English

FACULTY OF FINE ARTS-CARTOON AND ANIMATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-CARTOON AND ANIMATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
CFA131ANİMASYONA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANIMATION
Z021.03.02Çizgi film temel eğitiminde klasik çizim yöntemleri ile başlayarak video animasyon yapımına uzanan süreçte gerekli teknik bilgilerin ve uygulamaların verilmesi.Giving the necessary technical information and applications in the cartoon basic education, starting with classical drawing methods and extending to the video animation production.
GRA111TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
BASIC ART EDUCATION-I
Z244.08.061. Sanat ve tasarımın temel ilkeleri olan denge, ritm, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir. 2. Sanat ve tasarımın malzeme ve tekniklerini, siyah- beyaz ve renk ile uygulayabilecektir. 2.1 - Kara kalem, fon kartonu ve çeşitli çizim araçlarını kullanır. 2.2 - Üç boyutlu teknikler ile, kolaj, asamblaj uygular. 2.3 - Renk ögesini farklı teknikler ve malzemeler ile yorumlar.1) Will be able to recognize the basic principles of art and design, balance, rhythm, contrast and perspective 2) Will be able to apply the materials and techniques of plastic arts with black and white and color - Uses charcoal, construction paper and various drawing tools. - Practices collage, assemblage with three-dimensional techniques. - Interprets the color element with different techniques and materials.
GRA113DESEN-I
DRAWING-I
Z122.05.03Nesnelere bakma, görme, anlama, kavrama ve hissetme. Kavranan ve hissedileni çizgi ile biçimlendirme. Biçimlendirmede nesnenin yapısı ve karakteri ile birlikte kendi kişisel çizgi ve anlatım dilinin oluşturulması.Observing and comprehending the objects. Reflecting and shaping the objects with line. Creating personal and distinctive characteristics of drawing, linear expression and composing.
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği; Tarih öncesi çağ ve sanatın doğuşu. Anıtsal kalıntılar, resimler, I.ve II. Hayvan üslubu, En eski heykel örnekleri. Taşınabilir küçük eserler. Mezopotamya uygarlıklarında sanat, Mısır sanatı, Anadolu uygarlıkları, Ege uygarlıkları, Kiklat adaları ve Girit (erken, orta ve geç Minos ) Uygarlığı, Yunan sanatı (mitoloji, mimari, heykel ve seramik eserler ve resim sanatı) Etrüsk ve Roma sanatı (mimari, heykel ve resim sanatı) Erken Hristiyan ve Bizans sanatı. Ortaçağda Avrupa’da sanat, Romanesk ve Gotik sanat, Rönesans sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GRA112TEMEL SANAT EĞİTİMİ-II
BASIC ART EDUCATION-II
Z244.08.06Tasarımın temel ilke ve öğelerini, görsel algılamanın dinamiklerini analiz etmeyi ve kavramayı sağlayacak teorik bilgileri ve bu bilgileri pekiştirecek uygulama ağırlıklı çalışmaları içerir.Includes the basic principles and elements of design, theoretical knowledge that will enable to analyze and comprehend the dynamics of visual perception and practice-oriented studies that will reinforce this knowledge.
GRA114DESEN-II
DRAWING-I
Z122.05.03Nesnelere bakma, görme, anlama, kavrama ve hissetme. Kavranan ve hissedileni çizgi ile biçimlendirme. Biçimlendirmede nesnenin yapısı ve karakteri ile birlikte kendi kişisel çizgi ve anlatım dilinin oluşturulması.Observing and comprehending the objects. Reflecting and shaping the objects with line. Creating personal and distinctive characteristics of drawing, linear expression and composing.
GRA116BİLGİSAYARLI TASARIMA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTERIZED DESIGN
Z122.03.03Temel tasarım ilkelerinin öğretilmesi, tasarım için gerekli görülen bitmap ve vektör tabanlı programların çalışma prensiplerinin kavranması.To teach the basic design principles, to comprehend the working principles of bitmap and vector based programs that are required for design.
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA219SENARYO
SCENARIO
Z122.03.03Senaryo oluşturma prensipleri kavranır.Scenario building is conceived principles.
CFA231ANİMASYON-I
ANIMATION-I
Z223.06.04Profesyonel olarak kabul görmüş animasyon ve çizgi film yapımı yöntemlerinin ders planlaması boyunca işlenmesi.Processing of professionally accepted animation and cartoon production methods throughout the lessons.
CFA235KARAKTER OLUŞTURMA-I
CHARACTER RENDERING-I
Z122.04.03Karakter oluşturmanın ilk basamağında yer alan unsurların akvratılmasını kapsar.Designing with the features in the first step of character creation.
GRA213GRAFİK DESEN-I
GRAPHIC DRAWING-I
Z122.04.03Nesnelere bakma, görme, anlama, kavrama ve hissetme. Kavranan ve hissedileni çizgi ile biçimledirme. Nesnenin yapısı ve karakteri ile birlikte kendi kişisel çizgi ve anlatım dilini yaratma ve bu dilin ifadesi olan kompozisyonları oluşturma.Observing and comprehending the objects. Reflecting and shaping the objects with line. Creating personal and distinctive characteristics of drawing, linear expression and composition.
GRA225İLLUSTRASYON
ILLUSTRATION
Z122.04.03Çok çeşitli malzeme ve teknikler ile alternatif çalışmalar yapılarak illüstrasyonun zenginleştirilmesine çalışılmalıdır. Öğrencilerin kendilerine ait geliştirecekleri yöntemlere de fırsat tanıyarak çalışmalarının özgünleştirilmesi sağlanır.The illustration should be enriched by making alternative studies with a wide variety of materials and techniques. It is ensured that the studies of the students are unique by giving them the opportunity to develop their own methods.
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Detection of color, vision, shape, size Understanding of a combination of factors such as the covers.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Temel gramer eğitimi, mesleki terminolojinin İngilizce karşılığı ve iş hayatında kullanabilecekleri gelişmiş İngilizce bilgisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Basic grammar education, English equivalent of professional terminology and advanced English knowledge that they can use in business life constitute the content of the course.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA216STORYBOARD
STORYBOARD
Z122.03.03Filmin devamlılığını sağlamak için, sahneye nasıl yerleştirme yapacaklarını öğrenirler.In order to maintain the continuity of the film, they learn how to place on the stage.
CFA232ANİMASYON-II
ANIMATION-II
Z223.06.04Animasyon'un yaygın olarak kabul görmüş ve profesyonel yeterlilikler olarak tanımlanan Temel Prensip ve Uygulama Yöntemlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course is to conduct studies on the Basic Principles and Application Methods of Animation, which are widely accepted and defined as professional competencies.
CFA236KARAKTER OLUŞTURMA-II
CHARACTER RENDERING-II
Z122.04.03Karakter Tasarımı sanatının sadece Çizgi Film ve Animasyon değil Görsel Anlatım Sanatlarının tümüne ne şekilde bir katkıda bulunduğunun incelenmesi hedeflenmektedir.It is aimed to examine how the art of Character Design contributes and besides not only to Cartoon and Animation but also to all Visual Expressions.
CFA238REKLAM İLLÜSTRASYONU
ADVERTISING ILLUSTRATION
Z122.04.03Dersin hedefi öğrencilerin belirlenmiş konsept/kavramlar dahilinde araştırmalar yaparak illüstrasyon çalışmaları üretmelerine yönelik donanım kazanmalarını sağlamaktır.The aim of the course is to provide students with the equipment to produce illustration works by doing research within the specified concept / concepts.
GRA214GRAFİK DESEN-II
GRAPHIC DRAWING-II
Z122.04.03Nesnelere bakma, görme, anlama, kavrama ve hissetme. Kavranan ve hissedileni çizgi ile biçimledirme. Nesnenin yapısı ve karakteri ile birlikte kendi kişisel çizgi ve anlatım dilini yaratma ve bu dilin ifadesi olan kompozisyonları oluşturma.Observing and comprehending the objects. Reflecting and shaping the objects with line. Creating personal and distinctive characteristics of drawing, linear expression and composition
GSF214MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
Z202.03.02Dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılması. Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayelerinin tanıtılması.Description of the myths of the world, present-day understanding of the role and significance. Western (Greek and Roman) mythology, mainly the history of myths, it is important mythological gods and goddesses, the introduction of heroism and love stories.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA331ÇİZGİ FİLM YAPIMI-I
CARTOON CONSTRUCTION-I
Z244.07.06Çizgi filmin tanımı, tarihi, temel kuralları kavratılacaktır. Hareket ve zaman tasarımı, insan ve hayvan hareketleri, yinelenen hareketlere animasyon kazandırma. Yapılan çizgi filmleri inceleyerek tasarıma uyarlama ve sahne tasarımı üzerinde durulacaktır.Definition, history and basic rules of the cartoon will be taught. Motion and time design, human and animal movements, animating repetitive movements. By examining the cartoons made, adaptation to design and stage design will be emphasized.
CFA333OYUN GRAFİĞİ TASARIMI-I
GAME DEVELOPMENT-I
Z223.05.04Oyunun bileşenleri. Oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik ve pedagojik yönleri, oyun tasarımı üzerinde durulacaktır.Components of the game. History of game design, basic concepts, collaborative logic with realistic graphics and pedagogical aspects of games, game design will be emphasized.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CFA327ANİMASYON VE SİNEMATOGRAFİ
ANIMATION AND CINEMATOGRAPHYN
S202.03.02Mekân, renk, kamera hareketleri, aydınlatma, kurgu, çekim ölçekleri, çerçeveleme, ses gibi sinematografik ögeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.Cinematographic elements such as space, color, camera movements, lighting, editing, shooting scales, framing, and sound constitute the content of the course.
CFA329TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE TİPLER
TURKISH FOLKTALE CHARACTERS
S202.03.02Ders kapsamında seçilecek olan halk hikaye tipleri animasyon prensiplerine göre tasarlanacak ve hareketlendirilecektir.The course will be designed according to the principles which should be used and hareketlendirilecektir folk tale animation types.
CFA335STOP MOTION ANİMASYON
STOP MOTION ANIMATION
S122.04.03Kum, kil boyama, cut-out, birckfilm, kukla, pixilation gibi iki ve üç boyutlu stop motion tekniklerinin kavranması ve bu tekniklerden en az birini içerek projenin gerçekleştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Comprehending two and three dimensional stop motion techniques such as sand, clay painting, cut-out, birckfilms, puppet, pixilation and realizing the project by including at least one of these techniques constitute the content of the course.
DRO301KÜLTÜR VE SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER
RECENT TENDENCIES IN CULTURE AND ARTS
F022.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Art, society and policy relation will be studied historically, art works will be subjected to sociological reading. In this context, social phenomena and events will be handled in the context of the relation of artist-artistic production process.
DRO321ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
F202.04.02Estetikle ilgili temel kavramlar. Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade edilen estetik üzerine görüşler. Estetik değer ve estetik yargı.Basic terms on aesthetics. Context of aesthetics. The opinions on aesthetics in historical process. Aesthetic value and aesthetic judgement.
OGU301İSLAM VE DOĞU SANATLARI
ISLAMIC AND EASTERN ARTS
F202.04.02Türk ve İslam Mimarisinde camiler,türbe,medrese,darüşşifa, saray ve kasırlar,han ve kervansaraylar ,kaleler ve tersanelerle,çini,seramik,minyatür,halı,düz dokuma yaygılar,kumaş,maden,tezhip,kalem işi ve duvar resimlerinden örneklerin tanıtılması,incelenmesi ve yorumlanmasıdır.Identify and interpret Examples of Turkish and Islamic Architecture Mosques,tomb, madrasa, darushifa, baths,caravanserais, palaces, kiosks,castle and shipyards, Turkish tile and ceramics,minyatures,carpets, weavings, fabric ,mine, Illumination Art ,handcarved and Wall paintings.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA332ÇİZGİ FİLM YAPIMI-II
CARTOON CONSTRUCTION-II
Z244.07.06Çizgi filmde kullanılan karakter, efekt, sahne unsurları, teknik tasarım, hareketlendirme, seslendirme prensiplerine bağlı kalınarak animasyon film oluşturulması.Creating an animated film by adhering to the principles of characters, effects, props, technical design, animation, voiceover used in cartoons.
CFA334OYUN GRAFİĞİ TASARIMI-II
GAME DEVELOPMENT-II
Z223.05.04Oyun grafiklerinde Üretim Öncesi ve Sonrası prensiplerine bağlı kalarak tasarlanacak oyun grafiklerinin 2 veya 3 boyutlu olarak yapımı. Bu tasarım Oyun Mekaniklerine bağlı olarak ilerleyecektir.2D/3D production of game graphics to be designed by adhering to the principles of Pre and Post Production in game graphics. This design will progress depending on Game Mechanics.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CFA320ANİMASYON TARİHİ
ANIMATION HISTORY
S202.03.02Dünyadan ve ülkemizden animasyon örneklerinin gösterilmesi, animasyonun öncü sanatçılarının tanınması, animasyon teknolojisinin gelişim sürecini hakkında bilgilendirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course consists of showing animation samples from the world and our country, getting to know the leading artists of animation, and informing about the development process of animation technology.
CFA336KUKLA TASARIMI
PUPPET DESIGN
S122.04.03Kukla tasarımının çeşitleri üzerinde durularak ve seçilen bir türüne göre uygulama yaptırılması hedeflenmektedir.It is aimed to focus on the types of puppet design and to make an application according to a selected type.
CFA338SES TASARIMI
SOUND DESIGN
S122.03.03Çeşitli tekniklerle ses üretimi, ses kaydı, ses kurgusu ve ses kayıt teknolojileri, konularında bilgi verilir.Students are informed about sound production, sound recording, sound editing and sound recording technologies with various techniques.
DRO322ÇAĞDAŞ SANAT KURAMLARI
CONTEMPORARY ART THEORIES
F202.04.02Çağdaş sanatta öne çıkan sanat kuramları, bu kuramları var eden başlıca akım ve kimliklerle, Avangard Sanatçılar ve eserleriyle,Sanat Tarihi açısından bu eserlerin önemini açıklar.The basic issues, key figures and the main movements of contemporary art.Discuss avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
OGU302BATI SANATINDA ÖNCÜ EĞİLİMLER
AVANGARD TRENDS IN WESTERN ART
F202.04.02Modernizmden başlayarak Çağdaş sanatta öne çıkan yeni eğilimler, sanat hareketlerinde lider olan Avangard Sanatçılar ve eserlerini açıklar. Sanat akımlarının sosyolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi ve önemini yorumlar.Explain the new trends in western art; the leader in avant-garde art movement and artists and their works from modernism till contemporary art ınterpret avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA431ANİMASYON FİLM ÜRETİMİ
ANIMATION FILM PRODUCTION
Z223.05.04Çizgi film örnekleri incelenerek, eleştiri aşamasının ardından kısa animasyon film üretimleri yapılacaktır.Cartoons samples will be examined and short animated films will be produced after the criticism phase.
CFA433TEMEL OYUN YAZILIMI
BASIC GAME SOFTWARE
Z223.05.04Unity oyun motoru, oyun tasarımı, oyun sahneleri, oyun materyalleri, görsel efektler ve C# programlama dili dersin içeriklerini oluşturmaktadır.Unity game engine, game design, game scenes, game materials, visual effects and C # programming language constitute the contents of the lecture.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
CFA429ÇİZGİ FİLM ANALİZİ
GAME ANALYSIS
S202.03.02Öğrencilerle birlikte seçilen uzun metraj çizgi film örneklerinin seyredilmesi, çeşitli konu başlıkları altında teknik ve sanatsal açıdan filmlerin detaylı analizinin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.Watching the cartoons selected with the students, making detailed analysis of the films in technical and artistic terms under various subject headings constitute the content of the course.
CFA435DENEYSEL ANİMASYON
EXPERIMENTAL ANIMATION
S223.05.04Öğrencilerin tasarım ve üretim süreçlerinde daha yaratıcı, işlvesel ve estetik bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.Students design and production processes, more creative, and aesthetic perspective işlvesel will be ensured.
CFA437MOBİL UYGULAMALAR
MOBILE APPLICATIONS
S223.04.04iOS ve/veya Android platformları için platformların kendi yayınladıkları IDE ler aracılığı ile tasarım geliştirme ve geliştirilen tasarımın kodlama yardımı ile mobil uygulamaya dönüştürülmesine ilişkin temel kavramlar, swift/java programlama dilleri ile xml işaretleme dili(Android için) kullanımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of this course; developing a mobile application with usage iOS official IDE XCode and Android Official IDE Android Studio. Base subjects of Swift and Java programming languages and XML markup language.
DRO421SANAT ESERLERİ ANALİZİ
ART ANALYSIS
F202.04.02Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.This lesson covers the analysis methods and principles of work of art, general art knowledge and information in comparison with in-depth examination of works of art based on the sample selected.Compare the plastic, formal and iconographic analysis.
OGU401GÖSTERGEBİLİM VE SANAT
SEMIOLOGY AND ART
F202.04.02Göstergebilime ilişkin temel kavramlar, Göstergebilimin tarihçesi,Göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişmesini sağlayan teorisyenler, düşünürler, sanat ile ilişkili bir biçimde görsel sanat metinlerini göstergebilimsel olarak analiz yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of this lecture are basic conception about semiotics, the history of semiotics, the theoretician and philosopher of semiotics whose named after, made improvement about it during the historic process, method of analysis of visual art texts in an artistic manner.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CFA402BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z244.08.06Bir animasyon filmin yapım sürecinde gerekli tüm içeriklerin öğrencilere gösterilerek onlardan animasyon film çalışması yapmalarının istenmesi.To show students all the necessary contents during the production of an animated film. Asking them to make an animated short film.
CFA434GÖRSEL EFEKT TASARIMI
VISUAL EFFECT DESIGN
Z223.06.04Görsel efekt tasarımı hakkında teorik bilgiler eşliğinde, uygulamalı olarak video çekimi, video düzenleme, dikey kurgu, sahne hazırlama, ışık bilgisi, renk bilgisi, yeşil perde stüdyosu hazırlama ve çekim teknikleri, video üzerinde işlem yapma, atmosfer oluşturma, patlama, duman gibi fiziksel efektlerin üretimi, renk düzenleme ve render alma gibi görsel efektin her aşaması öğretilecektir.Throughout the course, the students, will be asked to add animation effects to information. Thanks be given to projects that can be transferred to the students in the methods of finding new solutions to visual problems. Students atmospheric effects, the natural effects, smoke, explosion, such as the issue of creating and producing visual effects will have the chance to learn.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
CFA422PORTFOLYO VE SERGİLEME TAS.
PORTFOLIO AND EXHIBITION DESIGN
S122.04.03Tüm tanıtım malzemeleri ile beraber her öğrencinin bireysel çalışmalarına yönelik sergi ve portfolyo uygulamaları yapılır.All promotional materials, exhibition and portfolio applications are made for each student's individual work.
CFA4243D MODELLEME
3D MODELLING
S223.06.04Maya'da modellemenin temelleri, karakter donanıım, iskelet sistemi (eklemler, kemikleri uvuzlar ve iskelet hiyerarşisi), modellemede zamanlama, ileri-ters kinemtaki bilgileri, rigleme, harekett bilgileri kavratılır.In Maya, fundamentals of modeling, character equipment, skeletal system (joints, bones and skeletal hierarchy), timing in modeling, forward-reverse dynamics, rigging and movement information are taught.
MOT424TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR
DESIGN AND VISUAL CULTURE
F202.04.02Kültür katmanları ve bu kültür katmanlarının tüketim biçimleri, toplumsal, kültürel, sosyal farklılıklar ve bunlara bağlı olarak tasarım ve sanatın değişik şekilde var olmasını açıklar.Explain the different appearance of art and design works according to cultural layers and their consuption habits, together with communal, cultural, social differences.
OGU402TOPLUM BİLİM VE SANAT
SOCIOLOGY AND ART
F202.04.02Sanat, iktidar ve toplum ekseninde, dünyadan ve Türkiye'den çeşitli uygulamalar tarihsel bağlamda incelenecektir.Analysis of art, society and power relations in the light of some examples from Turkey and abroad.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.