English

FACULTY OF FINE ARTS-CARTOON AND ANIMATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-CARTOON AND ANIMATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
CFA131ANİMASYONA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANIMATION
Z021.03.02Klasik çizgi film temel eğitimi ile birlikte Animasyon teknolojisi ve uygulamalı eğitimi gerekli olan software programları ile uygulanır. Senaryo,Storyboard,kurgu ve ses efektler gibi temel unsurlar uygulanarak, animasyon becerisi kazandırılır.Classic cartoon animation technology with basic education and practical training programs and software are required. Script, Storyboard, the basic elements of fiction and applying audio effects, animation skills are gained.
GRA111TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
BASIC ART EDUCATION-I
Z244.08.061. Sanat ve tasarımın temel ilkeleri olan denge, ritm, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir. 2. Sanat ve tasarımın malzeme ve tekniklerini, siyah- beyaz ve renk ile uygulayabilecektir. 2.1 - Kara kalem, fon kartonu ve çeşitli çizim araçlarını kullanır. 2.2 - Üç boyutlu teknikler ile, kolaj, asamblaj uygular. 2.3 - Renk ögesini farklı teknikler ve malzemeler ile yorumlar.1) Will be able to recognize the basic principles of art and design, balance, rhythm, contrast and perspective 2) Will be able to apply the materials and techniques of plastic arts with black and white and color - Uses charcoal, construction paper and various drawing tools. - Practices collage, assemblage with three-dimensional techniques. - Interprets the color element with different techniques and materials.
GRA113DESEN-I
DRAWING-I
Z122.05.03Tasarım yöntemleri; strüktür,yüzey, hacim, form, kompozisyon ve artistik desen. Çizgide, " dikey, yatay ve diyagonal akslar " Harfler ( A'dan - Z'ye ) ve rakamlar ( 0'dan - 9'a ) çizgi olarak düşünülecek. Doğada hissedilir olan benzerlik, perspektif (derinlik ) algısıyla DÜZ ve DAİRESEL formlar oluşturulacak. "Eskiz defteri" ve "desen defteri" uygulamalarıyla ALGILAMA / YARATI dünyasını tanınacak.The methods of design; structure, surface, volume, form, composition, artistic drawing.
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği Tarih öncesi Çağ ve Sanatın doğuşu.Anıtsal kalıntılar,resimler, I.ve II.Hayvan Uslubu ,En Eski Heykel Örnekleri.,Taşınabilir Küçük eserler. Mezopotamya Uygarlıklarında sanat ,Mısır Sanatı ,Anadolu Uygarlıkları,Ege Uygarlıkları Kiklat Adaları ve Girit (Erken,Orta ve Geç Minos),Yunan Sanatı Mythology,Mimari,Heykel ve Seramik Eserler ve Resim sanatı Etrüsk ve RomaSanat ı(Mimari,Heykel, Resim sanatı) Erken Hrıstıyan Ve Bizans Sanatı. Ortaçağda Avrupa’da Sanat, Roman ve Gotik Sanat,Rönesans Sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GRA112TEMEL SANAT EĞİTİMİ-II
BASIC ART EDUCATION-II
Z244.08.06Tasarımın temel ilke ve öğelerini, görsel algılamanın dinamiklerini analiz etmeyi ve kavramayı sağlayacak teorik bilgileri ve bu bilgileri pekiştirecek uygulama ağırlıklı çalışmaları içerir.The basic principles and elements of design, to analyze the dynamics of visual perception and comprehension practice-based studies that include theoretical knowledge and reinforce this information.
GRA114DESEN-II
DRAWING-I
Z122.05.03Tasarım yöntemleri; strüktür,yüzey, hacim, form, kompozisyon ve artistik desen. Çizgide, " dikey, yatay ve diyagonal akslar " Harfler ( A'dan - Z'ye ) ve rakamlar ( 0'dan - 9'a ) çizgi olarak düşünülecek. Doğada hissedilir olan benzerlik, perspektif (derinlik ) algısıyla DÜZ ve DAİRESEL formlar oluşturulacak. "Eskiz defteri" ve "desen defteri" uygulamalarıyla ALGILAMA / YARATI dünyasını tanınacak.Design methods, structure , surface , volume , form , composition and artistic pattern. Line , " vertical, horizontal and diagonal axes " The letters ( A - Z ) and numbers ( from 0 - 9 ) be considered as a line . Similar in nature , which is felt , perspective (depth ) , flat and circular forms of perception will be created. " Sketchpad" and " pattern book " applications DETECTION / Create a world recognized.
GRA116BİLGİSAYARLI TASARIMA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTERIZED DESIGN
Z122.03.03Vektörel tabanlı grafik tasarım programlarının kullanım mantığını anlama amaçlanır. Bu programları pratik kullanmanın yöntemleri kavratılır. Tasarım için gerekli görülen vektör ve pixel tabanlı programların çalışma prensipleri ile, genel tasarlama ilkeleri öğretilir.Understanding the logic of the intended use of vector-based graphic design programs. These programs are taught practical methods to use. Vector and pixel-based programs that are deemed necessary for the design and operating principles, general design principles are taught.
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA219SENARYO
SCENARIO
Z122.03.03Senaryo oluşturma prensipleri kavranır.Scenario building is conceived principles.
CFA231ANİMASYON-I
ANIMATION-I
Z223.06.04Animasyon Sanatı ve Film Üretimi'nin yaygın olarak kabul görmüş ve profesyonel yeterlilikler olarak tanımlanan Temel Prensip ve Uygulama Yöntemlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.The art of animation and Film production is widely recognized and professional competences as defined in the basic principles and Application methods of conducting studies for the course content.
CFA235KARAKTER OLUŞTURMA-I
CHARACTER RENDERING-I
Z122.04.03Karakter oluşturmanın ilk basamağında yer alan unsurların akvratılmasını kapsar.Understanding of the elements in the first step involves creating a character.
GRA213GRAFİK DESEN-I
GRAPHIC DRAWING-I
Z122.04.03Canlı-cansız modellerden oran-orantı, derinlik, espas, renk-ışık-gölge kavramlarının sanat tarihindeki desen ağırlıklı çalışmalar yapan sanatçıların incelenerek sanatın ayrıcalıklı yönünü çizgi ve desenin sanatsal üretimdeki önemini kavratmaktır.Odds-ratio of live-inanimate model, depth, space, color-light-shadow pattern mainly studies the concepts of art history by examining the art, the artists to understand the importance of the privileged side of the drawing and the pattern of artistic production.
GRA225İLLUSTRASYON
ILLUSTRATION
Z122.04.03Çok çeşitli malzeme ve teknikler ile alternatif çalışmalar yapılarak illüstrasyonun zenginleştirilmesine çalışılmalıdır. Öğrencilerin kendilerine ait geliştirecekleri yöntemlere de fırsat tanıyarak çalışmalarının özgünleştirilmesi sağlanır.Alternative materials and techniques by working with a wide variety of enriching studied illustration. Giving the opportunity to develop their own methods of simplifying the work of students is provided.
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Detection of color, vision, shape, size Understanding of a combination of factors such as the covers.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA216STORYBOARD
STORYBOARD
Z122.03.03Filmin devamlılığını sağlamak için, sahneye nasıl yerleştirme yapacaklarını öğrenirler.To ensure the continuity of the film scene, learn how to do the placement.
CFA232ANİMASYON-II
ANIMATION-II
Z223.06.04Animasyon'un yaygın olarak kabul görmüş ve profesyonel yeterlilikler olarak tanımlanan Temel Prensip ve Uygulama Yöntemlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Animation is defined as a widely accepted and professional qualifications Basic Principles and Application Methods course content for the execution of the work.
CFA236KARAKTER OLUŞTURMA-II
CHARACTER RENDERING-II
Z122.04.03Karakter Tasarımı sanatının sadece Çizgi Film ve Animasyon değil Görsel Anlatım Sanatlarının tümüne ne şekilde bir katkıda bulunduğunun incelenmesi hedeflenmektedir.Not only the art of Cartoon Character Design and Animation Arts in Visual Communication aimed at examining all the way in the presence of a contribution.
CFA238REKLAM İLLÜSTRASYONU
ADVERTISING ILLUSTRATION
Z122.04.03Dersin hedefi öğrencilerin belirlenmiş konsept/kavramlar dahilinde araştırmalar yaparak illüstrasyon çalışmaları üretmelerine yönelik donanım kazanmalarını sağlamaktır.Course is for students to target concept / concepts within the illustration work of doing research and the production of produce merchandising / presentation format, which can provide the hardware gain.
GRA214GRAFİK DESEN-II
GRAPHIC DRAWING-II
Z122.04.03Canlı-cansız modellerden oran-orantı ,derinlik,espas,renk-ışık-gölge kavramlarının sanat tarihindeki desen ağırlıklı çalışmalar yapan sanatçıların incelenerek sanatın ayrıcalıklı yönünü çizgi ve desenin sanatsal üretimdeki önemini kavratmak..Odds-ratio of live-inanimate model, depth, space, color-light-shadow pattern mainly studies the concepts of art history by examining the art, the artists to understand the importance of the privileged side of the drawing and the pattern of artistic production.
GSF214MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
Z202.03.02Dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılması. Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayelerinin tanıtılması.Description of the myths of the world, present-day understanding of the role and significance. Western (Greek and Roman) mythology, mainly the history of myths, it is important mythological gods and goddesses, the introduction of heroism and love stories.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA331ÇİZGİ FİLM YAPIMI-I
CARTOON CONSTRUCTION-I
Z244.07.06Çizgi filmin tanmı, tarihi, temel kuralları kavratılacaktır. Hareket ve zaman tasarımı, insan ve hayvan hareketleri, yinelenen hareketlere animasyon kazandırma. Yapılan çizgi filmleri inceleyerek tasarıma uyarlama ve sahne tasarımı üzerinde durulacaktır.Cartoon history, basic rules be grabbed. Time and motion design, human and animal movements, repeated movements, bringing animation. The cartoons will focus on studying the design, adaptation and stage design.
CFA333OYUN GRAFİĞİ TASARIMI-I
GAME DEVELOPMENT-I
Z223.05.04Oyunun bileşenleri. Oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik ve pedagojik yönleri, oyun tasarımı üzerinde durulacaktır.Components of the game. Game design, fundamental concepts, common operating logic, graphics realism and pedagogical aspects of games, game design will be discussed.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CFA327ANİMASYON VE SİNEMATOGRAFİ
ANIMATION AND CINEMATOGRAPHYN
S202.03.02Temel optik, renk, ışık ve ses bilgileri, filmin fiziksel ve kimyasal yapısı, kameranın çalışma prensipleri dersin ana konularıdır.Basic optical, color, light and sound data, the physical and chemical structure of the film, the camera's operating principles of the main topics of the course.
CFA329TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE TİPLER
TURKISH FOLKTALE CHARACTERS
S202.03.02Ders kapsamında seçilecek olan halk hikaye tipleri animasyon prensiplerine göre tasarlanacak ve hareketlendirilecektir.The course will be designed according to the principles which should be used and hareketlendirilecektir folk tale animation types.
CFA335STOP MOTION ANİMASYON
STOP MOTION ANIMATION
S122.04.03Ders kapsamında; Kuklalar veya oyun hamuru ile yapılmış modeller kullanılır. Stop Motion tekniği; kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. Çekilen tek kare resimleri ardı ardına dizip (her saniye için 15-24 kare) oynatılması ile hareket elde edilir. Sahneler montajlanarak filmin tamamlanma prensipleri kavratılır.n this course, puppets or models made ​​of play dough is used. Stop Motion technique, set the camera to the object against the object in a single frame and then pull it a little bit, and repeating the move to take a new frame to complete the animation. Arrange them one after the other single-frame photos taken (15-24 frames for each second) motion is achieved by playing. Scenes are taught the principles of mounting to the completion of the film.
DRO301KÜLTÜR VE SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER
RECENT TENDENCIES IN CULTURE AND ARTS
F022.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Art, society and policy relation will be studied historically, art works will be subjected to sociological reading. In this context, social phenomena and events will be handled in the context of the relation of artist-artistic production process.
DRO321ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
F202.04.02Estetikle ilgili temel kavramlar. Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade edilen estetik üzerine görüşler. Estetik değer ve estetik yargı.Basic terms on aesthetics. Context of aesthetics. The opinions on aesthetics in historical process. Aesthetic value and aesthetic judgement.
OGU301İSLAM VE DOĞU SANATLARI
ISLAMIC AND EASTERN ARTS
F202.04.02Türk ve İslam Mimarisinde camiler,türbe,medrese,darüşşifa, saray ve kasırlar,han ve kervansaraylar ,kaleler ve tersanelerle,çini,seramik,minyatür,halı,düz dokuma yaygılar,kumaş,maden,tezhip,kalem işi ve duvar resimlerinden örneklerin tanıtılması,incelenmesi ve yorumlanmasıdır.Identify and interpret Examples of Turkish and Islamic Architecture Mosques,tomb, madrasa, darushifa, baths,caravanserais, palaces, kiosks,castle and shipyards, Turkish tile and ceramics,minyatures,carpets, weavings, fabric ,mine, Illumination Art ,handcarved and Wall paintings.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA332ÇİZGİ FİLM YAPIMI-II
CARTOON CONSTRUCTION-II
Z244.07.06Çizgi filimde kullanılacak olan tüm karakter, efekt ve sahne unsurları için gerekli olan teknik tasarım, hareketlendirme, seslendirme prensiplerine bağlı kalarak animasyon filmi oluşturulur.All characters in the line that will be used in the movie, and stage effects for the technical design elements, animating, audio adhering to the principles of animation is created.
CFA334OYUN GRAFİĞİ TASARIMI-II
GAME DEVELOPMENT-II
Z223.05.04Oyunun bileşenlerinden hareketle oyu tasarımında dikkat edilecek kavramlar üzerinde durulacak ve genel oyun tasarımı prensiplerine bağlı kalarak bir oyun tasarlanacaktır.Concepts will be considered in the design of the game will focus on the components of the movement rates and overall game is a game designed adhering to the principles of design.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CFA320ANİMASYON TARİHİ
ANIMATION HISTORY
S202.03.02Ders kapsamında Türkiye ve dünyada animasyonun başlangıcından itibaren gelişimi hakkında bilgi aktarılacaktır.The course will be information about the development of Turkey and the world since the beginning of the animation.
CFA336KUKLA TASARIMI
PUPPET DESIGN
S122.04.03Bu dersin temel prensibi olarak kukla tasarımının çeşitleri üzerinde dueulacak ve seçilen bir türüne göre uygulama yaptırılması hedeflenmektedir.The basic principle of this course is to design the kinds of puppet making reservations on the targeted application dueulacak and depending on the type selected.
CFA338SES TASARIMI
SOUND DESIGN
S122.03.03Kullanılacak animasyon türüne göre ses tasarımı, editleme, sıkıştırma ve film/animasyon ile birlikte düzenleme konularında bilgi verilir.According to the type of animation used for sound design, editing, compression, and film / animation with regulatory matters are discussed.
DRO322ÇAĞDAŞ SANAT KURAMLARI
CONTEMPORARY ART THEORIES
F202.04.02Çağdaş sanatta öne çıkan sanat kuramları, bu kuramları var eden başlıca akım ve kimliklerle, Avangard Sanatçılar ve eserleriyle,Sanat Tarihi açısından bu eserlerin önemini açıklar.The basic issues, key figures and the main movements of contemporary art.Discuss avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
OGU302BATI SANATINDA ÖNCÜ EĞİLİMLER
AVANGARD TRENDS IN WESTERN ART
F202.04.02Modernizmden başlayarak Çağdaş sanatta öne çıkan yeni eğilimler, sanat hareketlerinde lider olan Avangard Sanatçılar ve eserlerini açıklar. Sanat akımlarının sosyolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi ve önemini yorumlar.Explain the new trends in western art; the leader in avant-garde art movement and artists and their works from modernism till contemporary art ınterpret avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA431ANİMASYON FİLM ÜRETİMİ
ANIMATION FILM PRODUCTION
Z223.05.04Çizgi film örnekleri incelenerek, eleştiri aşamasının ardından kısa animasyon film üretimleri yapılacaktır.Examining examples of cartoons, review phase will be followed by a short animated film productions.
CFA433TEMEL OYUN YAZILIMI
BASIC GAME SOFTWARE
Z223.05.04Oyun yazılımının temel prensiplerine bağlı kalınarak bir oyun yazılımı geliştirilecektir.Adherence to the basic principles of game software game software will be developed.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
CFA429ÇİZGİ FİLM ANALİZİ
GAME ANALYSIS
S202.03.02Öğrenciler ile birlikte seçilen Uzun Metraj Film örneklerinin seyredilmesi, çeşitli konu başlıkları altında teknik ve sanatsal açıdan filmlerin detaylı analizinin, çözümlemelerinin ve kritiğinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.Watching Feature Film samples selected along with the students, under the headings of a variety of films, detailed analysis of the technical and artistic point of view, that analysis of course content and to critique.
CFA435DENEYSEL ANİMASYON
EXPERIMENTAL ANIMATION
S223.05.04Öğrencilerin tasarım ve üretim süreçlerinde daha yaratıcı, işlvesel ve estetik bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.Students design and production processes, more creative, and aesthetic perspective işlvesel will be ensured.
CFA437MOBİL UYGULAMALAR
MOBILE APPLICATIONS
S223.04.04Cep telefonu, ipad gibi cihazlat için yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları. Arayüz tasarımının bileşenleri. Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik kavramları içerisinde ele alınacaktır.Mobile phone, ipad cihazlat as a creative, innovative and artistic interface designs. Interface design components. Interactivity, usability, readability, accessibility concepts will be discussed in.
DRO421SANAT ESERLERİ ANALİZİ
ART ANALYSIS
F202.04.02Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.This lesson covers the analysis methods and principles of work of art, general art knowledge and information in comparison with in-depth examination of works of art based on the sample selected.Compare the plastic, formal and iconographic analysis.
OGU401GÖSTERGEBİLİM VE SANAT
SEMIOLOGY AND ART
F202.04.02Göstergebilime ilişkin temel kavramlar, Göstergebilimin tarihçesi,Göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişmesini sağlayan teorisyenler, düşünürler, sanat ile ilişkili bir biçimde görsel sanat metinlerini göstergebilimsel olarak analiz yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of this lecture are basic conception about semiotics, the history of semiotics, the theoretician and philosopher of semiotics whose named after, made improvement about it during the historic process, method of analysis of visual art texts in an artistic manner.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA402BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z244.08.06Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında görsel iletişim parçalarını tasarladığı projenin konusu dersin içeriğini oluşturur.Constitute the content of the course is designed pieces of visual communication project.
CFA434GÖRSEL EFEKT TASARIMI
VISUAL EFFECT DESIGN
Z223.06.04Ders boyunca öğrencilerden, animasyon bilgilerine efekt eklemeleri istenecektir. Verilecek projeler sayesinde görsel problemlere yeni çözümler bulma yöntemleri de öğrencilere aktarılabilecektir. Öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır.Throughout the course, the students, will be asked to add animation effects to information. Thanks be given to projects that can be transferred to the students in the methods of finding new solutions to visual problems. Students atmospheric effects, the natural effects, smoke, explosion, such as the issue of creating and producing visual effects will have the chance to learn.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
CFA422PORTFOLYO VE SERGİLEME TAS.
PORTFOLIO AND EXHIBITION DESIGN
S122.04.03Tüm tanıtım malzemeleri ile beraber her öğrencinin bireysel çalışmalarına yönelik sergi ve portfolyo uygulamaları yapılır.Together with all the promotional materials for each student's individual work done exhibitions and portfolio applications.
CFA4243D MODELLEME
3D MODELLING
S223.06.04Maya'da modellemenin temelleri, karakter donanıım, iskelet sistemi (eklemler, kemikleri uvuzlar ve iskelet hiyerarşisi), modellemede zamanlama, ileri-ters kinemtaki bilgileri, rigleme, harekett bilgileri kavratılır.Maya modeling basics, character hardware design, the skeletal system (joints, bones, limbs, and skeletal hierarchy), modeling, scheduling, forward-reverse kinemtaki information, rig, movement information are taught.
MOT424TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR
DESIGN AND VISUAL CULTURE
F202.04.02Kültür katmanları ve bu kültür katmanlarının tüketim biçimleri, toplumsal, kültürel, sosyal farklılıklar ve bunlara bağlı olarak tasarım ve sanatın değişik şekilde var olmasını açıklar.Explain the different appearance of art and design works according to cultural layers and their consuption habits, together with communal, cultural, social differences.
OGU402TOPLUM BİLİM VE SANAT
SOCIOLOGY AND ART
F202.04.02Sanat, iktidar ve toplum ekseninde, dünyadan ve Türkiye'den çeşitli uygulamalar tarihsel bağlamda incelenecektir.Analysis of art, society and power relations in the light of some examples from Turkey and abroad.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.