İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD SAFETY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
GGB500SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.Research question development, source screening, research method and theoretical framework determination and implementation. Preparing for academic research and writing the thesis.
GGB541BESLENME BİLİMİ
NUTRITION SCIENCE
Z303.06.03Sağlıklı beslenme, besin özellikleri, saglıklı bir diyet planlama, besin etiketleri, sindirim, emilim, tasıma, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, metabolizma ve enerji dengesi, vücut kompozisyonu, kilo yönetimi, vitaminler, antioksidanlar, su ve majör mineraller, iz mineraller, yasam döngüsüne göre beslenme, diyet ve saglık, menü planlamayı etkileyen faktörler, menü olusturma, menü planlama ve beslenme ile iliskisi, standart reçete gelistirme, menü dizaynı, yazımı ve degerlendirmesi.Healthy nutrition, nutritional properties, healthy diet planning, food labels, digestion, absorption, transport, carbohydrates, fats, proteins, metabolism and energy balance, body composition, weight management, vitamins, antioxidants, water and major minerals, trace minerals, life nutrition, diet and health, factors affecting menu planning, menu creation, menu planning and its relation with nutrition, standard prescription development, menu design, writing and evaluation.
GGB519PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
PROBIOTICS AND PREBIOTICS
S303.06.03Gıda endüstrisinde probiyotikler ve prebiyotiklerin yeri, probiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, prebiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, sinbiyotikler fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik mekanizması, gıda kaynakları ve uygulama alanlarıProbiotics and prebiotics in food Industry, probiotics, physiology and health, prebiotics, physiology and health, sinbiotics, physiology and health, probiotic, prebiotic and sinbiotic mechanism, food sources and applications
GGB545GIDA GÜVENLİĞİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ
MULTIDISICINARY PROSPECT OF FOOD SAFETY
S303.06.03Gıda güvenliğini etkileyen tüm tehlikeler, biyolojik, kimyasal, fiziksel bulaşmalar, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) Tanımı ve Genel Prensipleri, Gıda Kontrol Örgütleri ve Gıda Güvenliğindeki RolleriAll hazards affecting food safety, biological, chemical, physical contamination, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Definition and General Principles, Food Control Organizations and Their Role in Food Safety
GGB551FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.06.03Omega–3 yağ asitleri, Probiyotik bakteriler, Prebiotikler, Phytosteroller, Karotinoidler, Flavonoidler ve diğer sekonder bitkisel maddeler, Vitamin A, C, E, Calcium, Biyoaktif peptidler, Fitoöstrogenler, lifli maddeler ve bu maddeleri ihtiva eden gıda maddelerinin fonksiyonel özellikleri, Fonksiyonel gıdalara örnekler.Omega fatty acids, probiotic bacteria, Prebiotics, Phytosteroller, carotenoids, Flavonoids, and other secondary plant substances, vitamins A, C, E, Calcium, bioactive peptides, Phytoestrogens, fibrous materials and functional properties of food products containing these ingredients, functional foods examples. Functional food concept
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GGB542GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Z303.06.03Kalite ile ilgili kavramlar, kalite kontrolü, yiyecek ve içeceklerin kalitesini etkileyen faktörler, kalite yönetim sistemleri, iyi üretim uygulamaları, tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulmasıConcepts related to quality, quality control, factors affecting the quality of food and beverages, quality management systems, good production practices, hazard analysis, determination of critical control points, establishment of critical limits, establishment of system for monitoring critical control points, monitoring of non-controlling points and creation of corrective actions, creation of control procedures for monitoring the effective operation of the system, creation of a documentation system including procedures and records
GGB538NUTRİGENOMİK
NUTRIGENOMICS
S303.06.03Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre , Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon ve fiziksel performans ve nutrigenomik kavramının gıda güvenliği açısından değerlendirilmesiGenetic variation, gene, nutrition and gene expression, nutrigenomic activity and safety assessment of nutrients, gene and environment, Type 1 DM gene and nutrient interaction, cancer nutrigenomic, genetic variation and physical performance and nutrigenomic concept in terms of food safety
GGB543BESLENME BİYOKİMYASI
NUTRITION BIOCHEMISTRY
S303.06.03Bu ders; Beslenme Biyokimyasına Giriş,Beslenme Biyokimyasının Esasları,Metabolizma; katabolik ve anabolik yollar; regülasyon,Biyoenerjetik ve oksidatif fosforilasyon,Karbonhidratların yapıları,Lipidlerin yapıları,Amino asitler, peptidler ve proteinlerin yapıları,Nükleik asitler, DNA ve RNA yapıları ve fonksiyonları,Enerji açısından biyomoleküllerin değerlendirilmesi,Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılması,Hormonlar,Vitaminler,Mineraller ve Su ve elektrolit dengesi,Proje sunumu; konularını içermektedir.This course; Introduction to Nutritional Biochemistry, Fundamentals of Nutritional Biochemistry, Metabolism; catabolic and anabolic pathways; Regulation, Bioenergetic and oxidative phosphorylation, Structure of carbohydrates, Structure of lipids, Structure of amino acids, peptides and proteins, Nucleic acids, DNA and RNA structures and functions, Evaluation of biomolecules in terms of energy, Structures and classification of enzymes, Hormones, Vitamins, Minerals and Water and electrolytes balance, Project presentation; Includes topics.
GGB544GIDA GÜVENLİĞİNDE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ADVANCED ANALYSIS METHODS IN FOOD SAFETY
S303.06.03Genel Laboratuvar Bilgisi, Gıda Maddelerinin Temel Kimyasal, Fiziksel, Fiziko- Kimyasal ve Duyusal Analizleri, İleri Analiz TeknikleriGeneral Laboratory Information, Basic Chemical, Physical, Physico-Chemical and Sensory Analyzes of Foods, Advanced Analysis Techniques
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=291&DK=57758