English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-AUDIOMETRY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-AUDIOMETRY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02
ODM111FİZİK VE AKUSTİK FİZİK
PHYSICS AND ACOUSTIC PHYSICS
Z202.04.02Anatomi, fizyoloji, test yöntemleri, odyometrik ve odyolojik test aletleri ve testler daha iyi anlayabilmek için, gereken fizik ve akustik fizik bilgisi verilecektir.In order to better understand anatomy, physiology, audiological testing tools and methods concepts basic physics and acoustic topics would be tought to students.
ODM113GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
İŞİTSEL ALGI
Z202.03.02Gelişimle ilgili temel kavramlar. Gelişme ve büyümeyi etkileyen etmenler. Çeşitli gelişim alanlarına ilişkin kuramlar.Basic concepts relating to development.The factors which influence growth and development. Theories relating to various fields of development
ODM115TEMEL ODYOLOJİ-I
BASIC AUDIOLOGY -I
Z223.06.04Bu ders odyometriye genel bakış, işitmenin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik temel bilgiler ve kullanılan yöntemler ile odyometrik konfigürasyon konularını içermektedir.Physical properties of sound: definition of sound, sound velocity, sine wave, wavelength. Basic symbols about audiology: dB,SPL,HL,SL . Introduction to hearing examination: examination of the ear, airway and bone concepts, whisper test, tuning fork test. Audiometric Analysis Methods: Pure tone audiometry, measuring with audiometry device, configuration. Masking: definition and importance and basics . Supraliminer Audiometry: definition and classifications, indications and interpretation. Speech audiometry: audiometric measurement using the human voice, concepts of SRT, SDS, UCL, MCL. Impedance audiometry: Acoustic impedance measurements and basic concepts. Static and Dynamic Compliance: Acoustic impedance measurements , static and dynamic measurement. Tympanometry: importance, spesific types. Tympanometry application: tympanometric measurement methods. Stapes reflex and clinical applications: definition, importance and principles of formation. Evaluation of hearing losses with Impedance Audiometer.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02
ODM112İŞİTME VE KONUŞMA ANATOMİSİ
HEARING AND SPEECH ANATOMY
Z202.02.02İşitme ve konuşmayı oluşturan organların anatomik ve fizyolojik özelliklerini içerir.Hearing and speech-forming organs include the anatomical and physiological characteristics.
ODM114SES VE İŞİTME FİZYOLOJİSİ
PHYSIOLOGY OF VOICE AND HEARING
Z303.03.03İşitme organının her bölümünün ayrı ayrı fizyolojik özellikleri, yapıları ve işitme içindeki fonksiyonlarının detayları ögrencilere anlatılır.Organ of hearing individual physiological characteristics of each section of, the details of the structure and function of hearing is explained to students.
ODM116TEMEL ODYOLOJİ-II
BASIC AUDIOLOGY -II
Z223.03.04Temel odyolojik testler ile ilgili enstrümanların kullanım bilgisi, saf ses ve konuşma odyometrisi maskeleme yöntemleri, objektif test yönemleri ile ilgili temel esaslar içerir.Introduction to ear, nose and throat diseases. Auricular diseases and external ear disorders. Middle ear disorders. Inner ear disorders. Pediatric Otorhinolaryngology. Diseases of the nose and paranasal sinuses. The oral cavity, pharynx, nasopharynx, hypopharynx diseases. Diseases about salivary glands, and temporomandibular joints. Diseases of the larynx. Swallowing disorders.
ODM130İŞİTME TARAMASI
HEARING SCREENING
Z122.02.03İşitme taraması ve tanım, işitme taramaları tarihçe, ülkemizde işitme tarama programları, pediatrik grupta işitme kaybı nedenlerinin belirlenmesi, işitme kaybı değerlendirmesi için yöntem ve tekniklerin uygulanması, işitme tarama programlarının öğrenilmesi, işitme kaybı derecelerinin ve tiplerinin belirlenmesi, bebek ve çocukların uygun şekilde cihazlandırılması ve rehabilitasyon sürecinin başlatılmasıHearing screening and definition, history of hearing screenings, hearing screening programs in our country, determining the causes of hearing loss in a pediatric group, applying methods and techniques for hearing loss assessment, learning hearing screening programs, determining the degrees and types of hearing loss, equipping infants and children with proper hearing aids and initiating the rehabilitation process.
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ODM217KBB HASTALIKLARI-I
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES -I
Z202.03.02Kulak Burun Boğaz ile işitme, konuşma ve ses kavramları arasındaki ilişkiyi kurmak, Anatomi ve patolojileri ilişkilendirmek.Describe ENT and hearing, speech, and voice Define anatomy and physiology of ENT
ODM219ENTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON
INSTRUMENTATION AND CALIBRATION
Z122.04.03İmmitansmterik ölçüm aletlerinin teknik çalışma prensipleri ve kalibrasyon ölçümleri. Odyolojide temel olarak tanısal amaçlı kullanılan objektif test yöntem ve aletlerin temel teknik özellikleri ve temel uygulama prensipleri.Technical spesifications and basic opeartion principles of audiometers ? Basic calibration application principles and basic standardization procedures ? Basic operation principles and calibration procedures of acoustic immitance instruments ? Basic technical spesifications and application principles of diagnostic systems and instruments in audiology field
ODM231İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞİTME KAYIPLARI
EVALUATION OF HEARING AND HEARING IMPAIRMENTS
Z223.05.04Subjektif ve objektif test yöntemlerini uygulayarak işitme kayıplarını değerlendirebilme,To be able to evaluate hearing loss by applying subjective and objective test methods,
ODM233VESTİBÜLER SİSTEM TEST YÖNTEMLERİ
VESTİBÜLER SİSTEM TEST YÖNTEMLERİ
Z223.05.04Vestibüler sistemin anatomik ve fizyolojik özellikleri Vestibüler değerlendirme teknikleriAnatomical and physiological features of the vestibular system Vestibular assessment techniques
ODM235OBJEKTİF ODYOMETRİK TEST YÖNTEMLERİ
OBJECTIVE AUDIOMETRIC TEST METHODS
Z122.04.03Elektroakustik immitansmetri ve otoakustik emisyon hakkında genel bilgileri edinir ve bu testleri uygulayabilir.Gains general information about electroacoustic immitansmetry and otoacoustic emission and can apply these tests.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODM212ELEKTROFİZYOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ
ELECTROPHYSIOLOGIC TEST METHODS
Z223.06.04İşitsel uyarılmış potansiyellerin erken, orta ve geç latans yanıtları, ASSR' nin temel elektrofizyolojik parametrelerini içerir.Electrophysiological evaluation of peripheral auditory system. Sentral electrophysiological assessment of the auditory system. Auditory evoked potentials measurement techniques. ASSR. AABR Apps Electrocochleography Otoacoustic emission measurements. Normal and pathological findings Clinical studies.
ODM216İŞİTME CİHAZI VE OTOPLASTİ
HEARING DEVICE AND OTOPLASTY
Z122.05.03İşitme cihazları türleri ve bölümlerinin işlevleri. Farklı kazanç yöntemleri. Maksimum çıktı, çıktının sınırlandırılması, ton-kontrol. Test kutusunda işitme cihazının özelliklerinin ölçümü.Gerçek kulak ölçümü. Kulak kalıbı yapım teknikleri. Kulak kalıplarını kalite ve hijyen bakımından kontrol. İşitme cihazlarının gündelik rutin kontrolleri. İşitme cihazlarında arıza saptama. Programlanabilir işitme cihazları. Hastaya cihaz hakkında danışmanlık. İşitme kayıplı bireylerin bulunduğu ortamlarda gürültü ve yankılanmanın kontrolü.Counseling patients about the device. In an environment where individuals with hearing loss, noise and reverberation control.
ODM218KBB HASTALIKLARI-II
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES -II
Z202.03.02Kulak Burun Boğaz ile işitme, konuşma ve ses kavramları arasındaki ilişkiyi kurmak, Anatomi ve patolojileri ilişkilendirmek.To describe ENT and hearing, speech, and voice Define anatomy and physiology of ENT
ODM226ÇOCUK ODYOMETRİSİ
PEDIATRIC AUDIOMETRY
Z122.05.03Çocuk hastalara yaklaşım. Çocuklarda işitme kaybına neden olan durumları öğrenmek. Çocuklarda işitme kaybını tanılarken kullanılan test yöntemleri. İşitme kayıplı çocukta tedavi yöntemleri.Approach to pediatric patients. To learn the conditions that cause hearing loss in children. Test methods used in diagnosing hearing loss in children. Treatment methods in children with hearing loss.
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.