İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NURSING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
HEM145HEMŞİRELİK FELSEFESİ TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ
NURSING PHILOSOPHY, BASIC CONCEPTS AND PRINCIPLES IN NURSING
Z303.06.03: Bu Ders; Hemşireliğin Doğası, Sağlık Bakım Sistemi İçindeki Yeri, Rol Ve İşlevleri, Temel Kavramları, Hemşirelik Model/Kuramları, Hemşirelik Felsefesine İlişkin Bilgi İle Birey, Aile Ve Toplumun Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi, Sağlık Sorunlarına Yardımda Hemşirelik Model / Kuramları Doğrultusunda Bilimsel Sorun Çözümleme Ve Doğru Karar Verme Yeteneği Kazanmasını Sağlayacak Becerileri İçerir.This course includes, the nature of nursing, role of nurses in health care delivering settings, nursing professional responsibilities and roles, basic nursing concepts, nursing models/ theories, philosophy of nursing with information about the individual, family and community health protection and development to the nursing models/ theories and to gain scientific problem solving and decision making skills to students according.
HEM147KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
INTERPERSONAL RELATIONS
Z202.04.02Kendini Tanıma, Kişilik ve İletişim – Atılganlık, İletişim Tanımı, Ögeleri, Çeşitleri ve Etkileyen Değişkenler, Hemşirelikte İletişim, İletişimde Güçlükler, Terapötik iletişim ve ilişki İletişimi / Kolaylaştıran Yöntemler, İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler / İletişimi Engelleyen Yöntemler, İletişim Yöntemleri Uygulama, Aile içi ilişkiler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim, Depresif Hasta ile İletişim, Öfkeli Hasta ile İletişim, Kayıp ve Yas, Ölümü Yaklaşan Hasta/Aile ile İletişimSocial presence as a human, the basic needs of man, culture and cultural differences, the concept of health, personality and self-knowledge, communication, habitual patterns of communication, professional interactions and relationships, interdisciplinary relationships, emotional health problems in individuals with behavioral problems, anxiety and stress.
HEM149FİZYOLOJİ I
PHYSIOLOGY-I
Z223.05.04Sağlıklı insan organizmasında çeşitli hücre, doku, ve organ sistemlerinde cereyan eden doğal biyolojik ve metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu biyolojik sistemin doğal işleyişinde bu fonksiyonlarda ortaya çıkan aksaklıkları kavramasını sağlamaktır.To examine the formation of natural biological and metabolic events occurring in various cell, tissue and organ systems in healthy human organism, the mechanism of functioning, changes in biological systems and structures during these activities, and the interactions between systems during these events, The course aims to provide the students to comprehend the problems that arise in these functions in the natural functioning of the biological system caused by diseases.
HEM151ANATOMİ I
ANATOMY-I
Z223.05.04İnsan vücudunu oluşturan organların yerlerini, komşuluklarını, damar ve sinirlerini ve birbirleri ile ilişkilerini maketler üzerinde anlatmak ve öğrencinin kendi vücudunu ve hastanın vücudunu tanımasını sağlamaktır.The aim of this course is to explain the organs, neighbors, vessels and nerves of human organs and their relations with each other on models and to enable the student to know their own body and the patient's body.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
HEM144MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ
MICROBIOLOGY-PARASITOLOGY
Z223.04.04Mikrobiyolojide temel kavramlar, bakteri hücresinin yapısı, fizyolojisi, üremesi ve genetiği, antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları, sterilizasyon-dezenfeksiyon, immünolojide temel kavramlar, temel immün yanıt mekanızması, aşırı duyarlık reaksiyonları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerın incelenmesi.Microorganism and their infectious, protectingonal fighting ways.
HEM148BİYOKİMYA
BIOCHEMISTRY
Z202.03.02Hücre ve hücre yapısını oluşturan mikro ve makromoleküller (Karbonhidratlar, Proteinler, Lipidler, Vitaminler, Mineraller,) Enzimler, Enerji, Hormonlar, Metabolizma (Karbonhidrat, Lipid, Protein,Enerji), Kan Biyokimyası, İdrar, Akut faz reaktanlarıMicro and macromolecules that make up the cell and cell structure (Carbohydrates, Proteins, Lipids, Vitamins, Minerals,) Enzymes, Energy, Hormones, Metabolism (Carbohydrate, Lipid, Protein, Energy), Blood Biochemistry, Urine, Acute phase reactants
HEM152ANATOMİ II
ANATOMY-II
Z223.04.04İnsan vücudunu oluşturan organların yerlerini, komşuluklarını, damar ve sinirlerini ve birbirleri ile ilişkilerini maketler üzerinde anlatmak ve öğrencinin kendi vücudunu ve hastanın vücudunu tanımasını sağlamaktır.The aim of this course is to explain the organs, neighbors, vessels and nerves of human organs and their relations with each other on models and to enable the student to know their own body and the patient's body.
HEM154FİZYOLOJİ-II
PHYSIOLOGY -II
Z223.04.04Sağlıklı insan organizmasında çeşitli hücre, doku, ve organ sistemlerinde cereyan eden doğal biyolojik ve metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu biyolojik sistemin doğal işleyişinde bu fonksiyonlarda ortaya çıkan aksaklıkları kavramasını sağlamaktır.To examine the formation of natural biological and metabolic events occurring in various cell, tissue and organ systems in healthy human organism, the mechanism of functioning, changes in biological systems and structures during these activities, and the interactions between systems during these events, The course aims to provide the students to comprehend the problems that arise in these functions in the natural functioning of the biological system caused by diseases.
HEM156HEMŞİRELİK TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I
NURSING BASIC PRINCIPLES AND APPLICATIONS - I
Z404.05.04Dersin İçeriği: Hemşirelik bakımının sorun çözme süreci doğrultusunda, hemşirelik süreci, hasta ve çalışan güvenliği, hareket ve egzersiz, hasta kabul, nakil ve taburculuk süreci, enfeksiyonu önleme ve kontrol, hijyen uygulamaları, oksijen tedavisi ve vital bulgular gibi temel hemşirelik uygulamalarını içerir.Nursing process, infection control, patient safety, patient movement and removal, hygiene, vital signs, oxygen therapy, nutrition applications
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM243HEMŞİRELİK TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II
BASIC PRICIPLES AND ESSENTIAL APPLYING IN NURSING-II
Z488.013.012Hemşirelik bakımının sorun çözme süreci doğrultusunda verilmesini ve temel hemşirelik uygulamalarını içerir. İlaç uygulamaları, sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi, enteral ve parenteral beslenme gereksinimi, solunum sitemi, boşaltım gereksinimi (üriner, bağırsak) preoperatif ve postoperatif bakım, yara bakımı konularını içerir.To protect of skin integrity and wound care, providing and supporting hidration, bowel function, uninary function, drugs practice, pain manegement, pre-post operatice care, physically evaluation and diagnostic test, emergency care and resuscitation, recording of documents.
HEM247PATOLOJİ
PATHOLOGY
Z202.04.02İnsan organizmasını etkileyen ve farklı mekanizmalar ile değişik türde doku değişimlerine neden olan hastalıklardaki dejeneratif, metabolik, iltihabi, tümoral ve immünolojik olaylar ve bunların sonucunda ortaya çıkan mikroskobik ve makroskobik düzeydeki yapısal doku değişiklik ve bozulmalarının öğretilmesi. Histoloji teknikleri ve mikroskopi yöntemleri, hücre ve dört temel dokunun yapı ve işlev özellikleriTeaching the degenerative, metabolic, inflammatory, tumoral and immunological events in the diseases that affect the human organism causing various changes in tissues by means of different mechanisms, and the micro- and macro-level structural tissue changes and degenerations brought about by these events. Histology techniques and microscopy methods, the structures and functional features of the cells and four basic tissues.
HEM249HEMŞİRELİĞE ÖZEL FARMAKOLOJİ
NURSING PHARMACOLOGY
Z303.04.03Temel Farmakolojik kavramlar (ayrıntılar 14 haftalık Ders Programı'ında) Sık kullanılan ilaçlar (ayrıntılar 14 haftalık Ders Programı'ında)Basic Pharmacological concepts (details in the 14-week Syllabus) Common drugs (details in the 14-week Syllabus)
HEM251BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
Z202.03.02Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizma, karbonhidrat, protein, yağ metabolizmasıThe importance of nutrition, structures, definitions, classifications, functions, sources, recommended dietary allowances, and excessive intakes of carbohydrates, lipids, proteins, water and minerals, enzymes, vitamins, nucleic acids, hormones and their metabolism, antioxidants, food groups, being fat and tin, nutrition of pregnancy, lactation, baby and child.
HEM261PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİ
Z202.03.02Psikolojinin tanımı ve sınıflandırılması, psikolojinin amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, öğrenme ve öğrenme çeşitleri hafıza ve anlamayı etkileyen faktörler, kişiliğin tanımı, davranışların fiziksel bilişsel, sosyal ve ahlaki özellikleri, savunma düzenekleri, kişiliğin oluşumu ve teorileri, psikolojik testler, kişilik ve davranış bozuklukları, psikotik ve nevrotik durumlar, grup kavramı, bireysel tedavide grup kavramının etkisi.Definition and classification of psychology, aim of psychology, relationship with other sciences, learning and learning types, factors affecting memory and understanding, definition of personality, physical cognitive, social and moral characteristics of behaviors, defense mechanisms, formation and theories of personality, psychological tests, personality and behavior disorders , psychotic and neurotic conditions, group concept, effect of group concept in individual treatment.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM242İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
INTERNAL MEDICINE NURSING
Z488.010.012İç hastalıkları alanında akut ve kronik sağlık problemi olan hastanın bakımının planlanması, uygulanması ve sürdürülmesini yer yerilir. Hasta ve sağlıklı bireyin sağlığının korunması, sürdürülmesi ve yükseltilmesine yer verilirMain acquirements about internal diseases and training to confirm and evaluate disorders and to maintain hemoastasis as an auxiliary health care provider.
HEM244CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
SURGICAL NURSING
Z488.010.012Bu ders, cerrahi hastalıkları hemşireliğinde hasta öyküsü ve fizik muayenesi, stres ve nöro endokrin yanıt, şok, ağrı, sıvı elektrolit asid baz dengesizliği, inflamasyon ve yara iyileşmesi, enfeksiyon kontrolü, perioperatif bakım, solunum sistemi, kardiovasküler sistem, sinir sistemi, kas iskelet sistemi, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, endokrin sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakım yönetimi, meme, göz, kulak burun boğaz hastalıkları, yanık, alanında hastalıkların fizyopatolojisi, tanı, klinik görünüm, tedavi ve bakımını, birey ve ailenin güncel kanıt temelli acil ve perioperatif ve taburculuk hemşirelik bakım yönetimini içerir.This course covers patient history and physical examination, stress and neuroendocrine response, shock, pain, fluid electrolyte acid-base imbalance, inflammation and wound healing, infection control, perioperative care, respiratory system, cardiovascular system, nervous system, musculoskeletal system in surgical nursing. System, gastrointestinal system, genitourinary system, endocrine system surgical diseases and nursing care management, breast, eye, otorhinolaryngology, burns, physiopathology, diagnosis, clinical appearance, treatment and care of diseases in the field, individual and family's current evidence-based emergency and perioperative and discharge nursing care management.
HEM248HEMŞİRELİKTE ETİK
NURSING ETHICS
Z202.03.02Meslek tarihi, deontolojisi, meslekleşmesi, etik ilkeler, meslekteki çağdaş roller, eski-yeni yasal düzenlemeler ve yönetmelikler hakkında teorik bilgilerin ve vaka örneklerinin ders ortamında kazandırılması.Equipping the students, within the course settings, with the theoretical knowledge and case examples about the history, deontology, professionalization of the profession, and the ethical principles, the contemporary roles and the old and new legislations and regulations in the profession.
HEM262İLKYARDIM
İLKYARDIM
Z122.04.03Afetlerde bakım ve ilk yardımın yanında acil bakımı da kapsayan temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılması.Learning about the basic concepts which covers the emergency care besides the care and first aid to be offered in disasters, being able to carry out the first aid attempt to the victims of accidents and to carry out the emergency care, attaining the theoretical and practical skills necessary for the maintenance of homeostasis in the environment of class and technical laboratory.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarının sayısal ortamda birleştikleri kesişim noktasını konu alan ekosisteme hem sosyo-kültürel hem de iktisadi çalışma mekanizmaları üzerinden değinilmektedir. Bu mekanizmaların çalışma yöntemleri ve yöntemlerin şekillendirdiği yapılar, hem teknik hem de benzeri diğer işlevsel yönleriyle anlatılmaktadır. Ana temada yer alan Metaverse ve NFT gibi ürünlerin gelişmesini sağlayan tarihsel arka plan, blok zincirin yaşadığı gelişmelerle birlikte incelenerek ifade edilmektedir.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM341KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC NURSING
Z488.010.012Kadın üreme sağlığını olumsuz etkileyen faktörler ve bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik konularda öğrencileri bilinçlendirmek, mesleki faaliyetlerde beceri kazandırmak için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılmasıEnabling the students to know the factors that effect negatively on women reproductive health and removing these factors. Enabling them attain the clinic practice skills in the environments of lecture and hospital envoirments.
HEM343ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
PEDIATRIC NURSING
Z488.09.012Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme , sağlıklı çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma ,çocuğa özgü hemşirelik uygulamalar, büyüme-gelişme ve çocuk beslenmesiProtecting and promotion the child health , knowing the healthy child and deviations from health, spesific applications for child, growing and developing at child , nutrition at child.
HEM345HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN NURSING
Z202.02.02Bu ders hemşirelik disiplininde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma süreci, literatür tarama, konu belirleme, araştırma sorusu ve hipotez geliştirme, nicel ve nitel araştırma tasarımları, örneklem belirleme, veri toplama yöntemleri, veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenirliği, bulguların sunumu, araştırma ve yayın etiği, araştırmaları kritik edebilme ve hemşirelikte kanıta dayalı uygulama kılavuzlarını kullanabilmeyi kapsar.This course covers the importance of scientific research in the nursing discipline, research process, literature review, topic determination, research question and hypothesis development, quantitative and qualitative research designs, sampling, data collection methods, data analysis, parametric and non-parametric tests, validity, and evaluation of data collection tools. It includes reliability, presentation of findings, research and publication ethics, being able to criticize research, and using evidence-based practice guidelines in nursing.
HEM347PROFESSIONAL ENGLISH
PROFESSIONAL ENGLISH
Z303.03.03Öğrenciler bu derste, mesleki alanda kullandıkları sözcük ve öbek kalıplarını öğrenir, hasta/sağlıklı birey ve sağlık profesyonelleri ile İngilizce iletişim kurar, alıştırmalar yapmaya başlar, bu diyalogları canlandırma yoluyla pekiştirir. Klinik ortamda, vaka hakkında diğer ulus ve kültürlerden sağlık profesyonelleri ile etkin iletişim kurma becerileri ile ilgili alıştırmalar yaparlar. Aynı zamanda benzer model konuşmaları izler, dinler, okur ve anlarlar. Dersler görsel-işitsel ders materyalleri ile desteklenir.The students learn words, phrases and collocations used by health professionals, communicating with healthy or ill individuals and health care professionals in English, practice and improve by role-playing these dialogs. They practice efficient communication with health care professionals from other cultures in the clinical field. Also, they watch, listen, read and understand similar model of conversations. The course is supplemented with audio-visual tools.
HEM352HEMŞİRELİĞE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ
SPECIAL EPIDEMIOLOGY FOR NURSING
S202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, Epidemiyolojinin kullanım alanları, Epidemiyolojik çalışma türleri, Epidemiyolojik araştırmaların planlanması, Tanımlayıcı, Kesitsel, Vaka Kontrol, Kohort ve deneysel araştırma türleri, Ölçütler, Ana-Çocuk sağlığı göstergeleri, sağlık ve hastane istatistikleri, Enfeksiyon zinciri ve Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Kalp damar hastalıkları epidemiyolojisi, Kanser epidemiyolojisi ve sigara- sağlık ilişkisiEducation of sexual health information, view of sexuality in societies, creation of value, the development of sexual identity, physical changes during adolescence, mental changes during adolescence, reproductive health, decision-making process and safe behavior, habits harmful to health in adolescence, application centers, happy and safe sex, STI / AIDS, sexual rights, sexuality and violence, practices of the sexual health education.
HEM359HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ
INFORMATION AND TECHNOLOGY IN NURSING
S202.03.02Hemşirelikte bilgi teknolojilerine genel bakış, bilişim teknolojilerinin hemşirelikte kullanım alanları, hemşirelerin bilişim teknolojilerini kullanım durumları, internet ve web teknolojilerinin hemşirelik bilişimindeki yeri, hemşirelik bakımında tele-tıp ve mobil uygulamalar, similasyon, teknoloji, bilişim, hasta takibinde ve izleminde teknoloji, görüntüleme sistemlerinde bilgi teknolojileri, ilaç uygulamalarında teknoloji, kronik hastalıkların yönetiminde teknoloji, teknolojik gelişmelerin hemşirelik mesleğine katkısı ve hasta bakımına etkisi, hemşirelik bakımında teknolojinin etik yönü, geleceğin teknolojisinde hemşirelikOverview of information technologies in nursing, usage of information technologies in nursing, use of information technologies by nurses, the place of internet and web technologies in nursing informatics, tele-medicine and mobile applications in nursing care, simulation, technology, informatics, technology in patient follow-up and monitoring, information in imaging systems technology in pharmaceutical applications, technology in the management of chronic diseases, the contribution of technological developments to the nursing profession and its effect on patient care, the ethical aspect of technology in nursing care, nursing in future technology
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedeflerBy drawing inspiriation from famous thinker Michel Foucault's concept of "biopolitics", the course content includes covers a wide range of themes ranging from patient-doctor roles, the sociological and gender origins of health, medicalization of everyday life, anthropology of health and contemporary health policies.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM342RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
PSYCHIATRIC NURSING
Z488.010.012Akıl Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, psikiyatrik sorunu olan hastanın tedavisinin ve bakımının yürütülmesi ile ilgili teorik ve uygulama becerilerinin ders ve uygulama alanlarında kazandırılmasıLearning about the basic concepts regarding the Mental Health and Psychiatry Nursing, gaining the theoretical and practical skills required in the treatment and care of the patients with psychiatric problems in lectures and practice environments.
HEM344GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
GERIATRIC NURSING
Z244.08.06Geriatride temel kavram ve prensipler, yaşlılık süreci, yaşlılığın biyo-psiko-sosyal boyutu, geriatrik değerlendirme, yaşlılar için sağlığı koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar, yaşlılıkta sık görülen hastalıklar, yaşlı bireyin sağlık eğitimi, yaşlı bireyin hemşirelik bakım planı.The principles and main concepts of geriatric, aging process, bio-psycho-social dimension of aging, geriatric assessment, health promoting activities for elderly people, common diseases in senium, elder people's health training, nurses care plan for elderly peoples.
HEM346HEMŞİRELİKTE EĞİTİM
EDUCATION IN NURSING
Z223.03.04Ders kapsamında; öğrenme süreci, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim süreci, ders hazırlama ve sunum, temel hemşirelik eğitimi, mesleki gelişim konuları işlenmektedir.In this course, The process of learning, teaching principles and methods, the process of education, lesson preparation and presentation, the basic nursing education, professional development will be explained.
HEM348BİOİSTATİSTİK
BIOSTATISTIC
Z202.03.02İstatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, örnekleme, istatistiksel tahmin ve Verilerin analizi ve araştırmaların raporlaştırılması.Essential concepts of statistic, summarising data with graphics and tables, probability and probability distributions, sampling, statistical estimation and hypothesis testing, nonparametric tests, regression and correlation analysis and time series analysis.
HEM358BULAŞICI HASTALIKLAR
INFECTIONS DISEASES
S202.03.02Bulaşıcı hastalıklarda kullanılan terimler, etkenlerin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu, enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama, hastane enfeksiyonları, solunun yolu ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı, parazit enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı, deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı, AIDS , viral hepatitler ve hemşirelik bakımıerms used in infectious diseases, general characteristics of agents and formation of infection, immunization in protection from infections, hospital infections, respiratory diseases and nursing care transmitted by the respiratory tract, infectious diseases transmitted by digestive tract and nursing care, parasitic infections and nursing care, transmitted by the skin and mucous membranes infectious diseases and nursing care, AIDS, viral hepatitis and nursing care
BES328FONKSİYONEL GIDALAR
FONKSİYONEL GIDALAR
F202.03.02
BES342ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
F202.03.02İnsan vücudunun yapısı ve çalışması, beslenme ile ilgili tanımlar ve besin öğeleri, gebelik döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi ve okul dönemi çocuklarında beslenme, adölesan beslenmesi, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasıThe structure and work of the human body, definitions and nutrients related to nutrition, nutrition during pregnancy, nutrition during breastfeeding, nutrition during 0-1 years of age, nutrition in preschool and school children, adolescent nutrition, healthy eating habits for children
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR328HİDROTERAPİ
HİDROTERAPİ
F202.03.02
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SHB330SOSYAL SORUNLAR
SOSYAL SORUNLAR
F202.03.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HEM441HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
PUBLIC HEALTH NURSING
Z488.010.012Toplum, aile ve bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin halk sağlığı hemşiresinin işlevlerini ve temel ilkelerini inceler. Bu kapsamda, halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, sağlığın değerlendirilmesi, aile yapısı ve kültür, çevre, iş, okul, yaşlı sağlığı, ana-çocuk sağlığı gibi özel alanlarda halk sağlığı hemşireliğinin yeri, sağlık hizmetleri, sağlık örgütlenmeleri ve politikaları konuları yer alır.The course deals with the functions and the basic principles of the public health nurse regarding the protection, improvement of the health of the society, the family and regarding the individual, and the services of early diagnosis, treatment and rehabilitation. In this context, the historical development, definition and the roles of the public health nursing; the place of the public health nursing in the special fields such as the evaluation of the health, family structure, culture, work, school, health of the aged people, mothers and childrens health, adolescent health, environmental health and genetics; and health services, organizations and policies.
HEM443HEMŞİRELİKTE LİDERLİK VE YÖNETİM
LEADERSHIP AND MANAGMENT IN NURSING
Z244.09.06İyi bir yönetim ve yöneticinin özelliklerini kavrayacak, kurum içi çatışmalara çözüm getirecek, liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi içerir.A good grasp of management and the manager´s properties, in-house to resolve conflicts, leadership includes the knowledge and skills needed to conduct.
HEM453SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME
PROTECTION AND DEVELOPMENT OF HEALTHY
S202.03.02Toplum, aile ve bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin halk sağlığı hemşiresinin işlevlerini ve temel ilkelerini inceler. Bu kapsamda, halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, sağlığın değerlendirilmesi, aile yapısı ve kültür, çevre, iş, okul, yaşlı sağlığı, ana-çocuk sağlığı gibi özel alanlarda halk sağlığı hemşireliğinin yeri, sağlık hizmetleri, sağlık örgütlenmeleri ve politikaları konuları yer alır.It examines the functions and basic principles of the public health nurse regarding the protection and improvement of the health of the community, family and individual, early diagnosis, treatment and rehabilitation services. In this context, the historical development of public health nursing, its definition, roles, health evaluation, family structure and culture, environment, work, school, elderly health, maternal and child health, health services, health organizations and policies. takes place.
HEM455ELEŞTİREL DÜŞÜNME
CRITICAL THINKING
S202.03.02Eleştirel düşünme sürecinin öğelerini, bireysel ve mesleki yaşamdaki yeri ve önemini inceleyerek, kendi düşünme sürecinde dikkate alma.Examine units and importance of critical thinking process in individual and professional life and take into consideration in own thinking process.
HEM459ÜREME SAĞLIĞI/CİNSEL SAĞLIK HEMŞİRELİĞİ
NURSING OF REPRODUCTIVE HEALTH/SEXUAL HEALTH
S202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
HEM463SAĞLIK HUKUKU
HEALTH LAW
S202.03.02Sağlık hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.Health law concepts / health legislation / regulations and recent changes in Turkey / patient rights / rights and responsibilities of health workers / ethics.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM424İNTERNLÜK UYGULAMASI
INTORNSHIP APPLICATION
Z02412.021.024Klinik Uygulama (Beş uzmanlık alanında yürütülecektir.) -Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği; -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği; -Hemşirelikte Yönetim -İç hastalıkları Hemşireliği -Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Klinik UygulamaClinica practices.
HEM426BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.03.02Kinik ya da toplumsal yaşam alanlarında hemşireliğe özgü bir problemi tanılama. Probleme yönelik kaynak tarama. Çalışma taslağı hazırlama. Proje yazma.Diagnosing a nursing-specific problem in clinical or social life areas, Searching the source for the problem, Preparing a working draft, Writing a project. It gives the student the ability to learn, recognize problems from a nursing perspective, develop solution proposals, and write a project.
HEM428AKADEMİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ
ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION TECHNIQUES
S202.03.02Bilimsel makaleleri okuma ve anlama. Bilimsel makale kritik etme. Akademik yazı yazma teknikleri. Etkili sunum yapma teknikleri.Reading and understanding scientific articles. Critical scientific articles. Academic writing techniques. Effective presentation techniques.
HEM452KRONİK HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
CHRONIC DISEASES NURSING
S202.03.02Kronik Hastalıklar, Kritik Bakım ve Kritik Bakım Üniteleri -Yoğun Bakımda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi -Yoğun Bakımda Beslenme ve GİS Sorunların yönetimi -Yoğun Bakımda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Yönetimi -Yoğun Bakımda Ağrı, Sedasyon, Uyku Süreçleri -Yoğun Bakımda Nörolojik Sistem HAstalıkalrı ve Yönetimi -Yoğun Bakımda Asit-Baz Dengesizliklerie ve Yönetimi -Yoğun Bakımda Sıvı-Elektrolit Dengesizlikleri, Şok ve Yönetimi -Yoğun Bakımda Renal Sistem Hastalıkalrı ve Yönetimi - Yoğun Bakımda Hematolojik Sorunlar ve Yönetimi - Yoğun Bakımda Enfeksiyon KontrolüDefinition of home care, its benefits, home care services in the world and in our country, chronic illnesses and home care, home care practices and the role of nurse.
HEM454CERRAHİDE ACİL BAKIM
EMERGENCY CARE IN SURGERY
S202.03.02Bu ders, öğrencinin uygulama yaptığı kliniklerde karşılaştığı cerrahi hastalıkları ve acil bakımında olgulara dayalı temel bilgi, beceri ve bakım uygulamalarına hazırlar. Bu ders, cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin sık görülen kardiovasküler, solunum, nöroendokrin, kas iskelet sitemi, gastrointestinal ve üriner sistemin cerrahi hastalıklarında “ilk yardım ve acil servis, klinik tedavi ve bakımında” güncel kanıta dayalı, primer, sekonder ve tersiyer düzeyde bakım yönetimini olgulara dayalı analiz ederek bilgi beceri ve deneyim kazandırır.This course prepares students for basic knowledge, skills and care practices based on surgical diseases and emergency care that they encounter in the clinics they practice. This course covers primary, secondary and tertiary care management based on current evidence in "first aid and emergency service, clinical treatment and care" in surgical diseases of the cardiovascular, respiratory, neuroendocrine, musculoskeletal, gastrointestinal and urinary systems, which are common in surgical nursing, It provides knowledge, skills and experience by analyzing based on facts.
HEM456JİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
GYNECOLOGY NURSING
S202.03.02Klinik onkoloji hemşireliğinde temel kavramlar, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları, kanser risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve kanser hastasının tanılanması, farklı tedavi yöntemlerinin kullanımı ve yan etkilerinin yönetiminde etkili hemşirelik girişimleriBasic concepts in clinical oncology nursing, oncology nurse roles and responsibilities, risk factors for cancer, early diagnosis and cancer patient's diagnosis, the use of different treatment methods and effective management of side-effects.
HEM458HEMŞİRELİKTE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEALTH SERVICES MANAGEMENT IN NURSING
S202.03.02Hemşirelik hizmetlerini yönetiminin standartlarını öğrenerek, hasta ve çalışan güvenliğini vehasta bakımında liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi içerir.It includes the knowledge and skills required to learn the standards of management of nursing services and to provide leadership in patient and employee safety and care.
HEM462ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ
PEDIATRIC EMERGENCY NURSING
S202.03.02Acile gelen çocuk hastayı değerlendirir. Bakım ve tedavisini bilir. Acil ünitesinde pediatrik triyajı bilir . Solunum hastası ,gastrointestinal sistem hastalığı olan ve diğer sistemik hastalıkları olan hastaya bakım vermeyi planlar ve uygularEvaluates the child patient coming to the emergency room. Knows care and treatment. Knows pediatric triage in emergency unit. Plans and implements care for patients with respiratory disease, gastrointestinal system disease and other systemic diseases
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=364&DK=105251