English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-AVIATION TECHNOLOGIES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-AVIATION TECHNOLOGIES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
UCT119FİZİK
PHYSICS
Z202.04.02Madde , Statik , Kinetik ,Dinamik (a) Kütle; Dinamik (b) Momentum, devinirlik sakınımı; Akışkanlar Dinamiği(a) ,Akışkanlar Dinamiği(b) ,Termodinamik kavramlarını bilirler.Giving the concepts of Module 2 PHYSICS in category A1 certified by General Directorate of Civil Aviation.Substance, Static, Kinetic, Dynamic (a) Mass; Dynamic (b) Momentum, mobility conservation; Fluid Dynamics (a), Fluid Dynamics (b), know the concepts of thermodynamics.
UCT141MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Aritmetiki bilir , Cebir bilir ve Geometri(b) bilir.Arithmetic operations, Algebraic and numerical operations, I. and II. Equations of one unknown degree, I. Equation analysis and reading graphs, I. and II. To be able to interpret the basic equation equations.
UCT143TEMEL ELEKTRİK
ELECTRICAL FUNDAMENTALS
Z202.05.02Elektron Teorisi , Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim ,Elektriksel Terminoloji,Elektrik Üretimi ,DC Elektrik Kaynakları,AC TeorisiElectron Theory, Static Electricity and Conduction, Electrical Terminology, Electricity Generation, DC Electric Sources, AC Theory
UCT145DİJİTAL ELEKTRONİK
DIGITAL ELECTRONIC
Z202.03.02Elektronik Alet Sistemleri , Temel Bilgisayar Yapısı ve Elektrostatik Hassas Cihazlar konuları incelenir.About Electronic Instrument Systems, Basic Computer Structure and Electrostatic Sensitive Devices.
UCT147HAVACILIK KANUNLARI
AVIATION LEGISLATION
Z202.02.02EASA/SHGM Uçuşa Elverişlilik Gereksinimleri: EASA/PART –OPS, EASA/PART –145, J EASA/PART–66, EASA/PART 147 ve EASA/PART, EASA/PART –OPS Ticari Hava TaşımacılığıEASA / SHGM Airworthiness Requirements: EASA / PART –OPS, EASA / PART –145, J EASA / PART – 66, EASA / PART 147 and EASA / PART, EASA / PART –OPS Commercial Air Transport
UCT149UÇAK BAKIM UYGULAMALARI-I
AIRCRAFT MAINTENANCE PRACTISES-I
Z143.05.05Emniyet Önlemleri-Hava Aracı ve Atölye , Atölye Uygulamaları , Aletler / Takımlar ,Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar , Uyumlar ve Açıklıklar , YaylarSafety Precautions-Aircraft and Workshop, Workshop Applications, Tools / Tools, Engineering Drawings, Diagrams and Standards, Compliance and Clearances, Springs
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
UCT114GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR-I
GAS TURBINE ENGINES-I
Z122.04.03Temel Bilgiler, ‘Inlet’ (giriş), Kompresörler, 'Combustion’ (yanma) Bölümü, Egzos, Yağlayıcılar ve Yakıtlar, Yakıt Sistemleri, Hava Sistemleri, ‘Starting’ ve Ateşleme Sistemleri, Motor Indikasyon Sistemleri, ‘Turbo-prop’ Motorlar, ‘Turbo-shaft’ motorlar, Yardımcı Güç Üniteleri (APUs), Motor Yerleşimi, Motor ‘Monitoring’ ve Yerde ÇalışmalarBasic Information, 'Inlet', Compressors, 'Combustion' Section, Exhaust, Lubricants and Fuels, Fuel Systems, Air Systems, 'Starting' and Ignition Systems, Engine Indication Systems, 'Turbo-prop' Engines, 'Turbo-shaft' engines, Auxiliary Power Units (APUs), Engine Layout, Engine 'Monitoring' and Ground Studies
UCT124TÜRBİN UÇAK AERODİNAMİĞİ, YAPI VE SİSTEMLERİ-I
AEROPLANES AERODYNAMICS, STRUCTURES & SYSTEMS I
Z133.04.04Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları) Yüksek Hızlı Uçuş Gövde Yapısı - Genel Kavramlar(a) Gövde Yapısı - Genel Kavramlar(b) Gövde Yapısı - Uçaklar , Gövde (ATA 52/53/56) , Kanatlar (ATA 57) , Stabilizatörler (ATA 55), Uçuş Kontrol (Kumanda) Yüzeyleri (ATA 55/57) Naseller/Paylonlar (ATA 54)Aircraft Aerodynamics and Flight Controls High Speed ​​Flight Hull Structure - General Concepts (a) Hull Structure - General Concepts (b) Hull Structure - Aircraft, Hull (ATA 52/53/56), Wings (ATA 57), Stabilizers (ATA 57) ATA 55), Flight Control Surfaces (ATA 55/57) Naseller / Paylons (ATA 54)
UCT130TEMEL AERODİNAMİK
BASIC AERODYNAMICS
Z202.03.02Atmosfer fiziğiğine giriş, Uçuş Teorisine giriş, Dönüş teorisi, Uçuş Stabilitesi ve Dinamiği, Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kumandaları, Yüksek hız uçuşlarıIntroduction to atmospheric physics, Introduction to Flight Theory, Theory of Return, Flight Stability and Dynamics, Aircraft Aerodynamics and Flight Controls, High Speed ​​Flights
UCT154UÇAK BAKIM UYGULAMALARI-II
AIRCRAFT MAINTENANCE PRACTISES-II
Z143.03.05Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) , Perçinleme , Olağan Dışı Olayları(b) ve Bakım Prosedürleri bilgilerinin verilir.Electrical Installation Internal Connection System (EWIS), Riveting, Extraordinary Events (b) and Maintenance Procedures.
UCT156HAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRLERİ
HUMAN FACTORS IN AVIATION
Z202.02.02İnsan faktörleri hakkında genel bilgi, Görme, işitme ve insan performansı ve limitleri, Sorumluluk, motivasyon ve baskı, Kültür, ekip çalışması ve yönetim hataları, Liderlik ve iş liderliği, Sağlık, zindelik ve dikkat, Fiziksel çevre, İş yükü, stres ve vardiyalı çalışma, Alkol, ilaç kullanımı, uykusuzluk, İletişim, Görevler, Hata modelleri, İşyerindeki tehlikelerGeneral information about human factors, Vision, hearing and human performance and limits, Responsibility, motivation and pressure, Culture, teamwork and management errors, Leadership and business leadership, Health, fitness and attention, Physical environment, Workload, stress and shift work , Alcohol, drug use, insomnia, Communication, Tasks, Error models, Workplace hazards
UCT158UÇAK MALZEME VE DONANIM
AIRCRAFT MATERIAL AND EQUIPMENT
Z202.02.02Demir esaslı ve demir esaslı olmayan uçak malzemeleri, kompozit malzemeler, tahta yapılar, korozyon ve önleme yöntemleri, vida dişleri, civatalar, saplamalar, kilitleme aletleri, borular, rekorlar, yataklar, transmisyonlar, kumanda kabloları, elektrik kablolarıIron-based and non-iron-based aircraft materials, composite materials, wooden structures, corrosion and prevention methods, threads, bolts, studs, locking tools, pipes, records, bearings, transmissions, control cables, electrical cables
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG121İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.03.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors affecting employee health and safety, and occupational diseases are covered. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
UCT209UÇAK PERVANELERİ
AIRCRAFT PROPELLERS
Z112.03.02Temel Bilgiler, Pervane Yapısı, Pervane ‘Pitch’ Kumandası, Pervane Senkronizasyonu, Pervanenin Buzdan Korunması, Pervane Bakımı, Pervane depolama ve korunmasıBasic Information, Propeller Structure, Propeller 'Pitch' Control, Propeller Synchronization, Propeller Ice Protection, Propeller Maintenance, Propeller Storage and Protection
UCT213GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR-II
GAS TURBINE ENGINES-II
Z122.06.03Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri , Motor Gösterge Sistemleri , Turbo-prop Motorlar , Turbo-şaft Motorlar , Yardımcı Güç Üniteleri (APU'lar) , Güç Sistemi Kurulumu , Yangından Koruma Sistemleri ve Motor İzleme /Takip ve Yerde Çalıştırma konularında bilgi sahibi olur.Gains knowledge of Starting / Starting and Ignition Systems, Engine Indicator Systems, Turbo-prop Engines, Turbo-shaft Engines, Auxiliary Power Units (APUs), Power System Installation, Fire Protection Systems and Engine Monitoring / Tracking and Ground Operation.
UCT215TÜRBİN UÇAK AERODİNAMİĞİ, YAPI VE SİSTEMLERİ-II
AEROPLANES AERODYNAMICS, STRUCTURES & SYSTEMS II
Z133.05.04Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) ,Aviyonik Sistemler Elektrik Gücü (ATA 24) Kabin ekipmanları ve Mefruşat (ATA 25)(a) , Kabin ekipmanları ve Mefruşat (ATA 25)(b) , Yangından Koruma (ATA 26)(b) , Uçuş Kumandaları (ATA 27) , Işıklar , Yerleşik Bakım Sistemleri (ATA 45) , Entegre Modüler Aviyonikler (ATA 42) , Kabin Sistemleri (ATA 44) , Kabin Sistemleri (ATA 44) ve Kabin network servisi (Uçak kabini ve yer istasyonu arasındaki)Instrument (Device) Systems (ATA 31), Avionic Systems Electrical Power (ATA 24) Cabin Equipment and Furnishings (ATA 25) (a), Cabin Equipment and Furnishings (ATA 25) (b), Fire Protection (ATA 26) (b ), Flight Controls (ATA 27), Lights, On-Board Maintenance Systems (ATA 45), Integrated Modular Avionics (ATA 42), Cabin Systems (ATA 44), Cabin Systems (ATA 44) and Cabin network service (Aircraft cabin and ground station between)
UCT221UÇAK BAKIM UYGULAMALARI-III
AIRCRAFT MAINTENANCE PRACTISES-III
Z143.06.05Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) , Borular ve Hortumlar , Yataklar , Transmisyonlar/ Aktarımlar , Kontrol Kabloları , Hava Aracı Handling ve Depolama , Söküm, Takım, Onarım ve Kontrol Teknikleri (a) ve (d) ve Olağan Dışı Olayları(a)Electrical Installation Interconnection System (EWIS), Pipes and Hoses, Bearings, Transmissions / Transmissions, Control Cables, Aircraft Handling and Storage, Dismantling, Tooling, Repair and Control Techniques (a) and (d) and Unusual Events (a)
UCT283MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03İngilizce konularının havacılığa uyarlanmasıUnit The students in the field of aircraft maintenance technical documents intended to gain competence to make reading and translation.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
UCT214PİSTONLU MOTORLAR
PISTON ENGINES
Z213.08.03Pistonlu motorlara ait temel tanımlar, motor performansı, motor yakıt sistemleri, motor alt sistemleriBasic definitions of piston engines, engine performance, engine fuel systems, engine sub-systems
UCT216TÜRBİN UÇAK AERODİNAMİĞİ, YAPI VE SİSTEMLERİ-III
AEROPLANES AERODYNAMICS, STRUCTURES & SYSTEMS III
Z133.08.04Yakıt Sistemleri (ATA 28) , Hidrolik Güç (ATA 29) , Buz ve Yağmurdan Koruma (ATA 30) , İniş Takımları (ATA 32) , Oksijen (ATA 35) , Pnömatik/Vakum (ATA 36) , Su/Atık (ATA 38) sistemlerini öğrenir.Fuel Systems (ATA 28), Hydraulic Power (ATA 29), Ice and Rain Protection (ATA 30), Landing Gear (ATA 32), Oxygen (ATA 35), Pneumatic / Vacuum (ATA 36), Water / Waste (ATA 38) ) learn systems.
UCT218MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.05.02İçeriği öğrenci ile birlikte belirlenecektir.The content will be determined together with the student.
UCT284MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Havacılık dokümanlarında kullanılan terim ve kavramlar, uçak sistemleriThe students in the field of aircraft maintenance technical documents intended to gain competence to make reading and translation.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.