English

FACULTY OF FINE ARTS-FASHION AND TEXTILE DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-FASHION AND TEXTILE DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği; Tarih öncesi çağ ve sanatın doğuşu. Anıtsal kalıntılar, resimler, I.ve II. Hayvan üslubu, En eski heykel örnekleri. Taşınabilir küçük eserler. Mezopotamya uygarlıklarında sanat, Mısır sanatı, Anadolu uygarlıkları, Ege uygarlıkları, Kiklat adaları ve Girit (erken, orta ve geç Minos ) Uygarlığı, Yunan sanatı (mitoloji, mimari, heykel ve seramik eserler ve resim sanatı) Etrüsk ve Roma sanatı (mimari, heykel ve resim sanatı) Erken Hristiyan ve Bizans sanatı. Ortaçağda Avrupa’da sanat, Romanesk ve Gotik sanat, Rönesans sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MOT111TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
BASIC ART EDUCATION-I
Z244.08.06Öğrencilere sanatsal dilin temel öğelerini sezme, algılama ve biçimlendirme yöntemleri öğretilir. Nesne ve varlıkların incelenmesi ile doğal biçimlerden sanatsal biçime varma, kompozisyon oluşturma, biçim, renk, çizgi, hacim, doku, mekan, teknik bilgi edinme, malzemeyi tanıma eğitimi verilir. Sanat eseri ve yapılan çalışmaların karşılaştırılmalı incelemesi, kişisel ve grup projeleri, inceleme ve araştırma gezileri yapılır.It is made an exercise in class according to the given subject in program. Before exercising the subject, It is shown some examples according to the nature and the other art section. Works are made at the begining in two dimention later on, made in three dimention. Applications: Paper, color paper, thread, any kind of color pencils and other materials.
MOT113DESEN-I
DRAWING-I
Z122.05.03Desen eğitiminde model olarak her tür doğal, yapay nesne kullanılabileceği düşüncesinden hareketle, geometrik baş ve büstlerin, anatomik torsların yanı sıra canlı modelden çalışma yaptırılır. Sanatçıların desen çalışmalarından seçilen örnekler incelenerek değerlendirilir. Reprodüksiyon çalışmaları yaptırılır. Kuru ve keçeli kalem, kuru pastel, ekolin, suluboya ve guaj boya ile obje çalışmaları, yorumlama çalışmaları, portre çizimleri yaptırılır. Hızlı çizim teknikleri, alternatif teknikler, kroki, figüre kimlik kazandırma, figüre hareket kazandırma, figürü giydirme gibi konular, farklı malzeme ile hayvan ve obje çizim teknikleri öğretilir, konulara ilişkin örnekler incelenir.Pattern as a model for the education of every kind of natural, artificial object used the idea of ​​motion, geometric head and busts, as well as live models, anatomical torsların study is provided. Selected examples are assessed by examining the pattern of the artists work. Reproduction studies is provided. Dry and felt-tip pen, dry pastels, school, watercolor and gouache paint work with objects, interpreting the work, portrait drawings, is provided. Fast drawing techniques, alternative techniques, sketches, figure creates an identity, to bring in action figure, trim figure, such as subjects, objects of different materials and drawing techniques are taught with the animal, examples of topics discussed.
MOT115GENEL TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
GENERAL TEXTILE TECHNOLOGY
Z202.03.02TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE MODA TASARIM HEDEFLİ TERİMLER, BİLGİLER, KUMAŞ VE GİYECEK TASARIMI BAKIMINDAN ÖNEMLERİ VE YERİClassification of textile fibers, yarn production methods and surfaces, creation methods in textile.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MOT112TEMEL SANAT EĞİTİMİ-II
BASIC ART EDUCATION-II
Z244.08.06Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi. Tasarım ilkelerinin tanıtımı . plastik değerler ve tasarım ilkeleri ile ilgili çeşitli kompozisyonlar oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturur.It is made an exercise in class according to the given subject in program. Before exercising the subject, It is shown some examples according to the nature and the other art section. Works are made at the begining in two dimension later on, made in three dimension. Applications: Paper, color paper, thread, any kind of color pencils and other materials.
MOT114DESEN-II
DRAWING-II
Z122.05.03Desen eğitiminde model olarak her tür doğal, yapay nesne kullanılabileceği düşüncesinden hareketle, geometrik baş ve büstlerin, anatomik torsların yanı sıra canlı modelden çalışma yaptırılır. Sanatçıların desen çalışmalarından seçilen örnekler incelenerek değerlendirilir. Reprodüksiyon çalışmaları yaptırılır. Kuru ve keçeli kalem, kuru pastel, ekolin, suluboya ve guaj boya ile obje çalışmaları, yorumlama çalışmaları, portre çizimleri yaptırılır. Hızlı çizim teknikleri, alternatif teknikler, kroki, figüre kimlik kazandırma, figüre hareket kazandırma, figürü giydirme gibi konular, farklı malzeme ile hayvan ve obje çizim teknikleri öğretilir, konulara ilişkin örnekler incelenir.Pattern as a model for the education of every kind of natural, artificial object used the idea of ​​motion, geometric head and busts, as well as live models, anatomical study is provided. Selected examples are assessed by examining the pattern of the artists work. Reproduction studies is provided. Dry and felt-tip pen, dry pastels, school, watercolor and gouache paint work with objects, interpreting the work, portrait drawings, is provided. Fast drawing techniques, alternative techniques, sketches, figure creates an identity, to bring in action figure, trim figure, such as subjects, objects of different materials and drawing techniques are taught with the animal, examples of topics discussed.
MOT116İPLİK TEKNOLOJİSİ
YARN TECHNOLOGY
Z202.03.02İPLİKLERİN ÜRETİM ŞARTLARI, DEĞİŞİK ÜRETİMLERDEN GELEN İPLİKLERİN ÖZELLİKLERİ, MODA TASARIM BAKIMINDAN DURUMLARI, ELYAF VE ELYAF KARIŞIMLARINDAN EĞRİLENLERİN ÖZELLİKLERİ VE ARALARINDA MUKAYESE EDİLMELERİ, HANGİSİNİN HANGİ ŞARTLARDA KULLANILMASI GEREKTİĞİ HUSUSNDA TEMEL BİLGİLERDİRyarn production sistems, yarn properties related with textile design, yarn properties and fibres properties and spinning sistems relation in point of view of fashin design.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MOT211BİLGİSAYARDA TEMEL TASARIMI
COMPUTER AIDED DESIGN BASICS
Z122.04.03Tekstil sanatının temel yapı taşları olan (dokuma, örme, baskı, giysi ve moda ) desen tasarımları , teknik çizimleri ve sektör için gerekli olan marka oluşturma, kurumsal kimlik, tanıtım amaçlı çalışmalar bilgisayarda Photoshop ve Adobe Illustrator gibi sektör odaklı programların yardımı ile oluşturulur.The basic building blocks of art Textile (weaving, knitting, printing, garment and fashion), pattern designs, technical drawings and necessary for the industry, the brand creation, corporate identity, promotional work on the computer in Photoshop, Freehand, Corel Draw and Adobe Illustrator, sector-oriented programs such as created with the help.
MOT213DESEN GELİŞTİRME-I
PATTERN DEVELOPMENT-I
Z244.07.06Belirlenen soyut kavramların, canlı veya cansız nesnelerin zihinde oluşturdukları izdüşümlerini çizgisel olarak ifade edebilmek için çeşitli resimleme teknikleri kullanarak yeni özgün desenler oluşturulur.In order to express linearly the projections of the determined abstract concepts, living or non-living objects formed in the mind, new original designs are created by using various illustration techniques.
MOT215KUMAŞ YAPI BİLGİSİ
FUNDAMENTALS OF FABRIC STRUCTURE
Z202.03.02KUMAŞIN GENEL ANALİZİNİN YAPILMASI, İPLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, KULLANIM YERİNE GÖRE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BECERİKLİLİĞİNİN KAZANDIRILMASI YOLLARININ ÖĞRENİLMESİNİfabric properties depending on fibre properties and pattern
MOT241DOKUMA TEKNOLOJİSİ
WEAVING TECHNOLOGY
Z202.03.02Dokuma hazırlık işlemlerini ve makinelerini öğrenme, atkı atma sistemlerine ve ağızlık açma sistemlerine göre dokuma makinelerinin genel özelliklerini ve temel örgüleri öğrenmek.Weaving preparatory process and the machines to learn, learn the common features of weaving machines and weft disposal systems.
MOT243BASKI TASARIMI-I
PRINT DESIGN-I
Z122.04.03Seçilen bir temaya uygun eşarp, masa örtüsü, şemsiye, t-şört ve çanta gibi sınırlı alanlar için tasarım yapabilme yeteneğini kazanarak uygulamakOptaining ability to design basic designs for scarves, table wearings, t-shirts and umbrellas.
MOT245BASKI TEKNİKLERİ
PRINTING TECHNIQUES
Z202.03.02Tekstil ürününe baskı yolu ile uygulanacak desenin, kurgu özellikleri, değişmeden “raport” ve “renk ayırımı” işlemlerinin çözüm ve basılma aşamaları anlatılır.Baskı makinaları,uygulama yöntemleri,kumaş çeşidine göre boya kullanımı hakkında donanım kazanır.Textile product pattern to be applied by printing, editing features, unchanged, "rapport" and "color separation" process solution and stages of pres ıs explained.Press machines, application methods, according to the type of fabric paint on the use of hardware wins.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Detection of color, vision, shape, size Understanding of a combination of factors such as the covers.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MOT214DESEN GELİŞTİRME-II
PATTERN DEVELOPMENT-II
Z244.07.06Temel Moda ve Tekstil tasarım kavramlarını benimseyen öğrencilerin tasarım ögelerini tanıması ve tanımış olduğu yeni malzemelari kullanarak dokuma, baskı ve moda tasrımları gerçekleştirmek.It is made an exercise in class according to the given subject in program. Works are made at the begining in three dimension later on, made in two dimension. Applications: Paper, color paper, thread, any kind of color pencils and other materials.
MOT232KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ
GARMENT TECHNOLOGY
Z202.03.02Bu derste tasarım, numune dikimi, koleksiyon hazırlama, sipariş alma, üretim planlaması, hammadde ve malzeme tedariki, hammadde deposu, çizim, serim, kesim, iş hazırlığı, dikim,ütü-pres, kalitekontrol,ambalaj mamul deposu ve sevkiyat gibi tüm işlem kademelerinde sıra ile ne yapıldığı ve nasıl yapıldığı anlatılır.The difference between knitting and weaving, the use of fabrics, production of fabrics by knitting machines, the processes during production and the factors that should be taken into account, the uses of knitted fabric, characteristics, the difference of usage between knitted fabrics and textiles.
MOT234TEKSTİL KİMYASI VE TERBİYESİ
TEXTILE CHEMISTRY AND FINISHING
Z202.03.02Tekstil ön terbiyesinin tanımı ve kullanılan yöntemler, Doğal esaslı tekstil mamullerinin ön terbiyesi, Rejenere selüloz esaslı tekstil mamullerinin ön terbiyesi, Sentetik esaslı tekstil mamullerinin ön terbiyesi, Karışım liflerinden yapılan tekstil mamullerinin ön terbiyesiThe definition and methods used in pre-finishing textile, textile products based on pre-finishing of natural, regenerated cellulose-based pre-finishing of textile products , synthetic textile products is based on pre-finishing, the mixture of fibers pre-finishing of textile products
MOT242DOKUMA TASARIMI-I
WEAVING DESIGN-I
Z223.05.04Dokumacılıkta kullanılan desenlerin kareli kağıtta gösterim yöntemlerini, bir tema doğrultusunda herhangi bir görselden yola çıkarak renk çalışmalarını yapılması, renk/örgü efektli desen çizimlerinin oluşturulması, guaj boya ile renklendirilmesi ve ayrıca oluşturulan bu desenin el dokuma tezgahlarında dokunmasını kapsar.Plaid patterns in the methods used in textile impressions on paper, Based on a theme color work done in accordance with any visuals, color / knitting patterns effect the creation of drawings, gouache paint, this pattern is created with hand coloring, and also includes touching looms.
MOT244BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI-I
COMPUTER AIDED TEXTILE DESIGN-I
Z122.03.03Photoshop ve Illustrator programlarına genel bakıştan sonra hangi özelliklerinin bu alanda kullanılabileceğinin irdelenir. Bilgisayar destekli ilüstrasyon, raport, giydirme, renk skalaları nasıl oluşturulur.After an overview of the softwares the students will examine which features can be used in the textile design field. Computer aided illustration, repeat, color and dressing technics will be applied.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MOT321MODA TARİHİ
FASHION HISTORY
Z202.03.02Giyimin sanayi devriminden itibaren moda olarak gündeme gelmesini ve sanayileşmesini inceleyerek, dönemsel özelliklerini, farklılıklarını ve kullanım materyallerini yüzyılar içerisinde inceleyerek görsel sunum ve araştırmalar ile incelenir. Modanın kimlik haline geliş süreci incelenir.Examining the clothing's coming to the agenda as fashion since the industrial revolution and industrialization of fashion, examining the periodic properties, differences and usage of materials throughout the centuries with visual presentations and research. The process of fashion's becoming an identity is examined.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MOT331BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI-I
COMPUTER AIDED PATTERN DESIGN-I
S122.04.03Hazır giyim işletmelerinde kullanılan CAD sistemlerinin tanıtımı, CAD sisteminin kullanımı, parametre ve standart dosyaların düzenlenmesi, kalıp tasarım programının (PDS) tanıtımı, kontrolü, kalıp çizimlerinin uygulanması.Introduction of CAD systems used in the apparel businesses, the use of CAD systems, parameter and standard arrangement of files, the preparation of serial rule table, mold design program (PDS), presentation, control, cutting plan, organizing files.
MOT333GİYSİ TASARIMI
COSTUME DESIGN
S324.06.05Öğrencilerin model oluşturma kavramına varabilmeleri için gerekli bilgiler:model taşıma,model renklendirme, model alternatifleri ve detay çalışmaları yaptirilir.Students are required to reach the concept of information modeling: the model transport, model, color, pattern and detail work of the alternatives is provided.
MOT335DİKİŞ TEKNİKLERİ
SEWING TECHNIQUES
S122.04.03Giysi ile ilgili teknik terimleri, dikiş çeşitlerini, dikiş egzersizlerini, teknik dikim çalışmalarını öğrenerek etek, pantolon dikimini yapar.Dress up the technical terms, types of sewing, sewing exercises, learning the technical work of planting, skirt, pants makes planting.
MOT337GİYSİ KALIPÇILIĞI
GARMENT PATTERNING
S223.05.04Giysi kalıbı hazırlamanın tanım ve önemi, ölçü alma ve uygulama teknikleri, kadın etek, pantolon ve temel beden kalıplarının çizimi,model uygulama çalışmalarıDescription of dress patterning , calculation and application of measurement techniques, drawing of the basic patterns of women's skirts and pants, , model application studies
DRO301KÜLTÜR VE SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER
RECENT TENDENCIES IN CULTURE AND ARTS
F022.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Art, society and policy relation will be studied historically, art works will be subjected to sociological reading. In this context, social phenomena and events will be handled in the context of the relation of artist-artistic production process.
DRO321ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
F202.04.02Estetikle ilgili temel kavramlar. Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade edilen estetik üzerine görüşler. Estetik değer ve estetik yargı.Basic terms on aesthetics. Context of aesthetics. The opinions on aesthetics in historical process. Aesthetic value and aesthetic judgement.
OGU301İSLAM VE DOĞU SANATLARI
ISLAMIC AND EASTERN ARTS
F202.04.02Türk ve İslam Mimarisinde camiler,türbe,medrese,darüşşifa, saray ve kasırlar,han ve kervansaraylar ,kaleler ve tersanelerle,çini,seramik,minyatür,halı,düz dokuma yaygılar,kumaş,maden,tezhip,kalem işi ve duvar resimlerinden örneklerin tanıtılması,incelenmesi ve yorumlanmasıdır.Identify and interpret Examples of Turkish and Islamic Architecture Mosques,tomb, madrasa, darushifa, baths,caravanserais, palaces, kiosks,castle and shipyards, Turkish tile and ceramics,minyatures,carpets, weavings, fabric ,mine, Illumination Art ,handcarved and Wall paintings.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MOT322KOSTÜM TARİHİ
HISTORY OF COSTUME
Z202.03.02Başlangıçtan günümüze kadar geçen süreç içerisinde, insanın örtünme ihtiyacı ile başlayan kostümün dönemler içerisindeki gelişimi, değişimi ve etkilerini incelemek.Costume which was invented with the need to cover costume through the time, adventure of change, periodic changes and development will be examined.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MOT334MİNİ KOLEKSİYON
MINI COLLECTION
S324.06.05Dünya Moda Eğilimlerinden faydalanılarak bir tema belirlenir ve bu tema doğrultusunda giysi koleksiyonu hazırlanır. Temanın hikaye panosu (mood board) ve esinlenme panoları bilgisayar ortamında hazırlanarak başlayan proje koleksiyon çizimleri, renklendirilmeleri, kumaş seçimleri ve teknik detaylandırılmaları da yapılarak proje hazırlanır.After selecting a theme in fashion design course, a collection of clothes is prepared on the basis of this theme. Preparing a report on the project’s theme, the story board is made. Using mixed techniques, clothing designs related to the subject are provided. Clothing designs based on any thread or fabric samples are prepared.
MOT336DRAPAJ
DRAPERY
S223.05.04Drapaj malzemelerinin tanım ve kullanım bilgisi. Drapaj tekniğinin öğretilmesi. Üç boyutlu kalıbın manken üzerinde hazırlanması ayrıca iki boyutlu kalıba dönüştürülmesi. Drape çeşitlerinin öğretilmesi. Drapeli modellerin, drapaj yöntemiyle manken üzerinde uygulanması.Definition of drapaj , Role and Importance of Drapaj Method in clothing, Required situations in studying the Drapaj , Materials, and the tools used in the study Drapaj Materials, Process Model and Preliminary Study Drapaj Priming Materials Transactions, Drapaj Operating Considerations, Basic Skirt Drapajı Operating Procedures, Basic Skirt Drapaj Conversion mold, Asymmetrical Skirt Drapaj, Asymmetrical Skirt Drapaj mold Conversion, Basic Physical Drapajı, Basic Physical Drapajını mold Conversion, Drapajı Blouse, Blouse Drapajını mold Conversion, Dress Drapajı, Clothes Drapaj mold conversion.
MOT345BASKI TASARIMI-II
PRINT DESIGN-II
S122.04.03metraj baskı tasarımı ve uygulamasıGiving knowledge of painting techniques according to the selection of themes and objects.
MOT352BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING
S122.04.03-Giyim/tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan vektörel tasarım programları kullanımı öğrenilirek günümüz sektörel ihtiyaçlarına yönelik farklı kullanım alanlarına yönelik özgün tasarımlar ve sunumlar yaptırılır.By learning the use of vector design programs which are widely used in clothing / textile sector, original designs and presentations are made for different usage areas for today's sectoral needs.
DRO322ÇAĞDAŞ SANAT KURAMLARI
CONTEMPORARY ART THEORIES
F202.04.02Çağdaş sanatta öne çıkan sanat kuramları, bu kuramları var eden başlıca akım ve kimliklerle, Avangard Sanatçılar ve eserleriyle,Sanat Tarihi açısından bu eserlerin önemini açıklar.The basic issues, key figures and the main movements of contemporary art.Discuss avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
OGU302BATI SANATINDA ÖNCÜ EĞİLİMLER
AVANGARD TRENDS IN WESTERN ART
F202.04.02Modernizmden başlayarak Çağdaş sanatta öne çıkan yeni eğilimler, sanat hareketlerinde lider olan Avangard Sanatçılar ve eserlerini açıklar. Sanat akımlarının sosyolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi ve önemini yorumlar.Explain the new trends in western art; the leader in avant-garde art movement and artists and their works from modernism till contemporary art ınterpret avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MOT401BİTİRME PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z244.08.06Temadan yola çıkarak koleksiyon araştırması yapıp, çizip, renklendirerek, sunum yapabilme becerisini ve Proje geliştirme ile döngüsünün öğretilmesi.Based on research themes make collections, teach how to make colored presentation.
MOT421MODA PAZARLAMA
FASHION MARKETING
Z202.03.02Alana yönelik pazarlama bilgisi vermek için, pazarlamanın tanımı, kapsamı, modern pazarlama anlayışı, pazarlamanın çevre koşulları, pazarlama bilgi sistemi ve endüstriyel pazarlarda görülen satın alma davranışları anlatılır. Pazar bölümleme, hedef pazarın seçimi, mamul kavramı, malların sınıflandırması, mal karması, yeni mal kavramı, yeni mal geliştirme alternatifleri öğretilir. Ürün yaşam eğrisi, ürüne yönelik özellikler, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, fiyat, satış arttırıcı çabalar ve uluslararası pazarlama konuları işlenerek öğrenciye moda dünyasındaki pazarlamanın önemi kavratılır.To give information regarding the area of marketing, marketing definition, scope and concept of modern marketing, marketing environment, marketing information system and purchasing behavior in industrial markets is explained.Market segmentation, target market selection, product concept, classification of goods, merchandise mix, the concept of new goods, new goods and developing alternatives are taught . Product life cycle, product-oriented features, distribution channels and physical distribution, pricing, sales and international marketing efforts to increase the importance of marketing in the world of fashion student threads are processed.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MOT433AKSESUAR TASARIMI
ACCESSORIES DESIGN
S223.04.04Aksesuar olarak tanımlanan objelerin,tarihsel gelişimine paralel olarak günümüzdeki işlevsel amaçlarına uygun tasarlanarak uygulama tekniklerinin öğretilmesi ve uygulatılması.Accessories, defined as objects, in line with the historical development of application techniques designed to teach and for the purposes of enforcement of current functional
MOT435DENEYSEL GİYSİ TASARIMI
EXPERIMENTAL GARMENT DESIGN
S122.04.03Kendi düşünce sınırlarını farklı disiplinleri karşılaştırarak yeni bir tasarım mantığı geliştiren öğrencinin insan bedeni merkezli tasarımlar yaparak düş dünyasını geliştirmek ve her türlü malzemeyi giyim tasarım malzemesi olarak kullanarak özgün sanat objesi çalışmaları oluşturmak ve sergilemek.Human life as a result of the industrial revolution monitored developments, the format, the resulting developments in science and technology, a special structure for each field, depending on the language of a new culture that win has spawned. The symbols and their meanings, we met all the areas of life in them designers. This understanding of culture, a State-of-the-art designs ideas, personality rights and the idea of rights within the framework of the survey is also important. Depending on the change of social structure in a line in the following topics.
MOT441PORTFOLYO HAZIRLAMA
PORTFOLIO PREPARATION
S122.03.03Portfolyo hazırlarken çeşitli bilgisayar programlarından nasıl yararlanacağı görülür. Sanal portfolyo siteleri incelenir. Kolaj gibi teknikler uygulanır.Observing computer software which can be used preparing a portfolio. Review portfolio sites on the internet. Apply technics like collage.
DRO421SANAT ESERLERİ ANALİZİ
ART ANALYSIS
F202.04.02Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.This lesson covers the analysis methods and principles of work of art, general art knowledge and information in comparison with in-depth examination of works of art based on the sample selected.Compare the plastic, formal and iconographic analysis.
OGU401GÖSTERGEBİLİM VE SANAT
SEMIOLOGY AND ART
F202.04.02Göstergebilime ilişkin temel kavramlar, Göstergebilimin tarihçesi,Göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişmesini sağlayan teorisyenler, düşünürler, sanat ile ilişkili bir biçimde görsel sanat metinlerini göstergebilimsel olarak analiz yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of this lecture are basic conception about semiotics, the history of semiotics, the theoretician and philosopher of semiotics whose named after, made improvement about it during the historic process, method of analysis of visual art texts in an artistic manner.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HUK381TELİF HAKLARI HUKUKU
COPYRIGTHS LAW
Z202.04.02Telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadırBasic legal framework of protecting intellectual property rights, analysis of copyright law, genel information about trademarks, patent rights, industrial designs and utility models are the contents of the course unit.
MOT402BİTİRME PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z244.08.06Tema seçiminde yola çıkıp kendi temasını araştırma sonucunda giysi tasarımı, kumaş- renk seçimi, aksesuar seçimini yaparak, proje geliştirme ve döngüsü yönetimi kapsamında projeyi fikirden üretime (ürün haline getirme) kadar olan süreci takip etmek.This course includes preparation of a cloth collection by students with its technical drawings and fabric samples according to a theme decided in accordance with trends; production of the collection by doing design application; presentation studies of the collection.
MOT426MODA FOTOĞRAFÇILIĞI
FASHION PHOTOGRAPHY
S122.04.03Moda ve Tekstil ürünlerinin pazarlanması, reklam ve tanıtım aşamasında tasarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası fuar tanıtımı, defile vb. organizasyonlarda sağlıklı görsel malzeme kazanımı yapmak ve arşivlemek.Relationship between, photograph and fashion design.
MOT442SANATSAL TEKSTİLLER
ARTISTIC TEXTILES
S122.04.03Öğrencilere tekstil malzemeleri ile yüzey değerlendirmesi yapılmış kumaşlar ile, malzemenin niteliklerine uygun yapılandırma esas alınarak, sanatsal özü öne çıkaran kişisel sanat nesnelerinin üretimi, dokuma, işleme, aplike gibi değişik üretim yöntemleri ve değişik malzemeler kullanarak özgün çalışmalar yaptırılır.the students are provided with fabrics made ​​of textile materials with surface assessment, the appropriate configuration based on the characteristics of the material, highlighting the essence of the artistic production of the personal objects of art, such as weaving, processing, applique the original studies using different production methods and different materials.
MOT444DOĞAL BOYA
NATURAL DYE
S202.04.02Öğrencilerin doğal boya ile ilgili tarihsel gelişimi, kullanılan boya kaynaklarını ve nasıl elde edildiğini, kumaşa doğal boya tutundurma yöntemlerinin anlatımını kapsar.It contains students' historical development about natural paint, which paint sources are used and how are they acquired and explanation of how to paint fabrics with natural paints.
GRA429TASARIM VE MARKALAŞMA
DESIGN AND BRANDING
F202.04.02-Özgün Fikirlerin korunması -Markalaşmanın başarılı bir girişim sayılabilmesinin için ürün ya da firmaya kişilik kazandırmanın yolları. - Markalaşma Stratejileri.The original protection of ideas-Becoming a successful attempt to make sure that the product or firm for people sayılabilmesinin paths. -Branding Strategies.
OGU402TOPLUM BİLİM VE SANAT
SOCIOLOGY AND ART
F202.04.02Sanat, iktidar ve toplum ekseninde, dünyadan ve Türkiye'den çeşitli uygulamalar tarihsel bağlamda incelenecektir.Analysis of art, society and power relations in the light of some examples from Turkey and abroad.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.