English

FACULTY OF ENGINEERING-FOOD ENGINEERING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-FOOD ENGINEERING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIZ107FİZİK-I
PHYSICS -I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
GDM111GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z324.05.05Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MAK103BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM-I
COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING-I
Z223.04.04Parçaların görünüşünü çıkarma, ölçülendirme, tolerans ve yüzey işleme işaretlerinin öğretilmesi ve perspektif olarak parçaların tanıtımı ve bilgisayada katı modelleme ile çizim yapımıGeometrical constructions of parts. Orthographic drawing and sketching. Three dimensional drawing. Dimensioning principles. Sectioning and conventions.
MAT149MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z324.07.05Temel kavramlar,kümeler,sayı kümeleri, tümevarım ,dik koordinat sistemi,bağıntı,ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri,özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik ,üstel ve logaritma fonksiyonları,tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği,süreklilik özellikleri,sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi,türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları ,türevle ilgili teoremler, ,zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların,yüksek mertebeden türevler, Rolle ,Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri,L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri,Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler , kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Fundamental conceptions of mathematical analysis, sets and number sets,induction,rectangular coordinate system,relation,inverse relation, functions,types of functions,special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential ve logarithmic functions, limit of single-valued functions, properties of limit, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions,limits at infinity,derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives ,rules of derivative,chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential , logarithmic and special defined functions implicit differentiation, higher order derivatives,Rolle’s Theorem,Mean Value Theorem,Cauchy’s Theorem,L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms,Newton’s Method,applications of derivative, the first derivative test, extreme values , concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIZ108FİZİK-II
PHYSICS -II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
GDM112ANALİTİK KİMYA
ANALYTICAL CHEMISTRY
Z223.05.04Analitik Kimya' ya giriş, temel kavramların (ölçü birimleri, çözeltiler ve konsantrasyon terimlerinin) gözden geçirilmesi, gravimetrik ve volumetrik yöntemler, sulu çözeltiler (kimyasal denge stokiyometri), sulu çözeltiler pH hesaplamalarıIntroduction to analytical chemistry, a review of some basic concepts ( some important units of measurements, solutions and their concentrations), gravimetric methods of analysis, volumetric methods of analysis, aqueous solution chemistry ( the chemical composition of aqueous solutions, chemical equilibrium), calculation of pH values for aqueous.
GDM114BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING
Z303.03.03bilgisayar bilimlerinin temel konularıBasic concepts of computer languages
GDM122GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO FOOD ENGINEERING
Z202.03.02Bilim ve Mühendislik, Eğitim. Gelecekteki ihtiyaçlar ve Gıda Mühendisliği Kariyeri. Gıda Mühendisliğinde Biyolojik Bilimlerin, Gıda Kimyasının, Kalite Kontrolün Öneminin Açıklanması. Gıda İşleme Prosesleri ve Teknolojileri.Science and Engineering. Education, future needs, and career in food engineering. Importance of biological science in food engineering. Importance of chemistry in food engineering. Importance of quality control systems in food engineering. Food processing and Technologies. Turkish Food Industry. Seminars in food industry.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MAT147MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z324.07.05Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
GDM211GIDA KİMYASI-I
FOOD CHEMISTRY-I
Z223.05.04Su (suyun yapısı, su ve buzun fiziksel ve kimyasal özellikleri, su aktivitesi, dondurma işlemi, buzun yapısı, gıda bozulması), enzimler (isimlendirilmesi, sınıflandırılması, kinetiği, inhibisyonu), karbonhidratlar (monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler, esmerleşme reaksiyonları)Water (structure of the water molecule, physical properties of water and ice, water activity, types of water, freezing, structure of ice, water activity and food spoilage), enzymes (name, classification, kinetics, inhibition), carbohydrates (monosaccharides, disaccharides, polisaccharides and browning reactions)
GDM213ORGANİK KİMYA
ORGANIC CHEMISTRY
Z223.05.04Giriş, fonksiyonel gruplar ve tanımlamaları. Alkanlar, sikloalkanlar, alkenler, stereo kimya , organik halojen bileşikleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eterler, aldehitler, ketonlar ve aromatiklerIntroduction, functional groups and descriptions. Alcans, cycloalcans, alkens, stereo chemistry, organic halogenic compounds, alcohols, phenols and tyhols, ethers, aldehydes, ketons and aromatics
GDM215STOKİYOMETRİ
STOICHIOMETRY
Z303.05.03Birim ve boyut sistemleri. Kimyasal reaksiyon içeren ve içermeyen işlemler için madde dengeleri.Gazlar ve buharlar, doygunluk ve nem. Enerji dengesi, fiziksel ve kimyasal ısı etkileri, yakıtların yanma hesaplamaları buhar tablolarının kullanımı, psikometri. Aynı zamanda yapılan madde ve enerji dengeleri. Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları.Units and dimensions. Material balances for the both chemical reaction included and physical systems. Gases and vapors, saturation and moisture. Energy balances, heat effects of physical and chemical processes, combustion, vapor charts, psychrometry.
GDM217AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
FLUID MECHANICS
Z223.05.04Akışkan özellikleri, akışkan statiği, kinematiği, kontrol hacmi analizi, boyutsal analiz, akış sistemleri (boru akışı), güç-verimlilik hesaplamaları, sürtünme kayıpları, diferansiyel analizler (creeping akış, potansiyel akış ve sınır koşulları yaklaşımlarını içerecek şekilde).Topics to be covered include fluid properties, fluid statics, fluid kinematics, control volume analysis, dimensional analysis, internal flows (pipe flows), power & efficiency calculations, friction losses, differential analysis (including approximations such as creeping flow, potential flow, and boundary layers).
GDM251TEKNİK İNGİLİZCE
TECHNICAL ENGLISH
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT223DİFERANSİYEL DENKLEMLER
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.04.04Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler, P ve Q nün lineer olması hali, tam diferensiyel denklemler , İntegral çarpanı kavramı ve denklemlerin integral çarpanının bulunması ,lineer, Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri, denklem sistemleri,değişken değiştirme,grafik yöntemler,dik ve eğik yörüngeler, Birinci basamaktan ve yüksek dereceden diferensiyel denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykırı çözümler, zarflar, n yinci basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, kısa yöntemler, parametrelerin değişimi yöntemi, Euler denklemi diferensiyel denklemi, Değişen katsayılı lineer diferensiyel denklemler,Laplace Dönüşümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler.Differential quations and fundamental properties ,boundary- value problems ,the theorems of existence and unique,seperable equations and equations reducible to this form, homogeneous differential equations , if P and Q are linears, exact differential equations ,the concept of integrating factors and finding multiplies of differential quations , linear and Bernoulli differential equations , Riccati differential equation,solutions with sustitution variable , systems,orthogonal and oblique trajectories , first and high order degrees differential equations Clairaut and Lagrange differential equations, solutions about singular points,envelops, n.order degrees linear linear differential equations with constant coefficients, the method of undetermined coefficients,the short methods ,variation of parameters , Euler differential equation ,diferential equation with variable coefficients .Laplace transformation; solutions using Laplace transformation.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
GDM212İSTATİSTİKSEL ANALİZ
STATISTICAL ANALYSIS
Z202.05.02Rasgele deney, Örnek uzayı olay,Olasılık fonksiyonu, Olasılık hesapları, Koşullu olasılık, rasgele değişken, rasgele değişkenlerin fonksiyonları,Random experiment, Probability functions, probability calculations, Conditional probability, random variables, functions of random variables.
GDM214GIDA KİMYASI-II
FOOD CHEMISTRY-II
Z223.05.04Yağlar, yağ asitleri, proteinler, amino asitler, vitaminler (yağda/suda çözünür vitaminler, kimyası, biyolojik değeri, gıdaların vitamin içerikleri), mineraller, pigmentler (renk maddeleri, antosiyaninler, klorofiller, flavonoidler)Lipids, fatty acids, proteins, aminoacids, vitamins :(general descriptions about vitamins, fat soluble and water soluble vitamins: physical and chemical properties of vitamins, vitamin content of some foods, minerals and pigments: (chlorophylls, carotenoids, antocyanins, flavonoids, other pigments).
GDM216ENSTRUMENTAL ANALİZ
INSTRUMENTAL ANALYSIS
Z223.06.04Spektroskopik metodlar, Elekrokimyasal metodlar,Kromatografik metodlar, Thermal analiz metodları, Gaz kromotografisi metodları, HPLC metodlarının anlatımı ve bu metodların Laboratuvar deneyleri ile desteklenmesi.UV-VIS spectrophotometer, IR spectrophotometer,Refractometer,Colorometer, Gas Cromotography, High-Pressure Liquid Cromotography and Electroanalytical analysis methods.
GDM222TERMODİNAMİK
THERMODYNAMICS
Z202.05.02Termodinamiğin temel prensipleri, Saf maddelerin özellikleri, Saf maddelerin termodinamik tablo ve diagramları, termodinamiğin birinci kanununun kapalı ve açık sistemlere uygulanması, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, güç çevrimleri, soğutma çevrimleri.Principles of thermodynamics, Properties of pure substances, thermodynamic tables and diagrams, first Law of thermodynamics, open/closed systems, Second Law of thermodynamics, entropy, refrigeration cycles.
GDM232GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z223.05.04Mikrobiyolojiye giriş, terminoloji, sınıflandırma, mikroorganizma gruplarının genel özellikleri ve bu mikroorganizma gruplarının gıda mikrobiyolojisi açısından önemi, mikrobiyal metabolizma, mikrobiyal üreme, mikroorganizmaların kontrolü, bağışıklık, genetik yapı ve mutasyon.Introduction to basic microbiology, terminology, classification, general properties of microorganisms, importance of those microorganisms in Food perspective, microbial metabolizm, microbial growth, controlling the microorganisms, genetic materials and mutation.
GDM204SUNUM TEKNİKLERİ-I
PRESENTATION TECHNIQUES-I
S202.02.02Toplantılara kavramsal yaklaşımlar, toplantı türleri, toplantı yönetimi, muhtelif toplantılarda etkili konuşma teknikeri ve sunum için yapılacak hazırlıklar incelenirIt is aimed to present the skills effectively required for certain aspects including the preparations, conceptual approach to arrangement of a meeting, meeting management, types of meeting, effective Public speaking
GDM244BİTKİSEL ETKEN MADDELER
HERBAL ACTIVE INGREDIENTS
S202.02.02Bitkilerdeki primer ve sekonder metabolitler, polifenolik bileşenler, insan sağlığı üzerine etkileri, eldeleri, kullanımları, analiz yöntemleriPrimary and secondary metabolites of herbs, polyphenolic compounds, their effect on human health, applications and analysis methods
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM323GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER-I
UNIT OPERATIONS IN FOOD ENGINEERING-I
Z303.05.03Isıl sterilizasyon ve mikroorganizma ilişkileri, Fo ve Do değerleri, Isısal işlem sonrası bozulmalar, gıdaların soğukta depolanması, dondurma parametreleri ve metodları, gıdaların depolanması, kontrollü koşullar.Commercial methods of freezing, irradiation, dehydration, and packaging and storage of foods. Novel food processing techniques.
GDM327ISI VE KÜTLE AKTARIMI
HEAT AND MASS TRANSFER
Z303.04.03Termal enerji denkliği, ısı aktarım mekanizmaları. Kararlı hal ısı aktarımı: iletim, ısıl iletkenlik, ısı jenerasyonu, seri ve paralel dirençler. Boyutsuz sayılar. Kararsız hal ısı iletimi: ihmal edilebilir iç direnç, tek boyutlu ve çok boyutlu ısı iletimi. Zorlamalı ve doğal taşınım: taşınım ısı transfer katsayıları için korelasyonlar, kaynama ve yoğuşma. Işınımla ısı aktarımı. Isı değiştiriciler: çift borulu, gövde boru, plakalı, sıyırmalı yüzey ısı değiştiricileri. Isı transferinde özel uygulamalar. Kütle transferinin esasları, faz dengesi ve ilgili diyagramlar, gazlarda,sıvılarda ve katılarda moleküler difüzyon, konvektif ve toplu kütle transfer katsayıları, kütle transfer katsayısı için kullanılan modeller, konvektif kütle transfer katsayıları için korelasyonlar, ısı, kütle ve momentum transferi arasındaki anolojiler.Thermal energy balances, heat transfer mechanisms, Steady state heat transfer: heat transfer, conductive/convective heat transfer, heat generation, serial and parallel resistances. Dimensionless numbers, Unsteady state heat transfer: internal resistance, sşngle and multi stage heat transfer, free and forced convection, heat transfer by radiation, heat exchangers, plate heat exchangers, tubular heat exchangers, scrapped surface heat exchangers. applications in heat transfer, Mass transfer, phase diagrams, molecular diffusion, convective heat transfer coefficients, model equations, heat and mass transfer analogy.
GDM331GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.04.04Mikroorganizmalar ve gıdalar. Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler).Gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi). Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar (hijyen ve sanitasyon indikatörleri). Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolu.Microorganisms and food, Contamination risks and sources, factors affecting microbial growth (intrinsic and extrinsic factors), Food preservation techniques (prevention of microbial contamination, removing contaminants, prevention of microbial growth, microbial death), Indicator microorganisms (hygiene and sanitation indicators), Food borne diseases, epidemiology of pathogens.
GDM333BİYOTEKNOLOJİ
BIOTECHNOLOGY
Z223.04.04Biyoteknoloji ve fermentasyon terimlerinin tanımları ve uygulama alanları, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve üreme kinetikleri. Biyoreaktörlerin prensipleri; biyoreaktör tipleri fermentasyon yöntemleri; kesikli, yarı sürekli, sürekli, kesikli besleme. Enzimler immobilize enzim ve immobilizasyon yöntemleri, adsorpsiyon, mikroenkapsülasyon yöntemleri, gıda teknolojisinde biyoteknolojiDefinition of biotechnology and fermentations, application areas, classifications of microorganisms and growth kinetics, principles of bioreactors, types of bioreactors; batch, semi-batch and continious type fermentation methods; enzymes; enzyme immobilization and immobilization methods, adsorption, microencapsulation techniques, biotechnology in food technology
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GDM313SUNUM TEKNİKLERİ-II
PRESENTATION TECHNIQUES-II
S202.02.02Etkili bir sunum için önceden, sunum sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, sunumun etkinliğini artırmaya yönelik yapılacak hazırlık ve kontroller, sunum araçları, yazılı sunum teknikleri incelenirThe contents include the preparations needed for adequate practice for the structure, content and delivery of different types of presentation as well as strategies and techniques for designing effective presentations including media tools, pronunciation, volume, intonation and gestures to help his/her improved presentation skills
GDM325GIDA KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES
S202.02.02Gıda katkı maddelerinin tanımı, kullanım amaçları, gıdalarda kullanım alanları ve katılma şekilleri, gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve toksikolojik değerlendirmeler, sınıflandırılmaları (Antioksidanlar, asit düzenleyiciler, emülgatörler, gamlar, koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar, şelat ajanları, lezzet vericiler)Definition of food additives, application areas and objectives, jegislations and toxicological evaluations, classifications (antioxidants, acid regulators, emulgators, gums, preservatives, color matters, sweeteners, chelating agents)
COM325E-DÖNÜŞÜM
E-TRANSFORMATION
F303.05.03The contents of the course can be divided in two main categories. Firstly the general workings of the electronic business models and how transformation can be achieved from traditional ways. Secondly the course targets the areas of transferring their general knowledge in the area of Internet based models to searching an innovation and pursuing to set up a company of own through start-up business procedures.
COM391MÜHENDİSLER İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
F303.05.03Programlama dillerinin tarihi ve gelişimi, algoritma geliştirme, orta seviyeli programlama dilleri, C dilinin temel yapısı, değişkenler, operatörler, karşılaştırma ve döngü deyimleri, fonksiyonlar, dizilerWriting C programming, environment, variables, arithmetical operations, read/write, loops, functions, strings, pointers and file usage
EEE335YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.05.03
EEE339GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF IMAGE PROCESSING
F303.05.03
MAK323MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
F303.05.03Bu ders öğrencilere ilk olarak temel optimizasyon problemlerini ve sezgisel çözüm metodlarını öğretmeyi daha sonra ise sayısal yöntemlerin matematik bilimi ile ilgili temel çözüm yöntemlerini öğretmeyi hadefler.Properties of numerical methods and basic steps in numerical solutions. Errors and error sources. Finite differences method.
OMH308İLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.05.03Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı Bu ders meslek eğitimi ve mesleki kariyerin geliştirilmesi yönünde katkı sağlamaktadır. Üretim ve hizmet konularında çalışacak olan öğrencilerimiz ileri kalite ve toplam kalite uygulamalarını yapabilmelidir. İleri toplam kalite yöntemleri dersi öğrencilerimizin başarılarında ve mesleki gelişmelerinde bu ders çok faydalı olacaktır.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
TKS459GEO TEKSTİLLER
GEO TEXTILES
F303.05.03Geotekstillerin tarihçesi, malzeme yapı ve özellikleri, kullanım alanları ve örnek uygulamalarını kapsar.History, material structures and properties, usage areas and sample applications of Geotextiles
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM326GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER-II
UNIT OPERATIONS IN FOOD ENGINEERING-II
Z303.05.03Isı ve kütle transferleri, destilasyon, ekstraksiyon, buharlaştırma, kristalizasyon, rutubetlendirme ve kurutma işlemlerinin temelleri, hesaplamaları, ve bu işlemler için uygulamaları kapsamaktadır.Absorption, distillation,liquid-liquid extraction ,solid-liquid extraction, evaporation , crystallization
GDM328KİNETİK REAKSİYONLAR
KINETIC REACTIONS
Z303.04.03Kimyasal reaksiyonlarda hız, biyolojik reaksiyonlarda kinetik. Bİomas üretiminde, substrat tüketimi ve ürün oluşumunda kinetik. Mikrobiyal ölümlerde kinetik, enzim inaktivasyonu. Biyolojik reaktörlerin analizleri, Serbest ve tutuklanmış enzimler için kinetik, ve endüstride uygulamaları.Rate of chemical reactions, kinetics in biological reactions, biomass production, substrate consumption and product utilization. Kinetics of microbial death, enzyme inactivation. Bioreactors, immobilized enzymes and their kinetics, industrial applications.
GDM332GIDA KALİTE KONTROL
FOOD QUALITY CONTROL
Z244.06.06Kalite kontrolün esasları. Örnek alma ve değerlendirme yöntemleri. Gıda kalite karakteristiklerinin sınıflandırılması, gıdaların duyusal özelliklerinin tanımlanması ve objektif değerlendirilmesi, duyusal test teknikleri, besleyici öĞelerin kontrolu, gıdaların kompozisyon analizi,istatistiksel kalite kontrol uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları. Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve uluslararası kuruluşların görev ve yetkileri. Iso kalite sistemleri.Principles of quality control, Sampling and evaluation methods, Characteristics of foods and classifications, sensory properties and evaluations of foods, sensory evaluation methods, composition analysis of foods, national and international quality standards, legislations, ISO systems
GDM352PAZARLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF MARKETING
Z202.02.02Pazarlama ve pazarlama teknikleri girişimcilik kavramları ve şirketleşmede fırsatlar.Marketing and marketing techniques
ISG302İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.Basic concepts related to Occupational Health and Safety (OHS), national and international standards, causes of occupational accidents and occupational diseases, results and prevention, basic regulations in OHS legislation, case studies, work incidents in textile industry and precautions to be taken.
YUM305YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GDM344MEYVE -SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
FRUITS AND VEGETABLES TECHNOLOGY
S202.02.02Bu ders kapsamında yaygın olarak üretilen meyve ve sebzelerin özellikleri, nakil ve muhafazasında dikkat edilecek hususlar, işleme tesislerindeki ön işlemler, çeşitli meyve ve sebze ürünlerinin üretim aşamaları, bu ürünlerin katile kontrolü incelenir.properties of commonly consumed fruits and vegetables, transport and storage, pre-processing, process stages of fruit and vegetable products, quality control of the final products.
GDM348BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
BIOCHEMICAL ENGINEERING
S202.02.02Genetik olarak modifiye edilmiş tahıllar ve gıdalar, antibiyotik üretimi, fermantasyon ürünleri (yoğurt, bira, şarap), farmasötikler, kök hücre, biyoteknolojik ürünler ve yeni ürünler, biyomalzemeler ve implantlar, biyobozunur plastikler, hedef odaklı ilaç taşınım sistemleri, biyo informatik, hücre mühendisliğiGenetically modified cereals and foods, antibiotic productions, fermentation products (yoghurt, beer, wine), pharmaceuticals, stem cell, Biotechnological products and new products, biomaterials and implants, biodegradable pactics, target specific drug delivery, bioinformatics, tissue engineering.
GDM349HUBUBAT TEKNOLOJİSİ
CEREAL TECHNOLOGY
S202.02.02Tahılın önemi, Tahılın depolanması, Tam taneli tahılların sağlık üzerine etkileri, Buğdayda kalite takdiri ve standardizasyon, Ekmek yapım teknolojisi, Türk ekmeğinin sağlık üzerine olumlu ve olumsuz etkileri, Diğer tahılların değerlenirilmesi, Sert buğday ürünleri, Yumuşak buğday ürünleri, Milföy hamuru üretimi, Kahvaltılık tahıllarCereals and Their Importance, Cereals storing, Impacts of the whole grain cereals on the human health, Quality assessment in grain and standardization, Bread making technology, Positive and negative effects of the Turkish Bread on health, Evaluation of different types of the cereals, Hard-wheat products, Soft wheat products, Puff-pastry production, Cereals for breakfast
INM396TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE İNOVASYON YÖNETİMİ
TECHNOLOGICAL POLITICS AND INNOVATION MANAGEMENT
F303.05.03
MAK324MÜHENDİSLİKTE ÖLÇME VE VERİ ANALİZİ
ENGINEERING MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS
F303.05.03Mühendislikte deneyin önemi, deneysel yöntemler. Temel kavramlar ve tanımlar, ölçüm ve dinamik tepki. Deneysel verilerin istatistiksel analizi. Hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, Chi-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı. Temel elektriksel büyüklük, basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, şekil değişimi, hız, ivme, yer değişimi ölçümleri. Veri toplama ve değerlendirme. Rapor yazma ve sunuş teknikleri.Importance of experiment in engineering, experimental methods. Basic concepts and definitions, measurement and dynamic response. Statistical analysis of experimental data. Error types and error analysis, uncertainty, probability, Chi-square test, the least squares method, correlation coefficient. The basic electrical quantity, pressure, flow, temperature, force, torque, strain, velocity, acceleration, change in the measurements. Data collection and evaluation. Report writing and presentation techniques.
OMH412ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
SEN354ENDÜSTRİ 4.0
INDUSTRY 4.0
F303.05.03Tabii aşağıdakiler de dahil olmak üzere Endüstriyel İnternet'in temel konularını kapsayacaktır: - Temel konseptleri - Dijitalleştirme yığınının ilgili teknolojileri - Veri modelleme ve analiz - Veri entegrasyon konuları - Uygulama senaryoları ve iş modelleri - Yönetim ve yönetişim Elbette pratik vaka çalışmaları veren, sektörden bol misafir konuşmacı ile konferanslar oluşur. Öğrencilerden ayrıca küçük bir bireysel projeyi tamamlamaları beklenmektedir.The course will cover the central topics of Industrial Internet, including: - Basic concepts - Relevant technologies of the digitalization stack - Data modelling and analysis - Topics of data integration - Application scenarios and business models - Management and governance The course consists of lectures with plentiful guest speakers from industry, giving practical case studies. Students are also expected to complete a small individual project.
TKS422İŞ DEĞERLENDİRME
BUSINESS REVIEW
F202.05.02İş değerlendirmenin çeşitleri , analitik iş değerlendirme,ücret grupları oluşturma.Job evaluation types, analytical job evaluation, wage creating groups.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM415BİTİRME PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z063.07.06Bölüm tarafından onaylanan bir konuda derinlemesine literatür ve pazar araştırması ile birlikte laboratuarda deneysel çalışma yürütmek proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi eğitimi aldıktan sonra halihazırda yürütülen projeye katılmak; dönem sonunda bir final raporu ile bulguları tartışmak ve önerilerde bulunarak probleme çözüm ve yeni yaklaşımlar getirmek.To make an extensive literature and market survey on a topic approved by the department including experimental study in the laboratories, or participating in an already existing project. To prepare a final report at the end of the semester.
GDM421GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
FOOD ENGINEERING LABORATORY
Z042.07.04dondurarak kurutma, püsküürtmeli kurutma, tünel kurutucular, öğütücüler, distillasyon, ekstraksiyon, difüzyon, fluidized bed, reolojik özelliklerin akışkanlığa etkileri, difüzyon, adsorpsiyon, absorpsiyon.Freeze drying, Spray drying, Tunnel dryers, grinding, distillation, extraction, diffusion, fluidized bed, rheologic properties and flow regime, adsorption and absorption
GDM481PROSES KONTROL
PROCESS CONTROL
Z303.05.03Algoritmalar ve bilgisayarlı kontrol sistemleri. Fuzzi sistemleri, Sistem kontrolü için matematik modellerinin geliştirilmesi. Kontrol sistemleri (aç-kapa, oran kontrolü, modüller, açık/kapalı lup, ileri beslemeli, geri kontrol, v.b.). Sürekli, kesikli, dinamik, ve statik sistemler. Tekli ve çoklu değişkenleri içeren sistemler için proses kontrol ve otomasyon uygulamaları. Gıda üretimi işlem kontrol sisteminin kurulması. ERP sistemiAlgorithms and computer control systems. Fuzzy system. Development of mathematical models for control systems. Control systems (on-off, ratio control, modulating, open loop, closed loop, feedforward, feedback, adaptive, inferential etc.). Continuous, batch, dynamic and static systems. Application of process control and automation on single and multi-variable processes. Food plant process control and automation applications. Enterprise Resource Planning (ERP) systems.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GDM441BİYOPOLİMERLER VE BİYOMALZEMELER
BIOPOLYMERS AND BIOMATERIALS
S202.02.02Malzemelerin özellikleri, biyolojide kullanılan malzemelerin sınıflandırılmaları (metaller, polimerler, seramik ve kompozit malzemeler) biyomalzemelerin hücreler ve dokular ile interaksiyonları, biyomalzemelerin testleri, biyobozunurluk, kontrollü salım sistemleri, ilaç ve gıda aktif bileşenlerinin taşınması kontrollü salımlarıProperties of materials, classifications of materials in biology (metals, polymers, ceramics and composites) interactions of biomaterials with tissues, biomaterils tests, biodegradation, controlled drug delivery, controlled delivery of food and pharmacy active components.
OMH407MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSYTEMS
S303.05.03Sistem modellemesinde temel varsayımlar, perde-çerçeve sistemlerin modellenmesi, idealleştirmeler, düğüm noktası ve elemanlar, serbestlik dereceleri, kabuk ve çerçeve elemanlarda iç kuvvetler ve pozitif yönleri, SAP 2000 programının grafik ortamı, menülerin tarifi, yeni model oluşturmak veya mevcut modele ilaveler, uygulamalar.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU414SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM
SPORTS CULTURE AND OLIMPISM
G202.03.02Antik olimpiyat oyunları, modern olimpizim, uluslararası olimpik akademi, Türkiye’deki olimpik hareketin kuruluşu ve olimpik eğitim.Course Content ancient olympic games, olympism modern international Olympic Academy, the Olympic movement and Olympic education institutions in Turkey.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
EKO464BİLİM TARİHİ
HISTORY OF SCIENCE
G303.03.03Başlangıçtan günümüze insanlığın bilim alanındaki başarılarını açıklamaya yönelik olacaktır.In the first weeks theoretical basis of science will explained. Scientific developments in ancient Greek, Islam and China will thought. Great discoveries/innovations, which affected humanity, will be discussed. Also, the reason of scientific achievements between 19th century and on will explained
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri derin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR464RUSYA VE AZINLIKLAR
RUSSIA AND MINORITIES
G303.03.03Rusya Federasyonu dünyanın en önemli askeri gücüne sahiptir. Nüfusunun azalması dolaysıyla kendindeki azınlıklara baskı uygulamaya ve onları Ruslaştırmaya çalışmaktadır. Başta Türki ve diğer azınlıkların konumları açıklanacaktır.RF has huge military power. Population is shirinking. Therefor preassure on minorities are growing and regime is trying to Russify them. Main goal is to teach this fact.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
TDE435TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE KATKISI
LINGUISTIC EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE TO THE WORLD LANGUAGES
G202.03.02Dünya tarihi, kişi, aile, boy, kavim ve ulusların ilişkilerinden ibarettir. Gerçek hayattaki bu ilişkiler, onların dillerine de yansır. Böylece insanlar gibi diller de, bu ilişkilerle gerçekleşmiş melez bir yapı sergilerler. Bu derste, genel dil ilişkileri ile Türkçenin komşu dillerle ilişkileri konu edinilir.World history is consisted of the relations of individuals, family, phratry, race and nations. The relations in their daily lives are reflected in their languages. Therefore just like human beings languages, being created with the relations to other languages, have a have hybrid structure. This class will handle general relations of languages and specifically the relations of Turkish with neighboring languages.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM416BİTİRME PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z063.07.06Bölüm tarafından onaylanan bir konuda derinlemesine literatür ve pazar araştırması ile birlikte laboratuarda deneysel çalışma yürütmek proje geliştirme ve proje döngüsü eğitimi aldıktan sonra halihazırda yürütülen projeye katılmak; dönem sonunda bir final raporu ile bulguları tartışmak ve önerilerde bulunarak probleme çözüm ve yeni yaklaşımlar getirmek.To make an extensive literature and market survey on a topic approved by the department including experimental study in the laboratories, or participating in an already existing project. To prepare a final report at the end of the semester.
GDM448GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI
FOOD ENGINEERING DESIGN
Z303.06.03Belirlenen gıda fabrikaları dizaynı, pastörizatör, evaporatör, kurutucu, soğutucu, konsantratör v.b. gibi cihazlara yönelik hesaplamalar, komple sistemin analizi, sistemin ekonomisi, özel çalışmanın sunumu ve teknk rapor yazımı.Design of assigned food factories, calculations on individual equipments (pasteurizer, evaporator, drier, cooler, concentrator etc.), complete system analysis, economy of the system, case study presentation and technical report writing.
GDM454GIDA GÜVENLİĞİ VE SANİTASYONU
FOOD SAFETY AND SANITATION
Z303.05.03
GDM442BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
VEGETABLE OIL TECHNOLOGY
S202.02.02Yağ kimyası, yağlarda bozunma reaksiyonları, yağlı tohum ve meyvelerin depolanması, yağlı tohumlardan ham yağ üretimi, zeytinyağı üretim teknolojisi, yağ rafinasyonu, yağ modifikasyon teknikleri, bitkisel yağ sektörü, yağ teknolojisi alanında gelişmeler.Oil Chemistry, Oil degradation reactions, storage of oil seeds and oil fruits, crude oil production, olive oil production, edible oil refining, edible oil sector, new technologies in edible oil production
GDM446SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
MILK AND MILK PRODUCTS TECHNOLOGY
S202.02.02Ders kapsamında sütün çiftlikten itibaren ürünlere dönüştürülünceye kadar olan aşamalar incelenir, süt ve süt ürünlerinin kalitesini etkileyecek uygulamalar ele alınırThis course involves the study of milk from farm gate all the way to the distribution, storage, manufacturing and applications of dairy products. Practices that affect milk quality and the technology of milk processing and dairy products manufacture are the main emphasis of this course
EKO327TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
G303.03.03Türkiye ekonomisinin özellikleri, işsizlik, enflasyon, teknoloji, ekonomik krizlerFeatures of the Turkish economy, liberalization attempts and structural transformation in the Turkish economy (1980-Onwards); structure of production; recent economic crises.
ISL472BORSA OKUR YAZARLIĞI
FINANCIAL LITERACY
G303.03.03Para ve Sermaye Piyasaları Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Araçları ve Menkul Kıymetler Yatırım Stratejileri Türk ve Dünya Piyasaları Türev Piyasalar Temel ve Teknik Analiz Teknikleri Mali Tablolar Şirket Değerleme Ekonomik Veriler ve BeklentilerMoney and capital markets, investment strategies, derivatives, fundamental and technical analysis
PSR444DÜNYA SİYASETİ VE TÜRKİYE
WORLD POLITICS AND TURKEY
G303.03.03İnsan Hakları: Müdahale & Koruma Küresel Gelişme ve Eşitsizlik Küresel Yönetişim ve Küresel Toplum Uluslararası ve Ulus Ötesi Tehditler ve GüvenlikInternational Relations: Theories & Approaches Global Governance &Society Transnational Threats& (In) Security Human Rights: Intervention & Protection Global Prosperity & Inequality
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Gündemi değiştiren haber yapabilir. Peki nasıl ?. Bu derste, bu soruya yanıt aranırken, haberciye elde ettiği ham veriyi nasıl işleyip, araştırıp, derledikten sonra kamu yararı taşıyan haber metnine dönüştürüleceği bilgisi verilecek.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
OMH404MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE DİNAMİK ANALİZİ
OPTIMIZATION AND DYNAMIC ANALYSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSIS
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.