İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CIVIL AVIATION CABIN SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SHK111HAVACILIK ESASLARI VE TERMİNOLOJİSİ
PRINCIPLES AND TERMINOLOGY OF AVIATION
Z223.04.04Havacılık alfabesi Ulusal ve Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri, Ulusal Sivil havacılık otoritesi görev ve denetimleri, Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri ve birliklerinin görevleri, Hava taşımacılığı terimleri, Havalimanı terimleri, Hava terimleri, Uçak terimlerini, Uçuş terimleri, Uçak kumanda satıhları, Kabin & mutfak terimleri, Tuvalet terimleri, Acil durum terimleri, İkram terimleri, Doküman terimleri, Sağlık & ilkyardım terimleri, Yolcu terimleri, Bilet işlemleri & yolcu alımı terimleri, Kişisel eşya terimleriAviation Basic Principles, Concepts and Terms, describes Meteorological Information.
SHK113TEMEL HAVACILIK VE UÇAK BİLGİSİ
BASIC AVIATION AND AIRCRAFT KNOWLEDGE
Z202.03.02Ders;Havacılığa ait genel bilgileri ve uçak tiplerinin eğitimlerini içermektedir.Will be able to express the theory of flight. Explain the basic principles (aerostatic, aerodynamics). Categorize the aircraft.
SHK131SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION
Z303.05.03Ders;Sivil havacılığın tarihsel sürecini,sivil havacılık faaliyetlerini,havaalanı genel bilgisini,uluslararası sivil havacılık anlaşmalarını,uluslararası sivil havacılık örgütlerini,ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşlarnıı,Türkiye de hava taşımacılığını içermektedir.The main purpose of the program of civil aviation cabin services keep pace with a rapidly growing sector, with effective communication skills, strong customer relationships, providing rapid response in the face of the problem, solution-oriented, have the ability to deal with problems faced by cabin staff to train services.
SHK133İLETİŞİM VE KOORDİNASYON
COMMUNICATION AND COORDINATION
Z303.05.03İletişim ve korrdinasyon kavramı ve tanımı, İletişim sürecindeki öğeler(kaynak-ileti-kanal-alıcı-kodlama-kod-açma-bağıntı çerçevesi-yansıma- yankı seçici algı), İletişim sürecine katılanlara göre iletişim türleri Sistem yaklaşımı, Temel iletişim modelleri, Kitle iletişiminin tanımı ve etkileri, Kitle iletişimi ve popüler kültür konuları verilecektir.Communicate with passengers, Having knowledge about civil aviation regulations,norms and technics,cabin services,decision-making and emergency cases in cabin services, safety regulations in civil aviation industry.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
ATR101TEMEL RUSÇA-I
BASIC RUSSIAN- I
S202.03.02Bir yabancı dile ilişkin temel bilgilerin ve gramer konularının öğrenilmesi,konuşma,yazışma,söylenileni anlama yetilerinin kazanılmasıdır.The basic information of a foreign language and learning of grammar, conversation, correspondence, and the acquisition of ability to understand.
ATS101TEMEL İSPANYOLCA-I
BASIC SPANISH-I
S202.03.02Bu ders içeriğini konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel dil becerisi oluşturmaktadır. Temel dilbilgisi yapıları, kelime, kontrollü ve spontane ifadeler, sözlü ve yazılı ödevleri ve kısa kültürel okumaları da içermektedir.The contents of this course is speaking, listening, reading and writing are the four basic language skills. Basic grammatical structures, vocabulary, controlled and spontaneous expression, oral and written assignments, and also includes a short cultural readings.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SHK112HAVA TAHMİN METEOROLOJİSİ
FUNDAMENTALS OF METEOROLOGY
Z202.04.02Ders; Meteorolojik kavramları, Basınç sistemlerini ve altimetreyi, Meteorolojide kullanılan basınç ve yüksek seviye haritaların çizimi ve analizlerini, Atmosferde oluşan meteorolojik hadiseleri, uçuş için tehlikeli meteorolojik hadiseleri, Rüzgarı meydana getiren kuvvetleri ve kıtalar etkisiyle oluşan rüzgarları açıklar.The course explains meteorological concepts , the pressure system and altimeter in the atmosphere meteorological incidents, dangerous to fly meteorological incidents, the wind force creating and continents are formed by the action of the wind.
SHK114ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR
ORGANIZATION AND DUTIES
Z303.03.03Havayolu şirketlerinde misyon, vizyon, terimler, kısaltmalar;kişisel tanıtma belgeleri ve geçerlilikleri,tüm personelin sorumluluklarını açıklayan ve sahip olunması gereken sorumluluklarInternational civil organizatiosn and their implications about the Turkish civil aviation industry.
SHK116UÇUŞ PSİKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ
FLIGHT PSYCHOLOGY AND PHYSIOLOGY
Z303.03.03Uçuş psikolojisinin veuçuş fizyolojisinin tüm etkilerini içeren durumlarAviation Physiology deals with the physical and mental effects of flight on air crew personel and passengers.Physiological problems of flight, and will instruct you in the use of some of the devices that aviation physiologists and others have developed to assist in human compensation for the numerous environmental changes that are encountered in flight.
SHK122NORMAL EMNİYET KURALLARI
NORMAL SAFETY PROCEDURES
Z303.03.03Havacılık faaliyetlerindeki,kabinde olması gereken emniyet prosedürleriThe Crew members play an important role in the safety of the passenger aircraft. According to the legislative authorities of Aviation, such as ICAO1, it has set up the standards requiring a minimum of well-trained crew members who have met the safety requirements on every aircraft. They also make sure that the safety responsibility of crew members is their initiative.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATR102TEMEL RUSÇA-II
BASIC RUSSIAN-II
S202.03.02Rus dilinin temel kurallarını oluşturmaktır.The contents of this course is to establish the basic rules of the Russian language.
ATS102TEMEL İSPANYOLCA-II
BASIC SPANISH-II
S202.03.02Bu dersin içeriğini İspanyolca dilinin temel kuralları oluşturmaktadır.The content of this course includes basic grammer rules of Spanish language.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHK213DİKSİYON (ETKİLİ KONUŞMA VE ANONS TEKNİKLERİ)
DICTION (EFFECTIVE SPEAKING AND ANNOUNCEMENT TECHNICS)
Z202.03.02Güzel ve etkili konuşma kavramı,türleri ve diksiyon sanatının unsurlarıSpeak fluently and appropriately,express theirselves effectively,speak in public,pronounce words correctly,control their voice effectively,use the body language effectively.
SHK217MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Havacılık ile ilgili gerçek yaşam metin ve diyalogları,Havacılık ile ilgili ingilizce terimler,kabinde ingilizce konuşmalar ve kendini ingilizce ifade edebilmeAll terms about occupation are learned.They can used terms about occupation while speaking.
SHK221SİVİL HAVACILIKTA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CIVIL AVIATION
Z303.03.03Kalite kavramı, kalite yönetimi ve kalite sistemine giriş, Ulusal ve Uluslararası hava taşımacılığı mevzuatında kalite sistemine ilişkin zorunluluklar, Kalite sistem standartlarının gelişimi ve ISO 9001:2008 maddelerinin havacılık sektörü için yorumlanması İşletme Elkitabında(OM) ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi elkitabında tanımlanması gereken konular Kalite ve Emniyet yönetim sistemleri arasındaki ilişkinin açıklanması Kalite Yöneticisinin yasal sorumluluğu, Havacılıkta ISO 9001 Uygulamalarından örnekler Kalite denetimlerine girişAviation business,management,guidebook,records,flight management,maintenance and education in field of aviation.
SHK231TEHLİKELİ MADDELER
DANGEROUS GOODS
Z202.03.02Tehlikeli madde kavramı ve sınıflandırmalar; hiçbir şekilde hava yoluyla taşınamayacak tehlikeli maddeler,birimler ve kullanılan dokümanlar, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ait sorumluluk grupları,göndericiler, kargo acenteleri, hava yolu işletmesi, yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları, konşimentonun hazırlanması, tehlikeli maddelerin kabulü, depolanması, yüklenmesi ve kontrolüWhat is ADR,Which substances are accepted as Dangerous,How Dangerous Goods are transported,What are the accountabilities of parties included in Dangerous Goods Transportation.
SHK241KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ
CABIN SERVICE PROCEDURES
Z122.05.03Ders,ikramın veriliş nedenleri, servis hazırlığı, servis yapılırken dikkat edilecek hususlar, ikram malzemeleri, ikram malzemelerinin korunması, yükleme ve teslimat esnasında dikkat edilecek hususlar, standart servis usulleri, yolcu niteliğine göre( economy class, comfort class, business class, first class) verilen servis çeşitleri, özel yemekler, kırtasiye malzemeleri, içecek ve içki çeşitleri, içki servis kurallarını kapsar.This course aims to teach standart serving procedures This course aims to teach service preparations,serving equipment and their protection points to consider while loading. Different service formats within the day Service types according to passenger types
SHK242ACİL EMNİYET USULLERİ
SAFETY RULES FOR EMERGENCY
Z303.03.03Acil durum prosedürleri,acil durum oluşturacak durumlar ve alınacak önlemler.Defination of emergency, Emergency Rules and Emergency Education for Flight Attendant.
SHK261EKİP KAYNAK YÖNETİMİ(CRM)
CREW RESOURCE MANAGEMENT
Z202.03.02Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, Ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, Profesyonellik, İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, iş yükü yönetimi, Durum değerlendirmesi, Risk yönetimi, Karar vermeManagement and planning of the flight crew and related procedures.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATR201MESLEKİ RUSÇA-I
PROFESSIONAL RUSSIAN-I
S202.03.02Sivil havacılık sektörü Rusça ve Türkçe olarak irdelenmektedir.Civil aviation sector is discussed in russian and turkish languages
ATS201MESLEKİ İSPANYOLCA-I
PROFESSIONAL SPANISH-I
S202.03.02Sivil havacılık sektörü İspanyolca ve Türkçe olarak irdelenmektedir.The content of this course is to examine historical and cultural sites, tourism and hospitality sector as Spanish and Turkish.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SHK218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Kaynak ve hedef dillerde yazılmış, iş anlaşmaları, iş görev tanımları, hukuki belgeler ve bu gibi iş dünyası konulu metinlerdeki içerik ve normlarSimple English grammar, occupational vocabulary, having skill of communication in English
SHK222SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM
HEALTH INFORMATION AND FIRST AID IN THE CABIN
Z303.05.03Genel ilkyardım bilgileri,kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma konularıTo raise awareness for firstaid and to teach first ais applications
SHK224KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ
CABIN CREW PERFORMANCE TRAINIG
Z303.03.03Doğru makyaj, sofra adabı konuları,müşteri ve müşteri odaklı kuruluş olma,hizmet kavramı ve özellikleri.Appropriate make up styles,good table manners and alike.
SHK228YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
GROUND HANDLING SERVICES MANAGEMENT
Z202.03.02Check-in, bagaj teslim işlemleri, uçağa yolcu kabulü gibi yolcu hizmetleri; yükleme, boşaltma, merdiven, uçak temizliği, uçak ile terminal arasında yolcu taşımacılığı gibi uçak hizmetleri, kargo ve posta hizmetleri, uçuş operasyon, yük kontrol ve haberleşme hizmetleri eğitimleri içerir.In parallel with the rapidly growing sector of Civil Aviation, the demand for qualified personnel is also increasing. The necessity of internationalization in the sector of Civil Aviation is triggering the development and advancement of ground handling services. In the meantime, the quality of ground handling services is improving. There is a demand for qualified personnel who are able to make prompt decisions, think conceptually and have a command for operational activities. Ground Handling Services Management in Aviation Program aims to satisfy the need for such personnel and raise staff for the administrative positions in ground handling service institutions and ground handling operations at airports.
SHK252UÇUŞ EMNİYETİ-MOCK UP
FLIGHT SAFETY-MOCK UP
Z223.04.04Uçuş emniyetini içeren tüm durumlar.Mock-up 'ın önemi, yolcu kabini ve mock-up simülatörünün tanıtılması, acil durum senaryoları ile ilgili uygulamalar.The importance of mock-up, Instructing about passenger cabin and mock-up simulator, Application of emergency scenarios
SHK272DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE DESTİNASYONLARI
WORL CULTURES AND DESTINATIONS
Z101.03.01Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar. Bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyonlara ilişkin bilgiler.Presentation of the different major cultures of the world and the network structures of flag-carrier airlines.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATR202MESLEKİ RUSÇA-II
PROFESSIONAL RUSSIAN-II
S202.03.02Rus dilinin temel kurallarını oluşturmaktır.To establish the basic rules of the Russian language.
ATS202MESLEKİ İSPANYOLCA-II
PROFESSIONAL SPANISH-II
S202.03.02Sivil havacılık sektörü İspanyolca ve Türkçe olarak irdelenmektedir.The content of this course is to examine historical and cultural sites, tourism and hospitality sector as Spanish and Turkish.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=263&DK=65945