English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA503TİPOGRAFİ
TYPORAPHY
S303.06.03Grafik tasarımının ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, Tipografinin tanımı, tarihsel süreç içersinde taşıdıkları anlam ve tipografi terminolojisi. Yazı anatomilerinin ve kategorilerin incelenmesi. Tipografide açıklık ve okunaklılık kavramları, doğru mesajı aktarabilme.Typographic design rules, typography and animation, typographic style and exhibition projects.
GRA511SANAT ESERİ ANALİZİ
ANALYSING OF ARTWORK
S303.06.03Sanatı Kuram ve Uygulama bütünlüğünde ele alır.Design works analyzed with examples.
GRA517GRAFİK TASARIM STUDYOSU
GRAPHIC DESIGN STUDIO
S213.06.03
GSY526GÜNCEL SANAT
CONTEMPORARY ART
S303.06.03Güncel sanat olarak ele alınan çağdaş sanat yapıtlarını oluşum süreçleri içinde değerlendirme. Güncelliğini koruyan anlatım yöntem ve tekniklerini çözümleme. Güncel sanat uygulamaları ile sunumları arasındaki ilişkileri değerlendirme. Uluslararası kültür sanat hareketleri içinde, güncel olanın anlaşılması için güncel metin tarama ve derleme çalışmaları.To assesment the contemporaray art pieces in providing processes. To analyze the experession methods and technics that is saving their currency. To interpret the relations between contemporary art practices and expositions. To search and collect on contemporary art texts for understanding currency art in international movements of culture and art.
HLK519HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYA
PUBLIC RELATIONS AND NEW MEDIA
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA502SERBEST GRAFİK
GRAPHIC DESIGN
Z303.06.03Ders kapsamında geleneksel tekniklerle yeni grafik ifade biçimleri araştırılır.New graphic forms of expression within the course will be investigated by conventional techniques.
GRA504İLLÜSTRASYON
ILLUSTRATION
Z303.06.03Öğrencilein özgün anlatım dillerinin geliştirilmesine çalışılır.Traditional and digital techniques will be learned at end of the term.
GRA514SEMİNER
SEMINAR
Z000.06.00Kuramsal ve akademik bilgi oluşturmak amacıyla ileri düzeyde okumalarla yeni metinler üretilir.In order to create theoretical and academic knowledge, some new texts are produced.
ISL503SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers topics answering such questions as how todesign research process, to construct research model , to do a literature review, to test hypotheses and to analyze the results
GSY516SANAT METİNLERİ
ART TEXT
S303.06.03Sanat ve tasarım alanında kuramsal, teknik, dil ve ülup konuları ile ilgili makale, eleştiri yazısı anı ve söyleşi metinlerinin irdelenmesi; ortaya konan görüş, düşünce ve yorumlarla sanat eseri ve uygulamalarla bu eserlerin içerik ve anlamları arasındaki ilişhileri irdelemek.To analyze the texts written interested in art and design that theoretical, technical, and language and style. To analyze the relations between the art pieces and applications and their context and means that the together with opinions, minds and interpretations of art.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA601REKLAM GRAFİĞİ
ADVERTISEMENT GRAPHICS
Z303.010.031) Reklam Grafiği ilgili bilgilerin ve en son ortaya konulan örneklerinin değerlendirilmesi, 2) Grafik uygulamalarda biçim-renk ilişkisi ile ruhsal etkileşimlerin nasıl sağlanması gereğinin anlatılması, 3) Çağdaş bilgi ve uygulama yöntemlerini kullanarak tasarımlar yaptılacaktır
GRA603YENİ MEDYA
NEW MEDIA
Z303.010.03Yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesi. Siberortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri.
SBE615BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.010.03
GRA611ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM AKIMI
CONTEMPORARY ART AND DESIGN MOVEMENTS
S303.010.03Araştırma, Örnekleme, Uygulama, Sorun-Problem Çözme, Tasarım sunumu-savunması Dersi ağırlıklı olarak ğrenci sunumlarından ve projelerinden oluşacak öğrenci merkezli bir ders olarak yürütülecektir.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA604İLERİ TİPOGRAFİ
ADVANCED TYPOGRAPHY
Z303.010.03Grafik tasarımının ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, Tipografinin tanımı, tarihsel süreç içersinde taşıdıkları anlam ve tipografi terminolojisi. Yazı anatomilerinin ve kategorilerin incelenmesi. Tipografide açıklık ve okunaklılık kavramları, doğru mesajı aktarabilme.
GRA608FİLM ANALİZİ
FILM ANALYSIS
S303.010.03Bu ders film çözümlemede kullanılan yaklaşımların ve yöntemlerin örnek filmler üzerinden öğrencilere aktarılmasına yönelik içeriğe sahiptir.
GRA610SANAT ELEŞTİRİSİ
ART CRITICISM
S303.010.03Sanat, sanatçı, sanat eseri ve sanat izleyicisi, sanat yapıtları, üsluplar ve özellikleri; eleştirinin süjeleri, eleştiride değer; öznel eleştiri, bağlamsal eleştiri konuları.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.