İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATION ADMINISTRATION (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD505BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel araştırmanın temel kavram ilke ve yaklaşımları; araştırma süreç ve teknikleri;rapor hazırlama teknikleri;alıntı yapma ve kaynakça gösterme şekilleri; araştırma modeli; evren örneklem;veri ve veri toplama teknikleri; verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi bulgular ve yorumlanması; özet yargı ve öneriler; örnek bir rapor hazırlama.This course provides an introduction to the design of research studies in applied educational settings. The design and implementation of research studies is contextualized in current educational issues and takes into account the practical constraints of the real world. Topics covered include the formulation of research questions/hypotheses, operational definitions of research constructs, sampling methods, experimental and quasi-experimental designs, and threats to internal and external validity, psychometric and statistical methods, quantitative and qualitative inquiry, data analysis and research report writing
EYD501EĞİTİM PLANLAMASI
EDUCATION PLANNING
S303.06.03Eğitim planlaması ile ilgili temel kavramlar; Eğitim planlamasının amaçları; eğitim planlaması ve yöntemleri; Eğitimde Planlama Modellerinin Kullanımı; Eğitim Planlamasında Nicelik Sorunu; eğitim planlamasının demografik yönleri;Türkiye'de eğitim planlamasının yönetimi.Basic concepts of Educational Planning; Aims of Educational Planning; Educational planning and Planning Methods; Using of Educational Planning Methods; Quantity problem in Educational Planning; Demographic aspects of Educational Planning; Educational Planning Methods in Turkey.
EYD503EĞİTİM DENETİMİ
EDUCATION SUPERVISION
S303.06.03Denetim ve değerlendirmeye genel Bakış; içsel değerlendirme ve içsel değerlendirme ile ilgili yaklaşımlar; içsel ve dışsal değerlendirme arasındaki ilişkiler; değerlendirmeden sorumlu kişi ve kurumlar; Türkiye'de değerlendirme uygulamaları; bazı ülkelerde değerlendirme uygulamaları, değerlendirmede karşılaşılan sorunlar.Overview to Auditing and Evaluation; Intrinsic Evaluation and Theories of Intrinsic Evaluation; Criteria for Intrinsic Evaluation; Intrinsic Evaluation Process; Using the Results of Intrinsic Evaluation; Extrinsic Evaluation and Theories of Extrinsic Evaluation; Criteria for Extrinsic Evaluation; Extrinsic Evaluation Process; Using the Results of Extrinsic Evaluation; Relationship between Extrinsic and Intrinsic Evaluation; Responsible Person and Institutions; Application of Evaluation process in Turkey; Evaluation Applications and Problems in Evaluations in some Countries.
EYD507EĞİTİM EKONOMİSİ
EDUCATION ECONOMY
S303.06.03Eğitim ekonomisi ile ilgili temel kavramlar;eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma Üzerindeki etkileri; maliyet-etkililik analizi; eğitim ekonomisi kuramları; eğitimin finansmanı ve kalkınmaBasic Concepts of Educational Economics; The Effects of Education on Economic and sociologic improvement; Relationship between Economy and Education; Relationship between Education and productivity.
EYD509TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM
S303.06.03Dersin İçeriği Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Constitution of Turkish Education System; System Theories and Education System; Characteristic of Education System; Upper Education system ; Minister of Education; Higher Education System, Intercessor systems; Teacher Education, Administrator Education; Inputs of Education
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD502ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
S303.06.03Örgütün doğası: işgören modeli, özellikleri, işgörenin algılaması, işgörenin güdülenmesi, işgörenin öğrenmesi; örgütsel davranışın niteliği, üretim davranışı, doyum davranışı, yürütme davranışı, uyma davranışı, yaşatma davranışıNature of the Organization; Creation and Theory of the Organization, Organization concept and System; Functional Size of the Organization, Cultural characteristic of the Organization, Aggregate and Role function of the Organization; Individual in Organization; Server Theory, Characteristics of Server, Perception of Server, Encouraging of Server and Learning of Server; Product of interaction; Organizational Behavior, Qualification of Organizational Behavior, Production Behavior, Society behavior, Sustenance Behavior.
EYD508EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL SYSTEMS
S303.06.03Liderlik ve yöneticilikte çağdaş yaklaşımlar, liderlik türleri ,liderlik vasıfları ve liderliği engelleyen faktörler.Leadership and Administration; Contemporarily Theories of Leadership; Transformist Leadership; Cultural Leadership; Charismatic Leadership; Instructional Leadership and missions of instructional leaders; Deciding on the mission of the School; Administration to Curriculum and Instruction, Creating Positive Learning Environments; Timing Education.
EYD514EĞİTİM İSTATİSTİĞİ
EDUCATIONAL STATISTICS
S303.06.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmalar yaptırmak.Definitions and basic concepts, measures of central tendency and variability, olaslık and probability distributions. Based on this information to make research.
EYD518YAŞAMBOYU ÖĞRENMENİN ÖRGÜTLENMESİ
ORGANIZATION OF LIFE LONG LEARNING
S303.06.0321. Yüzyıl bireylerinin özellikleri, Yaşam boyu öğrenme kavramı, Yaşam boyu öğrenen bireyin özellikleri, Öğrenmeyi öğrenme becerileri, Öğrenme yolları ve stratejileri, Bilgi okuryazarlığı, YBÖ Örgütleri: Ünivertsiteler, STÖ, Belediyeler.
EYD522EĞİTİM YÖNETİMİ VE KURAMLARI
EDUCATION METHODS AND THEORIES
S303.06.03•Eğitim, Yönetim, Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi Kavramlarının Tanımı •Eğitim Yönetiminin Alanı, Özellikleri, İlkeleri. •Örgüt tanımı ve örgüt boyutları •Yönetim Süreçleri •Başlıca Örgüt ve Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları •Çağdaş Yönetim Kuramları; Sistem Yaklaşımı; Eğitim Yönetimine Yansımaları •Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar. •Okul Yönetimi, Yönetimin Görev Yetki ve Sorumlulukları •Örgüt Kültürü, Örgüt Sağlığı ve Örgüt İklimi
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=363&DK=55522