English

FACULTY OF ART & SCIENCES-SOCIOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-SOCIOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SOS111SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY- I
Z303.04.03Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.Basic concepts of sociology, subject, field, method.
SOS117SOSYOLOJİ TARİHİ-I
HISTORY OF SOCIOLOGY-I
Z303.04.03On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılların başlarında beliren, sosyolojinin kendi yönünü bulmasına hizmet etmiş düşünce akımlarını ve ortaya koydukları sistemleri çözümlemek ve açıklamak.To analyze and explain the currents of thought that emerged in the eighteenth and early nineteenth centuries, which helped sociology find its own direction, and the systems they introduced.
SOS119ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY
Z202.04.02Fiziki ve sosyal antropolojinin temellerini kültür ile açıklamak
SOS121SOSYAL BİLİMLERDE METOD
METHOD IN SOCIAL SCIENCES
Z303.04.03Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesiResearch methods and techniques used in social sciences.
SOS123FELSEFEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Z303.04.03Felsefe tarihindeki temel akım ve fikirler, çağdaş fikirlerle felsefi akımları tarihsel bütünlüğü içinde tartışır, psikoloji formasyonuna katkı sağlayacak bir felsefi zemini sağlar.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SOS110SOSYOLOJİ TARİHİ-II
HISTORY OF SOCIOLOGY-II
Z303.04.03On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılların başlarında beliren, sosyolojinin kendi yönünü bulmasına hizmet etmiş düşünce akımlarını ve ortaya koydukları sistemleri çözümlemek ve açıklamak.
SOS112SOSYOLOJİYE GİRİŞ- II
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY- II
Z303.04.03Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.Basic concepts of sociology, subject, field, method.
SOS116FELSEFE TARİHİ
HISTORY OF PHILOSOPHY
Z303.04.03
SOS120PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
Z303.04.03
SOS124SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİSTİK
STATISTICS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.04.03
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SOS211GENEL SOSYOLOJİ
GENARAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Sosyolojinin konusu alanı ve yöntemi.The purpose, space and method of sociology.
SOS213TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI-I
SOCIAL STRUCTURE IN TURKEY-I
Z303.04.03Türkiye'de sosyal gelişmenin aşamaları, toplumsal yapı.Stages of social development in Turkey, social structure.
SOS215CİNSİYET SOSYOLOJİSİ-II
GENDER SOCIOLOGY
Z303.04.03Cinsel sapkınlıklar, çocuk istismarı, ensest gibi konulardan bahsedilecektir.Sexual perversion, child abuse, incest issues will be discussed.
SOS221ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-I
CONTEMPORARY SOCIOLOGY THEORIES-I
Z303.04.03Çağdaş sosyologlar ve kuramları.Contemporary sociologists and their theories.
SOS231ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY
Z303.04.03Fiziki ve sosyal antropolojinin temellerini kültür ile açıklamakExplain the basics of physical and social anthropology by culture
SOS233TARİH SOSYOLOJİSİ
HISTORICAL SOCIOLOGY
Z303.04.03Toplumsal tesadüfler yerine tarihte aynı nedenlerin aynı sonuçları doğurduğu fikri üzerinde durulacaktır.It will be focused on that there is no considences in the history idea.
SOS235TÜRK SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ-I
TURKISH SOCIOLOGISTS AND THEIR WORKS-I
Z303.04.03Türk Sosyologları ve eserleri.Turkish Sociologists and their works.
SOS241AİLE SOSYOLOJİSİ
FAMILY SOCIOLOGY
Z202.03.02Evlilik türleri, çocuk yetiştirme, boşanma ve toplumsal cinsiyet konuları aile kurumu üzerinden açıklanır.Types of marriage, parenting, divorce and gender issues are described upon the institution of the family.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SOS212ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF INDUSTRY
Z202.03.02Endüstri DevrimiIndustrial Revolution.
SOS214TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI-II
SOCIAL STRUCTURE IN TURKEY-II
Z303.04.03Dersin İçeriği Türkiye'de sosyal gelişmenin aşamaları, toplumsal yapı.Stages of social development in Turkey, social structure.
SOS222SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOCIAL ANTHROPOLOGY
Z223.04.04Sosyal antropolojinin doğuşu ve gelişimi; sosyal kültür tanımları.The birth and development of social anthropology: social cultural definitions.
SOS224KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
CULTURE SOCIOLOGY
Z303.04.03Kültür, tarihsel gelişimi, gelenek ve küreselleşme.Culture, historical development, tradition and globalization.
SOS232TÜRK SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ-II
TURKISH SOCIOLOGISTS AND THEIR WORKS-II
Z303.04.03Türk sosyologları ve eserleri.Turkish Sociologists and their works.
SOS234ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-II
CONTEMPORARY SOCIOLOGY THEORIES-II
Z303.04.03Çağdaş sosyologlar ve kuramları.Contemporary sociologists and their theories.
SOS236DİN SOSYOLOJİSİ
RELIGION SOCIOLOGY
Z303.03.03İlkel dinlerden günümüze bir din sosyolojisi analizi yapar.Does a sociological analysis from primitive religions to today.
SOS238TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ SEMİNERİ-I
TURKISH SOCIOLOGY SEMINAR- I
Z303.04.03Türkiye'de ki toplumsal olgu ve olayların sosyolojik değerlendirilmesi.Sociological evaluation of social phenomena and events in Turkey.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SOS315KÖY SOSYOLOJİSİ
RURAL SOCIOLOGY
Z303.04.03Köy tanımı, köy tipleri, köy kurumları ve geleneklerin tanımı.Description of village definition, types of village, village institutions and traditions.
SOS321TÜRKİYE SOSYOLOJİ SEMİNERİ-II
TURKISH SOCIOLOGY SEMINAR-II
Z303.03.03Türkiye'de ki toplumsal olgu ve olayların sosyolojik değerlendirilmesi.Sociological evaluation of social phenomena and events in Turkey.
SOS331TÜRK İKTİSAT TARİHİ
TURKISH ECONOMIC HISTORY
Z303.04.03Türkiye ekonomisinin geçirdiği aşamalar.Developmental stages of Turkey's economy.
SOS341OSMANLICA METİN OKUMALARI-I
OTTOMAN TURKISH TEXT READING-I
Z303.03.03Arap harfli türk alfabesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.Arab-letter Turkish alphabet, Arabic script, adjacent and separate letters, writing
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
SOS313KENT SOSYOLOJİSİ
URBAN SOCIOLOGY
S303.04.03Kentlerin oluşumunun gerisindeki temel faktörler ve bugünkü kent kavramı.To understand the main factors behind the formation of cities, and the concept of cities today.
SOS319TÜKETİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF CONSUMPTION
S303.04.03Gelir, tüketim, tasarruf kavramlarının öğretilmesi.Teaches income, consumption, savings concepts.
SOS325SOSYODRAMA
SOCIODRAMA
S202.04.02Psikodrama, sosyodrama ve oyun teknikleriPsychodrama, sociodrama and act techniques
SOS335HUKUK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF LAW
S303.04.03Hukukun değişme yasalarını ortaya koymak.Put forward law changes legislation.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SOS328OSMANLICA METİN OKUMALARI-II
OTTOMAN TEXT READING-II
Z303.03.03Osmanlı Türkçesinin dil ve imla özellikleri, dilimze giren Arapça ve Farsça sözcükler, sözcük türetme şekülleri, türemiş sözcükleri ve kökenlerini bulma, isim ve sıfatları tanıma.Ottoman Turkish language and spelling features, language into Arabic and Persian words, word formation patterns, derived from the roots of words and finding recognition of names and attributes.
SOS336SOSYAL TABAKALAŞMA
SOCIAL STRATIFICATION
Z202.02.02Toplumsal tabakalaşma teorileri, ideolojiler ve sınıf kavramları.Theories of social stratification, ideologies and class definitions
SOS344SİSTEMATİK DÜŞÜNCE VE MANTIK
SYSTEMATICAL THOUGHT AND LOGIC
Z303.04.03Akıl yürütme, doğru çıkarım ve formel düşünme becerilerini kazandırmak için mantığın temel ilke ve uygulamalarını aktarır ve bu amaçla dil, yargı, çıkarım, argüman konularında temel bilgileri serimler.Teaches the abilities of reasonning, the correct deduction, the formal thinking, judgement and argumentation and adapts the basic principles of correct reasoning to psychology.
SOS346GENEL PSİKOLOJİ
GENERAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Psikolojinin alt alanları ve yöntemleri ile davranışın evrimsel ve biyolojik temellerini, duyum ve algı süreçlerini, bilincin işlevlerini, öğrenme ve davranış analizini, bellek ve bilişsel süreçleri kapsar.Includes basic physiological and neurobiological foundations of behavior, sensation, perception and illusions.
SOS358SİYASET SOSYOLOJİSİ
POLITICAL SOCIOLOGY
Z202.02.02Siyaset ve toplum ilişkisi.Relations between politics and society.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
SOS324DEMOGRAFYA
DEMOGRAPHY
S303.04.03Nüfus yapısı ve bunların sosyolojik yorumu.Population structure and their sociological interpretation.
SOS338GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
S202.04.02Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ölüme kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır.Contents of the course are; Basic concepts of life-span development perspective and the field of developmental psychology, research methods in specific developmental psychology, theoretical approaches to explaining the development of behavior and the key features of lifespan development approach and each development period from childhood to adulthood with physical, cognitive and socioemotinal changes. It is intended to be read by students on current research in the field of development psychology.
SOS354FELSEFEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
S202.04.02Felsefe tarihindeki temel akım ve fikirler, çağdaş fikirlerle felsefi akımları tarihsel bütünlüğü içinde tartışır, psikoloji formasyonuna katkı sağlayacak bir felsefi zemini sağlar.Teaching philosophical schools and thoughts in western philosophy in order to provide students a firm philosophical basis for new and fresh ideas in psychology.
SOS356SOSYOLOJİDE YÖNTEM
METHOD IN SOCIOLOGY
S202.04.02Sosyal Bilimlerde yöntem ilkeleri ve teknikleri.Methodologies and techniques in social sciences.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SOS427İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
COMMUNICATION SOCIOLOGY
Z202.02.02Kitle iletişim kuramcıları, sosyal medya.Mass communication theorists, social media.
SOS429DENEYSEL SOSYOLOJİ
EXPERIMENTAL SOCIOLOGY
Z202.02.02Sosyal olayları yaşayarak ve içine girerek araştırmak.Doing research by living social events and by entering into.
SOS441SOSYOLOJİ İHTİSAS SEMİNERİ-I
SPECIALIZATION SEMINAR-I
Z202.03.02Sanayi - Eğitim işbirliğinin önemi.The importance of cooperation in education and ındustry.
SOS443ELEŞTİREL DÜŞÜNCE UYGULAMALARI VE MANTIK
CRITICAL THOUGHT APPLICATIONS AND LOGIC
Z303.04.03Akıl yürütme, doğru çıkarım ve formel düşünme becerilerini kazandırmak için mantığın temel ilke ve uygulamalarını aktarır ve bu amaçla dil, yargı, çıkarım, argüman konularında temel bilgileri serimler.Teaches the abilities of reasonning, the correct deduction, the formal thinking, judgement and argumentation and adapts the basic principles of correct reasoning to psychology.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OFE304DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.03.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansıması örneklerle açıklanacaktır. Toplum ve teknolojideki değişimlere/yenilikler yeni söz öbekleri getirir. toplumsal alandaki her şey dilde de anlatım bulduğu için sürekli değişim kaçınılmazdır.The reflections of the changes in the society will be explained with examples. The recent developments in the technology makes it inevitable to bring new phrases into the language. Since every new new thing needs to be explained, the constant dynamic change is a must.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
SOS415SOSYOMETRİK ARAŞTIRMA METODU
SOCIOMETRIC RESEARCH METHOD
S223.04.04Sosyometrik testlerin uygulanması ve yorumlanmasıApplication of sociometric test and its interpretation
SOS435EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
S202.04.02Gelişim, öğrenme ve öğretim teorileri ve uygulamalarını içerir.Include theories and applications of development, learning, teaching.
SOS437FELSEFE TARİHİ
HISTORY OF PHILOSOPHY
S202.04.02Felsefenin geçirmiş olduğu evreler.Stages of philosophy.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
TAR499TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
F202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SOS438SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCIAL PSYCHOLOGY
Z303.03.03Sosyal psikolojinin genel başlıklarını, terim ve kavramlarını, bilimsel açıklamalara ve kuramlar dersin içeriğini oluşturmaktadırThis course includes general topics, terms, concepts and theories of social psychology
SOS478ANALİTİK MANTIK
LOGIC ANALITICS
Z202.02.02Dersin içeriği mantık kurallarını açıklamaktır.The content of the course is to explain the rules of logic.
SOS480PSİKOLOJİDE DRAMA TEKNİKLERİ
DRAMA TECHNICS IN PSHYCOLOGY
Z303.03.03Drama yöntem ve teknikleriThe object of the course is to learn to student the theory and technique of the course
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
SOS416KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF INSTITUTIONS
S303.04.03Bürokrasinin tarihçesi ve geçirdiği aşamalar.Stages of bureaucracy history and development.
SOS472NORMAL DIŞI DAVRANIŞLAR PSİKOLOJİSİ
ABNORMAL BEHAVIOR PSYCHOLOGY
S202.04.02Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, klinik görüşme ve öykü alma konularını içerir.Mental disorders include concepts and definitions related to pathology in the field of mental health, clinical interview and history taking.
SOS482AHLAK FELSEFESİ
PHILOSOPHY OF MORALITY
S404.04.04Eylemin ahlaklı olup olmadığını kavramak.Understanding whether the action is moral or not.
SOS484BİLGİ FELSEFESİ
PHILOSOPHY OF KNOWLEDGE
S404.04.04Bilgi teorilerini bilgi teorisyenleri ile ele almak.Information theories with information theorists.
SOS486İLKÇAĞ FELSEFESİ
ANTICAL PHILOSOPHY
S404.04.04Felsefe tarihinin temelleri, Socrates öncesi ve sonrası ve Helen-Roma felsefesini ele alır.CFundamentals of the history of philosophy, pre- and post-Socrates and the philosophy of Hellenic-Roman.
PSI436PSİKOLOJİDE TEMEL İLKELER
FUNDAMENTAL PRINCIPLES IN PSYCHOLOGY
F202.04.02Çeşitli insan davranışlarını ele almak ve analiz etmek.To analyze and analyze various human behaviors.
PSI461SİBER PSİKOLOJİ
CYBER PSYCHOLOGY
F202.04.02
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.