English

FACULTY OF FINE ARTS-GASTRONOMY AND CULINARY ARTS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
GMS111GASTRONOMİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO GASTRONOMY
Z303.06.03Gastronomi ile ilgili tanımlar ve temel kavramlar, yiyecek ve içecek işletmeleri, genel mutfak bilgisi, temel mutfak gereçleri, yiyecek ve içeceklerin hazırlanma süreçleri, gıda mikrobiyolojisi, hijyen ve sanitasyon, görgü kuralları, turizm ve gastronomiBasic concepts and definitions about gastronomy, food and beverage businesses, general cuisine information, main kitchen tools, food and beverage preparation processes, microbiology of food, hygenie and sanitation, etiquette, tourism and gatronomy
GMS113MUTFAK KÜLTÜRÜ
CULTURE AND CUISINE
Z303.06.03Kültür ve mutfak kültürü kavramı; kültür ve lezzet algıları; tarih, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik vb faktörlerin mutfak kültürü üzerine etkileri, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci gıdaların bulunuş şekilleri ve günümüze kadar geçirdikleri değişiklikler; Marie-Antoine Careme ve George-Auguste Escoffier’den günümüze klasik mutfağın geçirdiği evreler; endüstri devriminden günümüze yemek üretim sistemlerinin geçirdiği evrim; Türk mutfak kültürü Anadolu mutfak kültürü, dünya mutfak kültürü, yakın geçmişte ortaya çıkan Nouvelle mutfak ve füzyon mutfağı,Concepts of culture and cuısıne; culture and perceptions of taste; historical, sociological, economical and technological factors on cuisine; Historical evolution process of food production & consumption including economical, social, political and cultural perspectives; discovery of food and the changes they have gone under till today, different phases of classical cuisine from Marie-Antoine Careme to George-Auguste; evolution of food production systems starting from industrial revolution; world cuisine, Turkish cuisine, Anatolian cuisine; Nouvelle cuisine and fusion cuisine which came out in recent past; present day eating-drinking habits and the situation in the future
GMS115KÜLTÜR TARİHİ-I
CULTURAL HISTORY- I
Z202.04.02Kültür kavramı ve ilgili tanımlar, kültür elemanları, kültürel etkileşim ve değişimler; paleolitik dönem, neolitik dönem, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu toplumlarında kültürel elemanlar; Roma imparatorluk kültürü; Din ve kültürCulture concept and related definitions, cultural elemets, cultural interaction and exchange;cultural elements in paleolithic era, neolithic era, Mesopotamia, Egypt and Anatolian societies; Roman imperial culture; religion and culture
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği Tarih öncesi Çağ ve Sanatın doğuşu.Anıtsal kalıntılar,resimler, I.ve II.Hayvan Uslubu ,En Eski Heykel Örnekleri.,Taşınabilir Küçük eserler. Mezopotamya Uygarlıklarında sanat ,Mısır Sanatı ,Anadolu Uygarlıkları,Ege Uygarlıkları Kiklat Adaları ve Girit (Erken,Orta ve Geç Minos),Yunan Sanatı Mythology,Mimari,Heykel ve Seramik Eserler ve Resim sanatı Etrüsk ve RomaSanat ı(Mimari,Heykel, Resim sanatı) Erken Hrıstıyan Ve Bizans Sanatı. Ortaçağda Avrupa’da Sanat, Roman ve Gotik Sanat,Rönesans Sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GMS112BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ
BASIC PRINCIPLES OF NUTRITION
Z303.06.03Beslenme ve gastronominin ana prensipleri üzerinde durularak katılımcılara gıda niteliği, besin öğeleri, beslenme düzeni, beslenme kalitesi, beslenme bozuklukları, beslenme programlaması, öğün düzeni ve içeriği gibi ana konularda teorik eğitim verilecektir.Introduction to the nutrition, proteins, calorie, carbonhydrates, lipids, nutrition and hearth health, obesity, minerals, vitamins, basic rules for a healthy rules, nutrition and athletic performance, dietary rules
GMS114TEMEL GIDA BİLGİSİ
BASIC FOOD SCIENCE
Z303.06.03Gıda bilimin temel ilkeleri, yiyecek ve içeceklerin sınıflandırılması, gıdaların genel özellikleri, gıdaların kimyasal kompozisyonu, gıdaların fiziksel özellikleri, gıdaların mikrobiyolojik özellikleri, mamül gıda maddelerinin gördüğü işlemler, gıda hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler, katkı maddeleriBasic principles of food science, categorizing food and beverages, general properties of foods, chemical composition of foods, pyhsical properties of foods, microbiological properties of foods, processes of finished foodstuff, auxiliary products that are used while preparing food, additives
GMS116KÜLTÜR TARİHİ-II
CULTURAL HISTORY-II
Z202.04.02Erken orta çağ, orta çağ, ortaçağın sonu, rönesans, Osmanlı, modern çağ, global çağ dönemi kültürEarly Middle Ages, Middle Ages, the end of Middle Ages, Renaissance, Ottoman, Modern age, culture of global age period
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GMS211SOĞUK MUTFAK
GARDE MANGER
Z223.05.04Soğuk olarak servis edilen yiyeceklerin (ordövrler, kanapeler, salatalar, soğuk soslar, zeytinyağlılar, şarküteri ürünleri, peynir tabağı, mezeler vb) hazırlanması, süslenmesi ve sunumuPreparation, dressing and presentation of food which are served as cold (hors d’oervre, canapes, salads, cold sauces, olive oil dishes, delicatessen products, cheese plate, appetizers etc.) .
GMS213GIDA İŞLEME VE MUHAFAZA TEKNİKLERİ
FOOD PROCESSING TECHNIQUES
Z202.04.02Gıda teknolojinin temel prensipleri, iş akışı, satın alma ve hammadde kabul, depolama, ön işleme teknikleri, işleme teknikleri, ambalajlama, sevkiyat, gıda bozulmaları, gıda muhafaza yöntemleri, gıda teknolojisindeki yeni gelişmelerBasic principles of food technology, general processes, purchasing goods and raw materials,storing the supplies, preprocessing techniques, processing techniques, packaging, shipping, food spoilage, conservation methods, innovations in food technology
GMS215MUTFAK UYGULAMALARI-I
KITCHEN PRACTICE-I
Z244.08.06Temel mutfak eğitimi, mutfak organizasyonu, mutfaktaki süreçler, mutfak ekipmanları ve güvenli kullanımı; satın alma ve muhafaza; pişirme öncesi ön işlemler; temel pişirme teknikleri; servis ve sunum tekniğiPrinciples of cuisine, kitchen organization, processes in the kitchen, kitchen equipments and how to use them safely; purchasing and protection; pretreatment before cooking; basic cooking techniques; serving and presentation
GMS217MUTFAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE KITCHEN
Z202.04.02İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler; acil durum yönetimi ve yasal mevzuat ile ilgili konular ele alınır.General information about worker health and safety; affecting workers' health, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic factors; measures to be taken against the dangers emergency management and legislation
GSF224MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
Z202.03.02Dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılması. Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayelerinin tanıtılması. Mitolojik konuların Güzel Sanatların tüm dalları içinde görüldüğü sanat eserlerinden örneklerin tanıtılması.Defining the world myths, the current understanding of the role and significance, Western (Greek and Roman) mythology, mainly the history of myths, Gods and Goddesses of mythology, introducing stories of heroism and love.Introducing the example of the art of mythological subjects seen in all branches of the Fine Arts.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GMS214UNLU MAMULLER VE TATLILAR
PASTRY AND DESSERTS
Z122.04.03Tahıl çeşitleri; un üretimi; unlu mamüller hakkında genel bilgiler; unlu mamül üretiminde kullanılan temel araç ve gereçler, unlu mamül üretiminin temel aşamaları; muhtelif unlu mamüllerin üretimi; unlu mamüllerin muhafazası; sıcak ve soğuk tatlılar; tatlı türleri ve hazırlanmaları, tatlı süsleme ve dekarosyanu, tatlıların sunumuereal types, flour production, basic knowledge on bakery products, basic tools used in bakery, essentials of bakery, miscellaneous bakery production, conservation of bakery products, hot/cold desserts, types and presentation of desserts, decoration and presentation of desserts.
GMS216MUTFAK UYGULAMALARI-II
KITCHEN PRACTICE-II
Z244.08.06Stock hazırlığı, sos hazırlama ve sunumu, çorba hazırlama ve sunumu, makarnaların hazırlanması ve sunumu, içeceklerin hazırlanması ve sunumuPreparation of stocks, preparation and presentation of sauces, preparation and presentation of soups, preparation and presentation of garnitures , preparation and presentation of pastas, preparation and presentation of beverages.
GMS218GIDA HİJYENİ VE GÜVENLİĞİ
FOOD HYGIENE AND SAFETY
Z202.04.02Temel kavramlar, gıda zehirlenmeleri, fiziksel tehlikeler, biyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, bulaşma kaynakları ve yolları, iş yeri hijyeni, kişisel hijyen, proses kontrol, temiklik ve dezenfeksiyon, HACCPBasic concepts, food poisoning, phsical dangers, biological dangers, chemical dangers, sources and ways of infection, hygiene of working place, personal hygiene, process control, cleaning and disinfection, HACCP
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Detection of color, vision, shape, size Understanding of a combination of factors such as the covers.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISL192İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletme ile İlgili Bazı kavramlar; İşletmenin Tanımı, Ekonomik Bir Birim olarak İşletme, Yönetimin Tanımı ve Yönetim Fonksiyonları, Planlama Tanımı ve Çeşitleri, Örgütleme(Organizasyon), Yürütme, Koordinasyon, Denetim, İşletme Çeşitleri, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Fizibilite Çalışmalarının Önemi, İşletmelerin Kuruluş Yerinin Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi Yöntemleri, İşletmelerde girişimcilik kültürü..Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GMS315MUTFAK UYGULAMALARI-III
KITCHEN PRACTICE-III
Z244.08.06Balık, deniz ürünleri, kanatlı eti, baklagiller ve yumurtalı yemeklerin hazırlanması ve sunumuPreparation and presentation of food made of fish, sea food, poultry, legumes and egg.
ISL392ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Z202.04.02Örgütsel davranışın bazı temel kavramları, Örgütsel davranışın tarihçesi, tanımı ve çağdaş etkileri, örgüt kültürü, örgütsel iletişim örgütsel güç ve politika, örgütsel karar verme süreci, örgütsel bağlılık, örgütsel çatışma ve çözüm yolları, örgütsel motivasyon, etkileme ve yönlendirme sürecinde liderlik, örgütsel stres ve başa çıkma yöntemleri konuları işlenecektirThe main concepts of organizational behavior, the development and importance of organizational behavior and relation concepts below are among the aim of the lesson; Group dynamic, Professional intimidation, power and leadership, communication among people, making a decision, institution culture and theories concerning the future of organizational behavior are the main titles to be studied.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GMS311ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ
INDUSTRIAL FOOD PRODUCTION
S303.05.03Endüstriyel yemek üretimi tanımlar ve kavramlar, dünyada ve Türkiye’de yemek üretiminin endüstrileşme süreci; endüstriyel yemek üretim sistemleri; yemek dağıtım sistemleri; endüstriyel yemek hizmet sistemleri, yerinde üretim ve dağıtım; endüstriyel yemek üretim sürecinin yönetimiDefinitions and concepts of industrial food production; industrialization of food production in Turkey and in the world; industrial food production systems; food distribution systems; industrial food service systems; in house production and distribution; management of industrial food production process.
GMS313PASTACILIK VE ÇİKOLATA
CAKES AND CHOCOLATE
S324.05.05Pasta çeşitleri, pasta hamurları, kekleri ve dolguların hazırlanması; pastacılıkta kullanılan krema, şurup ve benzer sosların hazırlanması; pastacılık stil ve teknikleri; pasta süsleme ve dekarasyonu; çikolata, çikolata tatlıları, çikolata dekorlarıPreparation of cake types, batters, cakes and fillings, cream, syrup and similar sauces used in pastry, styles and techniques of pastry; cake dressing and decoration; chocolate and chocolate desserts , chocolate decors
GMS319DENİZ ÜRÜNLERİ
SEAFOODS
S223.05.04Deniz ürünlerinin tanımı, çeşitleri ve özellikleri, kalite kriterleri, satın alınması sırasında dikkat edilecek hususlar, muhafazası, mutfakta işlenmesi ve sunumu sırasında dikkat edilecek hususlarDescription, types, specifications, production, and quality criteria of sea products, information on buying, storing, presentation and usage.
DRO301KÜLTÜR VE SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER
RECENT TENDENCIES IN CULTURE AND ARTS
F022.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Art, society and policy relation will be studied historically, art works will be subjected to sociological reading. In this context, social phenomena and events will be handled in the context of the relation of artist-artistic production process.
DRO321ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
F202.04.02Estetikle ilgili temel kavramlar. Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade edilen estetik üzerine görüşler. Estetik değer ve estetik yargı.Basic terms on aesthetics. Context of aesthetics. The opinions on aesthetics in historical process. Aesthetic value and aesthetic judgement.
OGU301İSLAM VE DOĞU SANATLARI
ISLAMIC AND EASTERN ARTS
F202.04.02Türk ve İslam Mimarisinde camiler,türbe,medrese,darüşşifa, saray ve kasırlar,han ve kervansaraylar ,kaleler ve tersanelerle,çini,seramik,minyatür,halı,düz dokuma yaygılar,kumaş,maden,tezhip,kalem işi ve duvar resimlerinden örneklerin tanıtılması,incelenmesi ve yorumlanmasıdır.Identify and interpret Examples of Turkish and Islamic Architecture Mosques,tomb, madrasa, darushifa, baths,caravanserais, palaces, kiosks,castle and shipyards, Turkish tile and ceramics,minyatures,carpets, weavings, fabric ,mine, Illumination Art ,handcarved and Wall paintings.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GMS316MUTFAK UYGULAMALARI-IV
KITCHEN PRACTICE-IV
Z244.08.06Sebze yemeklerinin hazırlanması ve sunumu, sakatat yemeklerinin hazırlanması ve sunumu, taze kırmızı etlerden hazırlanan yemekler ve sunumları, Menü oluşturulması ve uygulanmasıPreparation and presentation of vegetable meals, meat meals, offals and prepare menu and put it into practice
GMS326YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
FOOD&BEVERAGE SERVICES MANAGEMENT
Z303.04.03İşletme yönetimiyle ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş süreci ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, bu işletmelerin özellikleri, verilen hizmetin türü ve içeriği, ilgili işletmelerde yapılan üretimin özellikleri ve üretim yöntemleri, servis usulleri, işletmelerin tabi oldukları yasal düzenlemeler ve yükümlülükler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of this course is basic concepts related to business administration, development of management idea, functions of administration, establishment processes of organizations and varios approaches about administration applications, business types operating in catering sector and their features, type and content of given service, characteristics of production determined businesses and production methods, service techniques and regulations and responsibilities in the businesses
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GMS312ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER
ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
S223.05.04İçecek kavramı ve tarih boyunca gelişimi, içeceklerin insan yaşamındaki yeri ve önemi; içecek ve kültür ilişkisi; içeceklerin gruplandırılması ve özellikleri; alkollü içeceklerin tanım ve özellikleri, üretimleri, türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları ve sunumu; alkolsüz içeceklerin tanım ve özellikleri, üretimleri, türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları ve sunumu; kokteyllerThe concept of drink and development of it historically; place and importance of drinks in human life; relation of drink and culture; classification and characteristics of drinks; definition and characteristics, production, types and usage areas of alcoholic drinks, storage conditions and presentations of them; definition and characteristics of non-alcoholic drinks, their production and types and usage areas, storage conditions and presentation of them; cocktails
GMS314BAHARAT VE SOSLAR
SPICES AND SOUCES
S223.05.04Baharat tanımı ve sınıflandırılması; Türkiye’de yaygın olarak tüketilen baharat çeşitleri ve özellikleri; dünyanın diğer bölgelerinde baharat kültürü; baharatın saklanması; yiyecek ve içeçek çeşidine göre baharat seçimi; baharat kullanımında dikkat edilecek hususlar; baharatın saklanması; çeşitli sıcak ve soğuk sosların hazırlanması, kullanılması ve sunumuDefinition and classification of spice; types and characteristics of spices consumpted commonly in Turkey, spice culture of different places of the world; keeping of spice; choosing of spice aligned with types of food and drink; matters to pay attention in usage of spices; keeping of spice; preparation, usage and presentation of different hot and cold sauces.
GMS318GIDA MEVZUATI
FOOD LEGISLATION
S303.05.03Türk Gıda Kodeksi ve Ürün Tebliğleri, gıda işyerleri ile ilgili yönetmelikler, restoran ve mutfak işletmeciliği ile ilgili yönetmelikler, alet-ekipman ile ilgili yönetmelikler, hijyen ve gıda güvenliği ile ilgili yönetmelikler, sularla ilgili yönetmelikler, atıkların uzaklaştırılması ile ilgili yönetmeliklerTurkish food codex and product bulletin, regulations on food establishments, regulations on restaurants and culinary establishments, regulations on food safety and hygiene, regulations on water and waste disposal.
GMS320GASTRONOMİDE RENK VE TASARIM
COLOR AND DESIGN IN GASTRONOMY
S303.05.03Renk kuramları ve renk sistemleri; mekan-renk ilişkisi; mekan kimliği: farklı kullanım amaçlarına uygun olarak mekanlarda malzeme ve renk seçimi, rengin psikolojik etkisi: mekanın ferahlığı ve baskısı ile renk ilişkisi; restoran için mekan seçimi; restoran temasına göre tasarım; mutfak tasarımı ilkeleri; üretim ve servis alanları mekan dağılımı; masa üstü malzemelerinin ve masa örtülerinin seçimi.Color theories and color systems; place-color relationship; identity of place: choice of material and color in places according to aims of different uses, psychological effect of color: spaciousness and pressure of the place and color relationship; choice of place for restaurant; design according to restaurant theme; principles of kitchen design; place distribution in production and service areas; choice of desktop materials and tableclothes
GMS328BAKLAVA VE DİĞER ŞERBETLİ TATLILAR
BAKLAVA VE DİĞER ŞERBETLİ TATLILAR
S223.05.04Baklava ve diğer şerbetli tatlıların tanımı, çeşitleri, özellikleri, içeriği, kullanılan malzemeler, üretim tekniği gibi konular teorik ve uygulamalı olarak verilirThe subjects such as the definition, types, properties, ingredients, production technique of baklava and other desserts are given theoretically and practically.
DRO322ÇAĞDAŞ SANAT KURAMLARI
CONTEMPORARY ART THEORIES
F202.04.02Çağdaş sanatta öne çıkan sanat kuramları, bu kuramları var eden başlıca akım ve kimliklerle, Avangard Sanatçılar ve eserleriyle,Sanat Tarihi açısından bu eserlerin önemini açıklar.The basic issues, key figures and the main movements of contemporary art.Discuss avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
OGU302BATI SANATINDA ÖNCÜ EĞİLİMLER
AVANGARD TRENDS IN WESTERN ART
F202.04.02Modernizmden başlayarak Çağdaş sanatta öne çıkan yeni eğilimler, sanat hareketlerinde lider olan Avangard Sanatçılar ve eserlerini açıklar. Sanat akımlarının sosyolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi ve önemini yorumlar.Explain the new trends in western art; the leader in avant-garde art movement and artists and their works from modernism till contemporary art ınterpret avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GMS411DÜNYA MUTFAKLARI
WORLD CUISINE
Z244.07.06Dünyadaki belli başlı mutfakların kültürel temelleri, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak ve soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleriCultural bases of principal world cuisines, basic features, primary techniques of food preparation and cooking, primary nutrition substances used in meal preparation, primary sauces, spices and garnitures, primary equipment, primary hot and cold meals, salads, examples of dessert and cake
ISL232İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations. HRM for global operations will be integrated throughout this course
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GMS415YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI
FOOD STYLING AND PHOTOGRAPHY
S223.05.04Genel fotograf bilgisi, çekim teknikleri, temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tabak hazırlama, süsleme ve dekore etme, yemek fotoğrafçılığına ilişkin temel bilgi ve becerilerGeneral knowledge of photography, filming techniques, making plates in accordance with the basic principles of design, decoration and decorating, basic knowledge and skills related to food photography
GMS417İKRAM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
CATERING AND EVENT MANAGEMENT
S303.05.03Ağırlama ilgili tanımlar; ağırlama endüstrisi, çeşitli organizasyon, toplantı ve ziyafetlerin planlanması ve yönetimi, ziyafet organizasyonlarında yiyecek üretim sürecinin kontrolü, ziyafet salonlarının hazırlanması, ziyafet organizasyonlarında servis çeşitleri, ziyafet organizasyonlarında satış ve maliyet analizi, hijyen-sanitasyonDefinitions for hospitality; hospitality industry; planning and management of various events, meetings and banquets; the control of food production process in banquet events; the preparation of banquet halls; service types in banquet events; sales and cost analysis in banquet events; hygiene-sanitation.
GMS419VEJETERYAN VE DİYET MUTFAĞI
VEGETARIAN AND DIETARY CUISINE
S303.05.03Vejeteryan tarzı beslenme, tercih nedenleri, kültürel ve küresel akımlar; vejeteryan mutfaklarının genel yapısı; vejeteryan mutfaklarında kullanılan malzemeler; vejeteryan yemeklerin hazırlanması ve sunumu, özel beslenme amaçlı yiyeceklerin hazırlanması ve sunumuVegetarian feeding, why vegetarian feeding is preferred, cultural and global trends, general characteristics of vegetarian cuisine, ingredients used in vegetarian cuisine, preparation and presentation of vegetarian food, preparation and presentation of custom purpose food.
GMS425ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ
ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ
S202.05.02Bilimsel bir araştırmanın yürütülmesinde izlenmesi gereken temel süreç ve yöntemler, raporlandırma, yayın çeşitleri ve hazırlama yöntemleri, sunum teknikleriBasic processes and methods to be followed in conducting a scientific research, reporting, publication types and publication preparation methods, presentation techniques
DRO421SANAT ESERLERİ ANALİZİ
ART ANALYSIS
F202.04.02Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.This lesson covers the analysis methods and principles of work of art, general art knowledge and information in comparison with in-depth examination of works of art based on the sample selected.Compare the plastic, formal and iconographic analysis.
OGU401GÖSTERGEBİLİM VE SANAT
SEMIOLOGY AND ART
F202.04.02Göstergebilime ilişkin temel kavramlar, Göstergebilimin tarihçesi,Göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişmesini sağlayan teorisyenler, düşünürler, sanat ile ilişkili bir biçimde görsel sanat metinlerini göstergebilimsel olarak analiz yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of this lecture are basic conception about semiotics, the history of semiotics, the theoretician and philosopher of semiotics whose named after, made improvement about it during the historic process, method of analysis of visual art texts in an artistic manner.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GMS402BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z223.08.04Bölüm öğrencileri Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının ilgi alanında bir konuda edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bölüm öğretim üyelerinden birisinin danışmanlığında bir çalışma yürütür, sonuçlandırır ve dönem sonunda rapor (eser) olarak sunarStudents can prepare an original dissertation in the subject of gastronomy and culinary arts with the guidance of a lecturer by using the knowledge they have learned, they can conclude it and present it as a work at the end of the semester
GMS412TÜRK MUTFAĞI
TURKISH CUISINE
Z223.06.04Türk mutfağının genel yapısı, Türk mutfağının geçmişten günümüze oluşum evreleri, etkilendiği diğer mutfaklar; Türk mutfağında kullanılan malzemeler; Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri; Osmanlı mutfağı, Anadolu’nun değişik bölgelerinde uygulanan ve uygulanmakta olan değişik mutfak uygulamalarıThe general structure of Turkish cuisine; the development stages of Turkish cuisine from the past to present and other cuisines that influenced it; the ingredients used in Turkish cuisine; basic cooking techniques that makes up Turkish cuisine; Ottoman cuisine; different cooking applications that are being implemented in different parts of Anatolia
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
GMS414ŞARAP KÜLTÜRÜ
WINE CULTURE
S223.05.04Üzüm, bağcılık ve şarap üretimi ile ilgili temel bilgiler; geçmişden günümüze şarap kültürü, farklı şarap türlerinin tanıtımı; Türk şarapları; yemek ve şarap eşleştirmesi; şarapların saklanması ve sunumu; degüstasyonFundamentals of grapes, vineculture and wine making; wine culture from past to present; introduction of different types of wine; Turkish wine; pairing food with wine; preserving and presenting of the wine; degustation
GMS416SERVİS VE SUNUM TEKNİKLERİ
SERVICE AND PRESENTATION TECHNIQUES
S223.05.04Gastronomide servis ve sunumun önemi, çeşitleri, servis ekipmanları ve masa düzeni, farklı yiyecek gruplarının servis ve sunumu, farklı menülere göre servis sunum teknikleri, yemek süsleme sanatı, kişisel hijyen, servis malzemelerin temizliği ve muhafazasıThe importance and types of service and presentation in gastronomy, service equipment and table layout, the service and presentation of different food groups, service presentation techniques based on different menus, food decoration arts, personal hygiene, cleaning and conserving service supplies.
GMS418MENÜ PLANLAMA
MENU PLANNING
S303.05.03Menü kavramı ve tanımı, menünün tarihsel gelişimi, menü türleri, beslenme ilkeleri ile uyumlu menü planlaması , kişiye özel menü planlama, menü planlama süreci, menü planlamada dikkat edilecek hususlar; menü düzenleme ilkeleri, standart reçeteler, menü kartları; menü maliyet analizi, milletlerin farklı sofra düzenlerine dikkat edilerek hazırlık yapılması, çeşitli ziyafetlerin detaylandırılmaları.Menu and its definition, historical development of menus, categories of menus, nutrition principles, and how to prepare proper menus, preparing custom menus, menu planning processes, what to consider while preparing menus, principals of menu planning, standard diet prescriptions, menu boards, cost analysis for menus, how to make reparations considering the differences among the national presentation traditions, detailing miscellaneous meals
GMS420GIDA KALİTE VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
FOOD QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT
S303.05.03Kalite ile ilgili kavramlar, kalite kontrolü, yiyecek ve içeceklerin kalitesini etkileyen faktörler, kalite yönetim sistemleri, iyi üretim uygulamaları, tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulmasıConcepts concerning quality, quality control, factors affecting the quality of food and beverage, quality management systems, examples of favorable production practices, conducting risk analysis, determination of critical checkpoints, and critical limits, setting up systems for monitoring critical checkpoints, monitoring those points that are not under control, and those exist, enforcing improved measures, inspecting the system and creating inspection procedures for the system to operate effectively, creating documentation system consisting of procedures and logs
GMS424ÜRÜN GELİŞTİRME VE DUYUSAL ANALİZ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE DUYUSAL ANALİZ
S223.05.04Ders kapsamında bir ürün geliştirmenin tüm süreçleri aşama aşama olarak incelenir, duyusal değerlendirmelere, ekonomik analizlere ve patent alma süreçlerine yer verilir. Aynı zamanda teorik bilgilerden yararlanılarak öğrencilerden uygulamalı olarak ürün geliştirmeleri ve seçilen ürünler için patent başvurusunda bulunmaları beklenirWithin the scope of the course, all the processes of product development are examined step by step, sensory evaluations, economic analyzes and patenting processes are included. At the same time, students are expected to develop products by applying theoretical knowledge and to apply patent for selected products.
MOT424TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR
DESIGN AND VISUAL CULTURE
F202.04.02Kültür katmanları ve bu kültür katmanlarının tüketim biçimleri, toplumsal, kültürel, sosyal farklılıklar ve bunlara bağlı olarak tasarım ve sanatın değişik şekilde var olmasını açıklar.Explain the different appearance of art and design works according to cultural layers and their consuption habits, together with communal, cultural, social differences.
OGU402TOPLUM BİLİM VE SANAT
SOCIOLOGY AND ART
F202.04.02Sanat, iktidar ve toplum ekseninde, dünyadan ve Türkiye'den çeşitli uygulamalar tarihsel bağlamda incelenecektir.Analysis of art, society and power relations in the light of some examples from Turkey and abroad.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.