İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-GRAPHIC DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
GRA111TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
BASIC ART EDUCATION-I
Z244.08.06Tasarımın temel ilke ve öğelerini, görsel algılamanın dinamiklerini analiz etmeyi ve kavramayı sağlayacak teorik bilgileri ve bu bilgileri pekiştirecek uygulama ağırlıklı çalışmaları içerir.Contain practical weighted exercises to analyse basic principles, units of design, dynamics of visual perception, theoretical knowledge to provide comprehending and to impact these knowledge.
GRA113DESEN-I
DRAWING-I
Z122.05.03Nesnelere bakma, görme, anlama, kavrama ve hissetme. Kavranan ve hissedileni çizgi ile biçimlendirme. Biçimlendirmede nesnenin yapısı ve karakteri ile birlikte kendi kişisel çizgi ve anlatım dilinin oluşturulması.Observing and comprehending the objects. Reflecting and shaping the objects with line. Creating personal and distinctive characteristics of drawing, linear expression and composing.
GRA115GRAFİK TASARIMA GİRİŞ
INTRODUCTION TO GRAPHIC DESIGN
Z021.03.02Vektörel tabanlı Illustrator gibi grafik tasarım programının kullanım mantığını anlama ve kullanma ile birlikte bu programları pratik kullanma kavratılır.By identifying the logic of graphic design programs such as vector-based Illustrator and using them comprehend the practical use of these programs.
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği; Tarih öncesi çağ ve sanatın doğuşu. Anıtsal kalıntılar, resimler, I.ve II. Hayvan üslubu, En eski heykel örnekleri. Taşınabilir küçük eserler. Mezopotamya uygarlıklarında sanat, Mısır sanatı, Anadolu uygarlıkları, Ege uygarlıkları, Kiklat adaları ve Girit (erken, orta ve geç Minos ) Uygarlığı, Yunan sanatı (mitoloji, mimari, heykel ve seramik eserler ve resim sanatı) Etrüsk ve Roma sanatı (mimari, heykel ve resim sanatı) Erken Hristiyan ve Bizans sanatı. Ortaçağda Avrupa’da sanat, Romanesk ve Gotik sanat, Rönesans sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
GRA112TEMEL SANAT EĞİTİMİ-II
BASIC ART EDUCATION-II
Z244.08.06Tasarımın temel ilke ve öğelerini, görsel algılamanın dinamiklerini analiz etmeyi ve kavramayı sağlayacak teorik bilgileri ve bu bilgileri pekiştirecek uygulama ağırlıklı çalışmaları içerir.Contain practical weighted exercises to analyse basic principles, units of design, dynamics of visual perception, theoretical knowledge to provide comprehending and to impact these knowledge.
GRA114DESEN-II
DRAWING-I
Z122.05.03Nesnelere bakma, görme, anlama, kavrama ve hissetme. Kavranan ve hissedileni çizgi ile biçimlendirme. Biçimlendirmede nesnenin yapısı ve karakteri ile birlikte kendi kişisel çizgi ve anlatım dilinin oluşturulması.Observing and comprehending the objects. Reflecting and shaping the objects with line. Creating personal and distinctive characteristics of drawing, linear expression and composing.
GRA116BİLGİSAYARLI TASARIMA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTERIZED DESIGN
Z122.03.03Vektörel tabanlı grafik tasarım programlarının kullanım mantığını anlama amaçlanır. Bu programları pratik kullanmanın yöntemleri kavratılır. Tasarım için gerekli görülen vektör ve pixel tabanlı programların çalışma prensipleri ile, genel tasarlama ilkeleri öğretilir.Vector-based graphic design program such as Illustrator, use logic to understand and use. Practical learning to use these programs.
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA211GRAFİK DESEN-I
GRAPHIC DRAWING-I
Z122.05.03Canlı-cansız modellerden oran-orantı, derinlik, espas, renk-ışık-gölge kavramlarının sanat tarihindeki desen ağırlıklı çalışmalar yapan sanatçıların incelenerek sanatın ayrıcalıklı yönünü çizgi ve desenin sanatsal üretimdeki önemini kavratmaktır.Odds-ratio of live-dead model, depth, space, colour-light-shadow pattern mainly studies the concepts of art history by examining the art, the artists identify the importance of the privileged direction of the line and the pattern of artistic production.
GRA223TİPOGRAFİ-I
TYPOGRAPHY-I
Z122.05.03Yazı tasarımı problemlerinin çözümü, fontların Türk alfabesine uyumu araştırılır.Searching the solutions of typeface design and adaptations of fonts into Turkish language.
GRA225İLLUSTRASYON
ILLUSTRATION
Z122.04.03Derste temel illustrasyon prensipleri, geleneksel ve dijital resimleme teknikleri uygulamalı olarak öğretilir.Traditional and digital techniques will be learned at end of the term.
GRA231GRAFİK TASARIM-I
GRAPHIC DESIGN-I
Z244.07.06Vektör ve piksel tabanlı Adobe Photoshop ve Illustrator grafik tasarım programlarının kullanım mantığını anlama ve kullanmayı öğretilecek. Grafik tasarım ürünlerini tasarlamayı, öğrencilere yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi kavratır.Comprehending the logic and learning how to use Vector and Pixel based graphic design programs such as Illustrator. Projection of graphic design products, get students to comprehend thinking creative and problem-solving.
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Detection of color, vision, shape, size Understanding of a combination of factors such as the covers.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA212GRAFİK DESEN-II
GRAPHIC DRAWING-II
Z122.05.03Canlı-cansız modellerden oran-orantı ,derinlik,espas,renk-ışık-gölge kavramlarının sanat tarihindeki desen ağırlıklı çalışmalar yapan sanatçıların incelenerek sanatın ayrıcalıklı yönünü çizgi ve desenin sanatsal üretimdeki önemini kavratmak.Odds-ratio of live-inanimate model, depth, space, color-light-shadow pattern mainly studies the concepts of art history by examining the art, the artists to understand the importance of the privileged side of the drawing and the pattern of artistic production.
GRA224TİPOGRAFİ-II
TYPOGRAPHY-II
Z122.05.03Tipografi ve kurumsal kimlik ilişkisi incelenir. Endüstri devriminden günümüze yazı karakterlerinin gelişim süreci incelenir.Studying the relation between typography and corporate identity and examining the development of typefaces from Industrial Revolution to present.
GRA226FOTOĞRAF
PHOTOGRAPHY
Z122.04.03Temel fotograf bilgileri. Fotografın P.C. ve MAC. sistemlerinde kullanımı.Basic information about Photography. Using Photograph on PC and Mac systems.
GRA232GRAFİK TASARIM-II
GRAPHIC DESIGN-II
Z244.07.06Grafik tasarım programlarını kullanımı hakkında bilgilendirme, photoshop ve illustrator programlarında görüntü işleme.Comprehending the basic logic of graphic design programs, image processing on Adobe Photoshop and Illustrator.
GSF214MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
Z202.03.02Dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılması. Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayelerinin tanıtılması. Mitolojik konuların Güzel Sanatların tüm dalları içinde görüldüğü sanat eserlerinden örneklerin tanıtılması.Defining the world myths, the current understanding of the role and significance, Western (Greek and Roman) mythology, mainly the history of myths, Gods and Goddesses of mythology, introducing stories of heroism and love.Introducing the example of the art of mythological subjects seen in all branches of the Fine Arts.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA321AMBALAJ TASARIMI
PACKAGING DESIGN
Z223.05.04Bu ders kapsamında öğrenciler; ambalaj tasarımında, ambalajlanacak ürünlerin marka kalitesini artırmaya ve ürüne en uygun tasarımın yapılmasıyla ürünün sektördeki benzer gruplarına tercih edilmesi arasındaki bağlantıyı kavrarlar.In this course, students comprehend the role of package design in relation to the effective usage of the product which would also enhance the brand quality of the product and would make it more appealing among similar products.
GRA323GRAFİK ANİMASYON-I
GRAPHIC ANIMATION-I
Z122.03.03Animasyon programlarının kullanımı, animasyon nedir, nasıl planlanır nasıl projelendirilir.Essential animation and motion graphic rules will be learned by the students at the end of the term.
GRA331GRAFİK TASARIM-III
GRAPHIC DESIGN-III
Z425.07.06Vektörel tabanlı Illustrator gibi grafik tasarım programının kullanım mantığını anlama ve kullanma ile birlikte bu programları pratik kullanma kavratılır.The design of a poster of an event, of a brochure or of a calendar and their applications are in the content of the course.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRA325BASKIRESİM-I
ENGRAVING-I
S122.04.03Ders kapsamında, baskıresim alanında ortaya çıkan sanat eserlerini inceleyerek; yüksek baskı, çukur baskı, taşbaskı (litografi), elek baskı (serigrafi) gibi özgün baskıresim teknikleri ile ilgili temel bilgileri edindirmek. Bu bilgiler doğrultusunda yaratıcı ve özgün baskıresim çalışmaları yaptırılır.Printmaking techniques such as woodcut, engraving etc. will be learned by the students at the end of the term.
GRA327BİLGİLENDİRME GRAFİĞİ
INFOGRAPHIC
S122.03.03Bilgilendirme Grafiği (Information Graphics) alanında bir kurumun bilgi görselleştirmeleri gerçekleştirilir.In the field of Information Graphics, information visualizations of an institution are performed.
DRO301KÜLTÜR VE SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER
RECENT TENDENCIES IN CULTURE AND ARTS
F022.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Art, society and policy relation will be studied historically, art works will be subjected to sociological reading. In this context, social phenomena and events will be handled in the context of the relation of artist-artistic production process.
DRO321ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
F202.04.02Basic terms on aesthetics. Context of aesthetics. The opinions on aesthetics in historical process. Aesthetic value and aesthetic judgement.
GSF301YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER
YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER
F202.04.02
OGU301İSLAM VE DOĞU SANATLARI
ISLAMIC AND EASTERN ARTS
F202.04.02Türk ve İslam Mimarisinde camiler,türbe,medrese,darüşşifa, saray ve kasırlar,han ve kervansaraylar ,kaleler ve tersanelerle,çini,seramik,minyatür,halı,düz dokuma yaygılar,kumaş,maden,tezhip,kalem işi ve duvar resimlerinden örneklerin tanıtılması,incelenmesi ve yorumlanmasıdır.Identify and interpret Examples of Turkish and Islamic Architecture Mosques,tomb, madrasa, darushifa, baths,caravanserais, palaces, kiosks,castle and shipyards, Turkish tile and ceramics,minyatures,carpets, weavings, fabric ,mine, Illumination Art ,handcarved and Wall paintings.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA322WEB TASARIM VE ARAYÜZ UYGULAMALARI
WEB DESIGN AND INTERFACE APPLICATIONS
Z223.05.04Dinamik sayfalar oluşturmak. css mantığını öğrenmek javascript ve javaquery ile geliştiricile kullanmak. hazır şablonları editlemek. site seo ayarları meta etiketleri host ve domain kavramları konuları altında öğrencilerden ileri düzey bir web sayfası oluşturmaları amaçlanmıştır.Students will be learned about web design and interface application at the end of the term.
GRA332GRAFİK TASARIM-IV
GRAPHIC DESIGN-IV
Z425.07.06Kurumsal kimlik elemanları (başlıklı kağıt, zarf, kartvizit vb.) gazete-dergi ilanı ve billboard gibi tanıtım kampanyaları, kitap tasarımları taslak ve orijinalleri hazırlanarak uygulanır.Institutional identity elements (letterhead on papers and envelopes, business cards etc.), publicity campaigns with newspaper and magazine ads and billboards, book design with layouts and originals are the content of this course.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRA324GRAFİK ANİMASYON-II
GRAPHIC ANIMATION-II
S122.03.03Animasyon programlarının kullanımı,animasyon nedir, nasıl planlanır nasıl projelendirilir.Advanced animation and motion graphic rules will be learned by the students at the end of the term.
GRA326BASKIRESİM-II
ENGRAVING-II
S122.04.03Baskıresim alanında ortaya çıkan sanat eserlerini inceleyerek; yüksek baskı, çukur baskı, taşbaskı (litografi), elek baskı (serigrafi) gibi özgün baskıresim teknikleri ile ilgili temel bilgileri edindirmek. Bu bilgiler doğrultusunda yaratıcı ve özgün baskıresim çalışmaları yapmak. Baskı tekniklerinin tasarım çerçevesinde kullanımına dönük çalışmalar gerçekleştirmekPrintmaking techniques such as woodcut, engraving etc. will be learned by the students at the end of the term.
GRA328KİTAP TASARIMI
BOOK DESIGN
S122.03.03Kitap tasarımının temel ilkeleri örneklerle gösterilerek uygulamalı çalışmalar yaptırılır.Book designing and making techniques will be learned by the student at the end of the course.
DRO322ÇAĞDAŞ SANAT KURAMLARI
CONTEMPORARY ART THEORIES
F202.04.02Çağdaş sanatta öne çıkan sanat kuramları, bu kuramları var eden başlıca akım ve kimliklerle, Avangard Sanatçılar ve eserleriyle,Sanat Tarihi açısından bu eserlerin önemini açıklar.The basic issues, key figures and the main movements of contemporary art.Discuss avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
OGU302BATI SANATINDA ÖNCÜ EĞİLİMLER
AVANGARD TRENDS IN WESTERN ART
F202.04.02Modernizmden başlayarak Çağdaş sanatta öne çıkan yeni eğilimler, sanat hareketlerinde lider olan Avangard Sanatçılar ve eserlerini açıklar. Sanat akımlarının sosyolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi ve önemini yorumlar.Explain the new trends in western art; the leader in avant-garde art movement and artists and their works from modernism till contemporary art ınterpret avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA401GRAFİK TASARIM PROJE
GRAPHIC DESIGN PROJECT
Z425.07.06Verili konular üzerine amblem, logo, afiş, basın ilanı gibi grafik tasarım projeleri yaptırılır.The content of the course consists of the institutional identity design of the selected publishing company and the design of the books they publish.
GRA421ENDÜSTRİYEL GRAFİK TASARIMI
INDUSTRIAL GRAPHIC DESIGN
Z223.03.04Ürünün üretilme aşamaları, Marka süreçleri, marketing ve sunumlarında izlenen yollar teorik ve uygulamalı işlenir.Students will be learned about ındustrial graphic design rules at the end of the term.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GRA423İLERİ WEB UYGULAMALARI
ADVANCED WEB APPLICATIONS
S122.04.03dinamik sayfalar oluşturmak. css mantığını öğrenmek javascript ve javaquery ile geliştiricile kullanmak. hazır şablonları editlemek. site seo ayarları meta etiketleri host ve domain kavramları konuları altında öğrencilerden ileri düzey bir web sayfası oluşturmaları amaçlanmıştır.Students will be learned about advanced web design and interface application at the end of the term.
GRA425DENEYSEL TASARIM
EXPERIMENTAL DESIGNING
S122.03.03Metin, mekan, görüntü, ses ve etkileşim arasındaki ilişkiler dersin içeriğini oluşturur."Images, Aesthetics" course, photography, film and visual arts such as electronic image for the description of aesthetic elements.
GRA427GRAFİK TASARIM TARİHİ
HISTORY OF GRAPHIC DESIGN
S202.03.02Kavramsal yazı, fonetik yazı, çoğaltma teknikleri, matbaanın bulunuşu ile grafik tasarım gelişme süreci dersin içeriğini oluşturur.Conceptual writing (ideogram), starting at Phonetics transition development of syllables adventure, primitive types of printing, replication techniques and the introduction of the printing press developments in recent history.
DRO421SANAT ESERLERİ ANALİZİ
ART ANALYSIS
F202.04.02Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.This lesson covers the analysis methods and principles of work of art, general art knowledge and information in comparison with in-depth examination of works of art based on the sample selected.Compare the plastic, formal and iconographic analysis.
OGU401GÖSTERGEBİLİM VE SANAT
SEMIOLOGY AND ART
F202.04.02Göstergebilime ilişkin temel kavramlar, Göstergebilimin tarihçesi,Göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişmesini sağlayan teorisyenler, düşünürler, sanat ile ilişkili bir biçimde görsel sanat metinlerini göstergebilimsel olarak analiz yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of this lecture are basic conception about semiotics, the history of semiotics, the theoretician and philosopher of semiotics whose named after, made improvement about it during the historic process, method of analysis of visual art texts in an artistic manner.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA402BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z244.08.06Görsel iletişim parçalarını proje geliştirilmesi ve döngüsü kapsamında tasarladığı projenin konusu dersin içeriğini oluşturur.The content of the course consists of a project in which the students design the elements of visual communication.
GRA422MULTİMEDYA
MULTIMEDIA
S223.06.04Çeşitli örnek projeler çerçevesinde temel konsept geliştirme, tasarım ve üretim süreçlerinin deneyimlenmesi. Ürün prototiplerinin oluşturulması dersin içeriğini kapsar.To develop basic concepts through various exemplary projects; to gain experience on design and production process. To produce prototypes for the product.
GRA424PORTFOLYO VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ
PORTFOLIO AND EXHIBITION METHODS
S122.04.03Profesyonel portfolyo hazırlama teknikleri ve sergileme yöntemleri uygulamalı olarak öğretilir.Students will be learned making professional and presentable portfolio and exhibition methods.
GRA426ÇEVRE GRAFİĞİ
ENVIRONMENTAL GRAPHICS
S122.04.03Çevre grafiği konusunda temel bilgiler verilerek alan üzerine uygulamalı çalışmalar yaptırılır.Students will be learn environmental graphics and use them in their design works.
GRA432TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH GRAPHIC DESIGN
S202.04.02Öğrencilere Türk Grafik Tasarım Tarihi'ndeki önemli isimler, olaylar, teknik ve sanatsal gelişmeler hakkında görseller eşliğinde kronolojik bilgiler verilir.Students will be learned development process of Turkish graphic design.
MOT424TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR
DESIGN AND VISUAL CULTURE
F202.04.02Kültür katmanları ve bu kültür katmanlarının tüketim biçimleri, toplumsal, kültürel, sosyal farklılıklar ve bunlara bağlı olarak tasarım ve sanatın değişik şekilde var olmasını açıklar.Explain the different appearance of art and design works according to cultural layers and their consuption habits, together with communal, cultural, social differences.
OGU402TOPLUM BİLİM VE SANAT
SOCIOLOGY AND ART
F202.04.02Sanat, iktidar ve toplum ekseninde, dünyadan ve Türkiye'den çeşitli uygulamalar tarihsel bağlamda incelenecektir.Analysis of art, society and power relations in the light of some examples from Turkey and abroad.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=25&DK=150664