English

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN-INTERIOR DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN-INTERIOR DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT101İÇ MİMARİ TASARIMA GİRİŞ I
INTRODUCTION TO INTERIOR DESIGN -I
Z265.08.08Mekan tasarımı,işlevi,strüktürü,iç mimari çözümüSpace design, function, structure, interior architecture solution
IMT115İÇ MİMARİ TASARIMIN TEMELLERİ I
FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN -I
Z202.03.02Mimarlığı sanat, bilim, tasarım ve/ya da teknoloji olarak anlamak. Formu ve mekanı, ışığı ve rengi, doluluğu ve boşluğu tanımlamak. Mekanı, ölçeği, oranı, doğal ve insan eliyle yapılaşmış çevreyi, topoğrafyayı, iklimi ve bölgeyi göz önüne alarak bütüncül uyum içinde tasarlamak. Fonksiyonun, mekanın kullanımına, insan ve çevresine, mimarinin elemanları olarak ele alınması. Mimarlıkta geometri, çizgi, yüzey, kütle ve ergonomiye, boyutlara, harekete, sağlığa, güvenliğe ve konfora uygunluğu. Strüktür ve malzemenin oranı.
IMT125İÇ MİMARLIKTA YAPI TEKNOLOJİSİ I
BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -I
Z202.03.02Stabilite kavramı, düşey taşıyıcı elemanlar, yalıtım önlemleri, duvar boşlukları ve duvar boşluklarında ayrıntı çözümleri.
IMT135İÇ MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİNE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN-I
Z202.02.02Genel kavramların ve kuramların açıklanması ile başlayan derste öncelikle antik dönem ele alınmaktadır. Daha sonra sırası ile Ortaçağda erken Hıristiyanlık, Hümanizim hareketi ve Fransa'da akademik hareketler, aydınlanma hareketleri tartışılmaktadır. Dönemin sonunda Antikten 20.YY başlarına kadar incelenmiş olan kuramlar yorumlanmaktadır.
IMT177İLETİŞİM TEKNİKLERİ I
COMMUNICATION MEDIA -I
Z223.04.04İki boyutlu geometrik formların, üç boyutlu nesne ve mekanların temel çizim teknikleriyle ifadesi. Belirlenen mekanların mimari standartlar ve katman kullanımı ile sayısal çiziminin (plan, kesit, görünüş) yapılması. Bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme tekniklerinin, katman kullanımı ve bileşenlerin gruplanması esaslarına dayalı olarak uygulanması.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MMT173GEOMETRİ I
GEOMETRY -I
Z202.02.02Geometrik asal formları oluşturan temel bileşenlerin (nokta, çizgi, düzlem ve hacim) tanımlanması. Kartezyen koordinat sistemi kapsamında 2 ve 3 boyutlu asal şekil ve formların oluşturulma yöntemlerinin, açısal ve düzlemsel özellikleriyle tanımlanması. Form dönüştürme yöntemlerinin tanımlanması.
MMT193GÖRSEL TASARIMIN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN
Z223.04.04Temel tasarıma gittiş. Tasarım ilkelerini ve tasarım elemanlarının tanıtılması, harmoni, kontrast, denge, şekil ve zemin ilişkisi, doku, hareket, ölçek, görsel algı ve yanılsama, soyutlama, mekan ve form ilişkisi, kavram çalışması, nesne tasarımı çalışması.Introduction to basic design. Introduction to design principles and design elements harmony, contrast, balance, shapes and soil relation , motion, scales. Visual perception and illusion, visual design. Abstraction, metamorphosis, relationship between space and form. Environmental regulation study. Object design study.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT102İÇ MİMARİ TASARIMA GİRİŞİ II
INTRODUCTION TO INTERIOR DESIGN -II
Z265.08.08Konut ve konut içi ofis işlevinde verilen projenin, iç mekan tasarımının çalışılması, mobilya detayları çözümlenmesi , malzeme ve renk seçimlerini belirleyerek, eskiz çalışmalarıyla başlayıp mimari çizimler, maketler ve perspektif çalışmalarıyla sürdürerek tamamlanmasıdır.
IMT116İÇ MİMARİ TASARIMIN TEMELLERİ II
FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN -II
Z202.04.02Temel tasarım ilkeleri, tasarımın temel kuramları, tasarım yöntem ve kapsamı, uygulama-projelendirme -gercekleştirme çalışma ve örnekleri, temel sanat -mımari akımların irdelenmesi.
IMT124İÇ MİMARLIKTA YAPI TEKNOLOJİSİ II
BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -II
Z303.04.03Detay tasarımında temel kavramlar, döşemelerin detaylandırılması, duvarların detaylandırılması, iç bölme duvarları, tavan ve asma tavanlar, kapıların detaylandırılması, pencerelerin detaylandırılması.
IMT136İÇ MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİNE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN-II
Z202.02.02Ders üç kısımdan oluşmaktadır . Birinci kısmında antikten günümüze mimari kavramlar öğretilmektedir . İkinci kısmında mimari formu oluşturan tasarım yaklaşımlarından; pragmatik, tipolojik, analojik, kanonik ve ikonik yaklaşımlar irdelenmektedir .Üçüncü kısmında mimari formun analiz yöntemleri temel düzeyde tartışılmaktadır .
IMT178İLETİŞİM TEKNİKLERİ II
COMMUNICATION MEDIA -II
Z223.04.04Dersin içeriği, serbest el gözlem ve analitik eskiz çalışmaları, iç mekan tasarımında merdiven plan ve kesitine yönelik uygulama çizimleri, verili mekansal altlığa yönelik plan, kesit ve görünüş çizimleri ile iç mekansal organizasyonun tefriş ve malzeme uygulamaları, moodboard tasarımı, storyboard çalışmasının farklı teknik öğretileri, iç mimari tasarımın atmosferine yönelik dijital kolaj ve montaj çalışmaları, iç mimari pafta sunum ve tasarımı, portfolyo oluşturma stratejileri, iç mimari tasarımda renk teorisi anlatımı ve iç mimari uygulama projesinde gelişmiş dijital çizim teknikleri başlıklarını içermektedir.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MMT174GEOMETRİ II
GEOMETRY -II
Z202.02.02Geometrinin tarihsel süreci içinde başlıca dönüm noktalarının tanımlanması. Çokyüzlü cisimlerin tanımlanması, oluşum ilkeleri ve birbirleri ile geometrik ilişkilerinin belirlenmesi. Doğru ve eğrinin hareketiyle oluşan yüzeyler kapsamında, mimari formları oluşturan ızgara ve çerçeveler, tonoz ve kubbeler ile katlanmış plak ve kabukların örnekleriyle incelenmesi.
MMT192TAŞIYICI SİSTEMLERE GİRİŞ
INTRODUCTION TO STRUCTURAL SYSTEMS
Z202.02.02Taşıyıcı sistemlerin çeşitleri, sistemlerin malzeme özellikleri, emniyet faktörleri, estetik görünüşleri ve ergonomik durumları incelenmektedir.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT201İÇ MİMARİ TASARIM I
INTERIOR DESIGN -I
Z265.08.08Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenerek iç mekâna yansıtılması ile kaplama malzemeleri, mobilyalarda kullanılan kumaşlar, tekstil, aydınlatma elemanları, malzeme seçimi, renk kullanımı gibi kriterlerin, tasarımın fikri ve işlevler düşünülerek seçilmesinin ve kullanılmasının sağlandığı uygulamalı bir derstir.It is an applied course in which criteria such as coating materials, fabrics used in furniture, textiles, lighting elements, material selection, color use are selected and used by considering the idea and functions of the design by determining the user needs and reflecting them to the interior.
IMT213İÇ MİMARİ TASARIM YÖNTEMLERİ I
METHODS OF INTERIOR DESIGN -I
Z202.03.02İç mekânı oluşturan asal öğeler, bu öğelerin özellikleri ve her birinin tasarım modelleri olarak seçilme ve mekânlarda kullanılma sebepleri, bu seçimler yapılırken uygulanan temel tasarım ilkeleri, bu ilkelerin kurdukları mekânsal ilişkiler ve iç mekânda oluşturdukları işlevsel, yapısal ve estetik niteliklerin anlatımı ve çağdaş örnekler üzerinden analiz edilmesi.The main elements that make up the interior space, the features of these elements and the selection of each as design models and the reasons for using them, the basic design principles applied while making these choices, the spatial relations established by these principles and Explanation of the functional, structural and aesthetic qualities they create in the interior space and analysis through contemporary examples.
IMT223İÇ MİMARLIKTA YAPI TEKNOLOJİSİ III
BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -III
Z223.04.04İç mekanda tasarım sürecinden başlayarak inşaat aşamasında yapıyı oluşturan taşıyıcı ögeler ile bölmeler, kapılar, pencereler, çatılar ve benzeri elemanların yapısal ve konfor gereksinmelerini öğrenmek; stabilite kavramını öğrenmek; ilgili malzemeleri incelemek; aydınlatma, gürültü gibi yapı fiziği konularının iç mimari tasarım uygulamalarında önemi ve uygulama biçimleri; ince yapıyı anlamak, gerekli ayrıntı çözümlerini aramak; ön projeden başlayarak kesin ve uygulama projeleri aşamasında gerekli çizimleri gerçekleştirmek, iç mimari uygulama maliyet hesap ilkelerini öğrenmek.
IMT227İÇ MİMARLIKTA YAPI MALZEMELERİ I
BUILDING MATERIALS IN INTERIOR DESIGN -I
Z202.02.02İç mimaride kullanılan önemli yapı malzemeleri tanıtılarak, her bir malzemenin üretim yöntemi, özellikleri, yapıdaki kullanım yeri ve şekli açıklanır.
IMT235İÇ MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ I
HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -I
Z202.03.02İlk uygarlıklardan Rönesans sonuna mimarlık, mobilya tarihi ve iç mekan tasarımının ve plan tiplerinin gelişimini inceler. Bu dönemlerde kullanılan yapı tipleri ve plan şemaları ile mobilyada stil özellikleri, renk, kumaş, aksesuarlar ve dekoratif tasarım elemanları, üzerinde durulan baslıca kavramlardır.
IMT237RÖLÖVE
BUILDING SURVEYING AND DOCUMENTATION
Z223.05.04ÖĞRENCİLERİN KORUMA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ, PROJE KONUSU OLARAK SEÇİLEN TARİHİ HANLARIN DÖNEMLERİNİN, MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN ANLATILMASI, GRUP OLARAK VERİLEN HAN ÖRNEKLERİNDE RÖLÖVE ALINMASI VE ÇİZİMLERİNİN YAPILARAK DÖNEM SONUNDA TESLİM EDİLMESİ.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
IMT275İLETİŞİM TEKNİKLERİ III
COMMUNICATION MEDIA -III
S223.03.04Tasarım probleminin, kurgulanan senaryolar bağlamında eskiz ile ifade edilmesi. Oluşturulan çözümün, belirlenen sayısallaştırma standartları ile bilgisayar ortamına aktarılması. Bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme tekniklerinin, katman kullanımı ve bileşenlerin gruplanması esaslarına dayalı olarak uygulanması. Proje sunum tekniklerinin, ölçekli aktarım temel alınarak grafik işleme yazılımları ile uygulanması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT202İÇ MİMARİ TASARIM II
INTERIOR DESIGN -II
Z265.08.08Kaplama malzemeleri, mobilyalarda kullanılan kumaşlar, tekstil, aydınlatma elemanları, malzeme seçimi, renk kullanımı gibi kriterlerin, tasarımın fikrine uygun olarak, işlevler düşünülerek seçilmesi ve kullanılması. Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesine ve kültür farklarının tasarıma yansımasına yönelik teorik dersler.The criteria such as coating materials, fabrics used in furnitures, textile, lighting elements, material selection, color usage are selected and used in accordance with the idea in accordance with the idea. Theoretical lectures on determining user needs and reflection of cultural differences.
IMT214İÇ MİMARİ TASARIM YÖNTEMLERİ II
METHODS OF INTERIOR DESIGN -II
Z202.03.02İç mekan tasarımı yöntemleri ve tasarım adımlarının ortaya konması, konsepte bağlı tasarımın irdelenmesi.
IMT224İÇ MİMARLIKTA YAPI TEKNOLOJİSİ IV
BUILDING TECHNOLOGY IN INTERIOR DESIGN -IV
Z223.04.04Fiziksel çevre öğeleri, mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiğinin ilgi alanları; ses ve gürültü, sesin yayılması, aydınlatmada nicelik ve nitelik kavramları, ses düzeyi hesaplamaları ile iklimlendirme sistemleri, temiz su ve pis su tesisatı, ıslak hacim tasarımı, yağmur suyu tesisatı, yangın tesisatı ve yangın merdiveni konularına yönelik bilgiler.
IMT228İÇ MİMARLIKTA YAPI MALZEMELERİ II
BUILDING MATERIALS IN INTERIOR DESIGN -II
Z202.02.02Yapı sistemi analizi ve yapı sistemi içinde malzemenin yeri, kiriş ve kolonları oluşturan malzemeler, duvar gövdesini oluşturan malzemeler, duvar kaplama malzemeleri, döşeme gövdesini oluşturan malzemeler, döşeme kaplama malzemeleri, döşeme ve duvar altlık malzemeleri, tavan ve asma tavan malzemeleri, doğrama malzemeleri, ısı, ses ve su yalıtım malzemeleri, yapısal bağlantı malzemeleri.
IMT236İÇ MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ II
HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -II
Z202.03.02Derste, 18. yy’ın ikinci yarısında gelişen Yeni-Klasikçilik dönemden itibaren Direktuvar, Ampir, Regency ve Biedermeier stilleri ile 19. yy sonunda baslayan modern yaklasımlar, Ingiliz Gregoryen ve Neoklasik stiller, Arts & Crafts, Shaker tasarım, Art Nouveau, Bauhaus, De Stijl, Art Deco, Memphis, Geç modernizm, High Tech ve Postmodernizm stillerin tarihi bağlamda gelisimleri ve konumları vurgulanır.
IMT238RESTORASYON
RESTORATION
Z223.05.04Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tarihi yapılara müdahale yöntem ve teknikleri. Tarihi yapıların farklı işlevle yeniden kullanımlarında işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler. Yeniden kullanımın iç mekana etkileri. Yeniden kullanım proje örneklerinin analiz edilip değerlendirilmesi
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
IMT276İLETİŞİM TEKNİKLERİ IV
COMMUNICATION MEDIA -IV
S223.03.049 Square kavramı ile oluşturulan CAD standartlarına uygun planların Cognative Mapping ve Approach Route to Main Space kavramlarıyla ele alınması. Sayısal Çizim ve üç boyutlu modelleme bilgisi kazandırılması. Roger Clarke’ın Analytic Diagram ve Formative Ideas yaklaşımları ile mekanın analiz edilmesi.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT301İÇ MİMARİ TASARIM III
INTERIOR DESIGN -III
Z265.09.08Ders; öğrenciyi konsept, strüktür, yapım teknikleri, stil ve mobilya dönem özelliklerini içeren tam bir iç mimarlık süreci ile karsı karsıya getirir. Sosyal, çevresel konular ve uygulanabilirlik; küçük ticaret yapıları, satış üniteleri, ofis, restaurant tasarımları yoluyla derinlemesine incelenir. Stüdyo çalışmaları, kültürel, kamusal, sosyal, doğal çevre, yapım teknikleri ve uygulanabilirlik gibi farklı konu baslıkları çerçevesinde yürütülür.
IMT315BİÇİM,MEKAN VE DÜZEN
FORM, SPACE AND ORDER
Z202.03.02Mimari tasarımın anlamı, biçimi oluşturan ana soyutlayıcı elemanlar, ana elemanların felsefedeki anlamları, doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan (nonlinear) başlatıcı tasarım elemanları, şekil ve biçimin görsel ve algısal nitelikleri, biçimin kavramsal ve bağlamsal özellikleri, düzenli ve düzensiz biçimler, biçimin dönüştürülmesi ve karşılaşılabilecek boyutsal çatışmalar, mimari tasarımda mekan kavramı, zaman-mekan ilişkisi, mekansallık algısı ve zamanmekansal (spatiotemporal) deneyim, mekanı tanımlayıcı yatay, düşey ve hareket anlatısı sunan elemanlar, mekanda oluşan iç-dış ilişkisi ve açıklık oluşturma tasarımının değeri, mekansal organizasyonlarda dolaşım ve ilişkiler ağı, bu dersin içeriğini oluşturan ana başlıklar olarak değerlendirilebilir.
IMT335İÇ MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ III
HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -III
Z202.03.02Orta Asya Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu ve Anadolu Beylikler Devri Mimarlığı, Erken, Klasik ve Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi ile Birici Ulusal Mimarlık Dönemi’nin sosyal yapısı, mimarlık anlayışı, yapı türleri, mimar ve eserleri.
IMT351MOBİLYA TASARIMI I (STÜDYO)
FURNITURE DESIGN -I
Z223.05.04mobiya tasarım ve üretiminde ergonomi, malzeme, fonksiyon, biçim ve form, tasarım teorisi, üretim, detay gibi konuaların işlenmesi.
YUG301STAJ I
INTERNSHIP -I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
IMT375İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -I
S303.03.03Bilgisayar ortamında oluşturulan sayısal ve üç boyutlu iç mekan modellerinin görüntü işleme yazılım ve uygulamalarıyla ifade edilmesi ve proje sunum tekniklerinin grafik işleme yazılımları ile uygulanması.
IMT377İÇ MİMARLAR İÇİN FOTOĞRAFÇILIK -I
PHOTOGRAPHY FOR INTERIOR DESIGNERS -I
S303.03.03İç Mimari fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun mimari fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir. İlk 8 hafta temel fotoğraf eğitimi, kalan 6 haftada mimari fotoğrafın temelleri anlatılmakta ve uygulama yapılmaktadır. Öğrencinin kamerası olan bir cep telefonu dışında teknik bir donanıma ihtiyacı yoktur. Derse yazılan öğrenciler ile bir Whatsapp gurur kuruyorum. Ders içinde yapılan küçük uygulama çekimlerinin buradan paylaşılmasını sağlayıp, geri bildirim sağlıyorum. Ayrıca ders başında telefon numaramı paylaşıyorum. Öğrenci bana Whatsapp üzerinden bireysel olarak her zaman ulaşabiliyor. Müsaitlik durumuma göre geç de olsa mutlaka yanıt yazıyorum. Ödev teslimlerinden önce bu yöntemle bana danışıp onay alabiliyorlar. Bu yazışmalar sırasında çektiği fotoğrafları daha iyiye götürmek için geri bildirimde bulunuyorum. Öğrencinin derse devamlılığını bir çizelge oluşturarak, ders içi küçük ödevler ve sorulan sorular ile derse katılımı kayıt altına alınacaktır.İç Mimari fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun mimari fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir. İlk 8 hafta temel fotoğraf eğitimi, kalan 6 haftada mimari fotoğrafın temelleri anlatılmakta ve uygulama yapılmaktadır.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
S303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
OMM303TASARIMIN EVRENSEL İLKE VE YÖNTEMLERİ
UNIVERSAL PRINCIPLES AND METHODS OF DESIGN
S303.03.03"Universal Principles of Design" başlıklı ders kitabından, çeşitli tasarım disipline ait 125 kavramın-konu başlığı içinde, seçilen konu başlıklarının, kitap yazım ve içerik formatına göre çeviri yapılması ve çevirinin yorumlanması ve çıkarımlarda bulunulmasına yönelik yaklaşımlar desin içeriğini oluşturmaktadır.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT302İÇ MİMARİ TASARIM IV
INTERIOR DESIGN -IV
Z265.09.08Verilen tasarım probleminin çözümü için bireysel sorgulama ve analiz yapılması, elde edilen veriler ile senaryo ve ihtiyaç programı oluşturulması. Mekanların fiziksel potansiyellerinin analizi ve saptanılan fonksiyonların gereksinimlerine göre bu mekanların tasarımı. Tasarıma eleştirel bir bakış açısı, yaratıcı ve özgün düşünme becerisi ve mesleki deneyim kazandıran proje dersidir.
IMT316BİÇİM,IŞIK VE RENK
FORM, LIGHT AND COLOR
Z303.03.03Bu ders sonunda öğrenciler, renk, biçim, form ve ışık kavramlarını tanımlayabilecek, biçim, form ve renk kompozisyonları oluşturabilecek, tasarım problemlerini çözerken renk, biçim, form ve ışık algısının çok yönlü ilişkilerini farkına varabilecek ve iç mekan tasarımlarında uygulayabileceklerdir.u ders sonunda öğrenciler, renk, biçim, form ve ışık kavramlarını tanımlayabilecek, biçim, form ve renk kompozisyonları oluşturabilecek, tasarım problemlerini çözerken renk, biçim, form ve ışık algısının çok yönlü ilişkilerini farkına varabilecek ve iç mekan tasarımlarında uygulayabileceklerdir.
IMT328BÜTÜNLEŞİK TASARIM (STÜDYO)
INTEGRATED DESIGN
Z223.05.04Dersin içeriği iç mimari uygulama projesi çiziminin özellikleri ve detaylandırma ilkelerini tartışmak ve projenin gelişme aşamasında olası ilişkileri incelemek ve tüm bir projenin elde edilmesini sağlamak olacaktır.
IMT336İÇ MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ IV
HISTORY AND THEORY OF INTERIOR DESIGN -IV
Z202.03.02Haftalık teorik ders anlatımlarından oluşmaktadır. Konular, Türkiye'de son otuz yıldır, tanınmış mimarlarca uygulanmış olan iç mekan tasarımlarının, tipolojiler üzerinden, tasarım kavramları aracılığıyla anlatılmaktadır.Haftalık teorik ders anlatımlarından oluşmaktadır. Konular, Türkiye'de son otuz yıldır, tanınmış mimarlarca uygulanmış olan iç mekan tasarımlarının, tipolojiler üzerinden, tasarım kavramları aracılığıyla anlatılmaktadır.
YUG302STAJ II
INTERNSHIP -II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
IMT352MOBİLYA TASARIMI II
FURNITURE DESIGN -II
S303.03.03Mobilyada üretim teknolojileri, günümüz şartlarında baskın tarz ve estetiklerin tartışılması, ergonomi-estetik ve fonksiyondaki, değişimlerin adaptasyonu.
IMT376İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA II
S303.03.03Cognative Mapping ve Approach Route kavramları ile birlikte oluşturulan projelerin Formative Ideas yaklaşımları ile birlikte analizlenmesi 2 boyutlu ve 3 boyutlu sunumların oluşturulması(mevcut GM ofis binasının tasarlanması)
OMM304TASARIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
CONTEMPERARY APPROACHES ON DESIGN
F303.03.03Tasarımın Birincil Elemanları, Mekansal Örüntülerin Geliştirilmesi, Tipografi ve Renk Kompozisyonları, Transformasyon ve Alterasyon Yöntemleri, Mekansal Bezemelerin OLuşturulması ve Geliştirilmesi, Kopyalama, Haritalama, Katlama, Kıvırma ve Bükme Tekniklerinin Tanınması ve Parametrik Tasarım Yaklaşımlarının İncelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
PEM398PEYZAJ MİMARLIĞININ İLKELERİ
PRINCIPLES OF LANDSCAPE DESIGN
F303.03.03• Dünyadan Peyzaj Tasarımı projelerinin sunulması • Grup tartışmaları ve kritiklerin yapılması • Araştırma ödevlerinin yapılması• Presentation of Landscape Design projects from the world. • Critics and group discussions led by instructors. • Doing research works
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IMT401İÇ MİMARİ TASARIM V
INTERIOR DESIGN -V
Z265.010.08Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşim, insan-mekan-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekan detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekanın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi.
IMT429UYGULAMA PROJESİ (STÜDYO)
WORKING DRAWINGS
Z223.05.04Dersin içeriği iç mimari uygulama projesi çiziminin özellikleri tartışmak ve projenin gelişme aşamasında olası ilişkileri incelemek ve tüm bir projenin elde edilmesini sağlamak olacaktır.
IMT465İÇ MİMARLIKTA BİNA MALİYETİ
COST CONTROL IN INTERIOR DESIGN
Z223.04.04İç mimarlıkta maliyet planlaması ve kontrolünün yeri ve önemi; maliyet, fiyat ve değer kavramları; maliyet türleri: ilk yatırım maliyeti, kullanım maliyeti, dolaylı maliyet, dolaysız maliyet, sabit maliyet, değişken maliyet vb.; maliyeti etkileyen faktörler; maliyet analizi, maliyet planlaması ve kontrol modelleri; maliyet kontrol sistemleri; bütünleşik maliyet kontrol sistemleri.
ISG302İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.Basic concepts related to Occupational Health and Safety (OHS), national and international standards, causes of occupational accidents and occupational diseases, results and prevention, basic regulations in OHS legislation, case studies, work incidents in textile industry and precautions to be taken.
IMT419İÇ MİMARLIKTA ENGELSİZ TASARIM
UNIVERSAL DESIGN IN INTERIOR DESIGN
S303.03.03EVRENSEL TASARIM,ENGELSİZ TASARIM, EVRENSEL TASARIM YÖNETMELİLVE SİSTEMLERİ,UYGULAMA-UYGULANMIS PROJELERIN IRDELENMESİ.ENGELSİZ YAŞAM ÖRĞÜTLEMESİ.
IMT427İÇ MİMARLIKTA TEKSTİL
TEXTILE IN INTERIOR DESIGN
S303.03.03İÇ MİMARLIKTA ve MİMARLIKTA KULLANILAN TEKSTİL MALZEMELERİNİN TANITILMASI ve DETAYLI İNCELENMESİ: DÖŞEMELİK KUMAŞ, DEKORATİF KUMAŞ, PERDELİK KUMAŞ, PERDE SİSTEMLERİ, DUVAR KAĞIDI, HALI, KİLİM, DUVAR, TAVAN, ZEMİN ve CEPHE KAPLAMALARI, RENKLER, DUYGULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. TEKSTİL MALZEMELERİNİN SEÇİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER.
IMT477İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ -III
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -III
S303.03.03Bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu iç mekan modellerinin görüntü işleme yazılım ve uygulamalarıyla ifade edilmesi ve profesyonel proje sunum tekniklerinin grafik işleme yazılımları ile uygulanması.
IMT485İÇ MİMARLAR İÇİN ANLAMBİLİM
SEMANTICS FOR INTERIOR DESIGNER
S303.03.03Tasarım ve kullanıcı arasındaki ilişki, tasarımda duyuların etkisi, algı ve mimarlık ilişkisi, semantic differential to determine the spatial impact (mekânsal etkinin belirlenmesinde anlambilimsel karşıtlar) yaklaşımının açıklanması ve semantic differential to determine the spatial impact (mekânsal etkinin belirlenmesinde anlambilimsel karşıtlar) yaklaşımı ile konut, mağaza ve kafe-restoran üzerinde incelemeler yapılması
OMM403İLERİ TASARIM YÖNETİMİ
ADVANCED DESIGN MANAGEMENT
S303.03.03Ulusal ve uluslararası mimarlık şartnameleri, "Kullanıcı talepleri" nin, tasarım sürecine entegre edilmesine yönelik yöntemler, " Maliyet Planlaması" kararlarının tasarım sürecine entegre edilmesine yönelik yaklaşımlar, "Yapı Teknolojisi" kararlarının tasarım sürecine entegre edilmesine ymnelik yaklaşımlar, ve "İletişim Teknikleri" nin Geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar desin içeriğini oluşturmaktadır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
IMT402MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z084.010.08Mekansal kurguların ve özgün tasarım önerilerinin yapı teknolojisi, malzeme, ekonomi, estetik ve uygulanabilirlik değerleri bağlamında geliştirilmesi. İç mimari çevrede imaj ve kimlik, sürdürülebilirlik ve engelliler için tasarım konularının ve mimari tarzların tasarıma entegrasyonu.
IMT466İÇ MİMARLIKTA PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ
PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT IN INTERIOR DESIGN
Z223.05.04Meslek çevresi (inşaat sektörü): rol alanlar ve işlevleri; iç mimarlık kapsamında üstlenilebilecek farklı roller / görevler; iş sahibi olmanın yasal prosedürü; yönetim, yönetim düzeyleri; proje süreci: iç mimarlık projesinin evreleri ve iç mimarın sorumlulukları; iş usulleri (proje teslim sistemleri); ihale ve teklif süreçleri; sözleşme türleri, sözleşme yönetimi ve sözleşme ekleri (şartnameler); zaman yönetimi, işin müşteriye teslim süreci.
IMT468İÇ MİMARLIKTA MESLEK UYGULAMASI VE ETİK
PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS IN INTERIOR DESIGN
Z303.04.03Teklif ve sözleşme hazırlanması, yasalar ve yürürlükteki maddeler, müşteri hakları ve kanuni hükümlerin gözden geçirilmesi. Profesyonel anlamda portfolio hazırlama ve müşteriye projeyi sunma yönteminde gelişme.
IMT414İÇ MİMARİ TASARIMDA ESNEKLİK
FLEXIBILITY IN INTERIOR DESIGN
S303.03.03İÇ MEKAN TASARIMI UYGULAMASINDA BÜTÜNLEŞİK TASARIM KONUSUNUN AKTARILMASI VE BİLGİSAYAR ORTAMINDA SUNUM DESTEĞİYLE ANLATIMLARININ UYGULANMASI.
IMT476PORTFOLYO HAZIRLAMA VE SUNUM
PORTFOLIO AND PRESENTATION
S303.03.03Tasarım portfolyonun ne olduğunu belirtmek ve tanımlamak. Tasarımcı portfolyosunda bulunması gereken çalışmalarının seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurların anlatılması. Kullanılacak boyut, biçim, sistem , içerik vb konularda önemli unsurların verilmesi. Tasarımlarını sunarken kullanılan sunum tekniklerinin aktarılması. Hazırlanıcak sunumlar için yazı görsel ilişkisi, süre, sayfa sayısı, içerik vb konular hakkında bilgi verilmesi.
IMT478İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ -IV
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -IV
S303.03.03Bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu iç mekan modellerinin görüntü işleme yazılım ve uygulamalarıyla ifade edilmesi ve profesyonel proje sunum tekniklerinin grafik işleme yazılımları ile uygulanması.
IMT486İÇ MİMARLAR İÇİN GÖSTERGEBİLİM
SEMIOTICS FOR INTERIOR DESIGNER
S303.03.03Göstergebilimin tanımı, kapsamı, alanı, tarihçesi, kuramcıları ve yaklaşımları. Göstergebilimin temel kavramları. Anlam kavramı ve anlambilimsel bakış. İç mimarlıkta anlam. İç mimarlıkta anlamsal boyutun ortaya çıkışı. Göstergebilim ve iç mimarlık ilişkisi. Göstergebilimin temel kavramlarının iç mimarlıkta kullanılması. İç mimarlıkta gösterge kavramı. Fonksiyon ve gösterge. İç mimarlıkta göstergelerin bileşensel analizi.
OMM404YARATICI ENDÜSTRİLERDE ARAŞTIRMA
RESEARCH ON CREATIVE INDUSTRIES
S303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.