English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL503SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers topics answering such questions as how todesign research process, to construct research model , to do a literature review, to test hypotheses and to analyze the results
MFY507DENETİM TEORİSİ
THEORY OF AUDTING
Z303.06.031. Denetim Kavramı ve Türleri 2. Muhasebe - Denetim İlişkisi 3. Denetim Standartları 4. Denetim Süreci 5. Denetim Teknikleri 6. Denetim ÇıktılarıThis course is designed to provide an introduction to auditing. The objectives include principles and practices used by public accountants and internal auditors in examining financial statements and supporting data. Special emphasis is given to assets and liabilities. This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the fairness of the information. Also emphasizes ethical and legal aspects and considerations.
SBE518SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Seminer uygulamaları, Makale Yazım Teknikleri, Tez Yazım Teknikleri, Tez Konusu Belirleme, Tez önerisi Yazma, Kaynak AraştırmaSEMINAR
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.
ISL515ADLİ MUHASEBE VE UYGULAMALARI
FORENSIC ACCOUNTING AND APPLICATION
S303.06.03Dava destek danışmanlığı; uzman şahitlik, hile denetçiliği ve araştırmacı muhasebecilik.The course unit covers lawsuit assistance consultancy, testimony, fraud auditing and investigative accounting.
MFY501TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULAMALARI
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION
S303.06.03Türkiye Muhasebe Standartları kavramsal çerçevesi ile muhasebe sisteminin içerisinde yer alan genel konulara ait standartlar tek tek incelenecektir.TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION PRACTICES
MFY505VERGİ UYGULAMALARI VE DENETİMİ
TAX APPLICATIONS AND AUDITING
S303.06.03Vergi Hukukunun tanıtılması ,Türk vergi ssiteminin işleyişinin anlatılması,Vergi MuhasebesiTAX APPLICATIONS AND AUDITING IN THE WORLD
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY512DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE' DE DENETİM YAPISI
AUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
Z303.06.03Uluslararası denetim standartlarıAUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
MFY514İÇ KONTROL SİSTEMİ VE DENETİMİ
INTERNAL AUDITING
Z303.06.03İç kontrol sisteminin yapısı ve fonksiyonlarıSTRUCTURE
SBE520SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA USUL VE ESASLARIThey will read new articles in accounting and auditing.and try to research your subjects in their field.
MFY516BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ
COMPUTER AIDED AUDIT TOOLS
S303.06.03Derste yaşanmış vakalardan yararlanılarak, mesleki etik kuralların eksik, mesleki yargının yanlış kullanımından ve mesleğin kendi kendisini düzenlemesinden doğan sorunlara da değinilecektir.The problems arising from the incomplete use of professional ethical rules, the misuse of professional judgment and the self-regulation of the profession will also be addressed by making use of the cases experienced in the course.
MFY518İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ
ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
S303.06.03TOPLAM MALİYET FONKSİYONU, ÜRETİM MALİYETİ, MALİYET SİSTEMLERİ, YÖNETİMİN MALİYET KARARLARI, MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ, BÜTÇELEMETOTAL COST FUNCTION, PRODUCTION COST, COST SYSTEMS, COST DECISIONS OF MANAGEMENT, BREAK EVEN ANALYSIS, BUDGETING
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL610SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS &DESING IN SOCIAL SCIENCES
Z303.010.03Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts (fact, knowledge, absolute, true, false, universal knowledge, etc.), basic information about the history of science, structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods (quantitative and qualitative data collection techniques), data recording, analysis, interpretation and reporting.
MFY675İLERİ FİNANSAL RAPORLAMA
ADVANCED FINANCIAL REPORTING
S303.010.03KONSOLİDASYON - TÜREV ARAÇLAR MUHASEBESİ - KAPSAMLI GELİR TABLOSU - GUDCONSOLIDATION - DERIVATIVE VEHICLES ACCOUNTING - COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT - GUD.
MFY685MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
S303.010.03İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RAPORLAMAINTERNAL CONTROL SYSTEM AND REPORTING
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY654İLERİ MUHASEBE VE HUKUK İLİŞKİLERİ
ADVANCED ACCOUNTING AND LAW
Z303.010.03Hukukun gerektirdiği muhasebe kayıtlarının öğretilmesiAccounting principals code of commerce accounting profession law deontology
MFY668HİLE DENETİMİ
FRAUD AUDIT
S303.010.03Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmak nihai olarak da hile denetimi nosyonu kazandırmaktır.internal control evaluation dedective controls preventive controls reporting
MFY672MUHASEBE TEORİSİ
ACCOURTING THEORY
S303.010.03Muhasebenin bilimsel niteliği, tarihsel gelişimi, teorileri, temel ilkeleri ve fonksiyonları, değerleme, kar ve raporlama kavramı ile ilgili standartlar Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz –Amerikan Muhasebe okulları , yabancı makale sunumları ve tartışmalar, sunum ve değerlendirmeyi kapsamaktadır.control function of accounting recording function of accounting reporting function of accounting analysis function of accounting
MFY673FİNANSAL ANALİZ
FINANCIAL ANALYSIS
S303.010.03işletmelerde Finansal Yönetimin Tanımı ve Önemi. Finans Yöneticisinin Amaçları ve Görevleri. Finansal Yönetim Fonksiyonlarının Tanımı / Mali Tablo Çeşitleri – Bilanço ve Gelir Tablosu / Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Yöntemleri / Likidite Oranları / Mali yapı ( Kaldıraç ) Oranları / Faaliyet Oranları / Kârlılık Oranları / Dikey Yüzdeler ve Eğilim Yüzdeleri / Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi / Fon Kaynak ve Kullanım TablosuDefinition and Importance of Financial Management in Business. Purposes and Duties of the Finance Manager. Definition of Financial Management Functions / Types of Financial Statements - Balance Sheet and Income Statement / Definition and Importance of Financial Analysis, Financial Analysis Methods / Liquidity Ratios / Financial Structure (Leverage) Ratios / Operating Ratios / Profitability Ratios / Vertical Percentages and Tendency Percentages / Comparative Tables Method / Fund Source and Usage Table
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY674SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ
CAPITAL MARKET ANALYSES
S303.010.03Sermaye piyasaları, sermaye piyasalarının işleyişi ve etkileşimi, sermaye piyasası analiz yöntemleriCapital markets, functioning and interaction of capital markets, capital market analysis methods
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is the learning process that includes the following items: (1) the identification of the subject of interest and the examination phase, which can be characterized as getting used to the subject, data collection and processing, and justification of the thesis subject. This process includes identifying the purpose, limitations, problem (s) to be solved, or improvement (s) expected to be achieved. (2) the planning phase where the student takes into account what the collected information indicates and what this information is about in line with the general purposes of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework, which seems to be relevant to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, in which the thesis development process is carried out by taking into account the planning and development processes, (4) the evaluation phase, which includes thinking and concluding, (5) the publication phase in which the thesis is written, edited, presented and defended.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is the learning process that includes the following items: (1) the identification of the subject of interest and the examination phase, which can be characterized as getting used to the subject, data collection and processing, and justification of the thesis subject. This process includes identifying the purpose, limitations, problem (s) to be solved, or improvement (s) expected to be achieved. (2) the planning phase where the student takes into account what the collected information indicates and what this information is about in line with the general purposes of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework, which seems to be relevant to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, in which the thesis development process is carried out by taking into account the planning and development processes, (4) the evaluation phase, which includes thinking and concluding, (5) the publication phase in which the thesis is written, edited, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.