English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-RETAIL SELLING AND STORE MANAGEMENT (UE)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-RETAIL SELLING AND STORE MANAGEMENT (UE)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AUE101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BUE101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY
Z202.02.02İleri seviyede MS Word, bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaAdvanced MS Word, computer hardware and computer protection from malicious programs
IUE101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.In this course, students all kinds of activities they carry out in their own academic reading, speaking, listening and writing skills are designed to enable them to use in a particular activity.
PUE101GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.05.03İşletmelerin temel kavramları, işletmelerin amaçları, işletme çeşitleri, işletmelerin kuruluşları, işletme büyüklüğü, işletme fonksiyonları:Yönetim,Üretim,Pazarlama, Finans, İnsan kaynakları, Muhasebe, Araştırma geliştirme,Halkla ilişkilerBasic concepts of business, the business of the objectives, business types, business organizations, the business size, business functions: Management, Production, Marketing, Finance, Human Resources, Accounting, Research and development, public relations
PUE103GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.Characteristics of legal rules and social rules of separation; contemporary legal systems; collection and compilation of the Turkish legal action in the law; sanctions and varieties; public law, private law, mixed law branches and sub-divisions; Turkish positive law and issues; implementation of various aspects of the law; rights; rights and ownership concepts; such as responsibility and the responsibility of the operation consists of the major issues.
PUE105TİCARİ MATEMATİK
BUSINESS MATHEMATICS
Z202.02.02Bu dersin içeriği; yüzde hesapları, oran orantı kavramı, faiz, paranın zaman değeri, anüiteler, optimizasyon:gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, optimizasyon problemlerinin matematiksel modelinin kurulması ve grafik yöntemi ile çözülmesidir.The content of this course; percentage calculations, the concept of ratio and proportion, interest, time value of money, annuities, optimization: revenue and profit maximization, cost minimization is solved by the establishment and graphical methods of mathematical models of optimization problems.
PUE107GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Temel Kavramlar. Arz ve Talep Kavramları, Arz ve Talep Esneklikleri. Tüketici Davranışları. Üretim Teorisi. Piyasa Kavramı. Mal Piyasaları. Faktör Piyasaları. Milli Gelir ve Milli Gelirle İlgili Temel Kavramlar. İstihdam ve İşsizlik. Para ve BankalarBasic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand Elasticity. Consumer Behavior. Production Theory. Market Concept. Commodity Markets. Factor Markets. National Income and Basic Concepts of National Income. Employment and Unemployment. Money and Banking
PUE109PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO RETAIL AND STORE MANAGEMENT
Z303.05.03Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi hakkında genel bilgi vermek, tarihsel gelişimini, ilgili kavramları, perakende türlerini öğretmek ve bu bilgilerin iş yaşamında etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamakRetail Sales and Store Management to provide general information about the historical development of related concepts, types of retail teach and provide this information to be used effectively in business life
TUE101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AUE102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy.
BUE102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıUse of MS Excel Advanced Course
IUE102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
PUE102DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.03.02Davranış Bilimlerinin temel kavramları, kültür ve sosyalleşme, sosyal kurum, sosyal ilişki, öğrenme ve öğrenme kuramları, algılama, kişilik psikolojisi ve kişilik kuramları, sosyal etki ve sosyal uyma, iletişim, duyum ve algı, tutumlar.Basic concepts of behavioral science, culture and socialization, social corporation, social relationship, learning, theory of learning, perception, personality psychology, social impact and social adaptation, communication, sensation and perception, attitude
PUE104YÖNETİM ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.03.03Bu derste yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş ve şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.In this course the basic concepts related to the management, development of management theory, management functions are related to the organization of the institutions examined various approaches to form and shape, and management practices.
PUE106İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.03.03Bu derste İKY ilgili temel kavramlar, İKY nin gelişimi, fonksiyonları, İK uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.In this course the basic concepts of HRM, HRM's development, function, a variety of topics related to HR practices are examined.
PUE108MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Z303.03.03müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. örgütsel kültür ve değişim. müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. kültür değişimindeki engeller. müşteri odaklı değişim yönetimi. satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. müşteri için değer yaratma. müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. müşterilerle iletişim biçimleri. müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. örgütsel kültür ve değişim. müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. kültür değişimindeki engeller. müşteri odaklı değişim yönetimi. satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. müşteri için değer yaratma. müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. müşterilerle iletişim biçimleri. müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.
PUE110PAZARLAMA
MARKETING
Z303.04.03Pazarlama felsefesi, pazar analizi, tüketici davranışları ve hedef pazar tayini ile pazarlama bileşenleri bu dersin kapsamında yer almaktadır.Marketing philosophy, market analysis, consumer behavior and marketing components are covered by the determination of the target market of this course.
TUE102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PUE201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.05.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
PUE203DEPO VE STOK YÖNETİMİ
WAREHOUSE AND INVENTORY MANAGEMENT
Z303.03.03Depoların genel işlevleri, Stok Yönetimi kavramı, stok kontrol sistemleri, stok maliyetleri, Depo yönetimi, Depo ve stoklarda kullanılan araçlar, işaretler, dikkat edilmesi gerekenlerImportance of Inventory Stock Problems Inventory Cost Effective Inventory Management Inventory Control Methods Supply Chain Management and Logistics Material Requirements Planning Capacity Requirements Planning Manufacturing Resource Planning Enterprise Resource Planning JIT Safety (negative) Inventory System
PUE205TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
CONSUMER BEHAVIOR
Z303.03.03tüketici davranışı kavramı, tüketici davranışı modelleri, ihtiyaçlar ve tüketim olgusu, güdü, algı ve öğrenme, yaşam tarzı, kültür, satın alma davranışıConsumer behavior concept, consumer behavior models,needs and consumption concept, motive and motivation, perception and learning, life style, culture, shopping behavior, case studies
PUE207SATIŞ TEKNİKLERİ
SALES TECHNIQUES
Z303.03.03Kişisel satış, satış çeşitleri, müşteri ve davranış çeşitleri, satış temsilcisinin özellikleri ve eğitimi, kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, kişisel satış süreci, müşteri itirazları ve karşılama teknikleriMarket Types - Consumer Market – Industrial Market - Definition of Sales – Properties of a Salesman – World’s Best Salesman – Properties of a Buyer- Sales Process – Procurement Types (Consumer Market – Industrial Market) – Procurement Roles - Products Classes (Consumer Market – Industrial Market) -Sales Management System(SMS) – Structure of SMS – Building SMS
PUE209ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ
EFFECTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES
Z303.03.03Bu dersin içeriğini; çalışma çizelgeleri hazırlama, iş kanunun temel kavramları, işletme kuralları ve işgören değerlendirme kriterleri, ast-üst koordinasyonu, moivasyon, toplam kalite, hizmet içi eğitim ve mesleki organizasyonlar konularından oluşmaktadır.This course content; prepare work schedules, basic concepts of business law, business rules and employee evaluation criteria, hierarchical coordination, moivasyo the total quality is composed of in-service education, and professional organizations.
PUE211PERAKENDE MAĞAZA YÖNETİMİ
RETAIL STORE MANAGEMENT
Z303.05.03Perakendecilik ile ilgili genel bilgiler, organizasyon yapıları ve mağazaların insan kaynakları fonksiyonun yönetimiGeneral information about the Retail Store of the organizational structure and human resource management functions
PUE213TİCARET HUKUKU
COMMERCIAL LAW
Z303.04.03Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır.Commercial business concept in the context of commercial business law, commercial business, merchant, commercial litigation, business registers and trade books, commercial enterprises connected to utilities and various intermediary activities, unfair competition, are discussed topics brands and current accounts.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PUE202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH II
Z303.05.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How effective is learned, how strategies are developed for easy and effective learning. Improved memory techniques for better training or test-taking strategies. The content of the course is to teach academic language skills in various areas of the profession and includes an appropriate environment including their studies on commonly used language structures and functions of Professional English.
PUE204MAĞAZA ATMOSFERİ
STORE ATMOSPHERE
Z303.03.03Kurum Kimliği; Kurum ve Mağaza İmajı Mağazanın Dış Tasarımı ve Vitrin Düzenlemesi Mağaza İçi Düzenlemeler Ürünlerin Sergilenmesi (Teşhiri) Mağazalarda Dekorasyon Malzemelerinin ve Donatıların Önemi Mağaza İçi Yerleşim DüzeniCorporate Identity; Institutions and Image Store Store Store Design Exterior Design and Showcase Showcasing Product Regulations (Exhibits) Store in the Decorations and The Importance of Accessories Store Layout
PUE206BORÇLAR HUKUKU
LAW OF OBLIGATIONS
Z303.04.03Bu ders, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konularını içermektedir.Unit This course unit covers the legal procedures as a source of debt and especially contracts, discharging and not discharging of debt, termination of debt, wrongful acts, unjust enrichment, debt relationships, disposition and transfer of debt.
PUE208ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK
INTERNATIONAL RETAILING
Z303.04.03Uluslararası Perakendecilik ile ilgili temel kavramları edinmek, Uluslararası Perakendecilikte Pazarlama faaliyetlerini öğrenmekTo learn the basic concepts of International Retailing, learning activities in International Retail Marketing
PUE210E-PERAKENDECİLİK
E-RETAILING
Z303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Commerce Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, E-Commerce Applications, Financial Investment Tools.
PUE212SATIŞ YÖNETİMİ
SALES MANAGEMENT
Z303.03.03Pazar Türleri - Tüketim Pazarı – Endüstriyel Pazar - Satış Tanımı - Satıcının Özellikleri - Dünyanın En İyi Satıcıları - Alıcının Özellikleri - Satış Aşamaları – Satın Alma Türleri (Tüketim pazarı –Endüstriyel Pazar) – Satın Alma Rolleri - Ürün Sınıfları (Tüketim pazarı –Endüstriyel Pazar) - Satış Yönetim Sistemi - Satış – SMS Yapısı - Yönetim Sistemi KurulumuMarket Types - Consumer Market – Industrial Market - Definition of Sales – Properties of a Salesman – World’s Best Salesman – Properties of a Buyer- Sales Process – Procurement Types (Consumer Market – Industrial Market) – Procurement Roles - Products Classes (Consumer Market – Industrial Market) -Sales Management System(SMS) – Structure of SMS – Building SMS
PUE214TEMEL MÜŞTERİ PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF CUSTOMER BASE
Z303.03.03Müşteri Kavramı ve Temel Kavramlar Müşteri Çeşitleri Müşteri Tanıma Yöntemleri Müşteri Karşılamada Temel Prensipler Müşteri Kazanma Yöntemleri Güven KazanmaCustomer Concepts and Basic Concepts Customer type Customer Recognition Methods Basic Principles of Customer Confidence Winning Welcome Customer Acquisition Methods
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.