English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-AVIATION GROUND SERVICES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-AVIATION GROUND SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.03İşletmelerin temel kavramları, işletmelerin amaçları, işletme çeşitleri, işletmelerin kuruluşları, işletme büyüklüğü, işletme fonksiyonları:Yönetim,Üretim,Pazarlama, Finans, İnsan kaynakları, Muhasebe, Araştırma geliştirme,Halkla ilişkilerThe basic concepts of businesses, business objectives, business types, establishment of enterprises, business size, business functions: Management, Production, Marketing, Finance, Human Resources, Accounting, Research and Development, Public Relations
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
HYH111YER HİZMETLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO GROUND SERVICES
Z303.04.03Dersle Ilgili Ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında Verilmiştircan be reach it weekly schd.
HYH113HAVAYOLU YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI
AIRLINE MANAGEMENT AND MARKETING
Z303.03.03Dersle Ilgili Ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında Verilmiştircan be reach it weekly schd.
HYH121MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Matematiğe giriş, reel sayılar, denklem ve eşitsizlikler, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, koordinat ve doğrunun analitik incelenmesi, parabol ve grafiğin çizilmesi, polinam fonkiyonlar, rasyonel fonksiyonlar, irrasyonel fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev tanımı, türev mesleki problemlerine uygulanması, matris ve determinant, doğrusal denklem sistemleri-lineer cebir ilişkisi.Sets and Set Operations, Number Sets, Decimal Notation of Rational Numbers, Decimal Numbers, Absolute Value and Intervals, Exponential Numbers and Square Roots, First and Second Degree Equations and their Solutions,First and Second Degree Inequalities and their Solutions, Cartesian Coordinat System, Relations, Functions, Composition Functions and Inverse Functions, Analytical examination of the Line, Analytical examination of the Parabola, Exponential and Logarithmic Functions, Trigonometric Functions, System of Linear Equations
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SHK131SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION
Z303.05.03Dersle Ilgili Ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında Verilmiştircan be reach it weekly schd.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
HYH114YOLCU HİZMETLERİ-I
PASSANGER SERVICES-I
Z404.05.04Sivil Havacılık İşletmeleri Organizasyon Şeması Ve Çalışanların Görevleri İle Yardımcı Bölümler Arasında Fonksiyonel İlişkileri; Yolcu Hizmetlerde Kullanılan Yabancı Terimler; Yolcu Hizmetlerde Kullanılan Evrakların İçerik Ve İşlevleri; Havaalanına Ve Uçağa Yolcu Giriş Ve Çıkış İşlemleri; Problem Çözme, Bilgi Verme, Yönlendirme Teknikleri Ve Olağan Olmayan Durumlarda Sorumluluklar Ve İlkeler.you can reach it weekly sch.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
HYH201HAVACILIK İNGİLİZCESİ-I
AVIATION ENGLISH-I
Z223.06.04Öğrencilerin İngilizce kullanımını sağlamak ve akademik İngilizce’nin gereklerine hazırlanabilmeleri için çoklu becerili bir ders olarak tasarlanmıştırinformation about Aviation English
HYH213YER HİZMETLERİ VE RAMP-II
LOCATION SERVICES AND RAMP-II
Z404.05.04RAMP VE APRON ARAÇLARININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİPRINCIPLE OF OPERATION OF APron VEHICLE
HYH215YOLCU HİZMETLERİ-II
PASSENGER SERVICES II
Z404.05.04Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması ve çalışanların görevleri ile yardımcı bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri; yolcu hizmetlerde kullanılan yabancı terimler; yolcu hizmetlerde kullanılan evrakların içerik ve işlevleri; havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri; problem çözme, bilgi verme, yönlendirme teknikleri ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler konularını içermektedir.Information on civilian aviation
HYH221SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI
NAVIGATION AND HELPERS
Z303.05.03Dersin içeriğinde; radyo sinyalleri; Radyo sinyalleri ile çalışan göstergeler ve uçak elektrik sistemleri yer almaktadır.basic information about Navigation and ıts Asistans
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SHK231TEHLİKELİ MADDELER
DANGEROUS GOODS
S202.03.02Tehlikeli madde kavramı ve sınıflandırmalar; hiçbir şekilde hava yoluyla taşınamayacak tehlikeli maddeler,birimler ve kullanılan dokümanlar, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ait sorumluluk grupları,göndericiler, kargo acenteleri, hava yolu işletmesi, yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları, konşimentonun hazırlanması, tehlikeli maddelerin kabulü, depolanması, yüklenmesi ve kontrolüWhat is ADR,Which substances are accepted as Dangerous,How Dangerous Goods are transported,What are the accountabilities of parties included in Dangerous Goods Transportation.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HYH202HAVACILIK İNGİLİZCESİ-II
AVIATION ENGLISH II
Z223.06.04Hava Lojistiği alanında ingilizceHaving information about Aviation English
HYH212HAVA TERMİNAL PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
AIR TERMINAL PLANNING AND MANAGEMENT
Z404.05.04Terminal yönetim prensipleri, terminallerin temel ve ikincil işlevleri, terminallerin işletme yönetimi, terminallerin işletme şekilleri: kamu, özel, otonom, işletme şekillerinin karakteristik özellikleri, terminallerin örgütsel yapısı, performansı, ekonomisi, liman ve terminal ana yapıları, teknolojileri ve işlevleri, terminallerin maliyet bileşenleri, terminal yapıları ve teknolojilerinin optimum büyüklükleri, terminallerin kapasite ve talep planlaması, işletme ve pazarlama planlaması, terminallerde demuraj, dispeç ücretleri ile sefer maliyeti ve navlun hesabı konuları işlenmektedir.Having information about civilian aviation
HYH222ULUSLARARASI HAVA HUKUKU
INTERNATIONAL AIR LAW
Z303.05.03Hava hukukuna giriş ve tarihi gelişimiIntroduction TO air law
HYH232HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION
Z223.05.04Yönetim, Yönetici Kavramlarımanagement manager concepts
HYH242HAVA TRAFİK KURALLARI
AIR TRAFFIC RULES
Z303.05.03Hava Trafik Kural, Hizmet ve OlaylarıThe concept of air traffic services, air traffic services’ position within air traffic management, visual flight rules (VFR), instrument flight rules (IFR), flight information service.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.