English

FACULTY OF COMMUNICATION-RADIO TELEVISION AND CINEMA

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-RADIO TELEVISION AND CINEMA
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
RTS121GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
CINEMATOGRAPHY TECHNIQUES
Z303.06.03Ders, görüntünün algılanma süreçleri, kompozisyonun temel ilkeleri, renk, ışık ve ses bilgisi, hareketli görüntülerde kullanılan çekim ölçekleri, görüntünün kaydı ve işlenmesini içerir.This course includes the process of perceving images,basic principles of composition,information of colour, light and sound,scale of shots used in moving images,recording of the images
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
GZC112HABER YAZMA TEKNİKLERİ
NEWS WRİTİNG TECHNİQUES
Z213.07.03Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalarla haber yazma becerisini aktarır.In addition to theoretical knowledge, transfers the ability to write news with applications.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RTS112TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
Z122.05.03Temel Fotoğrafçılığın ve Görüntü Sanatlarının uygulanmasının Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün pratiklerine katkı sağlamasına yönelik içerikler barındırmaktadır.Includes the content of Basic Photography and Visual Arts to contribute to Radio, Television and Cinema Department applications.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF231İLETİŞİM TARİHİ
HISTORY OF COMMUNICATION
Z202.04.02İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication, communication tools, the emergence of new media and the effects of culture and the emergence of new media, push and pull theory to explain the effects and communication systems that emerged in the historical process are the content of the course.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
RTS219IŞIK VE AYDINLATMA
LIGHT AND LIGHTING
Z122.05.03Televizyon ve sinemadaki stüdyo uygulamalarının temel prensiplerinin gösterileceği derste kamera, ve ışık departmanlarının işleyişi uygulamalı olarak öğretilecektir.In this course, the basic principles of studio applications in television and cinema will be shown.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
RTS222KURGU
EDITING
Z223.05.04Sinemada kurgu, ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.It includes montage in cinema, first montage studies, montage theories, opportunities and limitations in montage, types of montage, montage on computer, montage programmes, information about montage programmes and applications .
RTS226SİNEMA TARİHİ
HISTORY OF CINEMA
Z202.05.02Bu derste sinemanın, icadından günümüze kadar, farklı ülkelerdeki gelişme evreleri ve yaygınlaşması; sinemanın kitle iletişim aracı, endüstri ve sanat olarak gelişimi; akımlar ve ekoller yaratıcıları ile birlikte dönemin toplumsal-kültürel bağlam bütünlüğü içinde ele alınacaktır.In this course, development phases and proliferation of cinema in different countries from its invention to present; its development as mass medium, as an industry and an art will be held with movements and school creators in social- cultural context of the era.
RTS228RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
Z122.04.03Radyo-Televizyon haberciliğinin özellikleri, radyo-televizyon gazeteciliğinde redaksiyon, haber bültenlerinin hazırlanması, radyo-televizyon haberlerinde görüntü ve ses kullanımı gibi ana başlıklar dersin kapsamını oluşturmaktadır. Öğrencilerin elektronik medyanın özelliklerini dikkate alarak yapacakları haber içerikleri sınıf içi izlemeler ışığında değerlendirilmektedir.The scope of the course is comprised by main titles such as radio and TV news features, radio-television journalism editing, preparation of news bulletins, video and audio use in radio and television news.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RTS311MESLEKİ ETİK
VOCATIONAL ETHICS
Z303.05.03Ders, Kavramsal Açıdan Ahlak ve Etik / Etik Türleri / Etik Kuramlar İş etiği-Uygulamalı Etik Türleri/ Sendikal Etik/ Etik Açıdan İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri / Etik Açıdan insan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları / Çalışanların Eğitimi ve Geliştirilmesi, Kariyer Yönetimi / İş ve Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi / Çalışma Yaşamında Teknoloji Kullanımı ve Etik / Radyo Televizyon ve Sinema eser üretiminde etik gibi konu başlıklarını içermektedir.Course, Conceptual Morality and Ethics / Types of Ethics / Ethical Theories Business Ethics-Applied Ethics / Syndical Ethics / Ethical Human Resources Management Principles / Ethical Human Resources Management Functions / Employee Training and Development, Career Management / Business and Performance Appraisal Wage Management / Use of Technology in Working Life and Ethics / Ethics in Radio Television and Cinema production.
RTS313TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
TELEVISION PROGRAM MAKING
Z223.06.04TV programcılığında başarıyı etkileyen faktörlerin incelenmesi, kuramsal bilginin yaratıcı uygulamalara dönüştürülmesi ve farklı yayın akışı stratejileri arasında karşılaştırma yapılabilmesi konularını içerir.Television programming and productive, creative, use time effectively, to convert the application of theoretical knowledge, the project includes designing and managing issues.
RTS317SİNEMA KURAMLARI
FILM THEORIES
Z202.04.02Biçimci, gerçekçi ve göstergebilimsel kuramcıların fikirleri ışığında sinema kuramları hakkında tartışmalar gerçekleştirilir.Discussions are made about cinema theories in the light of the ideas of formalist, realistic and semiotic theorists.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GZC369KADIN VE MEDYA
WOMEN AND MEDIA
S303.04.03Toplumsal cinsiyetin kültürel politikasını, kadın hareketinin medya ile ilişkisini, iletişim araştırmalarında Feminist Eleştiriyi, medyada kadınların temsili sorununu, medya çalışanı olarak kadını, kadın dergilerini, kadın tv dizilerini, reklamlardaki kadın kimliğini inceleyerek; alternatif yayıncılık ve kadın hareketi ile karşılaştırır.Examines cultural politics of gender, relations of women movements with media, feminist criticism in communication researchs, issue of female representation in media, woman as a media employee, women magazines, women soap operas, female identity in commercials and compares them with alternative publishing and women movements.
RTS319MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
S303.04.03Ders; Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri, Mit Türleri, Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojilerini içermektedir.The course; includes the Birth, Meaning and Effects of Mythology, Types of Myth, Classical Mythology and World Mythology.
RTS325SES TASARIMI
SOUND DESIGN
S122.04.03Ses ve görüntü sistemleri incelenecektir.Audio and video systems will be examined.
RTS361İLERİ KURGU TEKNİKLERİ
ADVANCED EDIITING
S303.04.03Sinema, kurgu ile bir sanata dönüşmüştür önermesi üzerine kuruludur.The contents of the lesson is based on the thesis of "Cinema transformed to art with editing".
THP367TELEVİZYONDA SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ
TV INTERVIEW TECHNIQUES
S303.04.03Derste, röportaj yöntemleri, röportaj ile söyleşiyi ayıran özellikler ele alınacaktır.It will be studied on interviewing methods, and the distinction of interview and having a talk in a talk show.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
PHOTOJOURNALISM
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
HAT351İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Pazarlama araştırmada hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Pazarlama ve iletişim araştırma türleri. Araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri. İletişim araştırmalarında konu yönetimi.Hypothesis and theory concepts in marketing research. Marketing and communication types. Research process. Data collecting process.
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
REK327KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE REKLAM
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING
F303.03.03Kültürlerarası iletişim ile ilgili kavramların açıklanması, küreselleşme, ötekileştirme, reklamlarda yer alan kültürel göstergelere ilişkin konuları kapsar.Explaining the concepts related to intercultural communication, globalization, marginalization, cultural indicators in advertisements.
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Sosyal medya araştırmaları dersi, öğrencinin sosyal ağ medyasını anlaması ve deneyimlemesi üzerine tasarlanmıştır. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram platformlarını kapsayan sosyal medya incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda dersin ilk yarısında sosyal ağ ortamlarına giriş verilmektedir. İkinci yarısında ise öğrencilere bu sosyal ağ ortamlarında meydana gelen oluşumları incelenmesi üzerine bir sosyal medya platformları tanıtımı yapılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RTS322GÖSTERGEBİLİM
SEMIOTICS
Z202.05.02Göstergebilime ilişkin temel terminoloji, göstergebilimsel çözümleme yöntemleri ve göstergebilim okulları ele alınacaktır.It includes the basic terminology of semiotics,the methods of semiotic analysis ,the school of semiotics
RTS324RADYO PROGRAMCILIĞI
RADIO PROGRAMMING
Z223.05.04Radyo için program üretimi ve kitleyi nasıl etkileyeceği anlatılarak uygulanacaktır.To explain and apply how the radio will affect the programme production and the mass .
RTS326RADYO VE TELEVİZYONDA YAPIM YÖNETİM
DIRECTING-PRODUCING FOR RADIO AND TELEVISION
Z223.05.04Öğrenciler bir Televizyon programı projesi tasarlar.The student will be able to design a tv program.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
RTS314GÖRÜNTÜ İŞLEME
IMAGE EDITING
S122.04.03Bir sahnenin “ruh halini” ve “hissini” etkilemek için yaratıcılığı en üst düzeye çıkaran ve zaman yönetimini ele alan başarılı teknikleri uygulayacakları dersler, gösterimler, tartışmalar ve DaVinci Resolve renk derecelendirme programının kullanıldığı alıştırmalar dersin içeriğini oluşturur.​Classes, demonstrations, discussions, and exercises using the DaVinci Resolve color grading program are the techniques to maximize creativity and apply time management techniques to influence the “mood” and “feeling of a scene.
RTS318SENARYO
SCRIPT WRITING
S303.04.03Senaryo yazım yöntemleri, görüntü diliyle düşünülenleri yazı diliyle ifade etme yolları, çekim senaryosu hazırlama gibi ders içeriklerini barındırır.Scenario writing methods, ways of expressing what is thought in written language with image language, preparation of shooting scenarios.
RTS360RADYO VE TELEVİZYON SUNUCULUĞU
PRESENTATION FOR RADIO TELEVISION
S303.04.03Türkçe’nin doğru kullanım şekilleri, konu seçimi, hedef kitle analizi, konuşma başlığı, seslendirme, kelime dağarcığı gelişimi, etimoloji, metin okuma, tonlama, nefes, söz dizini, duruşlar, akılcılık ve doğallık, aktarım biçimi v.b. başlıklar ders kapsamında uygulama ağırlıklı işlenmektedir.The topics of right use of Turkish, kinds of speech, conclusive stye, taking notes, the topic of speech, reading textes, intonation, breath, etc. are examined with practices.
RTS362RADYO VE TELEVİZYONDA METİN YAZARLIĞI
TEXT WRITING FOR RADIO AND TELEVISION
S303.04.03Radyo Televizyon yayıncılığındaki farklı metin türlerinin teknik ve estetik niteliklerini, farklı anlatım biçimlerinin özelliklerini, yaratıcı yazarlığı, sade ve doğru dil kullanımını, görüntü metin ilişkisini, temel senaryo tekniklerini içerir.The course includes various narrative texts considering their technique, aesthetic, and meaning process
GRS352MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES
F303.03.03Mobil cihazlarda güncel yazılım bilgileri, yazılım dilleri, teknik bilgi ve beceriler.Current mobile software information, mobile marketing, technical details and abilities.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Kültür, kültürün kökeni ve kaynağı, kültürlerarası iletişim ve kuramları, Türk kültürünün kültürlerarası iletişim kuramları açısından incelenmesi, Anadolu kültürünün 9-16. yy. var arası yazılı kaynakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF413BİTİRME PROJESİ I
GRADUATION PROJECT I
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.A research topic in the field of communication is determined and handled within the framework of academic research and writing rules. It is aimed to create and develop projects on the related subject.
RTS421İLERİ TELEVİZYON UYGULAMALARI
APPLIED ADVANCED BROADCASTING
Z223.04.04İnternetin geleneksel TV kavramları ve uygulamalarında yarattığı radikal değişimin incelenmesi, yeni nesil TV yayıncılığı ve içerik üretiminin sunduğu olanaklarla yayıncılık pratikleri yapılması konularını konularını içerir.Students gain skills, knowledge and carry out studies to produce
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
REK411DİJİTAL REKLAMCILIK VE MEDYA PLANLAMA
DIGITAL ADVERTISING AND MEDIA PLANNING
S303.04.03Reklamcılık uygulamaları ve medya planlama stratejileri.Advertising practices and media planning strategies.
RTS467YARATICI YAZARLIK
CREATIVE WRITING
S303.04.03Ders malzemesi olarak seçilen Türkçe yazınsal metin türleri - kısa öykü, tiyatro metni, şiir vb. – veya reklam, propaganda ve haber metinleri yazarın bakış açısından ele alınarak bir metnin yaratılış süreci deşifre edilir. Ders kapsamında, analitik ve yaratıcı yazım çalışmalarına ağırlık verilecek ve dönem sonunda her öğrenci bu çalışmalarından bir portfolyo oluşturur.The aim of this course is to develop perception and writing skills and analytical, creative writing work .
RTS469RADYO UYGULAMALARI
APPLIED RADIOCASTING
S303.04.03Dersin içeriğini radyo yayıncılığı ve programcılığı hakkında genel bilgi, radyo yayın formatları, bir program hazırlamak için ihtiyacımız olan unsurların neler olduğu ve bunu hazırlama süreci oluşturur.Students measure unit of the radio, organization scheme, format of broadcasting and rating in the radio.
RTS471TELEVİZYON HABERCİLİĞİ UYGULAMALARI
APPLIED TV NEWS REPORTING
S303.04.03Genel bir Radyo-Televizyonun gücü konusuna ve televizyon haberciliği tarihine bakış sonrasında, Radyo­- Televizyon haberlerinin detayına -haber stüdyolarindan başlayarak- inmeye başlanacaktir.Television Journalism: this covers news, documentaries and lifestyle TV journalism. Please apply for this course if your interest is primarily in television journalism of any kind.
THP467CANLI YAYIN UYGULAMALARI
APPLIED LIVE BROADCASTING
S303.04.03Rejideki unsurlarının öğrenilmesi ve reji çalışanlarının görev tanımlarının yapılması canlı yayın uygulamasının tüm aşamalarını etkili bir şekilde öğrenilir.Learning the elements of the regime and making the job descriptions of the employees of the direction are effectively learned in all stages of the live broadcast application.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
ILF412BİTİRME PROJESİ II
GRADUATION PROJECT II
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.A research topic in the field of communication is determined and handled within the framework of academic research and writing rules. It is aimed to create and develop projects on the related subject.
GZC466SPOR GAZETECİLİĞİ
SPORTS JOURNALISM
S303.04.03Spor gazeteciliği hakkında ayrıntılı bilgi alır. Spor gazetecilerinin iş pratikleri analiz edilir.Detailed information is given about sports journalism. Business practices of sports journalists are analyzed.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
RTS418GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASI
CURRENT TURKISH CINEMA
S303.04.03Türk Sinemasının dünü, bugünü, yarını ile ilgili içerikleri barındırır.It contains the contents of the past, present and future of Turkish Cinema.
RTS460POPÜLER EDEBİYAT VE MEDYA
POPULAR LITERATURE AND MEDIA
S303.04.03Modernizim ve modern estetik bağlamında edebiyat- medya -sinema ilişkisini irdeler.To examine the relationship between literature-media-cinema in the context of modernism and modern aesthetic.
RTS462SİNEMA VE TELEVİZYONDA ELEŞTİRİ
CRITISISM IN CINEMA TELEVISION
S303.04.03Dersin içeriğini film sanatı ve eleştirisi, tarihsel gelişimi, film eleştirisinde temel yaklaşımlar, film eleştirmeni ve seyirci ilişkisi, televizyon program türleri ve özellikleri, Türk ve yabancı televizyon yayınlarının karşılaştırılması oluşturur.Course content constitutes the movies and its criticism, historical development, basic approaches on film criticism, the relationship between the movie critic and the audience, television programme types and features, comparison betweenTurkish and foreign television channels.
RTS466SİNEMADA SEÇME KONULAR
POPULAR TOPICS IN CINEMA
S303.04.03Sinemanın tarihsel sürecinde temel sinema kuramları dışında ortaya çıkan ama sınırlı kalmış kuram oluşturma denemeleri, sinemada tür kavramı ve türler, sıradışı yönetmenler dersin içeriğini oluşturmaktadır.Content of the course includes theory generating trials, genre concept in cinema and genres, extraordinary directors that appeared with the exception of basic cinema theories in cinema’s historical process but remained limited.
RTS474GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ
VISUAL AESTHETICS
S303.04.03Hareketli görüntünün bir resmetme aracı olarak ortaya çıkışı, bir çoğaltım aracı olarak özellikleri ve bir sanat ortamına dönüşmesi sürecini betimler.The emergence of an iconography as a means of moving image, a reproduction of art as a tool environment features and describe the process of transformation.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.