English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CONSTRUCTION TECHONOGIES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CONSTRUCTION TECHONOGIES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT103GENEL MATEMATİK
GENERAL MATHEMATICS
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
AYM101YAPI MALZEMELERİ
BUILDING MATERIALS
Z303.04.03Yapı Malzemelerine Giriş, Malzemelerin atomik yapısı, atomik bağ, bağlarla malzeme özellikleri arasındaki ilişkiler, Malzemelerin fiziksel, ısıl ve mekanik özellikleri, Şekil değiştirme, Süneklik, Yorulma, Agregalar, Agrega granülometrisi, Çimento, Türkiye’de üretilen çimento tipleri. Beton Karışım hesabı, Betonda kimyasal katkı maddeleri, mineral katkı maddeleri.Building Materials Introduction, atomic structure of materials, atomic bonds, bonds with the material properties of the relationship between the material of the physical, thermal and mechanical properties, deformation, ductility, fatigue, aggregates, aggregate gradation, cement, produced in Turkey cement types. Concrete Mixture account, chemical additives in concrete, mineral additives.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
YAD111MEKANİK
MECHANICS
Z303.04.03Giriş ve Ana İlkeler; Vektörler ve Kuvvetler; Kuvvet Sistemleri; Maddesel Noktaların ve Rijit Cisimlerin Dengesi; Ağırlık Merkezi; İç Kuvvetler; Kafes Sistemler; Kablolar; Atalet Momentleri; Sürtünme; Virtüel İşIntroduction and Fundamental Principles; Vectors and Forces; Force Systems; Equilibrium of Particles and Rigid Bodies; Center of Gravity; Internal Forces; Trusses; Cables; Moments of Inertia; Friction; Virtual Work
YAD131YAPI TEKNOLOJİSİ
BUILDING TECHNOLOGY
Z303.04.03Taş, tuğla briket gibi malzemeleri kullanarak duvar örme kurallarının uygulamalarını Hazır veya temrin sıva malzemesi kullanarak sıva işlerini Yapı iskele uygulamalarını Yapı tipine göre uygun ekonomik kalıp sistemi uygulamasını Ahşap çatı kurulum uygulamalarını Kiriş, döşeme ve kolon donatılarının projesine uygun çap ve şekilde yerleştirilmesiStone, brick briquettes using materials such as stone-walling of the rules of practice Ready or expediting plaster using the plaster work Scaffolding practices Buildings by type appropriate economic formwork system application wooden roof installation applications beams, slabs and column reinforcement project, according to the diameter and the placement
YAD141TEKNİK RESİM
WORKING DRAWING
Z122.04.03Çizim aletlerinin tanıtımı, Ölçek kavramı, İzdüşüm kuralları ve plan kesit, Koordinat sistemleri, AutoCAD çalışma ekrenı, AutoCAD komutları ve kullanışları. AutoCAD - LINE, CIRCLE ve TRIM komutları, AutoCAD - COPY, MOVE, ROTATE, MIRROR, SCALE ve FILLET komutları, AutoCAD - ARRAY, OFFSET ve PROPERTIES komutları, AutoCAD’te yazı, Ölçülendirme, Dolgu komutları, Diğer çizgi çeşitleri, AutoCAD ortamında hızlı çizim teknikleriDrawing instruments, the concept of scale, cross-sectional projection rules and plans, coordinate systems, AutoCAD workspace screen, and uses AutoCAD commands. AutoCAD - LINE, CIRCLE and Trim commands, AutoCAD - COPY, MOVE, ROTATE, MIRROR, SCALE and FILLET commands, AutoCAD - ARRAY, OFFSET and PROPERTIES commands, AutoCAD fonts, dimensioning, Fill commands, other line types, in AutoCAD quickly drawing techniques
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT106MESLEKİ MATEMATİK
BUSINESS MATHEMATICS
Z303.03.03Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral, Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YAD112YAPI STATİĞİ
STRUCTUREL STATICS
Z303.03.03İzostatik kirişlerin iç kuvvet hesaplarını ve grafik çizimlerini İzostatik düzlem çerçevelerin iç kuvvet hesaplarını ve grafik çizimlerini İzostatik düzlem kafeslerin çubuk kuvvetleri hesaplarını Üç mafsallı sistemlerin iç kuvvet hesaplarını ve grafik çizimlerini yapabilecektir.Isostatic beams and graphic drawings of the internal forces accounts accounts and internal forces of statically determinate plane frame graphic illustration of the isostatic plane truss rod system forces the accounts of three joint accounts and internal forces will be able to graph drawing.
YAD122BETON TEKNOLOJİSİ
CONCRETE TECHNOLOGY
Z202.03.02Agregaların tanımlanması, sınıflandırılması ve teknik özellikleri ; Agrega granülometrisi ve agrega deneyleri; Çimento hammaddeleri ve üretim aşamaları; Çimento türleri ve özellikleri; Çimento deneyleri; Beton karışım suyu ve beton katkı maddeleri; Betonun tanımlanması ve sınıflandırılması; Beton bileşenleri ve karışım hesapları; Beton fiziko-mekanik özellikleri; Taze beton deneyleri; Sertleşmiş beton deneyleri; Hazır beton; Beton yerleştirme ve bakım teknikleri; Beton türleri ve beton teknolojisindeki gelişmeler.Aggregates identification, classification and specifications; Aggregate grading and aggregate tests, cement raw materials and production process; cement types and characteristics; Cement experiments; concrete mixing water and concrete admixtures, concrete identification and classification; concrete components and mixtures accounts; concrete physico-the mechanical properties of fresh concrete tests; hardened concrete tests; ready-mixed concrete; concrete placement and maintenance techniques; concrete types and concrete advances in technology.
YAD132YAPI DENETİMİ
BUILDING INSPECTION
Z202.04.02Yapı Denetim uygulamalarındaki yasal çerçeve, gerekli yasal mevzuat, uygulama süreçleri, yapı malzemesi standartları, iş güvenliği ve sağlığı kuralları.Building Inspection in implementing the legal framework necessary legislation, implementation processes, building materials and standards, occupational safety and health rules.
YAD142BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING
Z202.03.02Bu ders kapsamında öğrencilerin bilgisayar uygulamalarıyla 3 boyutlu mimari tasarım, modelleme ve görselleştirme çalışmaları yapmalarına olanak tanıyan yazılımlar tanıtılır. Ağırlıklı olarak Google firmasına ait SketchUp yazılımı üzerinde durulur. SketchUp ile 3boyutlu modellerin oluşturulması, bu modellerin değiştirilmesi ve paylaşılabilmesi, son olarak da render alınması konuları farklı mimari proje çalışmaları ile desteklenmektedir.Scope of this course, introducing the students to the softwares that allow them to do 3D architectural design, modeling and visualization of the projects. Google SketchUp is the main software in this course. By using SketchUp, 3D model design, modification and sharing of these models and finally rendering them are supported with different architectural projects.
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AKR201KARAYOLU
HIGHWAY
Z202.03.02Giriş ve temel kavramlar / Yolu kullananların özellikleri / Taşıt hareketleri / Karayolu trafiğinin özellikleri / Yolların kapasitesi / Yolun geometrik özellikleri ve standartların seçimi / Güzergâh araştırması / Yatay kurbalar ve dever / Geçiş (birleştirme) eğrileri / Boykesit ve düşey kurba / Kent yollarının planlanması / Kavşaklar/Karayolunda drenaj.Introduction and basic concepts / road users the following features / vehicle movement / Road traffic features / Highway capacity / road geometric features and standards selection / route survey / Horizontal curves and superelevation / Transition (merge) curves / Profile and vertical curves / Kent road planning / Interchanges / highway drainage.
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
YAD211ÇELİK YAPILAR
STEEL STRUCTURES
Z202.04.02Çelik yapılarda birleşim noktaları, çelik yapı nokta detayları, çelik yapılarda çekme çubukları, çelik yapılarda basınç çubuklarıJoints in steel structures, steel structures, point details, pull rods in steel structures, steel structures, pressure bars
YAD221YALITIM TEKNOLOJİSİ
INSULATION TECHNOLOGY
Z202.03.02Her türlü yalıtım yapma gereçleri ve yalıtım yapılma şekilleri.Insulation and insulation materials made ​​to do all kinds of shapes.
YAD241BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
COMPUTER AIDED DESIGN
Z122.04.03BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) temel kavramları, Revit ekranı ve menüler, bu programda çizim ve tasarım yapma.BIM (Building Information Modelling) basic concepts and Revit screen and menus, making drawings and designs in this program.
YAD251TEMEL İNŞAATI
GROUND CONSTRUCTION
Z202.04.02Temel tanımı. Temellerin sınıflandırılması. Yüzeysel temel ve bunların çeşitleri. Yüzeysel temellere ait uygulamalar.The ground definition. Basic classification. Shallow foundations and their variations. Shallow grounds-party applications.
YAD271SU TEMİNİ VE ATIK SULAR
WATER SUPPLY AND WASTE WATER
Z202.03.02Çevre ve su ilişkisinin anlatılması, içme ve kullanma suları, atık su tesis ve arıtma tesisleri inşaası.To describe the relationship between the environment and water, drinking and potable water, waste water treatment plants and construction of facilities.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
YAD281ÖLÇME BİLGİSİ
SURVEYING
S202.03.02Ölçme bilgisinin tarihçesi / Genel olarak bir arazinin ölçümü / Ölçü birimleri ve dönüşümleri / Hatalar ve hata sınırları / Basit ölçü aletleri / Doğruların aplikasyonu / Uzunluk ölçümü / alım yöntemleri / Alan hesapları / Parsellerin bölünmesi ve sınır düzeltmeleri / Düzlem koordinat sistemleri ve temel ödevler / Küçük nokta, yan nokta ve ters koordinat hesabı / İki doğrunun kesim noktasının koordinatlarının hesabı / Poligon tesis, ölçüm ve Hesabı / Düzlem koodinat dönüşümleri / Yükseklik ölçmeleri ve hesabı / Takeometrik alım / Yapıların zemine aplikasyonu / Pafta açılmasıHistory of surveying / The measurement of field generally / Measurement units and conversions / Errors and error limits / Simple measurement tools / Application of lines / Measuring length / Calculation of area / Dividing the parcels and border corrections/ Coordinate systems and basic studies / Small point, neighbour point and reverse coordinate calculations / The calculation of the crossing point of two lines / Founding of polygon, measurement and calculation / Conversion of plane conversions / Height measurement and calculation / Tacheometric measurement / The application of structures to the foundation / Reading maps
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YAD212BETONARME
REINFORCED CONCRETE
Z303.05.03Betonarme ve betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini kavrayabilme. Betonarme yapı elemanlarını ve davranış ilkelerini kavrayabilme.Understand the principles of behavior of reinforced concrete and reinforced concrete constituent materials. To understand the principles and behavior of reinforced concrete structural elements.
YAD232YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI
BUILDING CONTROL APPLICATIONS
Z303.05.03Şantiyelerde yapılan yapı denetim uygulamaları ile ilgili bilgiler.Information about the building control applications on construction sites.
YAD252GEOTEKNİK BİLGİSİ
GEOTECHNICAL INFORMATION
Z303.04.03Arazi incelemeleri ve yerinde numune alma yöntemleri, numunelerin muhafazası ve taşınması. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Temel özelliklerin belirlenmesi deneyleri. Elek analizi deneyleri. Kıvam limitleri deneyi. Dane çapına göre sınıflandırması. Yer altı suyunun zemin içerisindeki hareketi. Darcy yasası ve permeabilite deneyleri.To make reliable structures on the grounds, laboratory and field experiments on the ground and be able to get the correct parameters to recognize floors.
YAD262METRAJ VE KEŞİF İŞLERİ
WORKS ESTIMATE
Z404.06.04Meslekle ilgili bir konuda araştırma yapmak.Do research on a topic related to the profession.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
YAD222YAPILARDA ONARIM
BUILDINGS MAINTENANCE
S303.04.03Yapıda oluşan hasar tespitleri, onarında kullanılacak malzemeler, hasarların onarımı.Damage to the determination of structure, materials to be used onarında, damage repair.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.