English

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-ECONOMICS AND FINANCE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-ECONOMICS AND FINANCE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO101İKTİSADA GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO ECONOMICS-I
Z303.06.03Dersin İçeriği İktisadın temeli olan arz-talep ve piyasa dengesinin anlatımı dersin de temelini oluşturmaktadır. Arz-Talep dengesinin oluşumunda üreticilerin ve tüketicilerin piyasadaki değişikliklere verdikleri tepkiler esneklik başlığı altında incelenerek; piyasadaki bir birim değişikliğe fiyat/miktarın kaç birim tepki göstereceği bu konunun temel mantığını oluşturacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetlere olan talep eğilimini belirleyen fayda fonksiyonu (Kardinal ve Ordinal Faydacı yaklaşımlar) tüketiciler hakkında fikir oluşturacakken üretim fonksiyonlarının incelenmesi ise firmaların etkenler karşısında gösterecekleri tutum hakkında bilgi verecektir. Girişimcilerin piyasadaki kararlarını belirleyen maliyet unsurları ve kar dönemsel olarak farklılıklar göstereceği için maliyet kavramı incelenecektir. Arz-Talep ve fiyat dengesinin oluşumuna önemli oranda etki eden "piyasa yapısı" Tam Rekabet ve Monopol (Tekel) olarak sınıflandırılarak detaylı olarak incelenecektir.The contents of the course is constituted by topics on the principles of economics, markets and how they operate, markets and welfare, economics and the public sector, firm behavior and industrial organization, factors market and consumer preferences.
HUK163HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Dersin kapsamıdan hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramalarını sağlamaktır.Basic concepts and principles of Law
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02
ISL131DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z303.04.03Davranış Bilimleri dersinde, Davranış Bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sosyal gruplar, kişilik ve benlik, tutumlar ve önyargı konuları işlenecektir..Within the course of Behavioral Sciences, the basic concepts of behavioral sciences, culture and cultural change, social structure and social relations, social groups, personality and self, attitudes and prejudice, interpersonal communication between individuals, harmonization problems and defense mechanisms and behavioral disorders are covered.
MAT131MATEMATİK
MATHEMATICS
Z303.05.03Bu derste temel matematiksel konular işlenmektedir. Sayılar, fonksiyonlar, matris cebiri ve doğrusal programlama gibi... Derste matematiksel konular ekonomi ve finanstan örneklerle işlenmektedir. Bunlara ek olarak, olasılık ve istatistik konuları öğrencilerin daha sonra alacakları derslere yardımcı olacak şekilde temel bilgi olarak anlatılmaktadır.Within the scope of this course mathematical subjects are covered such as numbers, functions, matrix algebra and linear programming. Mathematical subjects are covered with the help of examples from the fields of economy and finance. In addition, the subjects related to probability and statistics are taught in the form of basic knowledge with a view to help the prospective courses of the students.
MFY191FİNANSAL MUHASEBE-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.The contents of the course encompass the conduction, summarization and presentation of the registration and analyses of the financial transactions of businesses.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO102İKTİSADA GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO ECONOMICS-II
Z303.06.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
HUK285BORÇLAR HUKUKU
LAW OF OBLIGATIONS
Z303.03.03Borç, Borç İlişkisi,Borcun İfa Edilmesi, Borcun Sona Ermesi gibi hususlarda bilgi aktarılmasıdır.The basic contents of this course are obligation, obligation relations, Performance and Non-performance of Obligations.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02
ISL109İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03Giriş, Kapsam ve Temel Kavramlar; Temel Yaklaşım Biçimi – Sistem Yaklaşımı; İşletmecilik faaliyetinin tarihsel gelişimi; İşletmenin Paydaşları, İşletmecilik bilgisi ve Diğer Bilim Dalları ile ilişkisi; İşletmelerin amaçları; İşletme türleri; İşletmelerin kuruluş çalışmaları; Yönetim ve yönetici, yönetim düşüncesindeki gelişmeler; Yönetim süreci etkinlikleri; Üretim işlevi; Pazarlama İşlevi; Finans-Muhasebe İşlevi; İnsan Kaynakları İşlevi; Halkla İlişkiler ve Ar-Ge İşlevi, Girişimcilik kavramı ve şirketleşmeİşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları.
MAT132İŞLETME MATEMATİĞİ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
Z303.05.03Bu derste olasılık ve istatistik temel bilgileri anlatılmaktadır. Bu konuları takiben limit, süreklilik, türev ve integral konuları işlenmektedir. Bu konular finans ve ekonomiden uygulamalarla anlatılmaktadır.The subjects of this course are basic statistics and probability. Following these subjects, Limits, continuity, differentation, integration are covered. These subjects are taught through implementations from the field of finance and economics.
MFY192FİNANSAL MUHASEBE-II
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.The contents of the course cover basic knowledge concerning accounting, the significance of accounting in businesses, parties concerning accounting, basic balance sheet equality, income statement items and basic accounting practices within the framework of uniform accounting system.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EKO241MİKRO İKTİSAT-I
MICROECONOMICS-I
Z303.05.03Dersin İçeriği İktisadın temeli olan arz-talep ve piyasa dengesinin anlatımı dersin de temelini oluşturmaktadır. Arz-Talep dengesinin oluşumunda üreticilerin ve tüketicilerin piyasadaki değişikliklere verdikleri tepkiler esneklik başlığı altında incelenerek; piyasadaki bir birim değişikliğe fiyat/miktarın kaç birim tepki göstereceği bu konunun temel mantığını oluşturacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetlere olan talep eğilimini belirleyen fayda fonksiyonu (Kardinal ve Ordinal Faydacı yaklaşımlar) tüketiciler hakkında fikir oluşturacakken üretim fonksiyonlarının incelenmesi ise firmaların etkenler karşısında gösterecekleri tutum hakkında bilgi verecektir. Girişimcilerin piyasadaki kararlarını belirleyen maliyet unsurları ve kar dönemsel olarak farklılıklar göstereceği için maliyet kavramı incelenecektir.The teaching of supply-demand and market balance, which are the Fundamentals of economy, constitutes the core of the course. The reactions of manufacturers and consumers to the changes in the market during the formation of supply-demand will be examined under the title flexibility, and how many units the price/amount will react to a one unit change in the market will constitute the basic reasoning of the subject. The effect of government’s minimum/maximum price practices on the market. While the utility function (Cardinal and Ordinal Utilitarian approaches) which determines the demand inclination of consumers to goods and services will give one an idea about consumers, the examination of the production functions will give information about the attitude to be shown by firms in the presence of various factors. Because cost elements determining the decisions of entrpreneurs in the market and profits will vary between different periods, the concept of cost will be examined under three separate headings. “Market structure”, which affects the formation of supply-demand and price balance significantly, will be closely examined through the classification of Monopolist Competition and Oligopoly. Towards the end of the term, the concepts of labor, land, capital and entrpreneur/profit will be covered under the heading “Factor Markets” and a brief introduction to the Macro Economy course will be provided.
EKO325İSTATİSTİK-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık ve rassal değişkenler.Definitions and basic concepts, central tendency and variety measures, probability and probability distributions.
HUK288TİCARET HUKUKU
COMMERCIAL LAW
Z303.05.03Türk Ticaret Kanunu`nun merkez kavram olarak öngördüğü ticari işletme olgusu çerçevesinde ilgili kavramlar.Related concepts within the framework of the phenomenon of commercial firm as considered the central concept of the Turkish Trade Law
ISL251İŞLEMLER YÖNETİMİ
OPERATIONS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetiminin öğretilmesi de amaçlanmaktadır.One of the basic functional areas of any enterprise is operations. Operations deals with managing resources or systems to create products or provide services. The designing, planning, organizing, operating, and controlling of operating systems is the focus of this course including analytical techniques, tools and concepts applicable to managing operations.
ISL261İŞLETME FİNANSMANI-I
BUSINESS FINANCE-I
Z303.06.03Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.Financial management and functions, time value of money, financial planning and control, break even point and leverage analyses, working capital, capital budgeting, cost of capital, capital structure and long run financing.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EKO232MAKRO İKTİSAT-II
MACROECONOMICS-II
Z303.05.03Milli Gelir ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri - Tüketim, Tasarruf ve Yatırım - Denge Milli Gelirinin Belirlenmesi - Mal ve Para Piyasası (IS – LM modelleri) - Toplam Talep ve Toplam Arz - Maliye ve Para Politikaları - EnflasyonIncome distrubution, development, inflation and public finance. Keynesian and Classical View.
EKO234İKTİSAT TARİHİ
HISTORY OF ECONOMICS
Z303.06.03İktisat Tarihine Giriş,İlk Çağ Ekonmileri: Mezepotamya,Mısır,Yunan Medeniyeti,Erken Ortaçağda Avrupa, İleri Ortaçağda Avrupa, Geç Orta Çağda Avrupa,Sanayi İnkılabı, Ekonomik Güç Dengesinin Değişimi, Ondokuzuncu Yüzyılda Yaşanan Gelişmeşler,Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi,Introduction to the History of Economics, First Age Economies: Mesopotamian, Egyptian, Greek Civilization, the early Middle Ages in Europe, the Middle Ages in Europe, the late Middle Ages in Europe, Industrial Revolution, Economic Power Exchange, experience of development of the Nineteenth Century, Twentieth Century World Economy,
EKO242FİNANSAL EKONOMİ
FINANCIAL ECONOMICS
Z303.06.03Finansal yapının işleyişi, finansal piyasalar ve kurumlar üzerinde durulacaktır. Ardından finansal piyasalardaki gelişmeler ve etkileri ele alınacaktır. Derslerde eşit miktarda kantitatif teknikler ve açıklayıcı bilgiler kullanılacaktır. Teorik çerçeve ile bağlantı kurulabilmesi için piyasadan örnekler verilecektir. Girişim fırsatları.Capital markets, efficient markets, derivative markets, financial system and interest rates, and international financial management
EKO326İSTATİSTİK-II
STATISTICS-II
Z303.05.03Normal Dağılım, Basit tesadüfi örnekleme, tahminler ve hipotez testleri. Basit ve çoklu regresyon, basit ve kısmi korelasyon, katsayıların anlamlılık testleri, tahminler ve güven aralıklarının elde edilmesi.Normal Distribution. sampling ( ordinary Random sampling) , estimations and tests of hypothesis. Simple and multiple regression, simple and partial correlation, significance tests of coefficients, predictions and determining confidence intervals.
ISL262İŞLETME FİNANSMANI-II
BUSINESS FINANCE-II
Z303.06.03Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.Financial management and functions, time value of money, financial planning and control, break even point and leverage analyses, working capital, capital budgeting, cost of capital, capital structure and long run financing.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO301EKONOMETRİ-I
ECONOMETRICS-I
Z303.08.03Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı, Ekonometrik Bir Araştırmada Takip Edilen Aşamalar, Basit Doğrusal RegresyonModeli, En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY) ve Varsayımları, İki Değişkenli Doğrusal Modelin Katsayılarının Yorumu, Çok Değişkenli Doğrusal Modelin Katsayılarının Yorumu, Tahmin Edilen Regresyon Doğrusundan Hareketle Esnekliklerin Hesaplanması, Tahminin StandartHatası ve Varyansı,Belirlilik (R kare) Katsayısı, Korelasyon Katsayısı, EKK Tahmincilerinin Standart Hataları ve Kullanılışı, Hipotez Testleri, Otokorelasyon ve Değişen Varyans.Definition and Scope of Econometrics, Econometric research Tagged Steps, Simple Linear Regression Model, Least Squares Method (LSM) and Assumptions, Linear Regression Coefficients Interpretation and Calculation of Estimated Elasticities of the regression line motion, the prediction standard error and variance of determination (R squared) and the coefficient of variation, Correlation Coefficient, and Use of Standard Errors of OLS forecasters, Hypothesis Testing, T test, Gauss-Markov Theorem.
EKO331KAMU EKONOMİSİ
PUBLIC ECONOMY
Z303.07.03Dersin içeriği; Devletin ekonomiye müdahale gerekçeleri, Kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesi, Devletin ekonomiye müdahale gerekçeleri, refah ekonomisi, kamusal mallar, dışsallıklar, asimetrik bilgi, eksik rekabet, siyasal karar alma mekanizması, gelir dağılımı, yoksulluk ve verginin yansıması gibi konulardan oluşur.Course content; The reasons for the intervention of the state in the economy, the measurement of the size of the public sector, the reasons for the state's intervention in the economy, welfare economy, public goods, externalities, asymmetric information, imperfect competition, political decision-making mechanism, income distribution, poverty and reflection of taxes.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EKO320TÜRK VERGİ SİSTEMİ
TURKISH TAX SYSTEM
S303.04.03Türk Vergi Sisteminin Kaynakları, Kamu Gelirleri, Gelir Vergisi, Ücret Vergisi, Menkul Kıymetler Vergisi, Kira Gelir Vergisi, ÖTV, ÖİV, Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Vergi Suç ve Cezaları Vergi Yargısı.Sources of Turkish tax law, public revunue and public revenue kinds, Definition of basic concept about tax, personel income tax, corparete ıncome tax, value added tax, excise duty, special communication tax.
EKO433PİYASA EKONOMİSİ
MARKET ECONOMICS
S303.04.03Piyasa Ekonomisi, mübadele, piyasa güçleri ile girişimci veya girişimcilik konuları işlenmektedir.The Market forces, market incentives, importance of the eceonomic freedoms, exchange, division of labour, productivity, enterpreneurship and the power of the consumer in the market.
EKO434TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
S303.04.03Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu amaçla Osmanlı Devleti, milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınır.The essence of this lecture is the historical evaluation based on the main characteristics of the economy. Ottoman Empire, national economy, state socialism, liberal policies, import substitution for industrialization, liberal economic policies and periods will also be considered.
EKO435KAPİTALİZM VE KALKINMA
CAPITALISM AND INTEGRATION
S303.04.03Kapitalizm ve Kalkınma dersinde; ekonomik kalkınmanın tarihsel evrimi, analizi, az gelişmişliğin nedenleri ve az gelişmiş ülkelerin özellikleri, ekonomik kalkınmada sektörlerin rolü, kalkınmanın finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye'nin kalkınma süreci incelenecektir.In the Capitalism and Development course; The historical evolution and analysis of economic development, the causes of underdevelopment and the characteristics of underdeveloped countries, the role of sectors in economic development, financing of development, sustainable development and Turkey's development process will be examined.
EKO438MALİYE POLİTİKASI
FISCAL POLICY
S303.04.03Dersin İçeriği; Maliye Politikasının ortaya çıkışı ve gelişimin, maliye politikasının amaçları ve araçlarını Kamu Harcama ve Gelirlerini, Hızlandıran ve Çarpan Etkisini, Kapalı Ekonomide Maliye Politikasının Etkilerini, Enflasyon ve Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası, Ekonomik Durgunlukta Uygulanacak Maliye Politikası vbStudents will be learn foundation of fiscal policy and view of klacikal economist and Kynessian economics, inflation, stagflation, recession..etc
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03Panoramik Görüntü Teknikleri, 0-360 panoramik lensler ile fotoğraf çekim yöntemleri, geniş açılı(wide-fish) lensler ile çekim teknikleri, görüntü işleme ve sanal varlıklar üzerinden sayısal panorama oluşturma süreçlerine dair bir içerik oluşturulmuştur. Ders kapsamında, temel üretim düzeylerinin tarihsel arka planlarıyla birlikte aktarılması planlanmaktadır.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02İnsan haklarının hem ulusal hem uluslararası alanda korunması ve güvence altına alınması konularını içerir. Sosyal ve ekonomik haklar bağlamında uluslararası çalışma örgütü, Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye ile ilişkileri incelenir. Avrupa insan hakları sözleşmesi, kurumsal yapısı, denetimi mekanizması ve Türkiye'ye etkisi anlatılır.The course covers the topics of ensuring the protection of human rights both in national and international arena. International Labor Organization, European Social Charter and their relationships with Turkey will be discussed in terms of social and economic rights. European Convention on Human Rights, its organizational structure, supervision mechanism and its effects on Turkey will be analyzed.
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
ISL328İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
F303.04.03Ders insan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management and the HR Scorecard, Job Analysis, Personnel Planning and Recruiting
ISL337YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
F303.04.03Bu dersin içeriğinde, yönetim ve organizasyonun temel kavramları, tarihsel gelişimi, önemi ve görevleri, lider ve yönetici ayrımı, yönetimin fonksiyonları ve işlevleri, yönetim ile ilgili yaklaşımlar, çağdaş örgüt yapıları ve örgütlerdeki temel işleyiş gibi konular yer almaktadır.Basic concepts of the management and organization, historical development, its importance and its mission, separation of leaders and managers, management functions, management approaches to contemporary organizational structures and basic functioning issues of an organization are included in the content of the course.
ISL437YARATICILIK VE İNOVASYON
CREATIVITY AND INNOVATION
F303.04.03
MFY315YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT
F303.04.03Yatırım araçlarının tanıtılması,yatırım stratejilerinin belirlenmesi, yatırım analizleri kapsamında temel ve teknik analizin incelenmesi, portföy oluşumu ve yönetiminin anlatılması.The introduction of investment vehicles, determination of investment strategies, examining the scope of the fundamental and technical analysis investment analysis, explaining the formation and management of the portfolio.
MFY319SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -I
CAPITAL MARKETS AND LICENCING-I
F303.04.03Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1-Düzey 2 ve Düzey 3 sınavlarında ortak olan modüllerin anlatımları yapılacaktır. Sınava yönelik olan derste soru örnekleri çözümleri yapılacaktır.The modules that are common to the Capital Market Activities Level 1-Level 2 and Level 3 exams will be explained. The solutions of the derste question examples aimed at the examination will be done.
OIK303ENFORMASYON YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI STANDARTLAR
INFORMATION MANAGEMENT AND INTERNATIONAL STANDARTS
F303.04.03Dersin içeriğini, enformasyon tanımı, kaynağına göre enformasyon çeşitleri, işletmelerde uygun stratejinin seçilmesi ve uluslararası standartlar gibi konular oluşturmaktadır.information management in businesses, information types according to the source, constitute topics such as selecting the appropriate strategy and international standards in the business.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO302EKONOMETRİ-II
ECONOMETRICS-II
Z303.08.03En küçük kareler yönteminden sapmaların teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi. Zaman serisi ve yatay kesit verilerinin entegre edilerek panel verilerin oluşturulması ve sabit etkiler modeliyle çözülmesi. Doğrusallığa çevrilebilen nonlineer fonksiyon tiplerinin uygun yöntemlerle çözülmesi. Eşzamanlı eşitliklerTo examine both theoretical and applied deviations from least squares assumptions, develope panel data systems on integrated time series and cross section data, To solve nonlinear function types can be transformed linear functions by using appropriate methods.Simultaneous equations.
ISL362FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR
FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
Z303.07.03Finansal Piyasa tanımı ve çeşitleri, Sermaye Piyasaları ve araçları, Para Piyasası Araçları, Hazine Bonosu, Tahvil, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İMKB, TMSF.Financial market definition and types, Capital markets and tools, Money market tools, Treasuary bond, Bond, Central Bank, BDDK, İMKB, TMSF.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EKO436MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR
MACROECONOMIC POLICIES
S303.04.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.Macroeconomic Policies Theory consists of four parts. 1. Basic Theory of Economic Policy 2. Economic Fluctuations and Stabilization Policy 3. Money Supply and Money Demand, Monetary Policy 4. Budget Deficits, Inflation and Fiscal Policy
ISL365ENERJİ HUKUKU VE EKONOMİSİ
ENERGY LAW AND ECONOMY
F303.04.03Ders kapsamında şu ilgili konulara değinilecektir: Doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarındaki yasal regülasyonlar, yasadaki idari ve cezai yaptırımlar, tüketici düzenlemeleri, enerji uyuşmazlıklarının çözümü ve enerji verimliliği.The following topics will be examined: Regulations related to the natural gas, petroleum and LPG markets, administrative and punitive sanctions in the energy market, consumer regulations in the energy market, settlement of energy invesment disputes, energy efficiency.
ISL457BANKA YÖNETİMİ
BANKING MANAGEMENT
F303.04.03Bankacılık Kanunu kapsamında bir bankanın kurulması sürecinden başlanarak, mevduat, krediler, bankacılık faaliyetleri, bankaların yasal yükümlülükleri, Basel kriterleri ve bankacılık riskleri ile bankaların getiri maliyet analizleri kapsamında karlılık durumları incelenecektir.The establishment of a process starting from a bank under the Banking Act, deposits, loans, banking, legal liabilities of banks, the Basel criteria and banking risks and profitability of banks will examine the scope makes cost analysis ..
MFY320SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -II
CAPITAL MARKET AND LICENCING-II
F303.04.03Sermaye piyasası lisanslama seviye 3 kapsamında yer alan tüm modüllerAll modules within the scope of capital market licensing level 3
MFY342VERGİLENDİRME VE MUHASEBE UYGULAMALARI
TAXING AND ACCOUNTING APPLICATIONS
F303.04.03
OIK306DEĞİŞEN EKONOMİK YAPILAR VE KÜRESEL EĞİLİMLER
CHANGING ECONOMIC STRUCTURE AND GLOBAL TRENDS
F303.04.03Piyasa Ekonomisi, tarihi gelişimi, kuralları, Keynesyen Ekonomi'ye itirazları, ekonomik özgürlükler, Küresel Ekonomi, Küresel Kriz ve Türkiye'de Piyasa Ekonomisi'ne geçiş çabaları ve Piyasa Ekonomisi'nin durumu ile girişimcilik işlenmektedir.The historical development of the Market Economics and its objections to Keynesian Economics, economic freedoms, Global Economy, the markitisation efforts in the Turkey and enterpreneurship are analysed in the course.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO421PARA VE BANKA
MONEY AND BANKING
Z303.07.03Para, faiz oranları, bankalar, diğer finansal kurumlar gerek mikro ve gerekse de makro analiz dersin içeriğini teşkil eder. Merkez Bankası, bankacılık sistemi, para arzı, faiz oranları ile ekonominin enflasyon ve işsizlik gibi diğer alanlarına etkisinin öğrencilere benimsetilmesi dersin kapsamlı içeriğidir.Money, interest rates, banks and other financial institutions at both micro and macro levels. Micro: alternative financial instruments, the determination of interest rates, the yield curve, and the role of banks and other capital market institutions in the intermediation process. Supply of money, regulation, and supervision.
EKO431ULUSLARARASI İKTİSAT
INTERNATIONAL ECONOMICS
Z303.08.03Ders, mal ve hizmetlerin uluslararası sınırlar arasındaki dolaşımına odaklanır. Özellikle uluslararası ticaret modelleri ve bu modellerin gerçek hayata uygulanmasıyla ilgilenir. Eksik rekabet, ticaret politikaları, ekonomik bütünleşme gibi konuları inceler. Uluslararası para teorisine giriş yapar. Uluslararası ticaretin sebebleri, Fırsat maliyeti, Döviz kurları, Mutlak Üstünlük Teorisi, Mukayeseli Üstünlükler Teorisi, Uluslararası Faktör Fiyatları,Dış ticaret politikası ve Avrupa Birliği. Ekonomik krizler, IMF, Dünya Bankası, WTO, Çin, Hindistan ve Afrika Ekonomileri üzerinde yoğunlaşır.Reasons For International Trade, Opportunity cost, exchange rates, Theory of Absolute Advantage, Comparative Advantage Theory, International Factor Prices, International trade Policy and the European Union. Economic Crises, the IMF, World Bank, WTO, China and India Economies
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OIK403YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
PREPARATION AND ASSESMENT OF INVESTMENT PROJECT
F303.04.03Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin değerlendirilmesithe conceptual basis of the investment projects, evaluation of the investment project etc.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO404EKONOMİ VE FİNANS İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ
APPLIED WORKSHOP FOR ECONOMICS AND FINANCE
Z303.04.03FİNANS PİYASALARI, PİYASALARIN İŞLEYİŞ YAPILARI, BORSA İŞLEMLERİ, TEMEL VE TEKNİK ANALİZLER , SİMÜLASYONLAR VE UYGULAMALARTo recognize and define the functions and roles of financial system, banking system within financial system and its operations: introductory survey of the principles, functions, kinds, operations deposit services, deposit accounts, instruments, payment flows of banking. To assess the relationship between real economy and financial sector, funds flows, foreign exchange markets, exchange rate behavior, Credit Instruments and Credit Markets ,risks and its management; the role of the Central Bank in the Banking System with special emphasis on management and its balance sheet, liquidity in the local environment and the impact of central Bank controls and Banking Laws on Bank Portfolio Management, banks balance sheet and asset-liability management, banking free interest and other financial institutions
EKO432EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA
ECONOMIC GROWTH AND INTEGRATION
Z303.07.03Bu derste ele alınacak temel konular, bazı ülkelerin neden daha hızlı kalkındıkları ve büyüdükleri sorularına cevap aramak, gelişmekte olan ekonomilerin kalkınmaları sırasında ve gelişmiş ekonomilerin büyümelerinin devamı sırasında karşılaştıkları temel sorunları araştırmak ve bunlara uygun gerekli politikaları ortaya koymaktır.The main subjects discussed in this class are why some countries develop and grow faster than others, what are the main problem faced by developing economies during their development and faced by developed economies during the continuation of their growth and hence what are the appropriate policy recommendations.
EKO442FOREKS VE TÜREV PİYASALAR
FOREX AND DERIVATIVE MARKETS
Z303.06.03Kur riskinin belirlenmesi, ölçülmesi, kur riskinin türev araçlarla giderilmesi sürecinde türev piyasalar ve türav araçların ,incelenmesi ve forex ile ilgili tüm bilgilerin teknik analiz kapsamında anlatılması gerçekleştirilmektedir.Determination of exchange rate risk, measured, founded in the process of eliminating the risks of derivatives markets and türav derivative instruments, examining and explaining the scope of all information about the forex technical analysis is performed.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
OIK404STRATEJİK İŞ PLANI VE UYGULAMASI
STRATEGIC WORK PLAN AND APPLICATION
F303.04.03Ekonominin ve yönetimin temellerini baz alarak insan kaynakları yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve finans konularını iş planı ve uygulaması içinde ele almaktadır.Based on the fundamentals of management and economy; human resource management, marketing, supply chain management and financial issues are addressed under the umbrella of strategic business plan.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.