English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA517GRAFİK TASARIM STUDYOSU
GRAPHIC DESIGN STUDIO
S213.06.03öğrenciler eğitimi boyunca kazandıkları bilgileri kullanarak, ilişkilendirerek ve birleştirerek, buluşa ve yaratıcılığa yönelik deneysel-kavramsal tasarımlar gerçekleştirirler, belirledikleri problemler hakkında araştırma ve eskiz dosyası oluşturur, tasarım çözümleri üretip ve sunarlar. Ayrıca öğrenciler tasarımları ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak üzere cesaretlendirilir ve teşvik edilir. Artistik bir olgunlaşma süreci ile birlikte girişimci bir kimlik kazanarak uygulanabilecek işleri ile ilgili sunumlar yapar, sanatsal işleri için sergiler düzenler ve etkinliklerde yer alırlar.
GSY526GÜNCEL SANAT
CONTEMPORARY ART
S303.06.03Güncel sanat olarak ele alınan çağdaş sanat yapıtlarını oluşum süreçleri içinde değerlendirme. Güncelliğini koruyan anlatım yöntem ve tekniklerini çözümleme. Güncel sanat uygulamaları ile sunumları arasındaki ilişkileri değerlendirme. Uluslararası kültür sanat hareketleri içinde, güncel olanın anlaşılması için güncel metin tarama ve derleme çalışmaları.To assesment the contemporaray art pieces in providing processes. To analyze the experession methods and technics that is saving their currency. To interpret the relations between contemporary art practices and expositions. To search and collect on contemporary art texts for understanding currency art in international movements of culture and art.
GSY531RENK TEORİLERİ
RENK TEORİLERİ
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA503TİPOGRAFİ
TYPORAPHY
Z303.06.03Grafik tasarımının ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, Tipografinin tanımı, tarihsel süreç içersinde taşıdıkları anlam ve tipografi terminolojisi. Yazı anatomilerinin ve kategorilerin incelenmesi. Tipografide açıklık ve okunaklılık kavramları, doğru mesajı aktarabilme.Typographic design rules, typography and animation, typographic style and exhibition projects.
GSF501SANAT VE TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN
Z303.06.03
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
GRA501REKLAM GRAFİĞİ
GRAPHIC OF ADVERTISEMENT
S303.06.03Bu dersin kapsamında; öğrencilerin daha önceki kazanımlarını daha ileriye taşıyabilecek bilgi ve becerilerini sergileyebilecekleri Reklam uygulamaları yaptırılır. Bu kapsamda bir firma ya da bir kuruluşun Kurum Kimliği esas alınarak; Gazete, dergi ilanları, sokak afişleri, billboard ve varsa ambalaj tasarımlarını gerçekleştirilecektir.In this course students makes an advertising portfolio.
GRA502SERBEST GRAFİK
GRAPHIC DESIGN
S303.06.03Belirlenen problemlere göre, farklı projelerin gerçekleştirilmesi ve bu sürece hakim olunmasını sağlamak dersin içeriğini kapsar. Ders kapsamında tüm teknikler araştırılıp, yeni ve özgün ifade etme biçimleri ile projeler geliştirilir.New graphic forms of expression within the course will be investigated by conventional techniques.
GRA504İLLÜSTRASYON
ILLUSTRATION
S303.06.03Öğrencilein özgün anlatım dillerinin geliştirilmesine çalışılır.Traditional and digital techniques will be learned at end of the term.
GRA510REKLAM VE TASARIM ANALİZİ
ADVERTISING AND DESIGN ANALYSIS
S303.06.03Analiz edilen reklamlarda, metnin içeriği, görsel tasarım ve slogan kullanımı tartışılarak bu öğelerin doğru uygulanmasına yönelik çözümler ortaya konulacaktır. Diğer yandan, ele alınan örnekler reklam etiği bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla da incelenecektir.Design works analyzed with examples
GSY516SANAT METİNLERİ
ART TEXT
S303.06.03Sanat ve tasarım alanında kuramsal, teknik, dil ve ülup konuları ile ilgili makale, eleştiri yazısı anı ve söyleşi metinlerinin irdelenmesi; ortaya konan görüş, düşünce ve yorumlarla sanat eseri ve uygulamalarla bu eserlerin içerik ve anlamları arasındaki ilişhileri irdelemek.To analyze the texts written interested in art and design that theoretical, technical, and language and style. To analyze the relations between the art pieces and applications and their context and means that the together with opinions, minds and interpretations of art.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.