English

FACULTY OF COMMUNICATION-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
HAT123HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
Z303.06.03Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCE
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
COMMUNICATION SOCIOLOGY
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF POLITICAL SCIENCE
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
HAT124ETKİLİ SUNUM VE SÖYLEŞİ TEKNİKLERİ
EFFECTIVE PRESENTATION AND INTERVIEW TECHNIQUES
Z122.06.03Etkili sunum teknikleri, konuşma teknikleri, sunumda teknolojinin kullanılması ile beden dilinin kullanılması hususlarını kapsar.Effective presentation and speech techniques, body language, gestures and facial expressions.
HAT126KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER
CORPORATE PUBLIC RELATIONS
Z303.06.03Bu derste, örgütsel iletişim, kurumsal iletişim ve kurumsal halkla ilişkilere dair temel kavramlar aktarılarak, öğrencinin kavramlar arasındaki temel ayrımı öğrenmesi ve örgütsel iletişim ve halkla ilişkiler uygulama alanları arasında ilişki kurulması sağlanacaktır. Ayrıca halkla ilişkiler uygulama alanları olan kurum içi iletişim, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal reklam vs. gibi uygulamalar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.In this course, the basic concepts of corporate public relations and institutional communication are given, in-house communication with public relations practice, sponsorship, corporate social responsibility, corporate advertising etc. communication activities will be included.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramını ve sistemlerini, hukukun temel kaynaklarını, genel hukuk kurallarını, hukuk kurallarının yaptırımlarını, hukukun dallarını, kamu hukuku ve özel hukuk kapsamına giren hukuk dallarını içermektedir.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
HAT227MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS
Z122.05.03Kurumun tanıtımını sağlayan, imajını geliştiren, mesajları doğru bir şekilde hedef kitleye ulaştıran halkla ilişkiler uygulamalarının başarılı olabilmesi medya ile ilişkilerini iyi sürdürebilmesinden geçmektedir. Medya haber kaynağından bilgi alma ihtiyacını karşılarken, halkla ilişkiler uzmanı da çalıştığı kurumun medyada yer almasını sağlar. Bu ders, halkla ilişkiler açısından medyaya yönelik hazırlanabilecek olan bilgilendirici malzemelerin aktarılmasını içermektedir. Halkla ilişkilerin görsel-işitsel basına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerinin detaylıca bilgilendirilmesi yapılacaktırBeing successful in public relations practices, which promotes the organization, improves its image and delivers the messages correctly to the target audience, is able to maintain their relations with the media in a good way. While the media meets the need to obtain information from the news source, the public relations specialist also ensures that the institution where it works is included in the media. This course includes informative materials that can be prepared for the media in terms of public relations. The activities of public relations for the audiovisual press will be informed in detail.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF231İLETİŞİM TARİHİ
HİSTORY OF COMMUNİCATİON
Z202.04.02İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication, communication tools, the emergence of new media and the effects of culture and the emergence of new media, push and pull theory to explain the effects and communication systems that emerged in the historical process are the content of the course.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH TECHNIQUES IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU414SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM
SPORTS CULTURE AND OLIMPISM
G202.03.02Antik olimpiyat oyunları, modern olimpizim, uluslararası olimpik akademi, Türkiye’deki olimpik hareketin kuruluşu ve olimpik eğitim.Course Content ancient olympic games, olympism modern international Olympic Academy, the Olympic movement and Olympic education institutions in Turkey.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
EKO464BİLİM TARİHİ
HISTORY OF SCIENCE
G303.03.03Başlangıçtan günümüze insanlığın bilim alanındaki başarılarını açıklamaya yönelik olacaktır.In the first weeks theoretical basis of science will explained. Scientific developments in ancient Greek, Islam and China will thought. Great discoveries/innovations, which affected humanity, will be discussed. Also, the reason of scientific achievements between 19th century and on will explained
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
PSR464RUSYA VE AZINLIKLAR
RUSSIA AND MINORITIES
G303.03.03Rusya Federasyonu dünyanın en önemli askeri gücüne sahiptir. Nüfusunun azalması dolaysıyla kendindeki azınlıklara baskı uygulamaya ve onları Ruslaştırmaya çalışmaktadır. Başta Türki ve diğer azınlıkların konumları açıklanacaktır.RF has huge military power. Population is shirinking. Therefor preassure on minorities are growing and regime is trying to Russify them. Main goal is to teach this fact.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
TDE435TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE KATKISI
LINGUISTIC EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE TO THE WORLD LANGUAGES
G202.03.02Dünya tarihi, kişi, aile, boy, kavim ve ulusların ilişkilerinden ibarettir. Gerçek hayattaki bu ilişkiler, onların dillerine de yansır. Böylece insanlar gibi diller de, bu ilişkilerle gerçekleşmiş melez bir yapı sergilerler. Bu derste, genel dil ilişkileri ile Türkçenin komşu dillerle ilişkileri konu edinilir.World history is consisted of the relations of individuals, family, phratry, race and nations. The relations in their daily lives are reflected in their languages. Therefore just like human beings languages, being created with the relations to other languages, have a have hybrid structure. This class will handle general relations of languages and specifically the relations of Turkish with neighboring languages.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT222HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI
PUBLIC RELATIONS WRITING
Z303.06.03Basın bültenleri hazırlama, halkla ilişkiler mesajlarının yazma, planlama süreci, örnek çalışmalar ile ilgili bilgi sahibi olur.preparing press releases, process of planning and write on public relations messages
HAT226İMAJ YÖNETİMİ
IMAGE MANAGEMENT
Z303.04.03Kurumsal imaj ve oluşumunda halkla ilişkilerin rolüne değinilmekte; kurumların imaj yönetimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.Brand and branding concepts are taught. Image and image management concepts are taught. Image forming values are examined. The importance of image during branding process is transferred. Image types are examined. The relation between image management and public relations is studied. The process using the Public Relations in image management is transferred. Personal image management is explained. Corporate image management is examined. The process of crisis at Image Management is explained.
HAT234YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.04.03Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları, örgütsel davranış, örgütlerde insan faktörü, çatışma ve zaman yönetimi konularını kapsar.This course covers the definition of management and basic information about management, historical background of management, management theories, organizational behavior, human factor in organizations, conflict and time management.
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
EKO327TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
G303.03.03Türkiye ekonomisinin özellikleri, işsizlik, enflasyon, teknoloji, ekonomik krizlerFeatures of the Turkish economy, liberalization attempts and structural transformation in the Turkish economy (1980-Onwards); structure of production; recent economic crises.
ISL472BORSA OKUR YAZARLIĞI
FINANCIAL LITERACY
G303.03.03Para ve Sermaye Piyasaları Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Araçları ve Menkul Kıymetler Yatırım Stratejileri Türk ve Dünya Piyasaları Türev Piyasalar Temel ve Teknik Analiz Teknikleri Mali Tablolar Şirket Değerleme Ekonomik Veriler ve BeklentilerMoney and capital markets, investment strategies, derivatives, fundamental and technical analysis
PSR444DÜNYA SİYASETİ VE TÜRKİYE
WORLD POLITICS AND TURKEY
G303.03.03İnsan Hakları: Müdahale & Koruma Küresel Gelişme ve Eşitsizlik Küresel Yönetişim ve Küresel Toplum Uluslararası ve Ulus Ötesi Tehditler ve GüvenlikInternational Relations: Theories & Approaches Global Governance &Society Transnational Threats& (In) Security Human Rights: Intervention & Protection Global Prosperity & Inequality
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT327HALKLA İLİŞKİLERDE KURAM VE UYGULAMA
THEORY AND PRACTICE IN PUBLIC RELATIONS
Z122.06.03Türkiyede ve dünyadaki çeşitli uygulamaların analizini yapar. Halkla İlişkiler teoriği ile pratiği arasındaki bağlantıyı yapmak üzere teorik bilgilerle uygulamalar yapar .It makes the analysis of various applications in Turkey and in the world. Makes applications with theoretical knowledge to make the connection between public relations theory and practice.
HAT353HALKLA İLİŞKİLERDE KALİTE YÖNETİMİ
HALKLA İLİŞKİLERDE KALİTE YÖNETİMİ
Z303.05.03Kalite fonksiyonunun organizasyonlardaki önemi ve stratejik halkla ilişkiler yönetimine katkıları aktarılmaktadır.The importance of quality function in organizations and their contributions to strategic public relations management are explained.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GZC369KADIN VE MEDYA
WOMEN AND MEDIA
S303.04.03Toplumsal cinsiyetin kültürel politikasını, kadın hareketinin medya ile ilişkisini, iletişim araştırmalarında Feminist Eleştiriyi, medyada kadınların temsili sorununu, medya çalışanı olarak kadını, kadın dergilerini, kadın tv dizilerini, reklamlardaki kadın kimliğini inceleyerek; alternatif yayıncılık ve kadın hareketi ile karşılaştırır.Examines cultural politics of gender, relations of women movements with media, feminist criticism in communication researchs, issue of female representation in media, woman as a media employee, women magazines, women soap operas, female identity in commercials and compares them with alternative publishing and women movements.
HAT377HALKLA İLİŞKİLERDE TASARIMA GİRİŞ
INTRODUCTION TO DESIGN IN PUBLIC RELATIONS
S122.04.03Profesyonel grafik tasarım dünyasına girişle öğrencinlerin hayal gücü ve yeteneklerini ortaya çıkarılması. Yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.Introducing the imagination and talents of students by entering the world of professional graphic design. Emphasizing creative and new approaches and preparing experimental projects.
HAT379MESLEKİ İNGİLİZCE
PROFESSIONAL ENGLISH
S303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin yürüttükleri her türlü iletişim çalışmaları alanında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin kullanılmasına yönelik temel mesleki İngilizce konularının anlatılmasını içermektedir.This course covers the basic professional English subjects related to the use of reading, speaking, listening and writing skills in the field of communication studies conducted by university students.
HAT381ETKİNLİK YÖNETİMİ
EVENT MANAGEMENT
S122.04.03Etkinlik çeşitleri,planlaması, yönetimi, hedef kitleler ile medya yansımaları konusunda örnek uygulamaları kapsar.Activity types, planning, management, target masses and media reflections include sample applications.
HAT396KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
S122.04.03Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, gelişimi modelleri ve stratejilerini ve uygulamalarını kapsar.The concept of corporate social responsibility includes development models and strategies and practices.
RTS319MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
S303.04.03Ders;Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri, Mit Türleri, Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojilerini içermektedir.The course includes the Birth, Meaning and Effects of Mythology, Types of Myth, Classical Mythology and World Mythology.
THP367TELEVİZYONDA SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ
INTERVIEW AND COMMENTARY TECHNIQUES ON TV
S303.04.03Derste, röportaj yöntemleri, röportaj ile söyleşiyi ayıran özellikler ele alınacaktır.It will be studied on interviewing methods, and the distinction of interview and having a talk in a talk show.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
NEWS PHOTOGRAPHY
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES IN COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
COMMUNICATION, GLOBALISATION AND SOCIETY
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
THP373TEMEL KURGU TEKNİKLERİ
INTRODUCTION TO EDITING
F303.03.03
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Sosyal medya araştırmaları dersi, öğrencinin sosyal ağ medyasını anlaması ve deneyimlemesi üzerine tasarlanmıştır. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram platformlarını kapsayan sosyal medya incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda dersin ilk yarısında sosyal ağ ortamlarına giriş verilmektedir. İkinci yarısında ise öğrencilere bu sosyal ağ ortamlarında meydana gelen oluşumları incelenmesi üzerine bir sosyal medya platformları tanıtımı yapılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT312MEDYA ANALİZİ VE VERİ OKUMA
MEDYA ANALİZİ VE VERİ OKUMA
Z213.05.03Sektördeki rekabet yoğunluğu, pazarın ve hedef kitlenin belirlenmesine yönelik araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Alan araştırmalarında pazar ve hedef kitleye yönelik verilerin toplanması ve olası sonuçların elde edilmesine yönelik istatiksel tahmin yapılması önemlidir. Ders, kurumların faaliyet alanlarına yönelik sektörel pazar değerlendirmelerin yapılması, kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik istatiksel araştırma konularını içerir.The intensity of competition in the sector necessitates research to determine the market and target audience. In field studies, it is important to collect data for the market and target audience and make a statistical estimation to obtain possible results. The course includes statistical market research to determine the relationship between the target audience and the sector by making sectoral market assessments for the fields of activity of institutions.
HAT322BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
Z303.05.03Pazarlama iletişimi unsurları, reklam, halkla ilişkiler, satış, doğrudan pazarlama ile ilgili bilgi sahibiolur.Elements of marketing communications, advertising, public relations, sales, information about direct marketing.
HAT326MEDYA PLANLAMA
MEDIA PLANNING
Z303.05.03Reklam ve medya türleri, medya planlama kavramı ve medya planlama ajansları, temel ölçüm teknikleri ve sektör araştırmaları hakkında bilgi sahibi olur.advertisement and types of media,the concept of media planning, and media planning agencies, essential measurement techniques and sector investigations
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HAT364KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA H.İ.
PUBLIC RELATIONS IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS
S303.04.03Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda Halkla ilişkiler çalışmalarının önemi, lobicilik, sanatsal ve kültürel faaliyetler, STÖ lerde uygulanan halkla ilişkiler yöntemleri ile bu kuruluşların yaşadığı temel sorunlar hususlarını kapsar.Include the importance of public relations in non-profit organizations, lobbying, cultural and artistic activities, methods of public relations applied in NGOS and the main problems of these organizations.
HAT372TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
CONSUMER BEHAVIOURS
S303.04.03Motivasyon, güdüleme, algı ve tutumun tüketici davranışları üzerindeki etkilerini, aile, sınıf, grup ve düşünce liderliği,teknolojinin kullanılması ile kültürün tüketici davranışları konularını kapsar.Covers the impact of motivation, perception and attitudes on consumer behavior by combining them with the terms such as family, class, group, and thought leadership, technology, culture and consumer behavior.
HAT376HALKLA İLİŞKİLERDE TASARIM UYGULAMALARI
APPLIED PUBLIC RELATIONS DESIGN
S303.04.03Profesyonel grafik tasarım dünyasına girişle öğrencinlerin hayal gücü ve yeteneklerini ortaya çıkarılması. Yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.Unveiling students’ imagination with introduction to professional graphic design. Preparing experimental projects by focusing on creativity and new approaches.
HAT394REKLAMCILIK
ADVERTISING
S303.04.03Reklamcılıkla ilgili temel kavram ve terimlerin açıklanması, reklam kuramları, reklam türleri, reklamcılığın tarihsel gelişimi, reklam ajanslarının yapısı, reklam tasarım süreci, reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve reklamın medya planlama süreçleri konularını kapsar.Explaining the basic concepts and terms related to advertising, advertising theories, types of advertising, historical development of advertising, structure of advertising agencies, advertising design process, execution of advertising campaign processes and media planning processes of advertising.
GZC352İLETİŞİM ETİĞİ
COMMUNICATION ETHICS
F303.03.03İletişim etiği kavramı. İletişim etiği konusundaki güncel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. İletişim etiği alanında özdenetim ve ortak denetim sistemleri.Concept of ethics, current issues and solutions, self-regulation in the field of communication and co-regulatory systems are discussed.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03İletişim, kuram ve toplum ilişkisi, iletişim çalışmalarının düşünsel ve toplumsal üretimde ve yapılardaki rolü ve işlevleri.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HAT423MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
Z303.04.03Marka kavramını ve önemini, markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka ile ürün arasındaki farkları öğrenir. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını, marka geliştirme stratejilerini, marka kültürünü ayrıntılı biçimde öğrenerek, küresel pazarda ve Türkiye pazarında gerçekleştirilen stratejileri örnek olay kapsamında inceler.Understands the concept and importance of the brand, the elements and functions of the brand. Learns the differences between brand and product. Brand identity, personality, values, concepts of image and positioning, brand development strategies, learning the brand culture in detail, examines the scope of global market strategies and case studies carried out in Turkey market
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS481KENT, GÖRSEL KİMLİK VE İLETİŞİM
CITY, VISUAL IDENTITY AND COMMUNICATION
S122.04.03Şehir planlama, kültürbilim, grafik tasarım ve iletişim disiplinlerinin farklı yaklaşımları. Kent görsel kimliği ve iletişim disiplini ilişkisi. Kent görsel kimliğinin farklı boyutları. Fiziksel görsel kimlik ve grafik görsel kimlik karşılaştırmaları ve bunlara ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi.Urban planning, ethnology, graphic design and different approaches of sciences of communication. The relationship between urban visual identity and the discipline of communication. Different dimensions of urban visual identity. Comparison of physical visual identity and graphical visual identity and examples of their practice.
HAT411SPOR İLETİŞİMİ
SPORTS COMMUNICATION
S303.04.03Dersin içeriğinde; sporun kavramsal bütünlüğünün anlatılması, spor endüstrinin ve ekonomisinin boyutlarının incelenmesi, sporda halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarının ne durumda olduğu ve öğrencilerin hangi alanlarda kendilerine katkı sağlayabileceği yer almaktadır.In the course content; explaining the conceptual integrity of sports, examining the dimensions of sports industry and economy, the state of public relations and marketing activities in sports and in which areas students can contribute to them.
HAT461HALKLA İLİŞKİLER VE LOBİCİLİK
PUBLIC RELATIONS AND LOBBYING
S303.04.03Dünyada ve türkiyede yapılan lobicilik çalışmaları, taktikleri, lobiciliğin önemi ve lobicilik kampanyaları ile ilgili bilgi sahibi olur.Lobbying studies, tactics, importance and lobbying campaigns in Turkey and the world.
HAT465STRATEJİK İLETİŞİM VE VAKA ANALİZİ
STRATEGIC COMMUNICATION AND CASE ANALYSIS
S303.04.03Stratejik iletişim yönetimi, etkinlik yönetimi, vaka analizleri ve Halkla ilişkiler uygulamalarında medyanın kullanılması ile internet ve etik konularını kapsar.It consists of management of strategic communication efficiency management, practical analysis of cases, the usage of the media in public relations, the internet and ethics.
HAT467KRİZ YÖNETİMİ
CRISIS MANAGEMENT
S303.04.03Kriz yönetiminin aşamaları, kriz durumlarında yapılması gerekenler, medya ile ilişkiler,yaşanması muhtemel kriz çeşitleri ve uygulanması gereken stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.The students learn the phases of crisis management, things that must be done during the crisis, relations with mass media, types of crisis that are probable to be experienced and the strategies that must be applied.
HAT469MEDYA EKONOMİSİ
MEDIA ECONOMY
S303.04.03Ulusal ve küresel düzlemde ortaya çıkan sosyo ekonomik değişmelerin etkilerini çözümler. Ulusal ve küresel düzlemde ortaya çıkan sosyo ekonomik değişmelere ilişkin yöntemleri ve yabancı sermaye oluşumu ile ilgili bilgi sahibi olur.Evaluate the affects of socio-economical alterations occurred both nationally and globally. Enjoy data for socio-economical alterations occurred both nationally and globally, and foreign capital structure.
HAT475ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE KAMU DİPLOMASİSİ
INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC DIPLOMACY
S303.04.03Uluslararası halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi, mevcut yaklaşımlar, ilgili teoriler ve dünyadaki örnekler hakkında bilgi vermektir.International public relations and public diplomacy, present approaches, related theories and examples in the world.
HAT477ATÖLYE ÇALIŞMALARI
PUBLIC RELATIONS WORKSHOP 
S122.04.03Öğrenciler almış oldukları eğitimleri kurumsal halkla ilişkiler (CPR) ve pazarlama yönlü halkla ilişkiler (MPR) kapsamında uygulamalarla desteklemektedirler. Orta ve küçük ölçekli işletme örnekleri ele alınarak bu işletmelerin başta kurum kimliği olmak üzere kurumsal iletişim faaliyet planlarını bir halkla ilişkiler ajansı niteliğinde oluşturmak için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.The students support the trainings they have taken with the applications in the scope of corporate public relations (CPR) and marketing directional public relations (MPR). The medium and small-scale business cases are handled and necessary activities are carried out to establish corporate communication activities, especially corporate identity, as a public relations agency.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION, COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
REK411DİJİTAL REKLAMCILIK VE MEDYA PLANLAMA
DIGITAL ADVERTISING AND MEDIA PLANNING
S303.04.03Dijital Reklamcılık uygulamaları ve medya planlama stratejileri aktarılmaktadır.Digital Advertising practices and media planning strategies.
REK413İSTATİSTİK VE VERİ OKURYAZARLIĞI
STATISTICS AND DATA LITERACY
S122.04.03Sektördeki rekabet yoğunluğu, pazarın ve hedef kitlenin belirlenmesine yönelik araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Alan araştırmalarında pazar ve hedef kitleye yönelik verilerin toplanması ve olası sonuçların elde edilmesine yönelik istatiksel tahmin yapılması önemlidir. Ders, kurum ve markaların faaliyet alanlarına yönelik sektörel pazar değerlendirmelerin yapılması, kurum-marka ile hedef kitle arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik istatiksel araştırma konularını içerir.The intensity of competition in the sector necessitates research to determine the market and target audience. In field studies, it is important to collect data for the market and target audience and make a statistical estimation to obtain possible results. The course includes statistical market research to determine sectoral market assessments for the fields of activity of corporations and brands, and to determine the relationship between corporation-brand and target audience.
REK461ULUSLARARASI REKLAMCILIK
INTERNATIONAL ADVERTISING
S303.04.03Reklamcılığı uluslararası boyutta ele almak, kültürlerarasılık kavramı doğrultusunda reklam stratejilerini belirlemek.The course covers determining the strategies of advertising through intercultural concept and analyzing the advertising with international dimensions.
RTS467YARATICI YAZARLIK
CREATIVE WRITING
S303.04.03Ders malzemesi olarak seçilen Türkçe yazınsal metin türleri - kısa öykü, tiyatro metni, şiir vb. – veya reklam, propaganda ve haber metinleri yazarın bakış açısından ele alınarak bir metnin yaratılış süreci deşifre edilir. Ders kapsamında, analitik ve yaratıcı yazım çalışmalarına ağırlık verilecek ve dönem sonunda her öğrenci bu çalışmalarından bir portfolyo oluşturur.The aim of this course is to develop perception and writing skills and analytical, creative writing work .
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT450KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
PUBLIC OPINION RESEARCH
Z303.04.03Bu ders bağlamında, araştırmanın yapısı, araştırma süreci, nicel ve nitel olmak üzere temel araştırma yöntemlerini, anketin içeriği, örneklem gibi başlıca konular gösterilmektedir.In the context of this course, the structure of the research, the research process, basic research methods such as quantitative and qualitative, the content of the questionnaire and the sample are presented.
HAT478HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK
PUBLIC RELATIONS AND ETHICS
Z202.02.02Etiğin tanımı ve meslek etiği hakkında temel bilgiler, halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkeleri, halkla ilişkiler kampanyalarında etik, halkla ilişkilerin uluslararası etik yasaları, halkla ilişkiler dernekleri ve halkla ilişkilerin etik sorunları ele alınmaktadır.The definition of ethics and basic information about professional ethics, ethical principles of public relations profession, ethics in public relations campaigns, international ethical laws of public relations, public relations associations and ethical problems of public relations are discussed.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
HAT462TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
PUBLIC RELATIONS PRACTICES IN TURKEY
S303.04.03Halkla ilişkilerin gelişimi ve beş döneminin Türkiye'deki seyri, loncalardan günümüze halkla ilişkiler uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olur.Learn the development of Public Relations regulations from guilds until now and they also make a research about the five period of it in Turkey
HAT464HALKLA İLİŞKİLERDE İLERİ ÇALIŞMALAR
ADVANCED STUDIES IN PUBLIC RELATIONS
S303.04.03Toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve yaşamsal değişimleri paralelinde halkla ilişkiler etkinliği gerçekleştirmenin önemi anlatılır. Hedef kitle ve tüketici trendlerinin takibinin hangi yöntem ve tekniklerle yapılacağı anlatılır. İnternet ortamında ve yeni teknolojiler çerçevesinde interaktif halkla ilişkiler çalışmalarına örnekler incelenir.Explain the significance of realization of public relations within the changing social, economical, cultural and life of society. Explain which methodology and techniques are to be utilized on the way to observe the consumer trends and target points. Examine the studies of examples for interactive public relations on Internet environment and within the new technologies frame.
HAT466TUTUM, ALGI, İLETİŞİM
ATTITUDE, PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03Kişilerarası iletişim insanların her gün yaşadıkları ve içinde oldukları bir davranış sürecidir. Bu süreç nüanslarını yönetmeyi öğrenenler profesyonel ve özel yaşamlarında başarıya ulaşmada daha avantajlı hale gelirler. Öğrenciler duygu, algı ve kültür, teknoloji,sözlü-, sözsüz iletişiminin kişilerarası iletişim sürecindeki rolünü ve etkili iletişim tasarımları geliştirmeyi öğrenme fırsatı bulacaklar ve kişilerarası iletişimde çatışmanın nasıl yönetildiğini anlamış ve elektronik ortamda kişilerarası iletişim sürecini incelemiş olacaklardır.Include the ways that examine human behaviours, the ways that affect through communication, perception, manner, communication, motivation and convincing communication ways.
HAT468REKLAM KAMPANYALARI ANALİZİ
ANALYSIS OF ADVERTISING CAMPAIGNS
S303.04.03Bir reklam kampanyasının nasıl ve hangi bakış açılarına göre değerlendirileceği, reklam planlaması ve yönetimi, reklam kampanyalarında yaratıcı süreç için gerekli teknikleri kullanarak analitik düşünceye uygun plan yapma ve reklam kampanyası planlama sürecinde çözümler üretme konularını kapsar.Could have information about the subject that how an advertisement campaign would be considered. They could specialize in advertisement planning and administration course
HAT472HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA TASARIMI
CAMPAIGN DESIGN IN PUBLIC RELATIONS
S303.04.03Halkla ilişkiler kampanyasının iletişim süreci olarak ele alınması, bu sürecin formatının belirlenmesi, öğrencilerin profesyonel yaklaşımla yaratıcı stratejiden de yararlanarak bir Halkla ilişkiler kampanyası hazırlamasına yönelik konuları kapsar.The consideration of the Public Relations Campaign as a communication process, determination the concept of that process, making the students get benefit from the creative strategies with Professional approach for a public relations campaign and applied association information.
HAT474DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER
DIGITAL PUBLIC RELATIONS
S303.04.03İnternet ve sanal ortamdaki teknolojik gelişmeler incelenir. İnternet ve sanal ortamda uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları incelenir. İnternet ve sanal ortamda sosyal paydaşlarla olan ilişkilerin yürütme biçimleri aktarılır. Sanal ortamda itibarın sağlanması ve kriz iletişimi anlatılır.Technological developments in internet and virtual environment are examined. Internet and virtual environment applied in public relations studies are examined. The ways in which the relations with social stakeholders in the Internet and virtual environment are handled. The provision of reputation in the virtual environment and crisis communication are explained.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.