm, irregular rhythm, Line: Line definition, opportunities of line. Natural kinds of line, artifical kinds of line, line researchs with pencil, ink and paint. Tissue: Tissue definition, researchs of tissue, artificle tissues. natural tissues, actual tissues, tissue on surface tissue on three dimensions.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ATU122TASARIM SÜRECİ VE KOLEKSİYON HAZIRLAMA-II
DESIGN PROCESS AND COLLECTION PREPARATION-II
Z223.05.04Yapılacak tasarım konseptinin araştırılarak oluşturulması, bu konsept doğrultusunda 70x100 cm. boyutunda hikaye panosunun oluşturulması, somutlaştırılan bu panodan esinlenerek yapılacak tasarımın ilk eskizlerinin çizilmesi, eskizlerin değerlendirilip konsepte en uygun tasarımın seçilmesi, seçilen tasarımın yine 70x100 cm. boyutunda çizim paftasının hazırlanması, bu evreden sonra çizimin stampasının çıkarılması, tasarıma uygun malzeme tedariği ve bir çift prototip numunenin üretilmesi..Creating a concept. Research about concept. Making store board. Drawing sketches about the designs. Selection optimal design. Pattern making. Choosing and having materials. Producing a pair of prototype shoes.
ATU132AYAKKABI MODA RESMİ
SHOE FASHION ILLUSTRATION
Z202.02.02Moda resmi hakkında genel bilgi, moda resmi hazırlarken kullanılacak araç- gereçler, siluet hakkında genel bilgi, siluet hazırlama yöntemleri, kadın silueti, erkek silueti, bacak ve ayak çizimleri, kalıp çizimleri, teknik portfolyo hazırlama yöntemleri.General information about fashion, art, necessary tools while preparing fashion art, general information about silhoutte, process of preparing silhoutte, women silhuette, men silhoutte, leg and foot drawing, last drawing, process of preparing technical portfolia.
ATU134BİLGİSAYARDA ÇİZİM TEKNİKLERİ-I
DRAWING TECHNIQUES ON COMPUTER-I
Z021.02.02CorelDraw programında temel çizim araçları kullanarak, ayakkabı formları geliştirmek.Program Corel Draw, using basic drawing tools, shoes, pattern extraction, base extraction drawing and stamping operations to perform
ATU136TEMEL SANAT EĞİTİMİ-II
BASIC ART EDUCATION-II
Z122.03.03Perspektifin temel ilkeleri, insan unsurunun biçimsel yapısı, figür çizimi, bacak ve ayak, renk bilgisi ve renksel etkileşimler, kompozisyon, form, dış doku, iç doku, form üretme, deri, suni deri, tekstil, kösele ve plastik taban strüktürü ve bu konuların sunum teknikleri.Basic principles of perspective. The formal structure of human. Drawing figure. Leg and foot. Color information and color interactions. Composition, form, outside structure, inside structure,form production, leather, synthetic leather, textile, sole leather and plastic structure and their presentation techniques.
ATU142TEMEL STAMPA YAPIMI
BASIC PATTERN MAKING
Z223.04.04Stampa yapımı hakkında genel bilgiler, ayak, kalıp, gova stampası, zenne sandalet stampası, molyer stampası, çarık stampası, dil altı lastiksiz mokasen stampası, dil altı lastikli mokasen stampası, zenne çizme stampası.General information about pattern making, foot, last, sitiletto pattern making, ladies sandal pattern making, derby pattern making, oxford pattern making, inelastic moccasin pattern making, elastic moccasin pattern making, ladies boot pattern making.
ATU144AYAK ANATTOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
FOOT ANATOMY AND PHYSIOLOGY
Z202.02.02Anatomi ve Fizyolojiye Giriş , Tıbbi Terminoloji, Ayak Anatomisi , Ayak Kinezyolojisi, Ayak-Ayak Bileği Biyomekaniği, Yürüyüş Analizi, Patolojik Yürüyüş, Ayak Ayak Bileği Hastalıkları , Ayak Deformiteleri, Ayak Ortezleri ve Anatomik Olarak Doğru Ayakkabı.Introduction to Anatomy and Physiology, Medical Terminology, Foot Anatomy, Foot Kinesiology, Foot-Ankle Biomechanics, Walking Analysis, Pathological Walking, Foot Ankle Diseases, Foot Deformities, Foot Orthoses and Anatomically correct shoes will tell.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATU217AYAKKABI TEKNOLOJİSİ
SHOE TECHNOLOGY
Z223.05.04Dünyada ve Türkiye’de Ayakkabı Sanayi, ayakkabı üretim planlaması ve ayakkabı üretimi ile ilgili bilgiler ve beceriler.Shoe industry in the world and in Turkey, shoe production planning and informations of shoe production end skills.
ATU223BİLGİSAYARDA ÜRÜN TASARIMI-I
PRODUCTION DESIGN ON COMPUTER-I
Z223.04.04Shoemaster programının Creative modülünde ayakkabı tasarımı hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriler; programın kurulması, kütüphane oluşturma, kalıp yükleme ve kalıp üzerinde değişiklikler yapmak, hazırlanan projelerin kayıt edilmesi, rander işlemleri.The necessary knowledge and skills for Shoemaster programme's Creative module; setting up the programme, creating library, loading last, modifications on the last, saving up finished project and rander.
ATU225BİLGİSAYARDA YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ TASARIMI-I
SUPPLIER INDUSTRY PRODUCTION DESIGN ON COMPUTER-I
Z223.04.04İç kalıp hakkında genel bilgiler, çeşitleri, kalıp tasarımı ve üretimi hakkında bilgiler. İç kalıp çizim ve prototip çalışmaları.General information about last and last design. Kinds of last. Drawing last sketches and works of prototype (5 and 11 punts ladies' last, men's, children's and sport lasts). General information about heel and trends of heel design. Working of heel design and prototype (5 and 11 punts ladies' heels and men's heels).
ATU227MODA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
FASHION RESEARCH METHODS
Z202.02.02Moda ve Koleksiyon oluşturuken yapılacak araştırmaların süreçlerini bir sistem ve yönetim içersinde uygulamak.Modanın oluşurken insan yaşamını etkilediği dönemlerdeki faktörlerin örnekler ve görseller ile anlatılması.Research processes which of creating fashion and collection. Explanation the factors with examples and visuals that effects of fashion to human life.
ATU233BİLGİSAYARDA ÇİZİM TEKNİKLERİ-II
DRAWING TECHNIQUES ON COMPUTER-II
Z021.02.02Corel Draw paket programında yer alan farklı uygulamaları birbiriyle bağlantılı ve bağımsız olarak ne şekilde kullanılabileceğini öğreten uygulamalar.Using Corel Draw program designed to create shoes on the coloring and shadows.
ATU241BİLGİSAYARDA STAMPA YAPIMI-I
PATTERN MAKING ON COMPUTER-I
Z223.04.04Shoemaster- Power modülünün çalışma ilkeleri, fonksiyonları, profil hazırlama, profil üzerine model çizimi, stampanın yapılması, astar stampasının hazırlanması.Principles of Shoemaster- Power module, its functions. Drawing profile, drawing models on the profile, pattern making and line pattern making.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATU229AKSESUAR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
TECHNIQUES OF PREPARING ACCESSORIES
S202.02.02Ayakkabı aksesuarı kavramı, kapsül- rivet, tokalar, lazer baskı, nakış uygulaması, taş baskı, zımba uygulamaları, fiyonk yapımı, çeşitli piliseler yapımı.The concept for shoes; capsule-rivet, buckles, laser print, application of embroidery, stone pressed, punch application, making bow and some kinds of pleat
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATU224BİLGİSAYARDA ÜRÜN TASARIMI-II
PRODUCT DESIGN ON COMPUTER-II
Z122.04.03Shoemaster programının Creative modülünde ayakkabı tasarımı hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriler; sayanın çizimi, renklendirme, kalınlık vermek, dikişler, zımbalar, taban ve ökçe yapımı, taban ve ökçe modifikasyonları, model taşıma ve resmi kalıba giydirme.The necessary knowledge and skills for Shoemaster programme's Creative module; drawing upper, coloring upper, giving thickness, seams, punches, drawing sole and heel, modification sole and heel, moving model and dressing the picture on the last.
ATU226BİLGİSAYARDA YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ TASARIMI-II
SUPPLIER INDUSTRY PRODUCTION DESIGN ON COMPUTER-II
Z122.03.03Taban ve ökçe tasarım yöntemleri, aşamaları. Taban ve ökçe tasarımlarının bilgisayar ortamında çizimi. Taban ve ökçe maketleri hazırlamak.Design methods and process of sole and heel. Drawing sole and heel design in computer. Making model of sole and heel. Design methods and process of accessories. Drawing accessories design in computer. Making model of accessories.
ATU228TASARIM UYGULAMALARI
DESIGN PRACTICES
Z223.04.04Özgün ayakkabı, çanta ve kemer tasarım projesi hazırlamak ve sunmak.Preparing and presentation the original shoes, bags and belts design project.
ATU244BİLGİSAYARDA STAMPA YAPIMI-II
PATTERN MAKING ON COMPUTER-II
Z223.04.04Zenne, merdane bot- çizme stampaları. Rok stampası. Fort, bombe ve taban astarı stampaları.Ladies and gentlemen boot's patterns. Moccasin pattern. Patterns of insole, stiffener and toe puff.
ATU252AYAKKABI PAZARLAMA YÖNETİMİ
SHOE MARKETING MANAGEMENT
Z202.02.02Pazarlamanın tanımı ve kapsamı, pazarlama biliminin tarihsel gelişimi, pazarlama anlayışı ve yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik pazarlama, pazarlama araştırması, pazar bölümlendirme, pazarlama karması unsurları, internette pazarlama, pazarlama yönetimi ve uluslararası pazarlama.The concept of marketing and basic concepts of marketing management.
ATU256TASARIM YÖNETİMİNE GİRİŞ
BASIC DESIGN MANAGEMENT
Z202.02.02Tasarım yönetimi kavramı, rekabet stratejileri, inovasyon kavramı, yeni ürün geliştirme, tasarım bölümünde planlama, uygulama ve denetim.Notion of design management, competitive strategies, the concept of innovation, new product development, planning, application and control in design department.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATU254KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ
QUALITY CONTROL METHODS
S202.02.02Kalite kontrolde kullanılan temel kontrol amaçlarının uygulamalı olarak ayakkabı ve saraciyede kullanılması yöntemlerinin anlatılmasıdır.The basic control objectives of quality control methods are explained using practical in shoe and saddlery sectors.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.