İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD SAFETY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
GGB541BESLENME BİLİMİ
NUTRITION SCIENCE
Z303.06.03Sağlıklı beslenme, besin özellikleri, saglıklı bir diyet planlama, besin etiketleri, sindirim, emilim, tasıma, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, metabolizma ve enerji dengesi, vücut kompozisyonu, kilo yönetimi, vitaminler, antioksidanlar, su ve majör mineraller, iz mineraller, yasam döngüsüne göre beslenme, diyet ve saglık, menü planlamayı etkileyen faktörler, menü olusturma, menü planlama ve beslenme ile iliskisi, standart reçete gelistirme, menü dizaynı, yazımı ve degerlendirmesi.Healthy nutrition, nutritional properties, healthy diet planning, food labels, digestion, absorption, transport, carbohydrates, fats, proteins, metabolism and energy balance, body composition, weight management, vitamins, antioxidants, water and major minerals, trace minerals, life nutrition, diet and health, factors affecting menu planning, menu creation, menu planning and its relation with nutrition, standard prescription development, menu design, writing and evaluation.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GGB542GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Z303.06.03Kalite ile ilgili kavramlar, kalite kontrolü, yiyecek ve içeceklerin kalitesini etkileyen faktörler, kalite yönetim sistemleri, iyi üretim uygulamaları, tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulmasıConcepts related to quality, quality control, factors affecting the quality of food and beverages, quality management systems, good production practices, hazard analysis, determination of critical control points, establishment of critical limits, establishment of system for monitoring critical control points, monitoring of non-controlling points and creation of corrective actions, creation of control procedures for monitoring the effective operation of the system, creation of a documentation system including procedures and records
LEE502TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
BES536GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.06.03
BES538OBEZİTE VE TOPLUM BESLENMESİ
OBESITY AND COMMUNITY NUTRITION
S303.06.03
BES540PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
PROBIOTICS ANS PREBIOTICS
S303.06.03
BES542GIDA, BESLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FOOD, NUTRITION AND SUSTAINABILITY
S303.06.03
GGB515FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.06.03Fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler, prebiyotikler, Probiyotikler ve Fonksiyonel gıdalar: metabolizmaları, fitokimyasallar ve fonksiyonel gıdalar, lifli besinler, soya, deniz ürünleri, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, konjuge linoleik asit, yapılandırılmış lipidler, sarımsak, Ginseng metabolizmaları, Regülasyonlar, Değerlendirmeler ve standartlarFunctional foods and nutraceuticals, prebiotics and probiotics and nutritional foods, phytochemicals, metabolic aspects of fiber, soy, marine products, long chain polyunsaturated lipids, conjugated linoleic acid, garnic, Ginseng, regulations/Rules, assessments and standards
GGB517GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
S202.06.02Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar, gıda güvenliği mikrobiyolojik kriterlerMicroorganisms and food, indicator and pathogen microorganisms in foods, food preservation techniques, microbial spoilage of foods, fermentation microbiology, food safety and microbiologic criteria.
GGB518GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ
GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ
S303.06.03Bu ders, gelişmiş gıda güvenliği ve gıda güvencesi için iklim değişikliğinin, kırılganlığın ve adaptasyon ve azaltma seçeneklerinin önemini anlamak için kavramsal çerçeveler sunar.This course provides conceptual frameworks for understanding the importance of climate change, vulnerability, and adaptation and mitigation options for improved food security and food safety.
GGB519PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
PROBIOTICS AND PREBIOTICS
S303.06.03Gıda endüstrisinde probiyotikler ve prebiyotiklerin yeri, probiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, prebiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, sinbiyotikler fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik mekanizması, gıda kaynakları ve uygulama alanlarıProbiotics and prebiotics in food Industry, probiotics, physiology and health, prebiotics, physiology and health, sinbiotics, physiology and health, probiotic, prebiotic and sinbiotic mechanism, food sources and applications
GGB522GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
FOOD TECHNOLOGIES
S303.06.03
GGB524GIDA KONTROL VE SİSTEMLERİ
FOOD CONTROL AND SYSTEM
S303.06.03
GGB526GIDA KORUMA YÖNTEMLERİ
FOOD PROTECTION METHODS
S303.06.03
GGB528GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.06.03Toksik gıda bileşenlerinin tanımı, toksisiteyi etkileyen faktörler, Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler, yöntemler ve testler. Gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve zehirlenmeler. Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler. Pestisitler, insektisidler, hebisidler vb. Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar. Gıdaların ışınlanması ve radyoaktif izotoplar. Gıdaların işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler. Gıdalarda ve içme sularında kimyasal ve biyolojik kontaminasyonlar, kontrol yöntemleri.Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri. Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler.Definition of toxic food components, factors affecting toxicity, criteria, methods and tests used in toxicological evaluation of foods. Food borne microbial and parasitic diseases and intoxications. Toxic compounds found naturally in foods. Pesticides, insecticides, hebisides etc. Heavy metals and other environmental contaminants. Irradiation of foods and radioactive isotopes. Toxic compounds during food processing. Chemical and biological contamination in food and drinking water, control methods. Evaluation of the applications of genetic modification in food and food. National and international regulations on toxicological evaluations.
GGB531GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
FOOD BIOTECHNOLOGY
S303.06.03
GGB533GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
S303.06.03Mikroorganizmalar ve gıdalar. Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler).Gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi). Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar (hijyen ve sanitasyon indikatörleri). Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolu.Microorganisms and foods. Sources of contamination of foods. Factors affecting the growth of microorganisms in food (internal factors, external factors). Food preservation methods (prevention of contamination, removal of contaminants from food, prevention of microbial growth, killing of microorganisms in food). Indicator microorganisms in food (hygiene and sanitation indicators). Foodborne diseases, epidemiology and control of foodborne pathogens.
GGB535ANTİOKSİDANLAR VE ÖNEMİ
ANTIOXIDANTS AND ITS IMPORTANCE
S303.06.03
GGB537HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
S303.06.03
GGB538NUTRİGENOMİK
NUTRIGENOMICS
S303.06.03Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre , Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon ve fiziksel performans ve nutrigenomik kavramının gıda güvenliği açısından değerlendirilmesiGenetic variation, gene, nutrition and gene expression, nutrigenomic activity and safety assessment of nutrients, gene and environment, Type 1 DM gene and nutrient interaction, cancer nutrigenomic, genetic variation and physical performance and nutrigenomic concept in terms of food safety
GGB543BESLENME BİYOKİMYASI
NUTRITION BIOCHEMISTRY
S303.06.03Bu ders; Beslenme Biyokimyasına Giriş,Beslenme Biyokimyasının Esasları,Metabolizma; katabolik ve anabolik yollar; regülasyon,Biyoenerjetik ve oksidatif fosforilasyon,Karbonhidratların yapıları,Lipidlerin yapıları,Amino asitler, peptidler ve proteinlerin yapıları,Nükleik asitler, DNA ve RNA yapıları ve fonksiyonları,Enerji açısından biyomoleküllerin değerlendirilmesi,Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılması,Hormonlar,Vitaminler,Mineraller ve Su ve elektrolit dengesi,Proje sunumu; konularını içermektedir.This course; Introduction to Nutritional Biochemistry, Fundamentals of Nutritional Biochemistry, Metabolism; catabolic and anabolic pathways; Regulation, Bioenergetic and oxidative phosphorylation, Structure of carbohydrates, Structure of lipids, Structure of amino acids, peptides and proteins, Nucleic acids, DNA and RNA structures and functions, Evaluation of biomolecules in terms of energy, Structures and classification of enzymes, Hormones, Vitamins, Minerals and Water and electrolytes balance, Project presentation; Includes topics.
GGB544GIDA GÜVENLİĞİNDE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ADVANCED ANALYSIS METHODS IN FOOD SAFETY
S303.06.03Genel Laboratuvar Bilgisi, Gıda Maddelerinin Temel Kimyasal, Fiziksel, Fiziko- Kimyasal ve Duyusal Analizleri, İleri Analiz TeknikleriGeneral Laboratory Information, Basic Chemical, Physical, Physico-Chemical and Sensory Analyzes of Foods, Advanced Analysis Techniques
GGB545GIDA GÜVENLİĞİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ
MULTIDISICINARY PROSPECT OF FOOD SAFETY
S303.06.03Gıda güvenliğini etkileyen tüm tehlikeler, biyolojik, kimyasal, fiziksel bulaşmalar, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) Tanımı ve Genel Prensipleri, Gıda Kontrol Örgütleri ve Gıda Güvenliğindeki RolleriAll hazards affecting food safety, biological, chemical, physical contamination, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Definition and General Principles, Food Control Organizations and Their Role in Food Safety
GGB546BESLENME BİYOKİMYASI
NUTRITION BIOCHEMISTRY
S303.06.03
GGB551FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.06.03Omega–3 yağ asitleri, Probiyotik bakteriler, Prebiotikler, Phytosteroller, Karotinoidler, Flavonoidler ve diğer sekonder bitkisel maddeler, Vitamin A, C, E, Calcium, Biyoaktif peptidler, Fitoöstrogenler, lifli maddeler ve bu maddeleri ihtiva eden gıda maddelerinin fonksiyonel özellikleri, Fonksiyonel gıdalara örnekler.Omega fatty acids, probiotic bacteria, Prebiotics, Phytosteroller, carotenoids, Flavonoids, and other secondary plant substances, vitamins A, C, E, Calcium, bioactive peptides, Phytoestrogens, fibrous materials and functional properties of food products containing these ingredients, functional foods examples. Functional food concept
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=291&DK=150662