English

FACULTY OF COMMUNICATION-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
HAT123HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
Z303.06.03Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
HAT124ETKİLİ SUNUM VE SÖYLEŞİ TEKNİKLERİ
EFFECTIVE PRESENTATION AND INTERVIEW TECHNIQUES
Z122.06.03Etkili sunum teknikleri, konuşma teknikleri, sunumda teknolojinin kullanılması ile beden dilinin kullanılması hususlarını kapsar.Effective presentation and speech techniques, body language, gestures and facial expressions.
HAT126KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER
CORPORATE PUBLIC RELATIONS
Z303.06.03Bu derste, örgütsel iletişim, kurumsal iletişim ve kurumsal halkla ilişkilere dair temel kavramlar aktarılarak, öğrencinin kavramlar arasındaki temel ayrımı öğrenmesi ve örgütsel iletişim ve halkla ilişkiler uygulama alanları arasında ilişki kurulması sağlanacaktır. Ayrıca halkla ilişkiler uygulama alanları olan kurum içi iletişim, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal reklam vs. gibi uygulamalar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.In this course, the basic concepts of corporate public relations and institutional communication are given, in-house communication with public relations practice, sponsorship, corporate social responsibility, corporate advertising etc. communication activities will be included.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
HAT227MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS
Z122.05.03Kurumun tanıtımını sağlayan, imajını geliştiren, mesajları doğru bir şekilde hedef kitleye ulaştıran halkla ilişkiler uygulamalarının başarılı olabilmesi medya ile ilişkilerini iyi sürdürebilmesinden geçmektedir. Medya haber kaynağından bilgi alma ihtiyacını karşılarken, halkla ilişkiler uzmanı da çalıştığı kurumun medyada yer almasını sağlar. Bu ders, halkla ilişkiler açısından medyaya yönelik hazırlanabilecek olan bilgilendirici malzemelerin aktarılmasını içermektedir. Halkla ilişkilerin görsel-işitsel basına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerinin detaylıca bilgilendirilmesi yapılacaktırBeing successful in public relations practices, which promotes the organization, improves its image and delivers the messages correctly to the target audience, is able to maintain their relations with the media in a good way. While the media meets the need to obtain information from the news source, the public relations specialist also ensures that the institution where it works is included in the media. This course includes informative materials that can be prepared for the media in terms of public relations. The activities of public relations for the audiovisual press will be informed in detail.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF201MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
Z303.04.03
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03Panoramik Görüntü Teknikleri, 0-360 panoramik lensler ile fotoğraf çekim yöntemleri, geniş açılı(wide-fish) lensler ile çekim teknikleri, görüntü işleme ve sanal varlıklar üzerinden sayısal panorama oluşturma süreçlerine dair bir içerik oluşturulmuştur. Ders kapsamında, temel üretim düzeylerinin tarihsel arka planlarıyla birlikte aktarılması planlanmaktadır.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT222HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI
PUBLIC RELATIONS WRITING
Z303.06.03Geleneksel ve dijital medya için haber, basın bültenleri hazırlama, halkla ilişkiler mesajlarını yazma, planlama süreci, örnek çalışmalar ile ilgili bilgi sahibi olur.preparing press releases, process of planning and write on public relations messages
HAT226İMAJ YÖNETİMİ
IMAGE MANAGEMENT
Z303.04.03Kurumsal imaj ve oluşumunda halkla ilişkilerin rolüne değinilmekte; kurumların imaj yönetimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.Brand and branding concepts are taught. Image and image management concepts are taught. Image forming values are examined. The importance of image during branding process is transferred. Image types are examined. The relation between image management and public relations is studied. The process using the Public Relations in image management is transferred. Personal image management is explained. Corporate image management is examined. The process of crisis at Image Management is explained.
HAT234YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.04.03Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları, örgütsel davranış, örgütlerde insan faktörü, çatışma ve zaman yönetimi konularını kapsar.This course covers the definition of management and basic information about management, historical background of management, management theories, organizational behavior, human factor in organizations, conflict and time management.
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT301ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Z303.05.03Bu ders; örgütsel davranışın tanımı ve ilgili disiplinler, örgüt içerisinde birey ve kişilik, örgüt içerisinde duygular, tutumlar ve iş tatmini, örgüt kültürü, örgütlerde çatışma ve çatışmaların çözümü, örgütsel stres kaynakları ve yönetimi, motivasyon ve liderlik gibi konuların öğrencilere aktarılmasını içermektedir.This course; It includes the definition of organizational behavior and related disciplines, the individual and personality in the organization, emotions, attitudes and job satisfaction in the organization, organizational culture, conflict and conflict resolution in organizations, organizational stress sources and management, motivation and leadership.
HAT327HALKLA İLİŞKİLERDE KURAM VE UYGULAMA
PUBLIC RELATIONS THEORY AND APPLIED PUBLIC RELATIONS
Z122.06.03Türkiyede ve dünyadaki çeşitli uygulamaların analizini yapar. Halkla İlişkiler teoriği ile pratiği arasındaki bağlantıyı yapmak üzere teorik bilgilerle uygulamalar yapar .It makes the analysis of various applications in Turkey and in the world. Makes applications with theoretical knowledge to make the connection between public relations theory and practice.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HAT377HALKLA İLİŞKİLERDE TASARIMA GİRİŞ
INTRODUCTION TO DESIGN IN PUBLIC RELATIONS
S122.04.03Profesyonel grafik tasarım dünyasına girişle öğrencinlerin hayal gücü ve yeteneklerini ortaya çıkarılması. Yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.Introducing the imagination and talents of students by entering the world of professional graphic design. Emphasizing creative and new approaches and preparing experimental projects.
HAT379MESLEKİ İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MEDIA
S303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin yürüttükleri her türlü iletişim çalışmaları alanında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin kullanılmasına yönelik temel mesleki İngilizce konularının anlatılmasını içermektedir.This course includes teaching basic professional English subjects for using reading, speaking, listening and writing skills in all kinds of communication studies conducted by university students.
HAT381ETKİNLİK YÖNETİMİ
EVENT MANAGEMENT
S122.04.03Etkinlik çeşitleri,planlaması, yönetimi, hedef kitleler ile medya yansımaları konusunda örnek uygulamaları kapsar.Activity types, planning, management, target masses and media reflections include sample applications.
RTS319MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
S303.04.03Ders; Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri, Mit Türleri, Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojilerini içermektedir.The course; includes the Birth, Meaning and Effects of Mythology, Types of Myth, Classical Mythology and World Mythology.
THP367TELEVİZYONDA SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ
TV INTERVIEW TECHNIQUES
S303.04.03Derste, röportaj yöntemleri, röportaj ile söyleşiyi ayıran özellikler ele alınacaktır.It will be studied on interviewing methods, and the distinction of interview and having a talk in a talk show.
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
REK310SANAT AKIMLARI VE YARATICILIK
SANAT AKIMLARI VE YARATICILIK
F303.03.03Modernizmin ve post- modernist dönemin sınırlarını keşfederek 20. Yüzyılın büyük akımlarını örneğin: İzlenimcilik(Empresyonizm) Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek incelemeler, Dışavurumculuk(Ekspresyonizm) Akımı, Kübizm Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Fütürizm Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme, Soyut Sanat Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Konstrüktivizm/ Bauhaus Akımı Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Dada Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek inceleme Gerçeküstücü(Sürrealizm) Sanat Akımı sanatçı ve sanat eserlerinden örnek incelemeler yapılacak.
REK327KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE REKLAM
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING
F303.03.03Kültürlerarası iletişim ile ilgili kavramların açıklanması, küreselleşme, ötekileştirme, reklamlarda yer alan kültürel göstergelere ilişkin konuları kapsar.Explaining the concepts related to intercultural communication, globalization, marginalization, cultural indicators in advertisements.
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
THP373TEMEL KURGU TEKNİKLERİ
INTRODUCTION TO EDITING
F303.03.03ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.It covers the first editing experiments, editing theories, possibilities / constraints in fiction, types of fiction, editing in computer environment, editing programs, editing applications.
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Ders, sosyal medya izlemesini, söylem ve duyarlılık analizi yöntemlerini, çevresini ve araçlarını kapsar. Bu konulara bağlı olarak, derste öğrenciye kuramsal bilgi ve sahadan vaka çalışmalarından derlenen uygulamalar kazandırılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT312MEDYA ANALİZİ VE VERİ OKUMA
MEDIA ANALYSIS AND DATA READING
Z213.05.03Sektördeki rekabet yoğunluğu, pazarın ve hedef kitlenin belirlenmesine yönelik araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Alan araştırmalarında pazar ve hedef kitleye yönelik verilerin toplanması ve olası sonuçların elde edilmesine yönelik istatiksel tahmin yapılması önemlidir. Ders, kurumların faaliyet alanlarına yönelik sektörel pazar değerlendirmelerin yapılması, kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik istatiksel araştırma konularını içerir.The intensity of competition in the sector necessitates research to determine the market and target audience. In field studies, it is important to collect data for the market and target audience and make a statistical estimation to obtain possible results. The course includes statistical market research to determine the relationship between the target audience and the sector by making sectoral market assessments for the fields of activity of institutions.
HAT322BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
Z303.05.03Pazarlama iletişimi unsurları, reklam, halkla ilişkiler, satış, doğrudan pazarlama ile ilgili bilgi sahibiolur.Elements of marketing communications, advertising, public relations, sales, information about direct marketing.
HAT326MEDYA PLANLAMA
MEDIA PLANNING
Z303.05.03Reklam ve medya türleri, medya planlama kavramı ve medya planlama ajansları, temel ölçüm teknikleri ve sektör araştırmaları hakkında bilgi sahibi olur.advertisement and types of media,the concept of media planning, and media planning agencies, essential measurement techniques and sector investigations
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HAT354PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
S303.04.03Öğrenciler protokol kavramı hakkında bilgi sahibi olmakta, sosyal yaşam ve kurum-kuruluşlarda protokol kurallarının uygulanması konusunda gerekli donanımı edinmektedirler.Students learn about the concept of protocol, and acquire the necessary equipment in social life and the implementation of protocol rules in institutions and organizations.
HAT372TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
CONSUMER BEHAVIOURS
S303.04.03Motivasyon, güdüleme, algı ve tutumun tüketici davranışları üzerindeki etkilerini, aile, sınıf, grup ve düşünce liderliği,teknolojinin kullanılması ile kültürün tüketici davranışları konularını kapsar.Covers the impact of motivation, perception and attitudes on consumer behavior by combining them with the terms such as family, class, group, and thought leadership, technology, culture and consumer behavior.
HAT376HALKLA İLİŞKİLERDE TASARIM UYGULAMALARI
APPLIED PUBLIC RELATIONS DESIGN
S303.04.03Profesyonel grafik tasarım dünyasına girişle öğrencinlerin hayal gücü ve yeteneklerini ortaya çıkarılması. Yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.Unveiling students’ imagination with introduction to professional graphic design. Preparing experimental projects by focusing on creativity and new approaches.
HAT394REKLAMCILIK
ADVERTISING
S303.04.03Reklamcılıkla ilgili temel kavram ve terimlerin açıklanması, reklam kuramları, reklam türleri, reklamcılığın tarihsel gelişimi, reklam ajanslarının yapısı, reklam tasarım süreci, reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve reklamın medya planlama süreçleri konularını kapsar.Explaining the basic concepts and terms related to advertising, advertising theories, types of advertising, historical development of advertising, structure of advertising agencies, advertising design process, execution of advertising campaign processes and media planning processes of advertising.
GRS352MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES
F303.03.03Mobil cihazlarda güncel yazılım bilgileri, yazılım dilleri, teknik bilgi ve beceriler.Current mobile software information, mobile marketing, technical details and abilities.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Kültür, kültürün kökeni ve kaynağı, kültürlerarası iletişim ve kuramları, Türk kültürünün kültürlerarası iletişim kuramları açısından incelenmesi, Anadolu kültürünün 9-16. yy. var arası yazılı kaynakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HAT423MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
Z303.04.03Marka kavramını ve önemini, markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka ile ürün arasındaki farkları öğrenir. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını, marka geliştirme stratejilerini, marka kültürünü ayrıntılı biçimde öğrenerek, küresel pazarda ve Türkiye pazarında gerçekleştirilen stratejileri örnek olay kapsamında inceler.Understands the concept and importance of the brand, the elements and functions of the brand. Learns the differences between brand and product. Brand identity, personality, values, concepts of image and positioning, brand development strategies, learning the brand culture in detail, examines the scope of global market strategies and case studies carried out in Turkey market
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
HAT413SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SUSTAINABILITY
S303.04.03Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları sürdürülebilir kalkınma hedefleri, kurumların iletişim çalışmalarına dahil ettikleri sürdürülebilirlik çalışmalarından örnekler gibi konularını kapsar.The concept of sustainability covers issues such as the ecological, economic and social dimensions of sustainability, sustainable development goals, and examples of sustainability studies that institutions include in their communication studies.
HAT465STRATEJİK İLETİŞİM VE VAKA ANALİZİ
STRATEGIC COMMUNICATIONS AND CASE STUDIES
S303.04.03Stratejik iletişim yönetimi, etkinlik yönetimi, vaka analizleri ve Halkla ilişkiler uygulamalarında medyanın kullanılması ile internet ve etik konularını kapsar.It consists of management of strategic communication efficiency management, practical analysis of cases, the usage of the media in public relations, the internet and ethics.
HAT467KRİZ YÖNETİMİ
CRISIS MANAGEMENT
S303.04.03Kriz yönetiminin aşamaları, kriz durumlarında yapılması gerekenler, medya ile ilişkiler,yaşanması muhtemel kriz çeşitleri ve uygulanması gereken stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.The students learn the phases of crisis management, things that must be done during the crisis, relations with mass media, types of crisis that are probable to be experienced and the strategies that must be applied.
HAT475ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE KAMU DİPLOMASİSİ
INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC DIPLOMACY
S303.04.03Uluslararası halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi, mevcut yaklaşımlar, ilgili teoriler ve dünyadaki örnekler hakkında bilgi vermektir.International public relations and public diplomacy, present approaches, related theories and examples in the world.
HAT477ATÖLYE ÇALIŞMALARI
WORKSHOP
S122.04.03Öğrenciler almış oldukları eğitimleri kurumsal halkla ilişkiler (CPR) ve pazarlama yönlü halkla ilişkiler (MPR) kapsamında uygulamalarla desteklemektedirler. Orta ve küçük ölçekli işletme örnekleri ele alınarak bu işletmelerin başta kurum kimliği olmak üzere kurumsal iletişim faaliyet planlarını bir halkla ilişkiler ajansı niteliğinde oluşturmak için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.The students support the trainings they have taken with the applications in the scope of corporate public relations (CPR) and marketing directional public relations (MPR). The medium and small-scale business cases are handled and necessary activities are carried out to establish corporate communication activities, especially corporate identity, as a public relations agency.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03Görsel Algı, görsel kültür ve bunların medya siyaset toplum perspektifinden değerlendirilmesi. Görsel içerik analizi (film, afiş, reklam vb.), görsel sanat akınları ve bunların günümüz görsel iletişim çalışmaları ile ilişkilendirilmesi.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
REK411DİJİTAL REKLAMCILIK VE MEDYA PLANLAMA
DIGITAL ADVERTISING AND MEDIA PLANNING
S303.04.03Dijital Reklamcılık uygulamaları ve medya planlama stratejileri aktarılmaktadır.Digital Advertising practices and media planning strategies.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT478HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK
PUBLIC RELATIONS AND ETHICS
Z202.02.02Etiğin tanımı ve meslek etiği hakkında temel bilgiler, halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkeleri, halkla ilişkiler kampanyalarında etik, halkla ilişkilerin uluslararası etik yasaları, halkla ilişkiler dernekleri ve halkla ilişkilerin etik sorunları ele alınmaktadır.The definition of ethics and basic information about professional ethics, ethical principles of public relations profession, ethics in public relations campaigns, international ethical laws of public relations, public relations associations and ethical problems of public relations are discussed.
HAT480KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
PUBLIC OPINION RESEARCH
Z202.04.02Kamuoyu kavramı ve kamuoyu araştırmasının önemi, kamuoyunda belirginleşen kanaatlerin araştırılması ve medyaya yansıması, araştırma modelinin oluşturulması, veri kaynaklarına ulaşma, anket tasarımı ve soru sorma ilkeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course has consists of public opinion research concept, models and types of research, how to reach data resources and questionnaire design.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
GZC414SOSYAL MEDYA
SOCİAL MEDİA
S303.04.03Sosyal paylaşım sitelerinin medyaya dönüşmesi ve bunun getirdiği sonuçların hem sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik yansımaları hem de gazetecilik mesleğine etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course is the transformation of social networking sites into the media and the effects of these results on the social, cultural, political, economic reflections and the profession of journalism.  
HAT462TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
PUBLIC RELATIONS PRACTICES IN TURKEY
S303.04.03Finans Sektörü, Hızlı Tüketim Malları Sektörü, Sivil Toplum, Endüstri ve Sanayi Üretim Sektörü, İlaç Sektörü, Otomotiv Sektörü, Enerji Sektörü, Gıda Sektörü, Eğitim Sektörü, Eğlence Sektörü, Teknoloji Sektörü, Siyaset Alanı, Ülke / Kentsel Tanıtım Alanı’nda güncel uygulamalar ve bu alanlarda hizmet vermek / çalışabilmek için gereken alt iletişim disiplinleri uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olur.Current practices in Finance Sector, FMCG Sector, Civil Society, Industry and Industrial Production Sector, Pharmaceutical Sector, Automotive Sector, Energy Sector, Food Sector, Education Sector, Entertainment Sector, Technology Sector, Policy Field, Country / Urban Promotion Field and have information about the sub-communication disciplines practices required to serve / work in these fields.
HAT468REKLAM KAMPANYALARI ANALİZİ
ANALYSIS OF ADVERTISING CAMPAIGNS
S303.04.03Bir reklam kampanyasının nasıl ve hangi bakış açılarına göre değerlendirileceği, reklam planlaması ve yönetimi, reklam kampanyalarında yaratıcı süreç için gerekli teknikleri kullanarak analitik düşünceye uygun plan yapma ve reklam kampanyası planlama sürecinde çözümler üretme konularını kapsar.Could have information about the subject that how an advertisement campaign would be considered. They could specialize in advertisement planning and administration course
HAT472HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA TASARIMI
CAMPAIGN DESIGN IN PUBLIC RELATIONS
S303.04.03Halkla ilişkiler kampanyasının iletişim süreci olarak ele alınması, bu sürecin formatının belirlenmesi, öğrencilerin profesyonel yaklaşımla yaratıcı stratejiden de yararlanarak bir Halkla ilişkiler kampanyası hazırlamasına yönelik konuları kapsar.The consideration of the Public Relations Campaign as a communication process, determination the concept of that process, making the students get benefit from the creative strategies with Professional approach for a public relations campaign and applied association information.
HAT474DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER
DIGITAL PUBLIC RELATIONS
S303.04.03İnternet ve sanal ortamdaki teknolojik gelişmeler incelenir. İnternet ve sanal ortamda uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları incelenir. İnternet ve sanal ortamda sosyal paydaşlarla olan ilişkilerin yürütme biçimleri aktarılır. Sanal ortamda itibarın sağlanması ve kriz iletişimi anlatılır.Technological developments in internet and virtual environment are examined. Internet and virtual environment applied in public relations studies are examined. The ways in which the relations with social stakeholders in the Internet and virtual environment are handled. The provision of reputation in the virtual environment and crisis communication are explained.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.