İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS107INTRODUCTION TO BUSINESS
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.05.03İşletme alanına özel ve alanı destekleyici beceriler sağlayan bu ders, işletme disiplinine özgü eleştirel ve analitik düşünme tekniği sunar. Öncelikle işletmelerin gelişimini etkileyen iç ve dış çevredeki ulusal ve küresel faktörler incelenir. Öğrenciler, pazarlama, strateji, finans, muhasebe, insan kaynakları, bilgi sistemleri ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel sorunları analiz eder. Ek olarak, bu ders öğrencilerin iş etiği konularını ve sosyal sorumluluğu tartışmalarına ve bazı iş analizi teknikleriyle fırsatları ve zorlukları keşfetmelerine olanak tanır. Bu nedenle, bu dersin amacı işletmenin hem iç hem de dış çevresini ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayan tüm işletme fonksiyonlarını incelemektir. Ders esnasında, iş dünyasındaki dinamikler ve teoriler ışığında işletmelerin iş yapma süresinde nasıl ayakta kaldığını gösteren belirli temalar da ele alınmaktadır.Basic knowledge about business administration, and different types, foundation processes and the functions of firms.
ECO191INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
Z303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
LAW192FUNDAMENTALS OF LAW
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Ders öğrencilerin hukukun temel ilkeleri üzeinde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı hukuk dalları ile iligli bilgileri aktarmayı hedefler. Özetle ders öğrencilere hukukun temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.The course aims to develop the student’s knowledge on law within the major domains of fundamentals and general rules of law, law of person, law of succession, law of property, constitutional law, and international law. In summary the course is to make students explore and develop issues on every aspect of law.
MAT139MATHEMATICS FOR ECONOMISTS-I
MATHEMATICS FOR ECONOMISTS-I
Z303.05.03Ders reel değerli fonksiyonların, transandantal fonksiyonlar, finans matematiği, matrisler ve uygulamaları, tanıtım olasılık ve istatistik, limitler ve fonksiyonların sürekliliği grafikleri fonksiyonu konularından oluşmaktadır.The course topics are the idea of function, graphs of real valued functions, transcendental functions, mathematics of finance, matrices and their applications, introductory probability and statistics, limits and continuity of functions.
MFY193FINANCIAL ACCOUNTING-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.05.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.This course includes the basic concepts and principles of accounting, accounting cycle, accounts, and the financial statements.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS132ORGANIZATIONAL THEORY
ORGANIZATIONAL THEORY
Z303.05.03Yönetim ve Organizasyondaki değişimler ve mantıksal temeller birliği, Yönetim Düşüncesindeki tarihsel gelişmeler, Klasik Yaklaşımlar (Bilimsel yönetim, Süreç Yönetimi, Bürokratik Yaklaşım). Neo- Klasik Yaklaşımlar (İnsan ilişkileri yaklaşımı, Yönetim bilimlerinde davranış bilimleri yaklaşımı), Modern (Sistem ve Olasılık Yaklaşımı) ve Post Modern Perspektifler. Günümüz Yönetim Araçları, Yönetimin geleceği. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetimi.This courses focuses on development, definition, application areas of behavioral sciences foundations of human relations, self human relations, cultures, how personality effects human relations, emotions, listening, verbal and non verbal communications, communication between individuals, conflict and conflict resolutions, stress and dealing with stress subjects will be taught. With the help of these subjects, students will identify himself and people around him.
BUS142PRINCIPLES OF MARKETING
PRINCIPLES OF MARKETING
Z303.05.03Dersin kapsamında, ürün - hizmet, fiyat, dağıtım, tutundurma ve konumlandırma, organize etme ve pazarlama bilgi sitemleri yer almaktadır.1) Marketing Strategy, 2) Promotion, 3) Market Planning, 4) Distribution, 5) Industrial Marketing, 6) Retailing and Wholesaling, 7) Target Marketing, 8) International Marketing, 9) Market Segmentation, 10) Services Marketing, and 11) Pricing.
ECO192INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
Z303.05.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT122MATHEMATICS FOR ECONOMISTS-II
MATHEMATICS FOR ECONOMISTS-II
Z303.05.03Ders içeriği şu konulardan oluşur; limit ve süreklilik, differansiyel, eğriler, integral, integration, rastgele değişkenler ve hesaplamalar.The course content is as follow; limits and continuity, differentiation, curve sketching, integration, random variables and calculus.
MFY194FINANCIAL ACCOUNTING-II
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Z303.04.03Muhasebe döngüsü, finansal tablolar ve finansal tablo hesapları, bilanço, gelir tablosu ve mizan.Accounting cycle, financial statements and their account, balance sheet, income statement, and trial balance.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BUS251OPERATIONS MANAGEMENT
OPERATIONS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimcilik kavramı ve şirketleşmeThe content of the course is about the operations and productivity issues and operations strategy in a global environment which is related with project and quality management, forecasting, design of goods and services in different types of productions..
BUS261BUSINESS FINANCE-I
BUSINESS FINANCE-I
Z303.06.03paranın zaman değeri, WACC, NPV, IRR, tahvil, hisse senetleriTime value of money, NPV, IRR, bonds, common stocks
IST211STATISTICS-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Research data in sciences and business; presentation and interpretation of data; basic probability concepts and theory; probability distributions.
LAW295BUSINESS LAW
BUSINESS LAW
Z303.05.03Esas itibari ile Türk Ticaret Kanunu'nu temel alarak ticarei işletme, ticari faaliyet, tacir, şirketler, haksız rekabet ve diğer ticaret hukuku konusu olan ve Türk Tİcaret Kanunu'nda yer alan başlıkları derinlemesine incelemek.The content of the course is the Turkish trade law as a central concept, legal practitioners, public sector, and various aspects of Commercial Law.
MFY293MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
Z303.05.03Yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, yönetim kontrol sistemleriCost accounting subjects, managerial accounting and basics of financial management
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BUS212BUSINESS COMMUNICATION
BUSINESS COMMUNICATION
Z303.06.03İnsan davranışı, organizasyonel davranış, iletişim teknikleriHuman behaviour, organizational behaviour, communication techniques
BUS232HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Z303.05.03Ders insan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management and the HR Scorecard, Job Analysis, Personnel Planning and Recruiting.
BUS242MARKETING MANAGEMENT
MARKETING MANAGEMENT
Z303.06.03Bu ders pazarlamanın tanımı, pazarlama strateji ve planları, bilgi toplama ve talep tahminleme, pazarlama araştırması, uzun vadeli sadakat ilişkileri oluşturma, tüketici pazarlarının analizi, kurumsal pazarların analizi, pazar bölümlendirme ve hedefleme, marka değeri, marka konumlandırma, ürün, fiyat, yer ve pazarlama iletişimleri stratejileri ağızdan ağıza pazarlama, uluslararası pazarlar, yeni pazarlama karmaları oluşturma ve bütünleşik pazarlama örgütü konularında odaklanmaktadır.This course focuses on marketing definition, marketing strategies and plans, collecting info and forecasting demand, conducting marketing research, creating long term loyalty relationships, analyzing consumer markets, analyzing business markets, identifying market segments and targeting, brand equity, brand positionning, product, price, place and promotion strategies, new market offerings, womm, global markets and holistic marketing organizations.
BUS262BUSINESS FINANCE-II
BUSINESS FINANCE-II
Z303.06.03Bu ders, finansal tablo analizi, finans matematiği, aktif yönetimi (sermaye bütçelemesi, işletme sermayesi, aktif ve fikri sınai mülklerin yönetimi, değerleme prensipleri, sermaye yapısı yönetimi, finansal ve sermaye piyasaları fonksiyonları ile uluslararası ve çokuluslu finans ortamı ile ilgili konuları kapsamaktadır.The course will include such topics as financial statement analysis, mathematics of finance, asset management (capital budgeting, management of working capital assets and intangibles), valuation principles, capital structure management, structure and functions of financial and capital markets including selected aspects of international and multinational finance environment.
IST214STATISTICS-II
STATISTICS-II
Z303.05.03Dersin içeriği: Basit ve çoklu regresyon, basit ve kısmi korelasyon, katsayıların anlamlılık testleri, tahminler ve güven aralıklarının elde edilmesiThe contents of this course: Simple and multiple regression, simple and partial correlation, significance tests of coefficients, predictions and determining confidence intervals.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO321MONEY AND BANKING
MONEY AND BANKING
Z303.07.03Para, faiz oranları, bankalar, diğer finansal kurumlar gerek mikro ve gerekse de makro analiz dersin içeriğini teşkil eder. Merkez Bankası, para arzı, faiz oranları ile ekonominin englasyon ve işsizlik gibi diğer alanlarına etkisinin öğrencilere benimsetilmesi dersin kapsamlı içeriğidir.Money, interest rates, banks and other financial institutions at both micro and macro levels. Micro: alternative financial instruments, the determination of interest rates, the yield curve, and the role of banks and other capital market institutions in the intermediation process. Supply of money, regulation, and supervision.
ECO331INTERNATIONAL ECONOMICS
INTERNATIONAL ECONOMICS
Z303.07.03Dersin içeriğini mükayeseli üstünlüklerin kaynakları, ticaret kazanç ve kayıpları, ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, gümrük vergileri, kota ve gönüllü ihracat kısıtlamaları, ihracat teşvikleri gibi ticaret politikalarının etkileri gibi konular oluşturur.The course highlights sources of comparative advantages, gains and losses from trade, the impact of trade on economic growth, and effects of trade policy interventions such as tariffs, quotas, voluntary export restraints, and export subsidies.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ECO431ECONOMY AND POLITICS
ECONOMY AND POLITICS
S303.04.03Makro ve mikroekonomi derslerinden sonra ekonomik konuların ayrıntılı ele alınması ve analizinin yapılmasını içerir. Konu ile ilgili teorilerin anlatılmasından sonra ülke ve karşılaştırmalı analiz yapılacaktır.The course analyses the subjects based on the microeconomics and macroeconomics and also theories taught before. Number of therioes will be covered and more time will be given to the country analysis and comparative analysis.
INT405CUSTOMS AND FOREIGN TRADE POLICY
CUSTOMS AND FOREIGN TRADE POLICY
S303.04.03Ders mikroekonomi ve makroekonomi konularının üzerine inşa edilirve var olan teriler çerçevesinde geliştirilir. Ekonomik gelişme ve ticaret ilişkleri, uluslarası organizasyonlar, ülke bazında büyüme ve gelişme analizleri ve ticaret hacimleri üzerinde derinlemesine ve karşılaştırmalı analiz yapılır.The basic topics of the course are; patterns of foreign trade, international financial environment, international tax practices, trade policy in developing countries, government intervention, regional economic integration, customs and foreign trade regime, export documentation, incoterms, payment methods, countertrade, importing, global supply chain management, transportation modes, and foreign direct investment. The course follows the traditional format of lectures and classroom discussions, and students are also expected to do a significant amount of reading and research both before and after class.
INT409WORLD TRADE REGIMES AND ORGANIZATIONS
WORLD TRADE REGIMES AND ORGANIZATIONS
S303.04.03Derste ilk olarak trade rejimleri ele alınacaktır. İkinci kısımda ise OPEC, OECD, GATT, WTO, NAFTA, EU gibi ticaret örgütleri ayrıntılı incelenecektir.Firstly, trade regimes will be studied and in the second part some organizations will be considered such as OPEC; OECD, GATT, WTO, NAFTA, EU.
INT413TURKEY'S TRADE RELATIONS
TURKEY'S TRADE RELATIONS
S303.04.03Dersin ana konusu Türkiye'nin ticari ilişkilerini incelemektir. Komşu ülkeler, bölge ülkeler ve dünya ticaretine yön veren diğer ülkelerle olan ticari işilkiler ele alınmaktadır. Bunun yanında çeşitli ticaret birlikleri, Türkiye'nin üye olduğu veya üye olmadığı halde ticaret yaptığı birliklerle olan ticari ilişkileri irdelenmektedir.Main focus of the course is to analyze trading activities of Turkey with its neighbours and countries in the region. As well as unions and trade unions are in the content of the course. EU, NAFTA, relations with China, Africa, Russia, Canada, South America etc. are in detaily analyzed.
INT454INTERNATIONAL TRADE POLICY
INTERNATIONAL TRADE POLICY
S303.04.03Ders geleneksel yöntemlerle uluslarası ticaret politika konularına eğilir. Öğrencilerin çeşitli konulardaki tartışmalara katılımı, ödev niteliğinde bazı konuların analizi ve sınıf içinde tartışması şeklinde devam eder.The course follows the traditional format of lectures and class discussions and students are in addition expected to do a considerable amount of reading and research both in preparation for, and as follow-up to lectures.
INT455INTERNATIONAL MARKETING
INTERNATIONAL MARKETING
S303.04.03Uluslararası pazarlamanın genel özellikleri, lokal pazarlamadan ayrılan özellikleri, farklı özellikler taşıyan ülkeler için farkı çevre koşulları, farklı pazarlarda uygulanan stratejiler dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.Contents of the Course Unit The course includes mainly the motivational factors influencing International Marketing and international trade and the importance of international marketing environment.
INT459INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
S303.04.03Ders mikroekonomi ve makroekonomi konularının üzerine inşa edilir ve var olan teriler çerçevesinde geliştirilir. Ekonomik gelişme ve ticaret ilişkleri, uluslarası organizasyonlar, ülke bazında büyüme ve gelişme analizleri ve ticaret hacimleri üzerinde derinlemesine ve karşılaştırmalı analiz yapılır.The course analyses the subjects based on the microeconomics and macroeconomics and also theories taught before. Economic development, trade and trade relations, international organziations, the analysis of economic development based on coutries and trade volume of the countries. The comperative analysis also gives a clear view to the lecture.
BUS341PROJECT DESIGN
PROJECT DESIGN
F303.04.03Proje Döngüsü Yönetimi, Programlama, Tanımlama, Formülüze etme, Uygulama, Kontrol, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Bütçeleme ve bir AB Projesinin HazırlanmasıProject Cycle Managemet Programming Identification and Formulation Execution Controlling Logical Framework Approcah Budgeting Preparingof an EU Project
BUS417BUSINESS PLANNING
BUSINESS PLANNING
F303.04.03Bu ders, fikirden, problemden ve yenilemeden iş modelleme ve geliştirme çalışmalarına giriş niteliğindedir. Fikir sahibi ve girişimci ruhu bulunanlara yönelik bilgi, deneyim, hata ve dersler içeren pratik uygulamalı teknikler içermektedir.This course is an introductory course to business modeling and development work, from the idea, the problem and the innovation. Knowledge, experience, error, and lessons for practitioners with ideas and entrepreneurial spirit.
BUS442BRAND MANAGEMENT
BRAND MANAGEMENT
F303.04.03Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.Brands are among the most valuable assets of many firms; they account about a third of firm value. Paying special attention to emerging topics in branding, this course highlights the strategic implications of branding for organizations and delivers a set of tools for effective brand management. Though brands are the most valuable asset of many firms, marketing decisions, say, product design or distribution, are taken independently from each other without a clear consideration of their consequences for brand equity. This is a natural result of the compartmentalized approach to marketing education, which implicitly fosters a vision that these tasks are essentia lly independent from one another. Brand Management, on the other hand, takes a different perspective: Business can simply not exist without the brand! Accordingly, this course promotes a more holistic understanding of business based on the assumption that branding serves a fundamental strategic function. Branding is the kernel of a firm’s activity not another aspect of marketing, but marketing itself
CAM426SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
F303.04.03Tedarik zincirinin temel işlevleri, yapısı ve gelişimi, tedarik zinciri üyeleri, tedarik zinciri işleyişi ve stratejileri, tedarik zinciri tasarımı ve modellemesi, tedarik zinciri ve rekabet avantajı, talep tahmini ve planlaması, ürünlerin fiyatlandırılması, envanter yönetimi, tedarik ve tedarikçi yönetimi, tedarik zinciri yönetim üretim ve dağıtım süreçleri, performans ölçütleri, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri uygulamaları dünyada ve Türkiye'de örnekler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.Supply chain basic functions, structure and development, supply chain members, supply chain functioning and strategies, supply chain design and modeling, supply chain and competitive advantage, demand forecasting and planning, pricing of products, inventory management, supply and supplier management, supply chain management production and distribution processes, performance metrics, supply chain management, supply chain practices examples in the world and Turkey constitute the scope of this course.
OIK301ETHİCAL LEADERSHİP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
ETHICAL LEADERSHIP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
F303.04.03Ders kapsamında, temel etik teoriler, yönetim- etik ilkeleri ve etik karar verme konuları ve global uygulamalar üzerinde durulacaktır.The content of the course, practices that reinforce the importance of leadership, ethical business practices, and corporate social responsibility (with emphasis on long-term sustainability).
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS364INTERNATIONAL FINANCE
INTERNATIONAL FINANCE
Z303.07.03Ders, ulusal gelir hesapları, döviz piyasaları, para, faiz oranı ve döviz kurları arasındaki ilişki, kısa ve uzun vadeli piyasa dengeleri, uluslararası para sistemleri ve finansal küreselleşme konularını içerir.The course covers the topics on national income accounting, exchange markets and the foreign exchange market, the relationhip, money, interest rate and exchange rates, short run and long run equilibrium in the foreign exchange markets, international monetary systems, financial globalization and optimum currency areas.
ECO332TURKISH ECONOMY
TURKISH ECONOMY
Z303.07.03Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.The course analyzes Turkish Economy with the main characters and current problems. In this sense, nationalization and liberal periods, import substitution industrialziation, export oriented industrialization and finally liberal period will be analized with the current economic crisis.
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
INT302FINANCING OF FOREIGN TRADE
FINANCING OF FOREIGN TRADE
S303.04.03Dersin temel konularını; Dış Ticaret Finansmanına Giriş, Ticaret Riskleri ve Risk Değerlendirme, Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri, Alternatif Ticaret İşlemleri, İhracat Kredi Sigortası, Uluslararası Ticaretin Finansmanında Kullanılan Teknikler, Uluslararası Ticarette Ödeme Koşulları ve Nakit Yönetimi, Uluslararası Parasal ve Finansal Çevre, Finansal Krizler, Küresel Firmada Finansal Yönetim ve Muhasebe, Uluslararası Ticari Terimler, oluşturmaktadır.The basic topics of the course are; Introduction to Foreign Trade Finance, Trade Risks and Risk Assessment, Methods of Payment in International Trade, Alternative Trade Transactions, Export Credit Insurance, Techniques for Financing International Trade, Terms of Payment and Cash Management in International Trade, International Monetary and Financial Environment, Financial Crises, Financial Management and Accounting in the Global Firm, International Commercial Terms.
INT453E-TRADE
E-TRADE
S303.04.03* Doğrudan ve dolaylı ticaret ihtiyaçları ve farklılıkları * B2C, B2B, C2C ve B2B2C modelleri * Yerel ve uluslar arası örnekler ve vaka analizi * Çevrimiçi ticaret pazarı, ürün, hizmet, meslek / uzmanlık ve para değişim platformu hakkında olacaktır. * Pazarlama stratejileri* Doğrudan ve dolaylı ticaret ihtiyaçları ve farklılıkları * B2C, B2B, C2C ve B2B2C modelleri * Yerel ve Uluslararası örnekler ve vaka çalışmaları * Çevrimiçi ticaret pazarı, ürün, hizmet, meslek / uzmanlık ve para değişim platformu ile ilgili olacaktır. * Pazarlama stratejileri
BUS231ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
F303.04.03- Liderlik ile ilgili olarak küresel gelişmeleri dikkate alarak kamu yönetimindeki yeni eğilimleri ortaya koymak. - Liderlik kavramının mikro düzeydeki bileşenlerini belirleyerek dersin temel içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. - Liderler ve liderlik özellikleriyle ilgili süreçleri ve dinamikleri anlatarak öğrencilerin liderlik kavramını daha iyi anlamalarını sağlamak. - Liderlik tarzlarını açıklamak. - Modern yazarların liderlik teorilerini özetleyerek konuya açıklık getirmek. - Liderlik dinamiğini açıklamak.- Determining the new trends in leadership vis a vis the gobal developments. - Determining the micro level components of the leadership. - Enabling the students to learn the dynamics of leadership. - Explanation of leadership styles. - Summarizing the leadership theories of the modern researchers.
BUS306FINANCIAL MARKETS
FINANCIAL MARKETS
F303.04.03Derste finansal piyasaların temel rolünü, finansal varlıkların çeşitlerini, Merkez Bankası ve para politikalarını tanımlar. Ders kapsamında temek risk değerleme yöntemleri, finansal varlıkların fiyatlaması ve portföy oluşturma teknikleri verilecektir.The course will discuss the basic role of financial markets, the types of financial assets and how they are traded. A number of technical tools for valuing risk, pricing financial assets and creating portfolios will be introduced.
BUS327MANAGEMENT AND ORGANIZATION
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
F303.04.03Bu dersin içeriğinde, yönetim ve organizasyonun temel kavramları, tarihsel gelişimi, önemi ve görevleri, lider ve yönetici ayrımı, yönetimin fonksiyonları ve işlevleri, yönetim ile ilgili yaklaşımlar, çağdaş örgüt yapıları ve örgütlerdeki temel işleyiş gibi konular yer almaktadır.Basic concepts of the management and organization, historical development, its importance and its mission, separation of leaders and managers, management functions, management approaches to contemporary organizational structures and basic functioning issues of an organization are included in the content of the course.
BUS432NEGOTIATION TECHNIQUES
NEGOTIATION TECHNIQUES
F303.04.03Müzakere Stratejisinin Doğası ve Dağıtıcı Pazarlık Stratejisi Taktikleri ve Müzakere Algısı, Biliş ve Duygu İletişiminde Bütünleştirici Müzakere Etiği Taktikleri, Müzakere Gücü İlişkilerini Bulma ve Kullanma Uluslararası ve Kültürlerarası Müzakere ve En İyi Müzakerelerde Uygulamaları gibi konularda bilgi verilir.The Nature of Negotiation Strategy and Tactics of Distributive Bargaining Strategy and Tactics of Integrative Negotiation Ethics in Negotiation Perception, Cognition, and Emotion Communication Finding and Using Negotiation Power Relationships in Negotiation Multiple Parties, Groups, and Teams in Negotiation International and Cross-Cultural Negotiation Best Practices in Negotiations
BUS433CREATIVITY AND INNOVATION
CREATIVITY AND INNOVATION
F303.04.03Bu ders yenilik, girişimcilik ve yaratıcılık, yaratıcılık ve örgütsel bağlamda bireysel yaratıcılık kavramlarını içerir. Yaratıcılık ve inovasyon önündeki engeller açıklanmaktadır. Aynı zamanda kuruluşun yaratıcılığını, yeniliğini yönetmek ve bir organizasyonun inovasyon kabiliyetini oluşturmak kapsanmaktadır.This course contains the concept of innovation, entrepreneurship and creativity, creativity and the individual creativity in the organisational context. The barriers to creativity and innovation are explained. Managing creativity, innovation in organizations and building the innovation capability of an organization are analyzed.
BUS443MARKETING RESEARCH
MARKETING RESEARCH
F303.04.03Introduction and Early Phases of Marketing Research Defining the Marketing Research Problem and Developing an Approach Research Design Exploratory Research Design: Secondary Data Exploratory Research Design: Qualitative Research Descriptive Research Design: Survey and Observation Causal Research Design: Experimentation Measurement and Scaling: Fundamentals and Comparative Scaling Measurement and Scaling: Noncomparative Scaling Techniques Questionnaire & Form Design Sampling: Design and Procedures Sampling: Final and Initial Sample Size Determination Fieldwork Data Preparation Frequency Distribution, Cross-Tabulation, and Hypothesis Testing Correlation and Regression Report Preparation and PresentationWhat is Marketing, Marketing Mix and Marketing Research, Business and Marketing Intelligence, Applied and Basic Marketing Research, The Scientific Method, Developing and Implementing a Marketing Strategy, Marketing Research in Practice, Data Warehousing, Marketing Decision Support Systems, Information from Respondents: Survey Methods, Attitude Measurement, Designing the Questionnaire, Contemporary Applications of Marketing Intelligence, Review
BUS451MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
F303.04.03Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.
BUS452PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
F303.04.03Proje içerik ve süreçleriProject management, useful information flow
BUS454GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT
GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT
F303.04.03Bu dersin amacı küresel düzeyde stratejik yönetim fonksiyonlarını öğrenmektir.In this course, it aims to learn strategic management functions at global level.
OIK304ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
F303.04.03bu ders, modern iş örgütleri hakkında öğrencilere temel bilgileri kazandırır. Bürokratik örgütlerin ve modern holding şirketlerinin ortaya çıkmasını ele alır. Derste ayrıca, emek çalışmalarına da değinilir. İmalat ve hizmet sektörlerinde emek denetimi ve insan kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulur. Derste, dünya ekonomisinin dönüşümü sonucunda değişen çalışma biçimleri tartışılır. Ders, anlatım, tartışma, belgesel film gösterimi, konuk konuşmacı ve firma ziyaretlerinden oluşur.This course introduces students to the study of business organizations. It discusses the development of bureaucracies and the modern corporation. The course also provides an introduction to labor studies. It focuses on labor control in industrial and service sectors and human resource development. It discusses how forms of work have changed in response to the transformation of the world economy. The course is based on lectures, reading assignments, classroom discussions, the screening of documentary films, guest lectures and visits to companies.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO491MANAGERIAL ECONOMICS
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.05.03Temel kavramlar. Piyasa analizi. Piyasa yapıları. Tam Rekabet. Tekel. Tekelci Rekabet. Oligopol. Doğal Tekel. Monopson. Belirsizlik ve kurumsal kısıtlar altında optimal karar alma. Kurumsal/yönetsel süreçlerde, asimetrik bilgi, ahlaki risk ve ters seçim problemleri.General equilibrium theory of the consumer and the producer, with special emphasis on the production and cost frameworks under different market structures and competition conditions at the national economy level as well as under global open economy regimes.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
INT411APPLIED WORKSHOP FOR INTERNATIONAL TRADE-I
APPLIED WORKSHOP FOR INTERNATIONAL TRADE-I
Z303.05.03Uluslararası ticaret teorileri ve incotermsUsual and extreme international trade theories and Incoterms.
INT451INTERNATIONAL BUSINESS
INTERNATIONAL BUSINESS
Z303.04.03Dersin içerigi; uluslararası iş yönetimi, uluslararası yönetim modelleri, uluslararası işletme, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve uluslararası ticaret teorileri.Content of the course; International business management, international management models, international business, international trade, international trade and international trade theories.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OIK401CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
S303.04.03Modern işletmelerin karşılaştığı problemler ile ilgili gerçek olaylar örnek vaka olarak tartışılırIt consist of various real life cases from contemporary business environment
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: Environmental Pollution Management and Control Renewable Energy Manegement Green Economy
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO432ECONOMIC INTEGRATION
ECONOMIC INTEGRATION
Z303.07.031700'lü yıllardan günümüze küreselleşme ve bölgeselleşme hareketlerini teoride ve gerçek Dünyada makroekonomik ve mikroekonomik düzeyde dinamik analiz çerçevesinde incelemek.Analyzing globalization and economic integration theories and their practical real world examples at macro and microeconomic levels in a dynamic framework.
INT412APPLIED WORKSHOP FOR INTERNATIONAL TRADE-II
APPLIED WORKSHOP FOR INTERNATIONAL TRADE-II
Z303.05.03Uluslararası ticaret ve pazarlamaGeneral overview of international trade, finance, trade policies, workshops joint with company representatives.
INT452INTERNATIONAL LOGISTICS
INTERNATIONAL LOGISTICS
Z303.07.03Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularıLogistics, supply chain management, international logistics.
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
OIK402STRATEGIC BUSINESS PLANNING
STRATEGIC BUSINESS PLANNING
F303.04.03Modül aşağıdakileri içeren konuları kapsar; Strateji oluşturma süreci, stratejik karar verme, strateji planlama ve faktörlerin strateji planlama sürecine etkisiThe module covers the issues including; strategy making process, strategic decision making, strategy planning and factors impact on strategy planning process
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=43&DK=60758