İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARCHITECTURE (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
FBE609BİLİM FELSEFESİ
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Z303.07.53Bilimin tarihsel gelişimi. Doğa ve bilim anlayışı; bilimsel, kuramsal ve deneysel bilgiyi kapsayan epistemolojik sorunlar. Bilimde yöntemin önemi. Bu dersin kapsamının ayrıntıları: i. Eski Yunanda doğa anlayışı. Sonsuzluk ve madde anlayışları; ii. Aristoteles fiziği ve Aristoteles'in bilim felsefesi; iii. Bilimsel ilerleme; iv. Yeni bilim anlayışı (Galileo, Descartes, Newton) ve Aristoteles eleştirisi; v. Hume, Kant ve XIX. Yüzyıl filozoflarında bilimsel bilginin doğası; vi. XX. Yüzyılda bilim felsefesi; mantıkçı pozitivistler; Wittgenstein ve Viyana Çevresi; vii. Karl Popper, yanlışlama kuramı; bilim ile bilim olmayanın ayırt edilmesi; viii. Yeni bilim felsefesi: T.S. Kuhn ve bilimsel devrimler; ix. Feyerabend ve anarşist bilim felsefesi.
MYL605MİMARİ ÇEVREDE (İLERİ) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
Z303.07.53Temel araştırma, stratejik araştırma, uygulamalı araştırma, eylem araştırması, seçenek araştırması başlıklarında sistem ve araştırma adımlarının belirlenmesi.
MYL643PARAMETRİK TASARIM VE EVRİMSEL YAKLAŞIMLAR
PARAMETRIC DESIGN AND EVOLUTIONARY APPROACHES
S303.07.53Sayısal ortam ve mimari tasarım ilişkisini ortaya koymak. Mimari tasarımda parametrik düşünme pratiklerinin değerlendirilmesi. Parametrik tasarım, parametrik modelleme ve parametrik geometri, aynılıklar, farklılıklar ve süreçler, veri olarak gerçek, sayısal ortamda parametrik tasarım ve modelleme gereçleri, parametrik uzman sistemler, ilişkisel geometri, mimari projelerden örnekler, çoklu ortam ve etkileşim tasarım konularının değerlendirilmesi.To reveal the relationship between digital environment and architectural design. Evaluation of parametric thinking practices in architectural design. Parametric design, parametric modeling and parametric geometry, uniqueness, differences and processes, real, numerical, parametric design and modeling tools, parametric expert systems, relational geometry, examples of architectural projects, multimedia and interaction design issues.
MYL645TARİHİ ÇEVREDE YENİDEN İŞLEVLENDİRME VE ÇAĞDAŞ TASARIM UYGULAMALARI
REFUNCTIONING AND CONTEMPORARY DESIGN IMPLEMENTATIONS IN HISTORICAL ENVIRONMENTS
S303.07.53TARİHİ ÇEVRE VE KORUMA KAVRAMI’NIN MİMARİ BOYUTU, TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE KENTSEL SİT KAVRAMI, ANIT VE SİVİL YAPILAR TARİHİ ÇEVRE KORUMADA ÖNEM TAŞIYAN ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL MEVZUAT VE KURUMLAR, TARİHİ YAPILARA YENİ EK OLGUSU VE ÖRNEK PROJELER ÜZERİNE MAKALE HAZIRLAMA
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL652MİMARİ ÇEVREDE (İLERİ) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II
ADVANCED RESEARCH METHODS IN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
Z303.07.53Bu ders; öğrencilere bilimsel araştırma ve yazma yöntemlerini tanıtır ve gelişmiş bir araştırma projesi için zemin hazırlar. Ders kapsamında; mimarlık, şehircilik ve çevreye ilişkin son tartışmalar, disiplinler arası sınırlarla ilgili sorular araştırılır, yazmanın yolları incelenir. Kavramsal okumalara yer verilen derste, literatür dâhilindeki kavramsal metinler temel alınır ve öğrencinin, söz konusu metinleri içselleştirmesi ve kavramlar arası bağlamları kurgulayarak sentezlemesi beklenir. Bu bağlamda öğrenciler, kitaplar, makale ve bildiriler, bilimsel denemeler, eleştirel denemeler gibi çeşitli metin türlerini araştırarak anlatılar. Dersin sonunda öğrencilerin, kendi araştırma konu ve alanlarına bağlı olarak tez çalışmalarına ilişkin araştırma yöntemini tasarlamaları ve sunmaları beklenmektedir.
MYL654MİMARLIK TEMEL ALANINDA BİLİMSEL YAZI METODOLOJİSİ
SCIENTIFIC WRITING METHODOLOGY IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.07.53
MYL656YAPI YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR
CURRENT ISSUES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
S303.07.53
MYL658MİMARLIKTA TARİH, KURAM VE ELEŞTİRİ
HISTORY, THEORY AND CRITICISM IN ARCHITECTURE
S303.07.53
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=280&DK=66266