English

FACULTY OF ENGINEERING-INDUSTRIAL ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-INDUSTRIAL ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL107INFORMATION TECHNOLOGY
INFORMATION TECHNOLOGY
Z202.03.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, MS Word, MS Powerpoint.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
INE131COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGS-I
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGS-I
Z122.02.03Autocad ve Solidworks yazılım programlarının anlatımı ve uygulamalarıIntroduce Computer Aided Technical Drawing: geometric restructuring, orthographic forecast principles , visual display of the three dimensional models , basic production processes and the methods of drawing their standards, techniques of free drawing with hand, techniques of three dimensional drawing, resizing features, horizontal and vertical cross sections. Applications on various circuits using P-Spice programming
INE191INTRODUCTION TO-INDUSTRIAL ENGINEERING
INTRODUCTION TO-INDUSTRIAL ENGINEERING
Z202.04.02Sanayide organizasyon ve yönetim kavramları tanıtılır.Introduce Industrial Engineering courses and their applications.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
GDM113GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The peryodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermoleculelar forces.
INE114COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGS-II
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGS-II
Z122.02.03Autocad yazılım programlarının anlatımı ve uygulamalarıTechnical drawings of industrial parts and assemblies in both two and three dimensional vıew. Examples of computer aided technical drawings.
INE164ALGORITHM AND-INTRODUCTION TO PROGRAMMING
ALGORITHM AND-INTRODUCTION TO PROGRAMMING
Z223.04.04Akış Grafiklerı, pseudo Kodları, Python programlama dili, Koşullar, döngüler, fonksiyonlar, dosya İşlemleri1) Python basics, mathematical operations, python variables and types; 2) Branching and Iteration 3) String data type and manipulation of string data type 4) Data abstraction and functions 5) Non-scalar data types (tuples, lists, sets, dictionaries) 6) Testing Debugging Exceptions and Assertions 7) Object Oriented Programming 8) How to write efficient programs? 9) Searching and Sorting Algorithms
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
INE213INTRODUCTION TO MATHEMATICAL OPTIMIZATION
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL OPTIMIZATION
Z425.05.06Endüstri Mühendisliğindeki optimizasyon problemleri ve klasik optimizasyon teknikleri, doğrusal problemler, simpleks ve simpleks temelli çözüm teknikleri.Optimization problems in Industrial Engineering and classic optimization techniques, linear problems, simplex and simplex solution-based techniques.
INE233MATERIAL SCIENCE
MATERIAL SCIENCE
Z223.04.04- Malzeme biliminin kapsamı, gelişimi ve mühendislikteki yeri, malzemelerin sınıflandırılması - Atomlar arası çekim kuvvetleri, kristal sistemleri, sıkı paketleme, diziliş hatası, kafes hataları, katı eriyikler, atom yayılması, çökelme, dispersiyon ve deformasyon sertleşmesi. - Malzemelere ait mekanik özellikler. - Alaşım, faz,bileşen tanımı, faz kanunu, soğuma eğrileri öğretmek. - Demir-sementit faz diyagramı. - Çevre etkileriContents and developments of the material science and its share in the engineering. Classification of the engineering materials. Interstitial forces between atoms, crystallographic structures, defects and their effects on the properties. Solid solutions, diffusion mechanisms. Deformation mechanisms, strain hardening, strain aging. Phase diagrams, reactions and alloys. Ferrous and non-ferrous alloys. Non-metallic materials and their properties. Environmental effects.
INE251PROBABILITY AND STATISTICS
PROBABILITY AND STATISTICS
Z223.05.04İstatistik konsepti,frekans dağılımı,dağılım grafiği, dağılım ölçüleri,z-skor, normal dağılım, binom dağılımı, poisson dağılımı. olasılık ve olasılık dağılımları,örnekleme dağılımı hipotez testleri, parametrik olmayan testler, lineer regresyon, korelasyon katsayısı, vanyans analizi, Ki-kare testleri.Concepts of statistics; Frequency distributions & graphs of distributions; Location and dispersion measures; Probability and probability distribution types; Sampling distributions & confidence Intervals; Hypothesis testing; Similarity & difference analyses Non-parametric methods
INE271INTRODUCTION TO ECONOMICS
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z202.05.02Dersin içeriğini ekonominin genel olarak ele alınması ve ardından mikro ve makro ekonomik analizin daha detaylı ele alınması ve öğrencilere ekonomik düşünme alışkanlığının verilmesi konuları oluşturur.Cover topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar...Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigenvalues, eigenvectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
MAT237NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL ANALYSIS
Z303.04.03Bu ders, Yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiği'ni kapsar: İkili Makine Numaraları, Ondalık Makine Numaraları, Yakınsama Hızı, İkiye Bölme Yöntemi; Sabit Nokta Yineleme Newton Metodu; Sadık Yöntem, Yanlış Konum Metodu; Yinelemeli Yöntemler için Hata Analizi; Hızlandıran Yakınsaklık, Enterpolasyon ve Lagrange Polinomu, Veri Yaklaşımı ve Neville Yöntemi, Bölünmüş Farklar: İleri, Geri ve Merkezli Farklar Sayısal Türevlendirme: Üç ve Beş Nokta Formülleri Sayısal İntegrasyon, Sayısal Türev: İkinci Türevli Orta Nokta Formülü; Yuvarlama Hata İstikrarsızlığı, Sayısal İntegral: Trapez ve Simpson Kuralları, Romberg Entegrasyonu, Uyarlanabilir Kuadrar Yöntemleri, Gauss Dördüğü, Sayısal İntegrasyon: Açık ve Kapalı Newton-Cotes Formülleri, Sayısal İntegrasyon: Bileşik Sayısal İntegrasyon ve Yuvarlama Hata KararlılığıThis course covers the Round-off Errors and Computer Arithmetic: Binary Machine Numbers, Decimal Machine Numbers, Rate of Convergence,The Bisection Method; Fixed-Point Iteration The Newton's Method; The Secant Method,The Method of False Position; Error Analysis for Iterative Methods; Accelerating Convergence,Interpolation and the Lagrange Polynomial,Data Approximation and Neville's Method,Divided Differences: Forward, Backward and Centered Differences Numerical Differentiation: Three and Five Point Formulas Numerical Integration,Numerical Differentiation: Second Derivative Midpoint Formula; Round-Off Error Instability,Numerical Integration: the Trapezoidal and Simpson's Rule , Romberg Integration, Adaptive Quadrature Methods, Gaussian Quadrature,Numerical Integration: Open and Closed Newton-Cotes Formulas,Numerical Integration: Composite Numerical Integration and Round-Off Error Stability
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
INE226OPERATIONS RESEARCH-I
OPERATIONS RESEARCH-I
Z324.05.05Endüstri Mühendisliğindeki şebeke tipi problemler, çözümün tamsayılı olmasını gerektiren problemler, dinamik bir şekilde formüle edilebilen ve çözülebilen problemler ile eğrisel problemler ve çözüm teknikleri.Linear Programming: graphical method, simplex algorithm, sensivity analysis, transportaion method, duality theory, decision analysis.
INE234MANUFACTURING PROCESSES
MANUFACTURING PROCESSES
Z303.05.03Üretim yöntemlerinin sınıflandırılması,. Döküm yöntemleri. Kaynak yöntemleri ve uygulamaları. Plastik şekil verme yöntemleri, prensipler ve uygulamaları. Talaşlı şekil verme yöntemleri ve uygulamaları. CNC tezgahlar. Toz metallurjisi.Classify the manufacturing methods: Casting methods, Welding and its applications, Deformation methods, principles and applications, Machining methods and applications, CNC machines, Powder metallurgy.
INE236PLANT LOCATION
PLANT LOCATION
Z202.02.02Tesis yeri seçimi ve tasarımdaki önemli kriterlerCriteria for site selection and design
INE294RESEARCH AND REPORT WRITING TECHNIQUES
RESEARCH AND REPORT WRITING TECHNIQUES
Z202.04.02Proje geliştirme ve PRoje döngüsü yönetimi kapsamında projenin nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı ile ilgili donanımProject (for midterm) and also writing short essay and describing a chart, table, or curve.
MAT211DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.06.04Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler, P ve Q nün lineer olması hali, tam diferensiyel denklemler , İntegral çarpanı kavramı ve denklemlerin integral çarpanının bulunması ,lineer, Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri, denklem sistemleri,değişken değiştirme,grafik yöntemler,dik ve eğik yörüngeler, Birinci basamaktan ve yüksek dereceden diferensiyel denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykırı çözümler, zarflar, n yinci basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, kısa yöntemler, parametrelerin değişimi yöntemi, Euler denklemi diferensiyel denklemi, Değişen katsayılı lineer diferensiyel denklemler,Laplace Dönüşümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler.Differential quations and fundamental properties ,boundary- value problems ,the theorems of existence and unique,seperable equations and equations reducible to this form, homogeneous differential equations , if P and Q are linears, exact differential equations ,the concept of integrating factors and finding multiplies of differential quations , linear and Bernoulli differential equations , Riccati differential equation,solutions with sustitution variable , systems,orthogonal and oblique trajectories , first and high order degrees differential equations Clairaut and Lagrange differential equations, solutions about singular points,envelops, n.order degrees linear linear differential equations with constant coefficients, the method of undetermined coefficients,the short methods ,variation of parameters , Euler differential equation ,diferential equation with variable coefficients .Laplace transformation; solutions using Laplace transformation.
PHY212MODERN PHYSICS
MODERN PHYSICS
Z303.06.03Mekanik, korunum yasaları, dalga hareketi, termodinamik, elektromanyetizma, Makxwell denklemleri gibi klasik fizik konularının özeti, modern fiziğin temelleri, x-ışınları ve elektronun keşfi, izafiyet teorilerinin prensipleri, kuantum mekaniğe giriş, kara cisim radyasyonu, foto elektrik etkisi, Kompton etkisi, dalga- tanecik özellikleri, belirsizlik kavramı, Schrödinger denklemi, potansiyel kuyusu ve tünelleme, atom yapısı, kuantum sayıları, katılarda bağlar, serbest elektron teorisi, band teorisi, yarı iletkenler ve uygulamaları, çekirdek fiziği, radyo aktivite, nükleer fizyon, nükleer füzyon.Review of modern physics, the conservation law, wave motion, thermodynamics, electricity and magnetism, Maxwell’s equations, foundations of modern physics, discovery of x-rays and electron, principle of relativity, introduction to quantum physics, black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, wave – particle duality, the uncertainty principle, the Schrödinger equation, particle in a well, tunneling, atomic structure, quantum numbers, bonding in solids, free electron theory of metals, band theory of solids, semi conductivity and applications, nuclear physics, radioactivity, nuclear fission, nuclear fusion.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
INE315MODELING IN INDUSTRIAL ENGINEERING
MODELING IN INDUSTRIAL ENGINEERING
Z423.05.06Optimizasyon yazılımlarını öğretilmesi ve sonuçların yorumu.1) Network modeling as a powerful optimization tool, 2) Use of optimization software and interpretation of results.
INE323OPERATIONS RESEARCH-II
OPERATIONS RESEARCH-II
Z324.05.05Dualite, tam sayılı programlama, dinamik programlama, markov süreçleri, simulasyon gibi tekniklerin öğrenilmesiDuality, integer programming, dynamic programming,markov processes, simulation techniques, such as learning.
INE341PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-I
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-I
Z324.05.05Üretim sistemleri, üretimde yeni eğilimler, üretim sistemlerini türleri ve özellikleri, talep tahmin yöntemleri, talebi bağımsız stok kontrol yöntemleri, bütünleşik üretim planlamasıDistınguish production systems and their features, production in global environment, demand forecasting techniques, capacity planning, inventory systems, aggregate production planning.
INE371ENGINEERING ECONOMICS
ENGINEERING ECONOMICS
Z303.04.03Mühendislik kararlarının analizi; ilke ve karar alternatifleri karşılaştırma metodolojilerini anlatir. Mühendislikte fırsatlar nasıl yakalanır ve girişimcilik kültürünün benimsenmesi hedeflenir.Analysis of engineering decisions; principles and methodology of comparing decision alternatives
INE373FINANCIAL ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
Z202.04.02Bu ders mühendislikteki finansal sorunların anlaşılması, formüle edilmesi ve çözülmesini sağlar. Finansal tabloların ve raporlama sistemlerinin anlaşılması, maliyet süreçlerinin belirlenmesini ve dağtılmasının idrak edilmesini içerir.The course provides understanding, formulating and solving financial issues in engineering. The course contains understand financial reports and reporting systems;understanding process cost determination and allocations
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
INE342PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-II
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-II
Z324.04.05MRP sistemleri, kapasite planlama, kısıtlat teorisi, başa-baş hesabı, çizelgeleme, TZ üretim sistemi, hücre tipi üretim sistemi, yalın üretim sistemiMRP systems, capacity planning, theory of constraints, break-even analysis, JIT production system, cellular production system and lean production system
INE356QUALITY MANAGEMENT
QUALITY MANAGEMENT
Z223.03.04Dersin içeriğinde kalite yönetim sistemlerini öğrencilere öğretmekIncludes the teaching contents of quality management systems.
INE358EXPERIMENT DESIGN IN ENGINEERING
EXPERIMENT DESIGN IN ENGINEERING
Z223.03.04Deney yapma ve veri analizi. Ürün veya süreç tasarımında tek, çok ve kısmi faktörlü varyans analizi, ortogonal düzenlemeler, Taguchi yaklaşımı, önemli deney planları ve sinyal gürültü oranları.Distınguish Single and multiple-factor ANOVA design of experiments,, Taguchi experimental design techniques.
INE364MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Z303.03.03Organizasyonlardaki yönetim bilgilerinin öğrenilmesi MIS'deki donanım gereksinimlerinin öğrenilmesi Teleiletişim ağların öğrenilmesi Sistem analizi yapmanın esaslarının öğrenilmesiExplain management information system in organizations and MIS hardware requirements, Explain ERP software, Explain fundamentals of system analysis.
INE382HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan temini egitimi yapmak.Explain staffing, training and development, job description and evaluation.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
COM323E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.05.03Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. E-Dönüşüm kavramı, E-Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve E-Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin E-Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, E-Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri), E-Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, E-Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir E-Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve E-Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.E-TRANSFORMATION
EEE337RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.05.03Enerji kaynakları1- Different Energy Sources 2- Non Renewable Energy Sources 3- Renewable Energy Sources 4- Photovoltaic Energy 5- Wind Energy 6- Wave Energy 7- Biomas Energy
OMH410MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
SEN372INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
IINTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
F303.05.03Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemi çalışma prensipleri, İşlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik.Attendance at lectures is mandatory. Students will be expected to have read the material for each lecture prior to the lecture and to be able to actively participate in discussions during class. In order to motivate you in this regard, there will be pop quizes every week and possibly every class. The first 5-15 minutes of the class will be spent on a pop quiz based on the assigned reading material with. You will be allowed to use notes that you have taken, however, you may not use the text book during the quiz. Keep in mind that pop quizes constitute 10% of your grade, if you are habitually late and miss these quizes you will have forfeited one letter grade.
SEN420OPTIMIZATION METHODS
OPTIMIZATION METHODS
F303.05.03Mühendislik sistemlerinde optimizasyon uygulamaları ve metodları.Optimization applications and methods in engineering systems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
INE443WORK STUDY AND ERGONOMICS
WORK STUDY AND ERGONOMICS
Z223.05.04Metod etüdünde kullanılan çeşitli araçlar, işlemlerin analizi, hareket ekonomisi ve iş etüdü ilkeleri,çeşitli iş ölçüm teknikleri, iş analizi ve değerlemesi, iş yeri tasarımı .Distinguish a variaty of tools used in method study, operations analysis, motion economy principles, various work measurement techniques, job analysis and evaluation, work place design
INE445INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-I
INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-I
Z223.04.04Tesis kurulumunu ve dizaynını etkileyen faktörler, tesis planlaması, ürün yaşam eğrileri ve evrelere yönelik yatırım planlaması, üretim planlamasıFactors affecting facility installation and design, plant planning, product life curves and sophisticated investment planning, production planning
INE447SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Z303.05.03Rekabet ile TZ arasındaki ilişki, TZ tasarımı, logistik, depo yönetimi, stok yönetimi, ulaştırma fiatlaması, dağıtım planlaması, rotalama konularının açıklanmasıMake competition with the relationship between the TZ, the TZ design, logistics, warehouse management, inventory management, transportation fiatlaması, distribution planning, routing, disclosure issues.
INE455INTRODUCTION TO SIMULATION
INTRODUCTION TO SIMULATION
Z223.03.04Rassal sistemlerden örnek alarak rassal olay yaratma teknikleri, tesadüfi sayı üretim teknikleri, kuyruk ve stok sistemleri, örnek olaylarExplain random sampling techniques for creating random events, random number generation techniques, queuing and inventory systems, case studies
INE491GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-I
Z202.02.02Her hafta yeni konular verilerek öğrencilerin seminere yatkınlığı sağlanacak ve Proje geliştirmeleri sanayide kendilerine nasıl yer bulacakları fırsatları yakalamak, proje döngüsü yönetimi, şirketleşme gibi konular anlatılacaktır.Give a new seminar topics to students which will be provided predisposition, weekly.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
INE481PRINCIPLES OF MARKETING-II
PRINCIPLES OF MARKETING-II
S303.05.03Pazarlama Stratejisi.Pazar Bölümlendirme ve Tüketici İle İLişkileri Geliştitme Yöntemleri- Define Marketing and the marketing Process - Dıstinguish the Marketplace and Consumers - Design a Customer-Driven Marketing Strategy and Integrated Marketinn Mix
OMH405MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
S303.05.03Mühendislik Tasarımının ve İşlenebilir Sistemlerin Temelleri / Matematiksel Yöntemler / Temel Mühendislik Altyapı Bilgisi / Sistem Modelleme Teknikleri / Boyutlu analiz / Sistem Simülasyonu / Özel Endüstriyel Uygulamalar / Örnek Olaylar / Mekatroniğe GirişFundamentals of Engineering Design and Workable Systems / Mathematical Methods / Basic Engineering Background / System Modeling Techniques / Dimensional Analysis / System Simulation / Special Industrial Applications / Case Studies / Introduction to Mechatronics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
INE446INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-II
INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-II
Z223.04.041 Modelleme, Sistem Çalışması, Sistem Analizi, Sistem tasarımı, Proses dizaynı, Çizelgeleme teknikleri1 Modeling, Initial System Study, Systems Analysis, System Development Life Cycle, Optimization Techniques, Iterative Computations, 2 Process Design, Scheduling and all other Industrial Engineering topics
INE472PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
Z303.05.03Proje yönetiminin esasları, proje ömür döngüsü, proje genel ifadesi ve belgesi, çizelgeleme teknikleri, proje hızlandırma, kaynak dengeleme ve bütçe yönetimi.Concentrate on the issue of runnig a business enterprise.
INE482INTERNATIONAL TRADE
INTERNATIONAL TRADE
Z202.04.02Bu ders karşılaştırmalı üstünlük kanunu, ticaretten kazançlar, Ricardo modeli, Heckscher-Ohlin teorisi, standart ve alternatif ticaret teorileri, uluslararası faktör hareketleri, ve bu tarife ve tarife dışı engeller gibi ticaret politikalarını kapsar.This course covers the law of comparative advantage, the gains from trade, the Ricardian model, the Heckscher-Ohlin theory, the standard and alternative trade theories, international factor movements, and trade polices such as tariff and non-tariff barriers.
INE494GRADUATION PROJECT-II
GRADUATION PROJECT-II
Z425.06.06Bölüme ait araştırma konuları proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi. Araştırma yöntemleri. Model kurma, geliştirme ve gerçek veriler kullanarak uygulama. Yazılı ve sözlü sunum.Research in area of studies. Research methods. Modelling, development and application on real data. Oral and written presentation.
INE442FACILITY PLANNING AND DESIGN
FACILITY PLANNING AND DESIGN
S324.06.05Fabrika içi yerleştirmede saysal, kalite ve bigisayar yöntemleri.Contains several quantitative, qualitative and computerized methods of design of facilities.
INE454TOTAL QUALITY MANAGEMENT
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
S303.05.03Toplam Kalite felsefesini içermektedir. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 arasındaki farkları anlatmak.Covers the philosophy of TQM. Differences between ISO 9001-2008 and ISO 9001-2015 from quality management systems and their comparison.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.