English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FOOD QUALITY CONTROL ANALYSIS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FOOD QUALITY CONTROL ANALYSIS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGK105GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z202.03.02Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar, Katılar, GazlarSubstance and properties, atom and atomic structure, periodic table, chemical reactions, liquids, solids and gasses.
ALT103LABORATUVAR TEKNİKLERİ
LABORATORY TECHNIQUES
Z223.05.04Mikrobiyoloji ve kimya laboratuvarında uyulması gereken temel kurallar, laboratuvar ekipmanları ve cihazların tanımı ve kullanımı, laboratuvar güvenliği, deneylerdeki ön hazırlıklar, temel tanımlar, molar, normal çözeltiler, yüzde çözeltiler hazırlanması, tuz tayini vb. analizler, mikroskop kullanımı, besiyeri hazırlanması, mikrobiyoloji laboratuvarında temel hazırlık, gıdalarda mikrobiyolojik ekim yöntemleri ve değerlendirilmesi.Basic rules to be followed in microbiology and chemistry laboratory, definition and use of laboratory equipment and devices, laboratory safety, preliminary preparations in experiments, basic definitions, preparation of molar, normal solutions, percentage solutions, salt determination etc. analysis, use of microscope, preparation of medium, basic preparation in microbiology laboratory, microbiological planting methods and evaluation of foods.
AMB105GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z223.05.04Temel mikrobiyolojik terimler ve doğru anlamlarda kullanımı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemleri, metabolik faaliyetleri, Bakteriler ve çevresel parametrelerle etkileşimler, Cyanobacterlerin önemi, Protozoalar, Alg ve Fungiler, Viruslar, Bakteriyal- virutik hastalıklar ve direnç, gıda kaynaklı karşılaşılan mikrobiyolojik problemlere neden olan organizmalar ve çözüm.Means of microbiological terms and using, Classification of microorganisms; isolation and identification, metabolic activities of microorganisms; relationship between bacteria and environmental parameters, important of Cyanobacteria species, Protozoa, Algae, Fungi, Virus, bacterial and viruses diseases and resistance, microbial activities and solve in food borne diseases.
AMT101MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ABI108BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
Z202.02.02Beslenmeye Giriş, Makro Besin Ögeleri, Mikro Bsin Öğeleri, Sağlıklı Yaşam İçin Temel Konular, Kalp Sağlığı ve Beslenme, Obezite ve Diyet Hazırlamada dikkat edilecek hususlar.ntroduction to Nutrition, Macro Nutrients, Micronutrients, Basic Topics for Healthy Life, Heart Health and Nutrition, Obesity and Diet Preparation.
AGK106GIDA KİMYASI
FOOD CHEMISTRY
Z223.04.04Gıdalardaki besin öğeleri ve reaksiyonlarının anlatımıExplain nutrients in foods and the reactions
AMB106GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.05.04Gıda kaynaklı bozulmaların sebeplerini etkenlerini kavramak, üretimde uygulamak için gerekli bakteriyal ve fungal problemleri algılamak. Temel laboratuvar bilgisine sahip olarak bakteri ve funguslara ait laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını anlamak adına uygulamalar yapmak. , değerlendirmek ve üretimi yönlendirecek yeterliliği göstermek. Gıda sektöründe önemli olan mikroorganizmalardan en etkili 25 adedini öğrenmek. Gıda üretim yerlerinde hijyenik koşullar ve sanitasyonun sağlanabilmesi için gerekli bilgiye ulaşmak.Understanding the causes of deterioration of food-borne agents, bacterial and fungal problems in production necessary to implement detect. As bacteria and fungi have knowledge of basic laboratory research, the results of the laboratory to understand the applications on behalf of, to evaluate and demonstrate the adequacy of directing the production. Microorganisms those are important to learn the most effective in the food sector (25 different bacteria and fungi species). Parts of the hygienic conditions of food production and sanitation, access to information necessary to ensure
AMT102MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z202.03.02Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral , Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
GKK114MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
QUALITY AT FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
Z202.02.02Meyve sebze ve Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Önemi, Meyve sebze ve Ürünlerinde Kalite Parametreleri ve Genel Kalite Kriterleri, Meyve sebze ve Ürünlerinde Kontaminasyon, Kritik Kontrol Noktaları, Kalite Güvenliği, Asgari Kalite Temin Yöntemi ve Uygulanması, Meyve sebze ve Ürünlerinde Fiziksel ve Kimyasal Kalite, Meyve sebze ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Kalite, Meyve sebze ve Ürünlerinde Kalite Kusurları.Quality control and its importance in fruit and vegetable products, quality parameters and general criterias in fruit and vegetable products, contamination in fruit and vegetable products, critical control points, quality safety, least quality safety assurance methods and applications, physical and chemical quality in fruit and vegetable products, microbiological quality in fruit and vegetable products, quality defects in fruit and vegetable products
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGK201GIDA KODEKSİ VE STANDARTLARI
FOOD CODEX AND STANDARDS
Z101.02.01Gıda mevzuatının tanımı ve kapsamı, yasal düzenlemeler, kanun-tüzük ve yönetmelikler, diğer yasal düzenlemeler, yetkili kurum ve kuruluşlar, ürün tebliğleri, ürün standartlarıThe definition and scope of food legislation, regulations, laws-laws and regulations, other legal regulations, the competent institutions and organizations, product papers, product standards
AGS203GIDA HİJYENİ VE SANİTASYONU
FOOD HYGIENE AND SANITATION
Z202.03.02Hijyenin tanımı ve önemi, sanitasyon , hava hijyeni, su hijyeni, gıda işletmelerinde personel hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, bitkisel gıda üretiminde hijyen ve hayvansal gıda üretiminde hijyen, gıda zehirlenmeleriThe definition and importance of hygiene, sanitation, air hygiene, water hygiene, personal hygiene of food firms, tools and equipment hygiene, sanitation, hygiene in animal food production, hygiene in vegetable food production, food poisoning
GKK211MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
ANALYSES OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
Z223.04.04Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, Meyve sebze işletmelerinde kullanılan genel analiz yöntemlerinden; nem (su) ve toplam kuru madde tayini, suda çözünen ve çözünmeyen kurumadde tayini, kül tayini, pH ve titrasyon asitliği tayini, karbonhidrat (şeker tayini), yağ, protein, ve askorbik asit tayini gibi konularda bazı analizlerin prensiplerinin aktarılması ve uygulamalarıSampling, preparation of samples for analysis, General analysis methods used in fruit and vegetable enterprises; determination of moisture (water) and total dry matter, determination of water soluble and insoluble solids, determination of ash, determination of pH and titration acidity, determination of carbohydrate (sugar), fat, protein and ascorbic acid
GKK223SÜT VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
QUALITY AT DAIRY PRODUCTS
Z202.04.02Sütün Tanımı,Bileşimi,Bileşenlerin Özellikleri ve İnsan Beslenmesindeki Yeri, Süt ve Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Önemi, Süt ve Ürünlerinde Kalite Parametreleri ve Genel Kalite Kriterleri, Süt ve Ürünlerinde Kontaminasyon, Kritik Kontrol Noktaları, Kalite Güvenlik Sistemleri, Süt ve Ürünlerinde Duyusal Kalite Özellikleri, Süt ve Ürünlerinde Fiziksel Kalite Özellikleri, Süt ve Ürünlerinde Kimyasal Kalite Özellikleri, Süt ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Kalite Özellikleri, Süt ve Ürünlerinde Sanitasyon,Süt ve Ürünlerinde Kalite Kusurları.Definition, Composition, Properties and human nutrition components of milk.Milk and Dairy Products Quality Control and Its Importance, Milk Quality Parameters and Overall Quality Criteria, Milk and Dairy Products Contamination Critical Control Points, Quality Safety Systems, Sensory, Physical,Chemical, Microbiological Quality Properties of Milk and Dairy Products
GKK225ET VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
MEAT AND MEAT PRODUCTS QUALITY
Z202.04.02Et ve ürünlerinde kalite kontrol ve önemi, Ette kalite parametreleri ve genel kalite kriterleri, Et ve ürünlerinde kontaminasyon,Kritik kontrol noktaları, Kalite güvenliği, Asgari kalite temin yöntemi ve uygulanması, Et ve ürünlerinde duyusal kalite, Karkas kalitesi, Et ve ürünlerinde fiziksel ve kimyasal kalite, Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik kalite, Et ve ürünlerinde sanitasyon, Et ve ürünlerinde kalite kusurları.The importance of quality control at meat products, Meat quality parametersand the general quality criteria,Contamination of meat and meat products, Critical control points, Quality assurance,Sensory quality of meat and meat products, carcass quality, Physical and chemical quality of meat and meat products,microbiological quality of meat and meat products, Sanitation in meat and meat products, Meat and meat products quality defects.
GKK227TAHIL VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
CEREALS AND PRODUCTS QUALITY
Z202.04.02Tahılın beslenmedeki önemi, ticari öneme sahip tahıllar, buğday morfolojisi ve bileşimi, buğdayda kalite takdiri ve standardizasyon, buğdayın öğütülmesi ve un eldesi, unun ambalajlanması ve depolanması, ekmek üretimi, makarna üretimi, bisküvi, kraker ve kek üretimi, nişasta üretimi, kahvaltılık tahıllar.The importance of cereals in nutrition, commercially important cereals, morphology and composition of wheat, discretion of wheat quality and standardization, wheat milling and production of wheat flour, packaging and storage of flour, production of bread, production of macaroni, biscuits, cracker and cake production technologies, starch production, breakfast cereals
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GDT225GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
FOOD BIOTECHNOLOGY
S202.02.02Biyoteknolojiye Giriş: Biyoteknolojinin tanımı, modern biyoteknoloji, biyoteknolojiye katkıda bulunan bilim ve teknoloji Gıda Mikrobiyolojisi: Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, gıda kaynaklı mikrooganizmalar, mikroorganizmaların analiz yöntemleri, mikrobiyal gelişme kinetiği, mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler, mikroorganizmaların gıda endüstrisinde kullanım alanları Biyoteknolojik Gıda Üretim Örnekleri: Gıda endüstrisinde enzim uyglamaları, ekmek mayası üretimi, fermente et ürünleri, fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, fermente alkollü içecekler, yağlarda biyoteknolojik uygulamalar, aroma biyoteknolojisi Genetik Modifiye Gıdalar: Rekombinant DNA Teknolojisi, gıda endüstrisinde Rek DNA Teknolojisi uygulamaları, genetik modifiye gıdalar ile ilgili tartışmalar, yasal düzenlemelerIntroduction to Biotechnology: Definition of biotechnology, modern biotechnology, science and technology contributing to biotechnology. Enzyme applications in food industry, bread yeast production, fermented meat products, fermented dairy products, fermented vegetable products, fermented alcoholic beverages, biotechnological applications in oils, aroma biotechnology Genetically Modified Foods: Recombinant DNA Technology, Genetic Modified Food Applications discussions, legal regulations.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGA204GIDA ANALİZLERİ VE KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES AND ANALYSIS
Z122.04.03Katkı maddeleri tanımlanır ve sınıflandırılır. Her bir gruba ait katkı maddelerinin özellikleri, kullanım alanları, kullanım miktarları, kulanımını sınırlayacak durumlar hakkında bilgi verilir. Gıda maddelerine uygulanan temel ve özel analizler (duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik vb) teorik ve uygulamalı olarak öğretilirAdditives are identified and classified. Information about the properties, usage areas, usage amounts and situations that limit the use of additives in each group is given. Basic and special analysis of foodstuffs (sensory, physical, chemical, microbiological, etc.) are taught theoretically and practically
AOG202ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ
SPECIAL FOOD TECHNOLOGY
Z202.03.02Şeker teknolojisi, glikoz şurubu üretimi, kakao ve çikolata teknolojisi, şekerleme teknolojisi, şekerleme çeşitleri, çay teknolojisi, kahve teknolojisi, alkollü ve alkolsüz içecekler, tahin pekmez, pestil, helva ve fonksiyonel gıdalar ve bu gıdalara ilişkin kalite kriterleri anlatılacaktır.Sugar technology, the production of glucose syrup, cocoa and chocolate technology, sugar technology, sugar, tea technology, technology, coffee, alcoholic and non alcoholic drinks, molasses, sesame oil, fruit pulp, candy and foods, functional foods and this will be explained on the quality criteria
GKK214SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
MILK AND DAIRY PRODUCTS ANALYSES
Z122.04.03Teknolojik işlemlere uygun kalitede sütün belirlenmesi, hileli ve hastalıklı sütlerin kısa sürede tespit edilebilmesi, kaliteli süt mamullerinin üretilmesi için gerekli duyusal, fiziksel, ve kimyasal analiz yöntemlerinin belirlenmesi.Determination of quality milk suitable for technological processes, detection of fraud and diseased milk in a short time, determination of sensory, physical and chemical analysis methods required for the production of quality milk products.
GKK216ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
ANALYSIS OF MEAT AND MEAT PRODUCTS
Z122.04.03Et ve et ürünlerinin özellikleri,Et ve ürünlerinde numune alma, Et ve ürünlerinde duyusal muayeneler, Et ve ürünlerinde fiziksel muayeneler, Et ve ürünlerinde serolojik muayeneler, Et ve ürünlerinde histolojik muayeneler, Et ve ürünlerinde kimyasal muayeneler, Balık etinde duyusal muayeneler, Balık etinde fiziksel muayeneler, Balık etinde kimyasal muayeneler.Characteristics of meat and meat products, sampling in meat and meat products, sensory examinations in meat and meat products, physical examinations in meat and meat products, serological examinations in meat and meat products, histological examinations in meat and meat products, chemical examinations in meat and meat products, sensory examinations in fish meat, physical examinations in fish meat Examinations, Chemical examinations in fish meat.
GKK218TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
ANALYSIS OF CEREALS AND PRODUCTS
Z122.04.03Tahıllardan Numune Alma ve Hazırlama, Buğday ve ununda, Ekmeklerde, Makarnalarda ve Bisküvilerde Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.Sampling and Preparation of Cereals, Sensory, Physical and Chemical Analyzes in Wheat and Flour, Breads, Pastas and Biscuits.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GDT224BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
VEGETABLE OIL TECHNOLOGY
S202.02.02Lipidler, Lipidlerin Sınıflandırılması (Basit, Bileşik ve Türev Lipidler), Yağların ve Yağ Asitlerinin Kimyasal Tepkimeleri, Atmosferik Oksidasyon ve Yemeklik Yağların Bozulması, Yemeklik Yağlar ve Yağ Hammaddeleri, Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması, Yağların Rafinasyonu, Vinterizasyon, Hidrojenasyon ve Margarin ÜretimiLipids and classification of lipids (basic, complex and derivative lipids); chemical reactions of lipids and fatty acids; atmospheric oxidation and spoilage of edible oils; oilseeds and edible oils; oilseed from which oil is extracted (oil extraction); refining; winterization; ; hydrogenation and margarine production
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.